2015-06-27

Zakończone

Konkurs wokół książki Ekstrakt z kwiatu orchidei

W książce „Ekstrakt z kwiatu orchidei” trzy przebojowe kobiety zakładają „babską” firmę kosmetyczną i wkraczają w bezwzględny świat brutalnej walki z konkurencją. W wyniku przeróżnych splotów wydarzeń życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe, całej trójki może w każdej chwili runąć w gruzy. Ostatnia nadzieja w ekstrakcie z kwiatu orchidei – brakującym składniku odmładzającego kremu. Trzeba tylko zdobyć go na czas…
 
Zapraszamy do konkursu, w którym nie tylko do wygrania książki, ale również kosmetyki.Co należy zrobić?
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Gdybyś miała założyć swój biznes, co by to było i dlaczego?
 
Odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem


 
Co można wygrać?
 
Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy zestawem kosmetyków Yves Rocher, a dwie wyróżnione osoby otrzymają egzemplarz książki „Ekstrakt z kwiatu orchidei”.
 
Nagrody:
1x Zestaw kosmetyków Yves Rocher o wartości 216,9 zł:

Energizujący krem młodości na dzień do skóry normalnej i mieszanej 40 ml
Błyszczyk powiększający usta SEXY PULP
Tusz podkręcający rzęsy Volume Vertige 
 
2 x Książka „Ekstrakt z kwiatu orchidei” Weroniki Wierzchowskiej.
 
 
Konkurs trwa od 27 czerwca 2015 do 12 lipiec 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs wokół książki „Ekstrakt z kwiatu orchidei”” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 27 czerwca 2015 do 12 lipiec 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Gdybyś miała założyć swój biznes, co by to było i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 27 czerwca 2015.
 
 
 

Komentarze (91)

Jorge (2015-11-12 08:54:53)
YyqKYzbIeswIoZHP
We need someone with experience http://www.artopolischicago.com/the-cafe farming military generic domperidone opportunity extent "They're kicking the issue a couple of months into thefuture ... we're going to continue with this charade between thetroika and the government where everyone knows what's going on -that it's entirely unrealistic for Greece to live up to itsexpectations, both in the short and long term."
et1978 (2015-07-14 23:10:04)
konkurs cz.II
    odwagi. I tego brakuje mi najbardziej. Nie trzeba ukrywać, że praca u   kogoś nie pociąga za sobą aż tak wielkiego stresu jak prowadzenie   własnej działalności: czy podołam, czy wypali, czy zarobimy na opłaty,   czy w ogóle osiągniemy jakikolwiek zysk. I tego nie potrafię   przeskoczyć, choć wiem, że warto, ponieważ mam wokół siebie przykłady   ludzi, którzy się odważyli, zrobili pierwszy krok a dalej samo poszło a   ich zaangażowanie dało wymierne efekty. Czasem żałuje, że moje   małżeństwo oparte jest na zasadzie partnerstwa i wszystkie decyzje   podejmujemy wspólnie za obopólną zgodą. Dlaczego? Bo może, właśnie   byłoby łatwiej gdyby ktoś zdecydował za mnie i dodał mi odwagi! Bo   wszyscy wiemy, że najtrudniej jest przecież zacząć!   A moim marzeniem jest prowadzenie firmy organizującej od A do Z uroczystości -   od takich małych rodzinnych, po wesela, konferencje, wyjazdy integracyjne.   Jestem pewna, że każdy mój zleceniodawca byłby zadowolony w 100% a ja czułabym   się jak ryba w wodzie i zapewne sprostałabym pomysłom nawet tych najbardziej   wymagających i orygianlnych klientów. tomczakewa@wp.pl
et1978 (2015-07-14 23:08:50)
konkurs cz.I
Z powodów technicznych odpowiedź zamieszczona przez Redakcję udziewczyn.pl Odpowiedź otrzymaliśmy 12 lipca, więc kwalifikuje się do konkursu. Każdy człowiek posiada jakiś talent. Jedni z jego obecności zdają sobie   sprawę, dla innych latami pozostaje on ukryty. Sukces odnoszą osoby,   które są świadome swoich talentów, umieją je wykorzystać i wraz z nimi   osiągnąć sukces. Podobnie ja. Nie jestem osobą wybitną i wszechstronnie   utalentowaną. Uważam, że moim talentem są umiejętności organizacyjne.   Czuje się jak ryba w wodzie, kiedy muszę coś zorganizować i dopiąć na   ostatni guzik. Nie ma wtedy siły, która by mnie powstrzymała przed   dotarciem do celu a efekt końcowy może nie zawsze zwala z nóg, ale   każdorazowo zapiera dech w piersiach. Między innymi, dlatego jestem   odpowiednim materiałem na asystentkę dyrektora dużej korporacji, w   której obecnie pracuję. Niemniej jednak nie oszukujmy się, że pracując u   kogoś w naszej polskiej rzeczywistości trudno jest odnieść sukces i   wspiąć się na szczyt. Mój mąż wielokrotnie powtarza mi, że swoją   umiejętność powinnam ukierunkować na prowadzenie czegoś własnego. On zaś   ma masę fajnych pomysłów na biznes i w tej kwestii tworzylibyśmy razem   świetny duet. A więc co stoi na przeszkodzie spytacie? No, więc brak
Coco (2015-07-12 20:45:06)
Elegancki casual
Mój pomysł na biznes, który juz wkrótce zrealizuję to pracownia krawiecka połączona z własnym sklepem. Będzie zupełnie taki jak sklep mojej idolki, Coco, przy ulicy Cambon, w Paryżu. W piętrowym budynku, na górze będzie pracownia, a na dole wystawa gotowych projektów. Moje papierowe szkice, zostaną tam przeniesione na materiały, a potem na modelki. Moją grupą docelową będą Panie Plus Size. Zauważyłam, że mają szczególny problem z dobraniem odpowiednich ubrań do swoich figur. W sklepach brakuje ubrań w ich rozmiarze, albo pozostają jakieś nie twarzowe, szare „worki”. A przecież takie Panie też chcą wyglądać modnie i czuć się komfortowo. Odpowiednio skrojona tkanina podkreśli ich atuty, a zatuszuje niedoskonałości. Dlatego część rzeczy będę projektowała tylko dla nich. Chociaż nie zapomnę też o pozostałych rozmiarkach, bo nie zniosłabym gdybym nie mogła ubierać własnych projektów ubrań. Interesuje mnie szczególnie elegancki casual. Rzeczy z klasą, mające w sobie duszę, ale jednocześnie bardzo praktyczne i wygodne. Jedna rzecz, np. żakiet, będzie uszyta tak, by pasowała na eleganckie spotkanie biznesowe, ale jednocześnie ten sam żakiet połączony z jeansami stworzy niezobowiązującą stylizację na wyjście z koleżankami do baru. Wszystko zależy od dodatków i wyobraźni właścicielki. Takie rzeczy kocham i mam nadzieję, że równie mocno pokochają je moje klientki.
R (2015-07-12 20:05:16)
Moja cukiernia :)
Gdybym miała założyć swój własny biznes byłaby to cukiernia. Już jako mała dziewczynka pomagałam mamie i babci w pieczeniu różnych pysznych słodkości. Oczywiście moja pomoc wtedy polegała głównie na przeszkadzaniu i brudzeniu kuchni, ale i tak czułam się jak pierwszorzędna kucharka. Miałam nawet swój własny fartuszek w misie :) Gdy byłam trochę starsza zaczełam być bardziej przydatna w kuchni. Pomagałam w odmierzaniu składników, mieszałam ciasta i robiłam pierwsze nieudane dekoracje z masy cukrowej. W drugiej klasie gimnazjum byłam już prawdziwą mistrzynią cukrowych ozdób. Moje piękne ozdobione babeczki były pożądane na każdym rodzinnym spotkaniu oraz na urodzinach znajomych. Widząc jak ludziom podoba się to co robię postanowiłam po gimnazjum pójść właśnie w tym kierunku. Dlatego wybrałam szkołę gastronomiczną. Jako, że szkołę skończyłam w tym roku moim największym marzeniem jest teraz otworzenie własniej cukierni. Chciałabym aby była ona wyjątkowa i dopasowana do mnie. Uwielbiam pastelowe kolory, a przede wszystkim błękit oraz pudrowy róż. Właśnie w takiej kolorystyce chciałabym utrzymać swoje wymarzone miejsce. Mogłyby się tam również znaleźć zdjęcia moich wypieków oprawione w ramki oraz wiele pięknych ozdób związanych z pieczeniem, które zbierałam przez te lata. W mojej cukierni serwowałabym wiele różnych słodkości. Chciałabym zrobić coś czego nigdzie indziej nie widziałam, a mianowicie spersonalizowane babeczki. Każdy mógłby przyjść i narysować lub opisać swoje wymarzone wypieki, a ja zrobiłabym je dla niego. Myślę, że wiele osób skusiłoby się na taką ofertę :) Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się spełnić to marzenie. kasia143@op.pl  
Milena K. (2015-07-12 19:34:54)
Fabryka spełnionych marzeń
 Portal, aukcja z marzeniami. Wpisujesz swoje pragnienie, wyśnione na jawie i oczekujesz, kto zostanie Twoją Dobrą Wróżką. Spełnione? To czas na rewanż! Teraz Ty musisz z wdzięczności spełnić marzenie, mniejsze lub większe, kogoś innego. Biznes? Najszlachetniejszy! iluss@gazeta.pl  
Ratriruusu (2015-07-12 17:20:40)
Oszukać czas muzyką
Mój czwany plan to zwyczajnie dzielenie się z ludźmi magią, która porywa i odmalowuje gęsto zaznaczony dźwiękami obraz, utkany ze złapanych chwil, głębi kolorów radości i doświadczeń oraz wyobraźni. Kocham dżwięk skrzypiec, zaś muzyka, która wydobywa się z ich duszy ogarnia mnie niegasnącym optymizmem. Mój czwany plan to udowodnienie, że pasja to stan umysłu i zmienia życie o 360 stopni. Chciałabym stworzyć miejsce, które zachwyci nie tylko fanów skrzypiec, lecz zachęci ludzi do działania, nieustannego kształtowania swojej osobowości. Wyczarowałabym krainę, gdzie można zatrzymać czas, oszukać go... Mogę szczerze przyznać, że odkryłam prawdziwe antidotum na wszelkie egzystencjalne bolączki, które przyczyniło się do tego, że nawet okrutny mechanizm zwany czasem nie jest w stanie unicestwić mojego nieśmiertelnego ducha młodości. Niegdyś zastanawiałam się, czy istnieje ewentualność, że rodząc się ponownie jestem w stanie skonstruować świat spełnionych baśni? Czy rozpoczęcie wszystkiego od nowa jest równoznaczne z wypełnianiem utkanej z pustki mapy marzeń i tęsknot od podstaw? Wielokrotnie marzyłam o cofnięciu czasu, by odkryć przepustkę prowadzącą do wskrzeszenia ponownie najpiękniejszych wspomnień. Wędrując tą ścieżką, zaczęłam „zapisywać” rzeczywistość za pośrednictwem gry na skrzypcach oraz zaprzestałam myśleć o cofaniu. Jesteśmy uformowani w taki sposób, że nawet oczekując zmiany na lepsze i usilnie do niej dążąc, wplątujemy się w pewnym momencie życia w świat chaosu doprowadzający do granic refleksji. Życie składa się zarówno z pięknych momentów jak i tych zadających cios. Popełniając błędy i czując na własnej skórze konsekwencje wynikające z moich nieprzemyślanych decyzji, zdobywam doświadczenie i wiedzę, która staje się moją tarczą w czasie kolejnej porażki. Przeszłość mnie ukształtowała, kim jestem wynika konstruktywnie z czasu minionego, zaś przyszłość stanowi dla mnie cel drogi życiowej. Każdego dnia bezwolnie dryfuję po oceanie niewyjaśnionych zdarzeń, poszukując pod zamkniętymi powiekami nurtu spokoju i głębi najskrytszych snów. Koncentruję się nad życiem toczącym się tu i teraz, by nie utracić zdolności analizowania. Gra na skrzypcach daje mi szansę zatrzymania czasu i zajrzenia w głąb swojej duszy i właśnie to chciałbym podarować innym. Stworzyłabym miejsce, w którym prowadzone byłyby dyskusje dotyczące tego, jak pasja zmienia życie i odbywałyby się tu koncerty skrzypcowe ;) Kiedy ze skrzypiec wydobywa się słodkie głębokie brzmienie wkraczam w innym świat, w pełne fantazji uniwersum. Kiedy przytulam skrzypce do twarzy i wydobywa się czysta wibracja serca, skrzypce stają się nagle żywym organizmem… Zapominam o chaosie, który czasami zakrada się do umysłu. A Ty jak oszukujesz czas?
Monika (2015-07-12 17:07:52)
warsztat
Moim marzeniem jest założenie warsztatu. Takiego miejsca, które miał mój dziadek - w którym są wszystkie narzędzia świata, gdzie można wszystko naprawić lub samodzielnie złożyć, zrobić, zbudować. Żyjemy w czasach tymczasowości - nie ma tu miejsca na "zrób to sam" albo "naprawaiam bo umiem". Co zepsute, zużyte, niemodne - wyrzucamy, a to czego potrzebujemy - kupujemy. Otwarłabym miejsce gdzie każdy może sam uszyć coś na maszynie, zbudować z drewna, wywiercić, przeciąć, oszlifować. Miejsce wspólnej pracy i zabawy. Odbywałyby się tam też kursy w najróżniejszych dziedzinach - od szydełkowania po elektrykę, od stolarki po szycie ubrań :) nie zabrakłoby też miejsca na zabawę (twórczą) dla dzieci i na kącik z dobrą kawą i własnymi wypiekami!
Agata.Ł (2015-07-12 11:50:07)
Pustka
Była by to prywatna przychodnia lekarska, ponieważ lubię pomagać ludziom i taki biznes wydaje mi się najlepszy bo nic nie daje takiej radości oraz satysfakcji jak widzieć człowieka który stał się szczęśliwszy przeze mnie :)       
batonzo (2015-07-12 09:25:29)
agroturystyka niezwyczajna
Gdybym tylko miała możliwość, to prowadziłabym gospodarstwo agroturystyczne, w którym z otaczającej nas natury próbowalibyśmy wyciągnąć wszystko to, co da się przetworzyć, zjeść, przerobić. Syrop z mniszka, polewka z pokrzywy, własne piwo, placki z kurdybankiem, kiszony podagrycznik itp. Idziesz i zbierasz po drodze niby chwasty ( na co dzień po prostu deptane i niezauważane), a potem robisz z nich cuda. Na już i na cały rok. W moim gospodarstwie nie musisz niczego opryskiwać, bo to nie są twoje uprawy. Rosną, gdzie chcą i dają to co chcą, albo to, co z nich wyciągniesz. Musisz się tylko tego nauczyć i to właśnie ja Ci zaoferuję. Przyrządzimy mąkę z żołędzi, upieczemy chleb i zabawimy się w samowystarczalność.
Strona komentarzy 5 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar