2015-07-11

Zakończone

Konkurs Lato z Marion

 Serdecznie zapraszamy wszystkie miłośniczki pruduktów MARION do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania atrakcyjne zestawy kosmetyków. 


Co trzeba zrobić?
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....

dokończ wierszyk.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
 
 
Co można wygrać?
 
 
3 zestawy a w każdym z nich znajdziemy:
 
1.       Szampon koloryzujący w 3 kolorach: Aksamitny brąz, Ciemny blond, Bakłażan

2.       Spray Regenerujący włosy Ocet z Malin

3.       Orientalny odżywczy olejek do włosów

4.       Płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu

5.       Odświeżające chusteczki perfumowane


 
 
 
Konkurs trwa od 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015.
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Lato z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Marion Marion pomóż proszę,
moje włosy.....
 
dokończ wierszyk.
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11 lipca 2015.

Komentarze (69)

Olsenka (2015-07-26 23:57:14)
Marion,Marion...
 Marion,Marion moje włosy uratuj ich od zgrozy! Na mych młodych policzkach, Pragnę odczuć ich miękkość, Pachnidła odbierac ich zapach, Gdyż to kobieca esencja i piękność Moje włosy cienkie jak papierosy, Uratuj ich strukture bo chce mieć je jak grube kłosy, Ślniące, pełne blasku jak te gwiazdy na niebie, Potrzebuje właśnie Ciebie, Pragne czuć się jak nie jedna gwiazda, Wtedy by byla niezła jazda... Marionie proszę Cie wspomóż, I moim włosom dopomóż...  olsenka-jakubczak@wp.pl      
et1978 (2015-07-26 23:29:45)
Marion
 Marion, Marion pomóż proszę, moje włosy przypadkiem o Tobie usłyszały a już wiedzą, że całe życie na Ciebie czekały :)
inte (2015-07-26 22:15:24)
Mariooon!
 Marion, Marion, pomóż proszę - moje włosy nawołują! Płaczą, plącząc się koszmarnie, smucą pusząc się nachalnie.. Marion, Marion, gdzie dziś jesteś, kiedy Ciebie potrzebują? Nęcisz, kusisz, prowokujesz, a me włosie Ciebie pragnie! Marion, Marion, o znawczyni - moje włosy tak czekają! W podniszczeniu, w rozdwojeniu, w suszy, w smutku i w nadziei.. Marion, Marion, Ty wiesz dobrze - inne środki nic nie dają.. Więc przybywaj do mych włosów, w żywej zanurz je kąpieli! Marion, Marion, przyjaciółko - moje włosy wdzięczne będą! Blaskiem oczy Twe zachwycą, mocy Twej będą dowodem! Chwałę Twoją opromienią, zdrowiem błysną - ach, na pewno! Czekam więc byś ich radości od dzisiaj była powodem! 
mika19 (2015-07-26 21:40:12)
:)
Marion pomóż proszę, moje włosy niech zbierają piękna kokosy
emerycia (2015-07-26 19:48:16)
Konkurs lato z Marion
Marion, Marion pomóż proszę, moje włosy choć nastroszę, zaraz klapną mi przy skórze i już po wszelkiej fryzurze. Są suche, zniszczone mój Boże i już im nic nie pomoże. Chociaż różne odżywki stosuję, to żadna z nich nie skutkuje. Tylko w Marion mam nadzieję! Bo inaczej oszaleję!
Rocky (2015-07-26 19:19:30)
Marion
Marion Marion pomóż proszę, moje włosy? Ich nie znoszę! Ciągle puszą się i stroszą, Codziennego mycia nie znoszą! Wszystkie odżywki i szampony Dla nich to zwykłe zabobony! Ciągle tylko oklapują Ani trochę ze mną nie współpracują! Chcą być piękne i błyszczące Jak piękne w lecie słońce! Dlatego w konkursie Marion startują Jego pomocy szybko potrzebują!
asiakali (2015-07-26 18:28:22)
Marion pomóż
 Marion Marion pomóż proszę, moje włosy chyba kosą skoszę, bo tak siano przypominają że wszystkie kozy i krowy za mną się oglądają i wiosną ptaki nad moją głową latały chyba gniazdo uwić na niej by chciały... suche, łamile i bez blasku może zacznę chodzić w kasku? Marion proszę uratuj moją czuprynę odnajdź we mnie piękną dziewczynę dodaj moim włosom wygładzenia potrzebują też mocnego odżywienia głęboka regeneracja z olejkami orientalnymi i będę zachwycać włosami zdrowymi!  
karolina25 (2015-07-26 17:45:08)
Marion, Marion...
Marion, Marion, pomoż proszę,  moje włosy chcę by lśniące, zdrowe  i odżywione były, by mnie na nowo zachwyciły. Marion, ty masz moc czarodziejską, bym mogła stać się piękniejszą. Włosy to jeden z atutów kobiety największy i i na pewno najważniejszy.  Fale czy loki, długie czy krótkie wszystkie muszą wyglądać zadbanie i schludnie. Marion, z tobą każdą fryzurę mogę sobie zafundować i nie będę panikować. Włosy suche, matowe i bez połysku to już od dziś  nie moja troska,  z wypielęgnowanymi w włosami od Marion jestem na zawsze beztroska!  
Hana (2015-07-26 10:14:51)
Wróć im duszę
Marion, Marion pomóż proszę, Moje włosy... Och ! wróć im duszę! Skrop olejkiem włosy suche Ja pomogę im podmuchem Ciepły podmuch mej suszarki Stworzy dobre im warunki. By się łuski otworzyły Małą saunę im zrobimy! Wniknie wnet we włosy olej I przywróci włosom połysk. Nową farbę nałożymy By kolorem się mieniły Blond złocisty oczaruje W domu, pracy, w nocnym klubie. Błyszczą w słońcu, błyszczą w światłach A w dotyku...AKSAMITNE ! Tak we wspólnej komitywie Z Marion włosy swe ożywię !
asper01 (2015-07-26 00:30:02)
Marion
Marion Marion pomóż proszę,   moje włosy zaraz skoszę! No tak mnie one wnerwiają, końcówki się rozdwajają! Staram się, pielęgnuję, a efektów żadnych nie czuję! Ich blask od dawna zapomniany, w różnych kosmetykach już szukany. Ciągle dziwnie napuszone, suche i jakby nieodżywione… Marion Marion zlituj się, ja tak bardzo Ciebie chcę!
Strona komentarzy 1 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar