2015-02-25

Zakończone

Konkurs Wygraj gadżety Żony idealnej od CBS Drama!

Serial „Żona idealna” to dramat z Julianną Margulies (Ostry dyżur) w roli żony i matki, która postanawia wziąć odpowiedzialność za swoją rodzinę. Wraca na rynek pracy po tym, jak jej mąż w wyniku seksualnego i politycznego skandalu trafia do więzienia. Nie bacząc na zdradę i publiczne upokorzenie, jakie spotkały ją przez męża Petera (Chris North, Seks w wielkim mieście), Alicia Florrick rozpoczyna karierę obrońcy sądowego. W 2. sezonie (od 26 lutego w dni powszednie na CBS Drama) będziemy mieli okazję przyjrzeć wielkiemu procesowi przeciwko firmie farmaceutycznej z gościnnym udziałem Michaela J. Foxa w roli obrońcy. 
 
Z okazji emisji serialu kanał CBS Drama przygotował dla Was konkurs, w którym do wygrania jest 5 zestawów „Żony idealnej” (kubek i opaska na oczy do spania)!Żona idealna Sezon 2. 

 


Żeby je zdobyć wystarczy odpowiedzieć na pytanie: 
 
Czy w serialu "Żona idealna" bardziej wciągają Cię losy bohaterów, czy może ciekawe przypadki z sali rozpraw? Odpowiedź uzasadnij.
 
Nagrody trafią do autorów 5 najciekawszych odpowiedzi.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


 
 
Konkurs trwa od 25 lutego 2015 do 13 marca 2015. 
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj gadżety "Żony idealnej" od CBS Drama!” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 lutego 2015 do 13 marca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Czy w serialu "Żona idealna" bardziej wciągają Cię losy bohaterów, czy może ciekawe przypadki z sali rozpraw? Odpowiedź uzasadnij.
 
  
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu wysyłają swoje odpowiedzi na maila: Agnieszka@udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca najbardziej spodoba się jury.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 lutego 2015 r.
 

Komentarze (11)

slena1986 (2015-03-13 23:37:02)
żona idealna
 Mnie w serial wciągają losy głównej bohaterki. Trudna sytuacja rodzinna, z którą radzi sobie jak tylko potrafi. Życie prywatnie udaje jej się doskonale połączyć z niełatwą pracą zawodową. W sądzie wykazuje się bystrością, inteligencją i znajomością prawa. Jest kobietą, a kobiety to podobno słaba płeć, a wydaje się być silniejsza niz niejeden męzczyzna. Przypadki z sali rozpraw równiez są fascynujące, jednak dla mnie są dodatkiem do losów Alicii. 
karolina25 (2015-03-13 14:00:31)
Żona idealna
Nigdy nie byłam miłośniczką telewizyjnych kancelarii. Dopóki nie powstał "Ally McBeal". To był mój ulubiony serial o prawnikach z lekkim przymrużeniem oka. Potem długo, długo nic i wreszcie obejrzałam "Żonę idealną". Tu praca w kancelarii jest zaprezentowana klasycznie i tradycyjnie. Przypadki z sali rozpraw wciągnęły mnie naprawdę. Jestem ciekawa jak się zakończą i śledzę je z uwagą. Czasami bawię się i zastanawiam się na miejscu oskarżycieli, obrońców oraz sędziów jak ja bym postąpiła. Praca w kancelarii jest interesująca, ale też trudna. Na pewno duża w tym zasługa głównej bohaterki Alicii Florrick, na której skoncertowana jest opowieść i wszelkie poboczne wątki również prowadzą do niej. Wydaje mi się, że nie możliwości, by także nie zainteresować się jej zyciem i innych bohaterów. Może w mniejszym stopniu, ale jednak. Perypetie zawodowe przeplatają się wciąż z nieraz przykrą sferą osobistą jak zdrada, romanse, samotność, niepewność jutra itp. , czyli wszystko to, co ma odzwierciedlenie w rzeczywistym życiu. Scenarzyści jednak jak ognia unikają przesady- nie roztrząsają kłopotów oraz nie wyolbrzymiają jej dramatu, za co chwała im. Zarówno życie bohaterow serialu, jak i przypadki z sali rozpraw wciągają, jednak z większym naciskiem na to drugie. 
Mari9321 (2015-03-12 11:15:37)
Żona idealna
 Oczywiście, że przydpadki z sali rozpraw. Czasem siedze przed telewizorem jak zahipnotyzowana. Zaden z seriali nie wciągnął mnie tak bardzo jak ten. Gadanie do telewizora i układanie w głowie jaki będzie wyrok weszło w mój nawyk. Przypadki z sali rozpraw są ciekawe, intrygujące i trzymające do końca w napięciu. Co jeszcze bardziej mnie interesuje i wciąga. Moje zaciekawienie z każdym odcinkiem wzrasta coraz bardziej. 
pscolka (2015-03-11 12:56:47)
Serial Żona idealna
Muszę przyznać, że jak zaczęłam oglądać serial "Żona idealna" to na początku bardziej zaciekawiły mnie przypadki z sali rozpraw. Były ciekawe, intrygujące, trzymające w napięciu i zaskakujące. To powodowało, że nie mogłam oderwać wzroku od ekranu. Potem miałam zawsze takie uczucie, że musiałam komuś opowiedzieć o danym odcinku. A to świadczyło u mnie, że te przeróżne przypadki z sali rozpraw były bardzo wciągające. Z biegiem czasu zaczęła mnie wciągać historia głównej bohaterki Alicii Florrick. Od tego momentu kiedy poznajemy jej trudną sytuację rodzinną oraz gdy jej mąż zostaje zwolniony z więzienia i zamieszkuje u niej. I jeszcze nie mogę zapomnieć o romansie głównej bohaterki z Willem, który był fascynujący. Serial "Żona idealna" jest tak interesujący, że zarówno przypadki z sali rozpraw jak i losy bohaterów wywarły u mnie podobne zaciekawienie.
maybe92 (2015-03-09 14:26:09)
Odpowiedź
Przypadki z sali rozpraw mnie najbardziej wciągają, one tak bardzo moją wyobraźnię rozpalają! I już sobie myślę, jak to lub tamto wyglądało, i co tak naprawdę się w ogóle stało! Kto jest winny, kto nie, kogo oskarżono, czy któryś z adwokatów pracuje pro bono... ;-)
Karolina S (2015-03-08 20:08:20)
Siła jest kobietą!
 Moje życie płynie w rytmie paragrafów i kręci się wokół przepisów, dlatego też z wielkim zaciekawieniem przyglądam się prawniczej codzienności zza oceanu. Rytm sali sądowej naznaczony jest ludzkimi dramatami, licznymi zwrotami akcji i masą emocji. Tak naprawdę prawnicze kazusy stanowią jedynie tło dla gorących problemów społecznych, afer, drwienia z krzydzących stereotypów i łamania poprawności politycznej. I właśnie w tym dominujemy my - silne kobiety. Postacie kobiet, które swoją postawą wyznaczają sobie coraz więcej wyzwań, podejmują ryzyko, oprócz bycia żoną idealną stawiają na samorealizację. Są przykładem na to, że konsekwencja, dążenie do celu, upór, ale przede wszystkim kobieca przyjaźń i solidarność to siły, które potrafią przenieść góry. Kreacje tych postaci są wielowymiarowe, życiowe, ale są to z pewnością silne babki, dla których oglądam ten serial seriami! Bo siła jest kobietą!
camillaF (2015-03-04 10:13:07)
Żona idealna
 Serial The goog wife jest idealny pod każdym względem :) Wciągnął nie tylko mnie, ale też mojego chłopaka. Weekendy spędzamy na pochłanianiu kolejnych odcinków. Jesteśmy wciągnięci po uszy ;) Są wątki sensacyjne i romantyczne. Jest dramat i komedia. Oboje inaczej patrzymy na bohaterów i ich poczynania, inaczej ich oceniamy. Ja kibicuję Kalindzie, a mój Facet jej nie cierpi ;) Wątki głównych bohaterów sprawiają, że nie mamy ochoty odejść od telewizora, chcemy natychmiast poznać ich dalsze losy. Mnie interesują także sprawy, jakie mają miejsce na sali rozpraw. Jestem prawniczką i wiem od kuchni jak wygląda proces w Polsce. Dlatego fascynuje mnie tak odmienny amerykański system prawny. Wiele rzeczy nie przyjęłoby się w Polsce. Niestety na salach rozpraw nie rozgrywają się sceny jak z Prawa Agaty ;) 
fiodorowna (2015-02-27 23:28:14)
good wife
A ja tak sobie myślę, że istoda dobrego serialu polega własnie na równowadze pomiędzy ciągłością losów boohaterów a akcją każdego z odcinków z osobna...Żona Idealna, według mnie przynajmniej, zgodnie z powyższymi jest Serialem Idealnym - z jednej strony losy Alicii i pozostałych bohaterów przyspieszają mi tentno, z drugiej - kolejne "sprawy" przyśpieszają bicie serca (tak, wiem, wychodzi na to samo...). Oglądam ten serial od początku, obecnie czekam na najnowszy odcinek 6-tej serii - uważam, że to jeden z najlepszych "tasiemców" jakie powstały ;) Mamy tu romans, rodzinę, sensację, akcję, dramat i sporo komedii, wszystko podane w najlepszym wydaniu - nie nudzi, wprost przeciwnie, każdy odcinek jest najlepszą reklamą kolejnego... Ps. jestem zakochana a Cary'm i marzy mi się przyjaciółka jak Kallinda :P
justyna1 (2015-02-27 12:33:42)
sala rozpraw
Generalnie cudze życie mało mnie obchodzi i tak jest jeśli chodzi o bohaterów tego serialu. Ich życie miga mi jakoś bokiem, za to przypadki z sali rozpraw są naprawdę bardzo interesujące. Uwielbiam śledzić cały proces i z niecierpliwością czekam na wyrok. Zastanawiam się często jaki ja bym wydała. I z tym porównaniem wychodzi różnie. Na szczęście jednak przypadki są tak różnorodne i tak ciekawe ,że nigdy się przy nich nie nudzę. I za to wielkie brawa dla twórców serialu.
zgreda (2015-02-26 17:25:08)
Sala rozpraw
Mnnie zdecydowanie bardziej interesują przypadki z sali rozpraw, ponieważ interesuję się prawem, studiuje politologię. Coprawda te wydarzenia również przyciągają każdą kobietę, ale ja głównie zwracam uwagę na wyroki i porównuje je do prawa polskiego. Wiele tego tam nie ma ale lubię sobie dąsać "coby było gdyby..."
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar