2014-12-21

Zakończone

Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE

Jakiś czas temu wszystkie pokochałyśmy masła do ciała. Producenci kosmetyków prześcigają się w różnych propozycjach pod kątem pielęgnacji naszego ciała, ale również niesamowitych zapachów. Mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania pysznie pachnące, zimowe Masła do ciała Body Creme LAMBRE. Zapraszamy
  
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytania:
 
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE?
 
oraz 
 
Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała?
 
 
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania są dwa masła Body Creme z limitowanej edycji zimowej:
 
 
 
 
 
 
Body Creme Pomarańcza i Czekolada

 


 
 
 
 
Body Creme Jabłko i Cynamon
 
 
 
 
 
Opis:
 
 
LAMBRE - Body Creme - limitowana edycja zimowa
 
Masła do ciała Body Creme LAMBRE – skutecznie regenerują i intensywnie odżywiają skórę. Chronią ją przed utratą wilgoci, przywracają elastyczność i jędrność. Masła Body Creme wyróżniają się kremową konsystencją, koją zmysły ciepłymi nutami owoców i słodkim aromatem. Ciało staje się cudownie miękkie, komfortowo nawilżone i naturalnie zmysłowe, a Ty jesteś zrelaksowana, odprężona i w doskonałym nastroju. Wszystkie masła Body Creme zawierają trehalozę, masło shea, masło kakaowe, olej winogronowy oraz naturalne ekstrakty roślinne, zapewniające kompleksowe działanie.
 
Dostępne na www.lambre.pl
 
 
Konkurs trwa od 21 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj Masła do ciała Body Creme LAMBRE” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na pytania:
 
Jakie znasz inne masła do ciała LAMBRE?
 
oraz 
 
Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 grudnia 2014.
 
 

Komentarze (70)

Ida (2015-01-23 10:14:59)
?
Kiedy wyniki?
kolorowanka101 (2014-12-31 23:53:28)
lambre
Inne masła do ciała LAMBRE (oprócz BODY CREME CHOCOLATE & ORANGE oraz BODY CREME APPLE & CINNAMON), które znam to: HAZELNUT - BODY CREME MARACUJA - BODY CREME STRAWBERRY & BASIL - BODY CREME VANILLA - BODY CREME AMBER BODY BUTTER 2. Moje pomysły na zimową pielęgnację ciała to:
Pomysłowa102 (2014-12-31 23:52:42)
Lambre
1. Inne masła do ciała LAMBRE (oprócz BODY CREME CHOCOLATE & ORANGE oraz BODY CREME APPLE & CINNAMON), które znam to: HAZELNUT - BODY CREME MARACUJA - BODY CREME STRAWBERRY & BASIL - BODY CREME VANILLA - BODY CREME AMBER BODY BUTTER 2. Moje pomysły na zimowa pielęgnację ciała to: masło shea peeling enzymatyczny maseczki nawilżające krem ochronny z filtrem SPF15 pomadka do ust z wazeliną 1,5 litra wody dziennie zimowe sporty
MAGDAD (2014-12-31 21:25:22)
Konkurs
1). Jakie znasz inne masła do ciala LAMBRE?      * truskawka i bazylia      * wanilia      * marakuja      * orzech laskowy 2). Jakie są Twoje pomysły na zimową pielęgnację ciała? Nie ma dwóch takich samych płatków śniegu i nie ma dwóch takich samych kobiet. Ale potrzeby ich skóry podczas zimy są podobne, dlatego warto otoczyć ją szczególną troską. A jak ja dbam zimą o swoja skórę? RANO zamiast mydła stosuję żel do mycia twarzy i tonik z alantoiną. Dzięki nim nie pozbywam sie warstewki sebum chroniącej moją buzię przed zimnem. Nakładam krem ochronny (koniecznie z filtrami !!!) i pamiętam, aby nie wychodzić na zewnątrz wcześniej niż pół godziny po jego nałożeniu. Mój zimowy MAKIJAŻ składa się z podkładu i pudru, które nie tylko upiększaja moją twarz, ale także stanowia płaszcz ochronny dla skóry. CIAŁO -  warto zastąpić balsamy bardziej natłuszczającymi masłami do ciała. A domowy peeing na bazie oliwy i cukru idealnie wygladzi i pozostawi nawilżoną skórę przez długi czas. Nie przesadzajmy jednak - raz na tydzień wystarczy. USTA sa szczególnie narażone na zimno (nie raz się o tym przekonałam). Pomaga mi ochronna pomadka a w ekstremalnych przypadkach przysmak Kubusia Puchatka - miód. DŁONIE - o nie dbam szczególnie. Przekonałam się, że częste smarowanie nawet najtańszym kremem do rąk daje rewelacyjne efekty. Oczywiście nie zapominam o rękawiczkach za każdym razem, gdy wychodzę z domu. STOPY - aby szybko stały się gładkie, wystarczy nałożyć dużo kremu, wmasować i założyć skarpetki do spania. A co do ich ochrony przed zimnem, warto przy zakupie obuwia kierować się nie tylko wyglądem, ale także tym, jak bardzo marzną nam nogi. Dla mnie, zimowego zmarzlucha, najodpowiedniejsze są buty typu emo. DOM - warto pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wilgotności powietrza, to też jest ważne dla naszej skóry. DIETA -  dołączyłam do niej dużą ilość warzyw, owoców i olei roślinnych.
martucha89 (2014-12-31 16:18:20)
LAMBRE
Masełka: truskawka i bazylia wanilia marakuja orzech laskow  Dbam przede wszsytkim o skórę stóp :) Stawiam na naturalność! Uwielbiam fundować moim stopom peelingi - nie dość, że to bardzo przyjemny zabieg, to jeszcze daje wspaniałe efekty! Jako zdzieraków używam: zmielonych ziarenek kawy, cukru albo soli i łącze je z jakąś olejową bazą, najczęściej jest to oliwa z oliwek, czasami miód. Uwielbiam to mrowienie podczas peelingu. Moim patentem na mięciutkie i nawilżone stopki jest maseczka z banana, oliwy i jogurtu naturalnego. Tak zblendowaną papkę kładę na stopy na pół godzinki i zmywam. Stopy mięciutkie jak pupcia niemowlaczka. Ostatnio zainwestowałam również w specjalną kurację do stóp, któa w składzie ma prawie same zioła - idealnie dopełnia ona moją pielęgnację stóp. I dbam o stopy - czyszczę je porządnie każdego dnia. Chronię przed mrozem i słońcem. I zatrudniam mojego mężczyznę, aby mi je czasem pomasował - pobudza to krążenie i doskonale relaksuje, a stopy są wdzięczne i nie mają mi już za złe, że muszą dźwigać taki ciężar jak ja każdego dnia. Na tym się skupiam zimową porą :)  
Nulek (2014-12-31 14:12:30)
Masło - mniam! ;)
 1. Masła LAMBRE   - Strawberry and basil,  - Hazelnut,  - Vanilla, - Maracuja   2. ZIMOWA PIELĘGNACJA   Możesz fikać ile wlezie, Zimo, razem z brzydkim Mrozem! Możesz szaleć, mrozić, chłodzić, budzić niepotrzebną grozę! Mnie nie ruszą te popisy! Nie ze mną takie numery! Więc - chociaż biel, mroźne kwiaty budzą we mnie zachwyt szczery,   nie dam Ci się wrobić w jakieś suche skóry i pękanie! Mam na to swoje sposoby! Chcecie wiedzieć? Patrzcie na nie! Po pierwsze - dbam o swe ciało od środka za sprawą diety - tłuszcze, witaminy (C, E, A) to są u mnie konkrety!   Ryby, jaja, mleko, sery, zboża i kiełki, marchewa, szpinak, dynia i orzechów moc w spiżarni się przelewa. ;)  Chroni mnie to przed zmarszczkami, chłodu mroźnym pocałunkiem - bo ja zimą swoje ciało traktuję z wielkim szacunkiem!   Śpię też odpowiednio dużo, stresów unikam nadmiernych, mam też swój krem z nawilżeniem - mojej skórze jest on wierny; a by nie zamarzał (woda!), nakładam go z wyprzedzeniem; na wargach za to pomadkę ochronną (filtr UV) cenię!   W wielkie mrozy krem z olejkiem jojoba, masłem karite i innymi "tłustościami" nakładam, bo znakomite dają efekty ochronne - tworzą film na mojej skórze i oferują ochronę przeciw zimowej naturze!   Zimowe słońce nie dotknie mnie promieniami ostrymi - mam w kosmetyczce zestawik z filterkami ochronnymi, dbam nimi o całe ciało, ba, nawet grubszy makijaż zimą stosuję - przez niego mrozu dłoń się nie przebija!   No, a do tego grzejące przyjemnie, długie kąpiele, masła do ciała, olejki - ochrony nigdy zbyt wiele. ;)  Na włosach - czapa wygodna (zima lubi im dokuczyć) - tak, tych wszystkich mądrych metod zawsze warto się nauczyć! :) 
Aleksandra (23.lola.92) (2014-12-31 01:04:48)
Mój zimowy rytuał
1.  -truskawka i bazylia, -wanilia -marakuja -orzech laskowy 2. Zimą uwielbiam sobie robić rozgrzewające kąpiele, a potem przystępuje do takiego mojego zimowego pielęgnacyjnego rytuału, zapalam świece zapachowe, które sprawiają, że nie tylko mój nos czuje się dopieszczony, ale także ciało czuje się owiane cudnymi zapachami, kremuję całe ciało balsamem o zapachu pomarańczy, bo takie mimo śnieżnej aury nastraja mnie pozytywnie i ładuje masą energii do działania, twarz, dłonie, stopy i szyje kremuję innymi odpowiednimi do tych partii ciała produktami. Na koniec wskakuję w ciepłe piżamy, otulam się mięciutkim kocem i zabieram się za czytanie książki. Uwielbiam takie przyjemne dla ciała i ducha zimowe wieczory.
mika19 (2014-12-31 00:45:20)
konkurs
1. jeszcze nie znam, dlatego staram się właśnie naprawić ten błąd 2.gorąca kąpiel z solą morską
Madelaineclara (2014-12-30 23:34:32)
Konkurs Lambre
1. Masła do ciała: - truskawka i bazylia - orzech laskowy - wanilia - marakuja 2. Zimą skóra przesuszona Musi bardziej być pieszczona Raz w tygodniu lub dwa razy Kawa – na ciało, cukier – do twarzy Takim peelingiem masuję skórę By usunąć martwy naskórek Następnie szczotka do masażu wkracza Używana codziennie ciało me odmładza Dzieje się tak, bo poprawia krążenie I usuwa z ciała codzienne zmęczenie Po tym zabiegu skóra oczyszczona Powinna zostać jeszcze dobrze odżywiona Zimą leciutki balsam to mało Częściej wklepuję masło w swe ciało Należy również zwrócić uwagę na dłonie By przed każdym wyjściem były  nawilżone Bez masełka do ust nigdzie się nie ruszam Dzięki temu wiatr czy mróz nigdy ich nie przesusza Jednak bardzo ważne jest od wewnątrz dbanie Codzienne pożywnych posiłków zjadanie Nie pozwalam także na lenistwa pozostanie I idę rano biegać zamiast siedzieć na tapczanie Aktywność fizyczna i dieta mogą zdziałać cuda Takie jak zdrowa skóra i świetna figura
betti30 (2014-12-30 08:57:42)
Lambre
1. Truskawka z bazylią, marakuja, orzech, wanilia. 2. Ponieważ w okresie zimowym częstym problemem jest wysuszona i pozbawiona blasku skóra, polecam stosowanie masełek natłuszczających, gdyż zwykłe balsamy mogą nie dać sobie rady z wysuszoną od ogrzewania skórą. Dobrze jest zastosować również gruboziarnisty peeling, zaś po kąpieli, na jeszcze mokre ciało, nałożyć oliwkę dla niemowląt i delikatnie ją wklepać. W dbaniu o wysuszoną skórę zimą niezwykle ważna jest systematyczność w pielęgnacji. Nie wystarczy nawilżać ciała od święta. Jeśli włożymy w pielęgnację trochę wysiłku, skóra odzyska piękny koloryt i stanie się gładka oraz nawilżona.
Strona komentarzy 1 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar