2011-10-14

Zakończone

Konkurs z Cabines

Interesujesz się kosmetologią? Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, masz mnóstwo pytań związanych z tą dziedziną? Weź udział w naszym konkursie, a będziesz mieć możliwość wygrania profesjonalnego pisma, a następnie uzyskania odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.


Co trzeba zrobić?
Ułóż trzy ciekawe pytania dotyczące kosmetologii, pytania, które zawsze chciałaś zadać, dzięki którym dowiesz się o tym, co Cię nurtuje. Jeśli Twoje pytania przykują naszą uwagę, to wygrasz profesjonalne pismo, w którym można znaleźć wiele ciekawych artykułów, informacji o światowych nowościach kosmetycznych, trendach i technikach wykonywania makijażu, odpowiedzi na różne pytania i wiele więcej.

Więcej o czasopiśmie Cabines pod linkiem www.cabines.pl

Swoje pytania zamieść na naszym FORUM w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs z Cabines.

Dodatkowo po zakończeniu konkursu ekspertka od kosmetologii odpowie na Twoje pytania, więc gra jest warta świeczki.


Co można wygrać?
Do wygrania mamy 5 najnowszych magazynów pisma Cabines, z którego artykuły można również
znaleźć na naszym portalu tutaj.


UWAGA:
Nie tak dawno do naszego zespołu dołączyła stażystka, możecie znaleźć efekty jej pracy na naszym portalu. Aby docenić wkład jaki wnosi w rozwój portalu, specjalnie dla niej uznaniowo przeznaczamy 1 magazyn Cabines, więc do wygrania zostają 4. Ty również możesz dołączyć do naszego zespołu i korzystać z różnych przywilejów.


Konkurs trwa od 14 października 2011 do 13 listopada 2011.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Cabines” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 14.10.2011 do 13.11.2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie. Organizator konkursu może przedłużyć konkurs bez podawania przyczyny.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest Ułożenie trzech ciekawych pytań dotyczących kosmetologii, pytania, które zawsze chciałaś zadać, dzięki którym dowiesz się o tym, co Cię nurtuje. Jeśli Twoje pytania przykują naszą uwagę, to wygrasz profesjonalne pismo, w którym można znaleźć wiele ciekawych artykułów, informacji o światowych nowościach kosmetycznych, trendach i technikach wykonywania makijażu, odpowiedzi na różne pytania i wiele więcej. Swoje pytania należy zamieścić na naszym FORUM w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs z Cabines.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty na forum. Post należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną 4 osoby, które zamieściły najciekawsze posty. Do zwycięzców Konkursu Organizatow wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu. Adres należy przesłać najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania maile informującego o wygranej.  Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie forum udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane. zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 14 października 2011 r.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar