2015-02-23

Zakończone

Konkurs Witaminowa bomba z Polsat Food Network

W związku ze zbliżającą się premierą nowej serii: "Anna Olson: Sezon na świeżość" w emisji od 9 marca o 17:00 na Polsat Food Network, zapraszamy do udziału w konkursie na przepis na ... wiosenną sałatkę "Witaminowa bomba z Polsat Food Network".Prześlij nam swoją propozycję przygotowania wiosennej sałatki "Witaminowa bomba z Polsat Food Network", która mogłaby zachwycić samą Anną Olson z kanału Polsat Food Network!
 
Swoją odpowiedź zamieść w komenatrzach pod konkursem. 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy minutniki elektryczne, koce piknikowe i czarne fartuchy kuchenne.
 
 
Konkurs trwa od 23 lutego 2014 do 15 marca 2015. 


Fundator Nagród:


 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Witaminowa bomba z Polsat Food Network” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl, a Fundatorem nagród jest Polsat Food Network.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 lutego 2014 do 15 marca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Prześlij nam swoją propozycję przygotowania wiosennej sałatki "Witaminowa bomba z Polsat Food Network", która mogłaby zachwycić samą Anną Olson z kanału Polsat Food Network!
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 lutego 2015. 
 
 
 
 

Komentarze (14)

xyz (2015-04-17 11:41:57)
kiedy
kiedy rozwiazanie?
anikirax (2015-03-15 23:10:39)
Sałatka
Składniki: mix sałat (u nas mieszanka kubańska Piotra i Pawła) 10 jajek przepiórczych puszka kukurydzy mała marchewka słoik marynowanych buraczków w kulkach (polecamy firmy Rolnik) ser typu feta 2 łyżki ziaren słonecznika + 2 łyżki pestek dyni     Sos czosnkowy Sergiusza (do sałatki)   1 mały jogurt grecki 7 małych ząbków czosnku przeciśniętych przez praskę sól i pieprz do smaku 1 łyżeczka cukru pół łyżeczki mielonej słodkiej papryki 2 łyżki majonezu Wykonanie: Przygotowujemy sos czosnkowy mieszając ze sobą wszystkie składniki i umieszczamy go w lodówce. Przygotowujemy składniki sałatki: kukurydzę odsączamy z wody,  marchewkę obieramy i kroimy w cienkie słupki, jajka przepiórcze gotujemy ok. 4 min, studzimy, obieramy ze skorupek i kroimy na pół, ser feta kroimy w kostkę, buraczki w kulkach kroimy na połowy bądź w cienkie krążki, słonecznik i pestki dyni smażymy na suchej patelni, aż się zarumienią. Mix sałat przekładamy do miski i dodajemy pozostałe składniki: marchewkę w słupkach, buraczki w krążkach, połówki jajek, kukurydzę, ser feta  kostkach i podprażone ziarna słonecznika i pestki dyni. Lekko i delikatnie, za pomocą dłoni mieszamy składniki. Sos serwujemy osobno.
domisia (2015-03-15 20:08:05)
salatka
Składniki: 100 gram suszonej ciecierzycy 1 ogórek 2 pomidory rzodkiewki 1 czerwona papryka 1 mała czerwona cebula posiekana kolendra i natka pietruszki pół łyżeczki kardamonu, zmielonego pół łyżeczki ziela angielskiego, zmielonego 1 łyżeczka kminu pół łyżeczki kolendry, zmielonej pół łyżeczka soli 1 łyżka oliwy Sos: 5 łyżek oliwy 1 łyżka soku cytrynowego 2 łyżki octu sherry (lub winnego) starta skórka z cytryny 1,5 łyżeczki cukru 1 ząbek czosnku, roztarty sól i pieprz, do smaku pół szklanki jogurtu greckiego + łyżeczka oliwy Poprzedniego dnia namocz soczewicę w wodzie. Następnie ugotuj na wolnym ogniu do miękkości (ok godzinę). Warzywa pokrój na małe kawałki, ładnie ułóż na talerzu, zostawiając miejsce na ciecierzycę. Wszystkie składniki sosu umieść w słoiku, zamknij go i potrząsaj, aż się połaczą. Dopraw do solą i pieprzem. Sosem polej warzywa. W moździerzu zmieszaj kardamon, ziele angielskie, kumin i sól, utrzyj. Na patelni rozgrzej łyżkę oliwy. Ciecierzycę obtocz w przyprawach i przesmaż na średnim ogniu przez 2-3 minuty. Ciepłą ciecierzycę dodaj do warzyw. Podawaj z jogurtem greckim na ciepło.
Asia007 (2015-03-15 12:26:48)
Sałatka z białych i zielonych szparagów
 Ta sałatka to całkiem nowa odsłona szparagów, które dodajemy do sałatki surowe, dzięki czemu smak jest wyraźny a warzywa niepoddane obróbce termicznej zachowują wszystkie witaminy i składniki mineralne, których są skarbnicą (szparagi również zapobiegają powstaniu nowotworów, odpowiadają za prawidłowy rozwój płodu, wspomagają kobiety karmiące piersią i odchudzają, ponieważ w 100 g zawierają tylko 18 kcal). Przystawka prezentuje się bardzo elegancko i jest pyszna, a równocześnie łatwa i szybka w przygotowaniu. Składniki: 250g zielonych szparagów 250g białych szparagów 1 bulwa kopru 1 pęczek rzodkiewki 160g grilowanego filetu kurczaka 3 łyżki musztardy dijon 1 łyżka białego octu winnego 4 łyżki wody 25g sera Grana Padano Usuń zdrewniałą dolną część wszystkich szparagów. Obierz szparagi białe usuwając skórkę od główki ku dołowi. Zielone szparagi nie wymagają obierania. Obieraczką (w kierunku od dołu szparaga ku górze) tnij wzdłuż całych szparagów cienkie plastry, umieść w dużej misce. Pokrój koper na ćwiartki a umyte rzodkiewki w cienkie plasterki. Wcześniej grillowaną pierś kurczaka pokrój w plasterki o grubości 1/2 cm. Wymieszaj wszystkie składniki z wstęgami szparagów. Wymieszaj musztardę dijon, biały ocet winny i wodę do uzyskania gladkiego sosu. Dopraw pieprzem. Polej sosem całość i posyp sałatkę wiórkami sera Grana Padano.  
karolina25 (2015-03-14 16:56:41)
Fantazyjna sałatka ze stokrotkami
Kwiaty coraz śmielej podbijają stoły jako sładniki potraw. Choć same w sobie nie stanowią zbyt pożywnej strawy, to znakomicie ożywiają smak, zapach i koloryt wiosennych dań.  FANTAZYJNA SAŁATKA ZE STOKROTKAMI Składniki: - 6 kwiatów stokrotek - 10 pomidorków koktajlowych - 2 plastry ananasa z puszki - tuńczyk w sosie własnym - 30 g makaronu kokardki - kilka listków świeżego oregano Sos: - łyżka soku z cytryny - 2 łyżki syropu z ananasa - sól, cukier, pieprz biały Przygotowanie: Kwiaty stokrotek delikatnie umyć i osuszyć. Tuńczyka osączyć na sicie. Ananasa pokroić na kawałki. Makaron ugotować w osolonej wodzie do postaci al dente. Pomidorki przekroić na połówki. Składniki sosu dobrze wymieszać. Na dno salaterki wyłożyć makaron, potem tuńczyka, pomidorki, ananasa, posiekane oregano i polać sosem. Wierz udekorować stokrotkami. Smacznego!    
wodnik (2015-03-12 20:18:32)
Sałatka z cykorii
SAŁATKA Z CYKORII Kroję na paski, paseczki 3 średnie cykorie, pędy bambusa(z puszki) dołożę nim podam wytwornie. Jeszcze doprawię tymiankiem, pieprz dam sok z cytryny, sos sojowy dwie łyżki i radosne są miny! :) Przed wymieszaniem składników olej lniany jeszcze dwie pełne łyżki stołowe i już usta pieszczę! :) P.S. W mig doda urody, skórę czyni gładką stąd cykorię jadaj z wiosną ty nierzadko! :)
aniaanio (2015-03-12 07:47:19)
sałatka zdrowa to bomba witaminowa
 Owocowo-serowa sałatka  z dressingiem: żurawina - musztarda... Pół arbuza - niedużego i melona daj do niego 200g sera owczego liście szpianku, ale świeżego! garść - prażoych albo nie - orzechów włoskich niech znajdzie się ze 100 gramów żurawiny. Masz? to sosik też zrobimy ;) Nieco weź musztardy, z łyżkę... soku z żurawiny - trzy dodaj zdrową z oliwek oliwkę no i soli - kilka szczypt. Weź musztardę razem z sokiem dodaj sól - odmierzaj okiem ;) Teraz na oliwę pora  i arbuza... i melona! Wydrąż z tych owoców kulki liść szpinaku daj do puli, serek owczy porozdrabniaj, orzechami posyp z góry Mieszaj, mieszaj i polewaj niech się dressing wszędzie znajdzie! żurawiny jeszcze dodaj i najlepiej zjedz na grzance ;)    
pscolka (2015-03-11 13:16:11)
Moja witaminowa sałatka na wiosnę
Z tego względu, że ostanio przeszłam operację wycięcia pęcherzyka żółciowego jestem zmuszona do radykalnej diety. Jednak nie załamałam się i żeby urozmaicić sobie życie oraz powrót do zdrowia, zaczęłam wymyślać różne potrawy, które mi nie szkodzą. Moja sałatka jest lekka, delikatna, wiosenna i zdrowa. Nazwałam ją "Sałatkowy zawrót głowy". Składniki: - kawałki sucharków, - kawałki zielonej sałaty, - kawałki pomidora bez skórki i pestek, - małe kosteczki chudego twarogu, - kilka łyżek jogurtu greckiego, - gotowana pierś z kurczaka w kosteczkach - oraz garść jagód. Wszystko ładnie wymieszać. Doprawić koperkiem i ziołowym pieprzem do smaku. I wiecie co Wam powiem? Że naprawda taka sałatkowa mieszanka bardzo mi smakuje. Dzięki niej z pewnością przejdę przez ten okres ze smakiem.
mikusia89 (2015-03-09 09:07:14)
Wiosenna - kolorowa sałatka
Sałatka z kurczakiem i ananasem   SKŁADNIKI: Ananas w kostce-puszka 2 filety z piersi kurczaka kapusta pekińska 2 średnie pomidory ser w plastrach jogurt- mały kubek łyżka kwaśnej śmietany przyprawa do kurczaka sól pieprz olej sok z cytryny Kapustę pekińską siekamy , wrzucamy do miski, dodajemy ananas w kostce, pokrojony w paseczki pomidor oraz ser - również w paseczki. Filety z kurczaka kroimy w kawałeczki , lekko posypujemy przyprawą do kurczaka i smażymy na rozgrzanym oleju. Odstawiamy do wystygnięcia; ostudzony dodajemy do reszty składników. 4 łyżki jogurtu mieszamy z łyżką śmietany, dodajemy odrobinę soku z cytryny, soli i pieprzu- mieszamy. dodajemy delikatnie do sałatki , najlepiej lejąc łyżką, lekko mieszamy. Wstawiamy na chwilę do lodówki. Smacznego
mmpola (2015-03-06 20:49:56)
Sałatka z pomarańczą
 Składniki:  1 garść mieszanki sałat 100 g sera pleśniowego lazur 1/2 pomarańczy 4 szt suszonych pomidorów kilka czarnych oliwek 1 łyżka orzechów włoskich 1 łyżka ziaren słonecznika Pomarańcz obieramy i kroimy w kostkę ok 2 cm, ser kroimy w kostkę ok 1 cm, pomidory i oliwki kroimy na pół. Wszystkie składniki delikatnie mieszamy, następnie prażymy ziarna słonecznika oraz orzeczy włoskie na suchej patejni i posypujemy sałatkę. Jako dressing polecam sos miodowo-musztardowy (1 łyzka oliwy, po 1 łyzeczce musztardy, miodu i soku z cytryny, do smaku sól, pieprz i oregano). Całość polewamy sosem przed podaniem i delektujemy się zdrową i pyszną sałatką na lunch w pracy lub na kolację z lampką wina.      
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar