2011-11-12

Zakończone

Konkurs Mikołajkowy

Kochani 6 grudnia mamy Mikołajki :) I portal www.udziewczyn.pl też ma dla Was upominki-niespodzianki:)

W związku z tym, przygotowaliśmy dla Was konkurs, którego wyniki ogłosimy już 6 grudnia. 
 
Czy o Świętym Mikołaju wiecie już wszystko??? My niestety nie i chętnie poznamy odpowiedź na nurtujące nas pytanie:

Dlaczego Święty Mikołaj wchodzi przez komin???Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem, a 6 grudnia sprawdź czy wygrałeś.

Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 Mikołajkowych nagród:

- złote choinki- srebrne szyszki- ozdobne szyszki np: do stroika - 2 paczki- podstawka pod świąteczną świecę w kształcie gwiazdy- brązowy, ozdobny ptak, który pięknie się prezentuje np: na choince

Konkurs trwa od 12 listopada 2011 do 5 grudnia 2011.


Przekonaj się, czy własnie Tobie Mikołaj przyniesie nagrodę.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Mikołajkowy” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 12 listopada do 5 grudnia 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na pytanie: Dlaczego Święty Mikołaj wchodzi przez komin???

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy w komentarzach pod konkursem.
Komentarz należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

Do wygrania mamy 5 Mikołajkowych nagród:
- złote choinki
- srebrne szyszki
- ozdobne szyszki np: do stroika - 2 paczki
- podstawka pod świąteczną świecę w kształcie gwiazdy
- brązowy, ozdobny ptak, który pięknie się prezentuje np: na choince

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja wysyła pocztą wewnętrzną zawiadomienie o wygranej z prośbą o przesłanie danych do wysyłki tą samą drogą, jeśli te dane nie zostaną przesłane w ciągu 7 dni, prawo do nagrody wygasa i komisja wyłania kolejnego zwycięzcę na jego miejsce.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie forum udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 12 listopada 2011.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (36)

calibra (2011-12-05 21:10:08)
Mikołaj i kominy
No cóż - nie ukrywajmy - Pan Mikołaj, może i Święty, ale na pewno nie młody . Panowie w wieku średnim i powyżej muszą sobie pewne rzeczy rekompensować, szukać swoistego "przedłużenia". Niektórzy lubią sportowe autka, inni wypchane portfele... Ale Pan Mikołaj jest oryginalny i on wybrał kominy. Kominy w końcu są raczej długie, toteż jako "przedłużenie" mogą posłużyć - wszak trudno takiej logice zaprzeczyć! I chociaż, w rzeczywistości, nic tam nie przedłużyły, to Pani Mikołajowa jest zadowolona, bo po tylu pobytach Pana Mikołaja w kominach, jego forma znacznie się poprawiła - w końcu nie sztuka zlecieć w dół kominem, ale wejść z powrotem...Ho, ho - to sztuka nie lada! Także nie martwcie się, że nie odwzajemniacie się Panu Mikołajowi żadnymi prezentami, pamiętajcie, że Wasze zachcianki, zapewniają mu udane pożycie seksualne !
calibra (2011-12-05 21:09:21)
Mikołaj i kominy
No cóż - nie ukrywajmy - Pan Mikołaj, może i Święty, ale na pewno nie młody . Panowie w wieku średnim i powyżej muszą sobie pewne rzeczy rekompensować, szukać swoistego "przedłużenia". Niektórzy lubią sportowe autka, inni wypchane portfele... Ale Pan Mikołaj jest oryginalny i on wybrał kominy. Kominy w końcu są raczej długie, toteż jako "przedłużenie" mogą posłużyć - wszak trudno takiej logice zaprzeczyć! I chociaż, w rzeczywistości, nic tam nie przedłużyły, to Pani Mikołajowa jest zadowolona, bo po tylu pobytach Pana Mikołaja w kominach, jego forma znacznie się poprawiła - w końcu nie sztuka zlecieć w dół kominem, ale wejść z powrotem...Ho, ho - to sztuka nie lada! Także nie martwcie się, że nie odwzajemniacie się Panu Mikołajowi żadnymi prezentami, pamiętajcie, że Wasze zachcianki, zapewniają mu udane pożycie seksualne !
Habibi (2011-12-05 16:16:18)
Dlaczego Św.Mikołaj wchodzi przez komin?
Święty Mikołaj wchodzi przez komin, ponieważ chce przyjść niezauważalnie i po cichutku. Nikogo nie chce zbudzić, a przez komin łatwiej i szybciej jest wpaść. Przy okazji sprawdza, czy komin jest czysty. Od tego jak jest on wysprzątany, zależą jakie domownicy dostaną prezenty. Zostawia on wtedy niespodzianki i ślady po sobie, bo wchodzi cały ośnieżony. Dlatego zawsze trzeba dokładnie sprzatąć kominy, aby prezenty były lepsze.
onlyme30 (2011-12-04 21:33:41)
Mikołaj w kominie :)
Święty Mikołaj wchodzi do domków kominem, ponieważ jest nowoczesny:) Otuż nadlatuje saniami, nakłada spadochron i hopla prosto do komina! Ale to nie wszystko, bo Mikołaj to zmarźluch dlatego też lubi się ogrzać nad ogniem (z tego powodu czasem utyka w kominie długo za długo), a dopiero potem spada w dół wraz ze swoim workiem pełnym prezentów:) A poza tym sadza doskonale działa na jego kamuflarz ;)  
wodniczka (2011-12-02 15:27:35)
Święty Mikołaj
Święty Mikołaj wchodzi przez komin ponieważ jest on najbliżej nieba w którym Święty  mieszka. Ponadto musi się spieszyć ponieważ w jego zakresie czynności z roku na rok przybywają dodatkowe zajęcia, odwiedza też szpitale, Domy Starców a nawet wpada do Sejmu zatem nie może tracić ani chwili czasu. Wchodząc przez komin nie musi pukać i czekać pod drzwiami aż ktoś je otworzy zwłaszcza gdy wszyscy domownicy mocno śpią. Lecz pamiętać należy aby komin przed nadejściem Mikołaja dokładnie wyczyścić niechby się nie pobrudził bo cóż  to byłby to za Mikołaj czarny.  
Renatak0 (2011-12-02 07:09:07)
Dlaczego Święty Mikołaj wchodzi przez komin?
Jak to dlaczego? Przecież wszystkie drzwi i okna w nocy w każdym domu sa pozamykane, więc jedyny otwarty otwór to komin.I tutaj skladam do wszystkich ogromna prośbę.Poszerzajcie swoje kominy.Św. Mikołaj "rośnie" z wiekiem - umiłowanie do słodyczy - no i ma coraz wieksze trudności z przeciśnięciem się co wydłuża czas "dostawy" prezentow:)
Monika03091982 (2011-12-01 15:40:16)
przez komin ?
Mikołaj przez komin wskakuje , bo inaczej on nie umie jest tam  niezauważony przez nikogo nienamieżony nikt go nie widzi i się nikt go nie wstydzi prezentów bez liku zostawia i nikogo aby być grzecznym go nie namawia wiwat Mikuś nasz kochany - każdy dar od ciebie jest brany ty nasze  spełniasz marzenia te nawet trudne nie do spełnienia. !!!!!!!
Inal (2011-12-01 15:28:48)
Dlaczego Święty Mikołaj wchodzi przez komin?
Święty Mikołaj wchodzi przez komin,ponieważ nie wyobraża sobie inaczej rozdawać prezentów ! Uwielbia pędzić swymi saniami po niebie,więc komin jest mu po drodze,w końcu nie jest tak nisko umieszczony jak ziemia.Wie,że wchodząc przez komin nikt go nie zauważy,a przy drzwiach czy oknach może kręcić się sporo osób.Ponadto lubi nas zaskakiwać,więc pomysł z wchodzeniem też musiał być ciekawy,tak samo jak prezenty,które nam ofiaruje ! Nie nalezy się doszkuiwać odpowiedzi,bo zna ją tylko Mikołaj i jego załoga,a nie sądzę,aby kiedykolwiek mieli ochotę tę tajemnicę nam wyjawić.:)
Jolunia559 (2011-12-01 14:48:45)
Dlaczego MIkołaj wchodzi kominem?
Biedulek swięty Mikołaj wcale nie jest zadowolony,że musi wpadać do domu przez komin.Gruby,ciężki w pięknym czerwonym kubraczku musi przedzierać się do domów kominami-bo wstrętni ludzie idą spać i zamykaja wszystkie drzwi i okna na klucz!Niektórzy nie wierzą w jego moc,niektórzy udają,że wierzą,ale wszyscy wokół kominka wieszają skarpety na prezenty.Dzieciaki niemogą się go doczekać.On jest jedyne w swoim rodzaju i obdarowuje wszystkich-dzieci,niedowiarków,babuuleńki i dziadulków wtedy,gdy śpią.Ma spokój,może spokojnie porozkładać prezenty do skarpet i powrzucać pod poduszki,a oni śnią o niebieskich migdałach.Komin jak peryskop dział i zaglądając przez niego do domu nasz Mikołaj wie,gdzie panuje błoga cisza,a gdzie jeszcze musi poczekać.
wiewiorczak (2011-12-01 14:24:45)
Dlaczego Święty Mikołaj wchodzi przez komin???
Święty Mikołaj zawsze wchodzi bo teraz tak technika poszła na przód ,ze tu psyobronne,drzwi pozamukane.drzwi antywłamaniowe,domofony inaczej nie ma możliwości aby się do środka dostał,a przy okazji przeciez robi przyjemne z porzyteczny bo przeczyszcza komin ,I kto by chciał go wpószczać przez drzwi ? jak same plusy przechodzenia przez komin, w końcu tyle lat ma wprawę.?
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar