2011-07-22

KONKURSY

Konkurs Idelane pareo na lato

Lato to Twoja wymarzona pora roku, na którą zawsze czekasz z wielką niecierpliwością? Marzysz o wyjeździe nad morze, gdzie będziesz mogła wylegiwać się na plaży i opalać ciało w gorącym słońcu? Chciałabyś dobrze wyglądać zwłaszcza na plaży? Weź udział w konkursie i wygraj pareo idealne na lato.Co należy zrobić?
Należy wejść na stronę www.pareo.com.pl, wybrać wzór, który najbardziej Ci się podoba, oraz uzasadnić swój wybór i i napisać reklamę wybranego pareo. Swoją pracę należy zamieścić na FORUM www.udziewczyn.pl w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Idelane pareo na lato.

Wykaż się pomysłowością, a jedno z 6 pareo może powędrować właśnie do Ciebie.

Co można wygrać?
Do wygrania mamy 6 pareo. Pareo będzie można wybrać samemu z wszystkidch produktów aktualnie dostępnych w sklepie.

Nie wahaj się, gdyż nie ma dużo czasu!!!

Konkurs trwa od 22 lipca do 31 lipca.

UWAGA:

Po zwycięstwie w konkursie laureatki będą musiała zarejestrować się na stronie: www.sklep.pareo.com.pl i "zakupić" wybrane przez siebie pareo - oczywiście bez dokonywania płatności - jest to zalecenie sponsora nagród.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Konkurs Idelane pareo na lato" (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl zwany dalej "Organizatorem".
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 22 lipca 2011 do 31 lipca 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest wejście na stronę www.pareo.com.pl, wybranie pareo, które najbardziej podoba się uczestnikowi konkursu, uargumentowanie swojego wyboru oraz stworzenie reklamy na wybranego pareo. Swoją pracę należy zamieścić na FORUM w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Idelane pareo na lato.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie.

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu
Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoją pracę  na FORUM w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Idelane pareo na lato.

Post należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Maile, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
Zwycięzcami Konkursu zostaje osoba, której praca była najbardziej interesująca. Laureaci Konkursu otrzymają wybrane przez siebie pareo. Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Sponsora na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane. zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu; poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie,  wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez  Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 22 lipca 2011 r.

Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na otrzymywanie reklam i newslettera.

Firma sponsorująca nagrody ma prawo do wykorzystania tekstów konkursowych.

Komentarze (1)

Christine (2011-07-23 10:18:21)
ulala:)
No w czymś takim to bym nawet w kraju poczuła się jak na Egzotycznych Wyspach:) wspaniałe żywe koloryUdział biorę hej!
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar