2015-01-22

Zakończone

Konkurs Zadbaj o ciało intymnie

 Chyba każda kobieta wie, co dzieje się, gdy nieopatrznie przysiądziemy na czymś zimnym lub zimową porą ubierzemy się zbyt lekko. Sposobów na radzenie sobie z uciążliwym zapaleniem pęcherza jest wiele, ale jeden na pewno jest godny polecenia: wspomożenie kuracji suplementem diety Ginjal Urit.
 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania idealne zestawy pozwalające zadbać o nasze sprawy intymne. Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz jak Ty dbasz o swoje zdrowie intymne.
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy:
 
3 zestawy Ginjal + płyn do higieny intymnej Joanna.

 
 
  
 
Konkurs trwa od 22 stycznie 2015 do 05 lutego 2015.
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Zadbaj o ciało intymnie” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 22 stycznie 2015 do 05 lutego 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem napisz jak Ty dbasz o swoje zdrowie intymne.
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 22 stycznia 2015.

Komentarze (44)

Joanna007 (2015-02-05 21:07:28)
Bez paniki
 Organizm zdrowej kobiety sam doskonale dba o równowagę mikrofibry pochwy, więc nadmierna higiena okolic intymnych może osłabić naturalną barierę. Przykładam dużą wagę do higieny, ale nie używam osobnego ręcznika, tylko wełnianej bielizny, tamponów bez potrzeby etc. Najważniejszy jest dobrze dobrany preparat do mycia- płyn powinien mieć kwaśny odczyn, być produktem naturalnym pozbawionym barwników, uzupełniany wyciągiem ziołowym. W czasie miesiączki wspomagam się również chusteczkami do higieny intymnej. Przed stosunkiem wraz z moim stałym partnerem zawsze bierzemy prysznic. Bieliznę noszę różną ale zazwyczaj śpię bez niej. Infekcje zdarzają mi się bardzo rzadko, np. w czasie przeziębienia, ale wtedy wystarczy przyjmować dobry ziołowy preparat i pić jogurt naturalny.
Oktawia23 (2015-02-05 19:58:39)
Konkurs
Pierwszą zasadą, która się kieruję podczas mojej higieny intymnej to UMIAR. Zresztą kieruję się nim również w innych dziedzinach mojego życia. Nadgorliwość nigdy nie prowadzi do niczego dobrego tak jest i w tym przypadku. Gdy równowaga naturalnej flory bakteryjnej pochwy zostanie zaburzona wzrasta ryzyko zakażeń i podrażnień - staram się tego za wszelką cenę uniknąć. Na co dzień podmywam się raz dziennie, podczas okresu rano i wieczorem a w lato to już częściej (bakterie się szybciej rozwijają). Do podmywania używam specjalnych płynów do higieny intymnej o kwaśnym ph , specjalnych chusteczek higienicznych i podmywam się w kierunku "od przodu to tyłu".Na codzień stosuję bezzapachowe wkładki higieniczne a podczas okresu częściej podpaski niż tampony. Te drugie aplikuje sobie zawsze przed pójściem na basen (nawet gdy okresu brak). Pod żadnym pozorem nie stosuję irygacji pochwy, ponieważ niszczy kwas mlekowy a to właśnie on chroni nasz przed drobnoustrojami!
emerycia (2015-02-04 19:13:01)
Dbam o zdrowie intymne
Codziennie podmywam się wodą z sokiem cytryny we własnej misce tylko do tego przeznaczonej, wykonując ruchy od przodu do tyłu aby uniknąć przenoszenia bakterii z odbytu do pochwy. Do tego celu stosuję na przemiennie żel do higieny intymnej o kwaśnym odczynie i szare mydło. Do osuszania używam oddzielnego ręcznika i często go zmieniam. Ograniczam spożycie słodyczy, za to jem codziennie jogurty z żywymi kulturami bakterii. Co jakiś czas stosuję dopochwowo kapsułki na bazie kwasu mlekowego np. Lactovaginal. Nie używam bielizny ze sztucznych włókien.
Domisia (2015-02-04 16:58:43)
konkurs
 Moje dbanie o miejsca intymne zaczyna się już zurawiny, ograniczam cukier do minimum, piję herbaty oczyszczające organizm z toksyn, codziennie piję dodatkowo 2 litry wody, aby toksyny nie zalegały w organiźmie, staram się nie korzystać z publicznych toalet. W dbaniu o higienę intymną pomagają mi również żele łagodzące, nawilżające oraz posiadające odpowiednie pH, które dodatkowo chronią przed wirusami. Nie noszę obcisłych spodni oraz bielizny nie przepuszczającej powietrza, a po kąpieli dokładnie osuszam miejsca intymne.Dodatkowo, a przede wszystkim - chodzę do lekarza! 
karolina25 (2015-02-04 13:26:38)
Dbanie o higienę intymną
Dbam o szczególną higienę okolic intymnych i mam do tego przeznaczony osobny ręcznik. Do mycia używam płynów o pH ok. 4, 5. Myję i osuszam okolice intymne w kierunku od przodu do tyłu- gorące kąpiele w wannie zastępuję myciem pod prysznicem. Noszę lekkie i przewiewne ubrania, najlepiej z naturalnych materiałów. Staram się nie chodzić w obcisłych dżinsach cały dzień i noszę bawełnianie majtki, a do snu zakładam koszulkę dotleniając skórę w tych okolicach. Dbam o prawidłową florę bakteryjną stosując preparaty zawierające priobiotyki. Przed uprawianiem seksu jak i po dobrze jest wziąć prysznic, by usunąć bakterie. Zawsze też mam przy sobie chusetczki do higieny intymnej. Są nieocenione w różnych sytuacjach np. w publicznej toalecie i podczas dalekiej podróży. 
rzepkam (2015-02-04 12:08:57)
Zdrowie intymne
Nigdy nie miałam tego typu problemów,ale byc może jest to spodowane tym,że odpowiednio dbam o siebie w tej kwestii. Nosze przewiewną bieliznę,która nigdzie nie uwiera i nie obciera. Codziennie rano i wieczorem myję miejsca intymne,pozbywając się w ten sposób przynajmniej części bakterii.
onlyme30 (2015-02-03 20:39:21)
Intymność:)
 Moja pielęgnacja intymnych miejsc polega na codziennym używaniu płynu do higieny intymnej, który nie tylko zawiera pozytywny atest, ale również posiada pielęgnacyjne jak i ochronne składniki. które nie podrażnią jakże wrażliwych miejsc. Wybieram więc najczęściej żel, który posiada kwas mlekowy, wyciąg z rumianku i zrównoważone ph. W ciągu dnia, gdy jestem poza domem mam ze sobą jednorazowe chusteczki do higieny intymnej, które wspaniale oczyszczą i odświeżą intymne rejony mojego ciała, dzięki czemu poczuję się świeżo, czysto i przyjemnie:) A do tego ciepła, aczkolwiek przewiewna bielizna, bo ciało również tam na dole musi swobodnie oddychać, by zachować zdrowie :)
Marta94 (2015-02-02 23:22:28)
Zdrowie intymne.
Moim największym życiowym pragnieniem jest bycie mamą. Oczywistym jest, że aby to osiągnąć muszę dbać o swoje zdrowie intymne na każdym kroku. W związku z tym co pół roku odwiedzam ginekologa, aby się przebadać. Mam stałego partnera, któremu ufam i wiem, że od niego niczym się nie zarażę. Mój ukochany dba o higienę osobistą równie mocno jak ja, dlatego mogę być spokojna. Pamiętam o codziennej higienie, podmywam się kilka razy dziennie (szczególnie w czasie miesiączki). Zawsze stosuję specjalne środki do higieny intymnej, ponieważ mycie się bez nich jest niekompletne. Piję dużo czerwonej i zielonej herbaty i sok z żurawiny, aby mój układ moczowy działał prawidłowo. Nie bagatelizuję objawów choroby. Staram się być odpowiedzialna i nie boję się wizyt u specjalistów, gdy jest taka potrzeba.
mika19 (2015-02-02 23:20:24)
konkurs
według - ccd codziennie ciepło delikatnie i  jest oki
Erna (2015-01-31 14:55:42)
Zdrowie intymne
O swoje zdrowie intymne dbam stosując codziennie do mycia żel do higieny intymnej, który zapewnia śluzówce właściwe nawilżenie i odświeża. Gdy zajdzie potrzeba to stosuję żel do pielęgnacji okolic intymnyh, który zmniejsza ryzyko patogennej flory i wspomaga powrót do zdrowia. Często stosuję chusteczki do higieny intymnej a probiotyki ginekologiczxne doustne odgrywaja w mojej diecie istotną rolę, ponieważ zapewniaja prawidłową florę bakteryjną pochwy. Zdrowie intymne mam stale pod kontrolą.
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar