2014-12-16

Zakończone

Konkurs Bonduelle na święta

Gotowanie na parze to według dietetyków i specjalistów do spraw żywienia najzdrowsza metoda przyrządzania posiłków. Jednak nie każdy z nas ma czas i sprzęt odpowiedni do przygotowywania ich w ten sposób. Naprzeciw oczekiwaniom konsumentów wychodzi marka Bonduelle, która rozszerza swoją linię „Gotowane na parze” o nowy produkt -  zielony groszek – jedyny taki na rynku.

Portal udziewczyn.pl zaprasza do konkursu, w którym do wygrania zestawy od Bonduelle. 


 

Zadanie konkursowe: W komentarzach pod konkursem zamieść przepis z wykorzystaniem zielonego groszku.
 
 
 
Nagrodami 3 pakiety po 5 opakowań nowości Bonduelle – zielonego groszku „Gotowane na parze”.
 
 
Konkurs trwa od 16 grudnia 2014 do 30 grudnia 2014. 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Bonduelle na święta” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 grudnia do 29 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem zamieść przepis z wykorzystaniem zielonego groszku
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 16 grudnia 2014.

 

Komentarze (46)

Karolina Myrda (2014-12-30 23:49:27)
Smacznego
Smak dzieciństwa Groszek kojarzy mi sie ze sniadanie z dziecinstwa ten smak czuje do dzis,; Wysarczy podgrzac groszek np na parze podac na talerzyku, i podac go z kromka cheba z maslem i sol do smaku... :)
gosia56 (2014-12-30 23:45:54)
konkurs
 Barszcz po ukraińsku na wędzonym kurczaku 1 kg buraków, 2 sztuki wędzonych udek z kurczaka, 2 jajka ugotowane na twardo, 5 średnich ziemniaków, ½ puszki groszku konserwowego Bonduelle, ½ słoika zielonej fasolki szparagowej, 2 marchewki, 2 korzenie pietruszki, 100 g szynki, 200 g tłustej kiełbasy, 5 łyżek oleju słonecznikowego, 5 ziaren ziela angielskiego, 4 liście laurowe, Szczypta suszonego majeranku, Łyżka natki pietruszki, Sól i pieprz do smaku, 200 g śmietany 12%   Umyte, obrane i przekrojone na pół buraki gotujemy razem z przyprawami (solą, pieprzem, zielem angielskim, liśćmi laurowymi i majerankiem) na barszcz. Boczek, obranego i pokrojonego w kostkę kurczaka oraz kiełbasę podsmażamy ok. 7 minut na oleju. Po ok. 40 min do gotującego się barszczu dodajemy starte na tarce – na dużych oczkach marchewki i pietruszki oraz pokrojone w kostkę ziemniaki. Razem z tymi jarzynami dodajemy do barszczu udka z kurczaka oraz pokrojone w kostkę szynkę i kiełbasę. Następnie, po ok. 20 min dodajemy groszek i fasolkę. Całość gotujemy jeszcze 20 min. Po nałożeniu na talerze dodajemy pokrojone w ćwiartki jajka na twardo i posypujemy natką pietruszki. Można również dodać śmietanę do smaku.
Aneta76 (2014-12-30 23:38:14)
Pełnoziarniste spaghetti z kurkami, zielonym groszkiem i świeżą rukolą
Jako danie z uwielbianym przeze mnie zielonym groszkiem bardzo polecam pyszne pełnoziarniste spaghetti z kurkami, zielonym groszkiem i świeżą rukolą. Kurki idealnie pasują do makaronu a wraz z groszkiem i rukolą są udanym połączeniem i gwarantują dobry smak dania. Potrzebujemy: (dla 2 osób) – 200 g makaronu pełnoziarnistego spaghetti – 250 g kurek – 250 g zielonego groszku – garść świeżej rukoli – garść orzechów nerkowca – świeża natka zielonej pietruszki – 2 ząbki czosnku – oliwa z oliwek – sól morska – kolorowy pieprz Makaron ugotować al dente zgodnie z przepisem na opakowaniu. Świeży, zielony groszek (lub mrożony) ugotować w osolonej wodzie (około 5 minut). Na rozgrzaną patelnię wlać kilka łyżek dobrej oliwy z oliwek. Oliwę rozgrzać i wrzucić oczyszczone kurki. Smażyć chwilkę, aż puszczą sok. Następnie dodać pokrojony w plasterki czosnek i ugotowany groszek (lub zielony groszek z puszki gotowany na parze Bonduelle). Całość razem chwilkę smażyć i dodać ugotowany al dente pełnoziarnisty makaron. Doprawić świeżo zmieloną solą morską i świeżo zmielonym kolorowym pieprzem do smaku. Na osobnej, suchej patelni uprażyć grubo posiekane orzechy nerkowca. Dodać je do makaronu razem z posiekaną natką zielonej pietruszki i umytą, świeżą rukolą. Bardzo polecam i zachęcam do wypróbowania. Aneta aneta.majchrzak@wp.pl
bru24 (2014-12-30 23:34:57)
Sałatka wegetariańska z kuskusem
Składniki dla 4 osób: 300 g ugotowanego kuskusu 100 g czerwonej cebuli 50 g zielonego groszku 50 g żółtej papryki 100 g marchwi 100 g cukinii 80 ml (1/3 szklanki) oliwy extra vergine 300 ml (1  2) łyżki bulionu warzywnego (lub wody) drobno pokrojona natka pietruszki sól Sposób przygotowania: Zagotuj tyle bulionu warzywnego  (lub wody), ile waży kasza kuskus. Zalej ją gorącym bulionem i starannie wymieszaj widelcem, by rozbić wszelkie grudki. Nakryj miskę z kaszą folią spożywczą i odstaw do nasączenia na 30 minut. Gdy kasza wchłonie płyn, wymieszają ją widelcem. W tym czasie oczyść i umyj wszystkie warzywa oprócz groszku i pokrój je w kostkę. W niewielkiej ilości oliwy podsmaż na chrupiąco każde z warzyw osono. Zbalanszuj groszek i dodaj go wraz ze wszystkimi warzywami do kaszy kuskus. Wumieszaj sałatkę i polej ją oliwą. Dopraw solą do smaku, posyp zieloną pietruszką i podawaj. Czas przygotowania: 40'
agf (2014-12-30 23:09:01)
do chleba, mięsa, na śniadanie, kolację...
Żelazna pasta jajeczna   Wersja podania jajek na sposób mniej kaloryczny i bardziej zdrowy. Pasta jajeczna bez majonezu, za to ze składnikami bogatymi w żelazo. Składniki (ilości przykładowe): 5 jajek, pęczek natki pietruszki, pęczek szczypiorku, 5 łyżek zielonego groszku, garść rukoli, łyżeczka musztardy, łyżka masła, sól, pieprz.   Jajka gotujemy na twardo. Zieleninę myjemy, wrzucamy do blendera razem z groszkiem i drobno mielimy. Dorzucamy do blendera obrane jajka i łyżkę masła. Mielimy prawie na puch, mogą zostać pojedyncze większe kawałki jajek, nie szkodzi. Doprawiamy odrobiną musztardy, solą i pieprzem do smaku. Smacznego!
emerycia (2014-12-30 21:42:14)
Bonduelle na święta
Piersi z kurczaka nadziewane pastą z groszku i parmezanu składniki: 3 duże piersi z kurczaka, puszka groszku Bonduelle, 3 czubate łyżki startego parmezanu, sól, pieprz, papryka czerwona ostra, olej, 1 duża łyżka masła. Wykonanie: W rondelku rozpuszczam masło i wrzucam odcedzony groszek z puszki. Chwilę pogotować.Przełożyć do miski i ugnieść widelcem. Do gorącego jeszcze groszku dodać parmezan, sól, pieprz i wymieszać. Piersi kurczaka umyć i osączyć. W każdej zrobić wzdłuż głęboką kieszeń i nałożyć pastę, spiąć wykałaczką. Mięso obsypać solą, pieprzem i czerwoną papryką. Smażyć na rozgrzanym oleju na rumiano.
kurczakers (2014-12-30 16:47:05)
Meksykańskie mniam
 Naleśniki meksykańskie Moje naleśniki są meksykańskie głównie dlatego, że wczoraj w kuchni zapanował istny Meksyk podczas ich przygotowywania. Zatarłam sobie oko papryczką chili, poparzyłam łapę i upuściłam nóż, oczywiście tą bardziej interesującą stroną, prosto na mały paluszek u stopy. Już nie wspomnę, że wykorzystałam jedno jedyne piwo do ciasta, a mężczyzna po powrocie z pracy nie marzył o niczym innym. Na szczęście wszystko skończyło się stosunkowo dobrze, palec, oko i związek przetrwały kolejną próbę, a naleśniki, które sobie wymyśliłam wyszły bardzo smaczne.       Składniki na min. 12 naleśników.   Ciasto naleśnikowe: 0,5 litra piwa jasnego 2 szklanki mąki kukurydzianej 2 jajka 1 szklanka mąki pszennej 1 szklanka mleka 1 łyżeczka oleju łyżeczka soli łyżeczka cukru Farsz: 500g zmielonego mięsa (u mnie z łopatki) 1 czerwona papryka ramiro 2 ząbki czosnku 1 cebula 1 puszka pomidorów 1 puszka fasoli czerwonej (kidney) papryczka chili oregano łyżka soku z cytryny lub limonki sól, pieprz papryka czerwona w proszku + pietruszka do posypania i ser żółty, jeżeli wolicie wersję z zapiekaniem   1. Wszystkie składniki ciasta naleśnikowego mieszam, poczynając od jajek stopniowo dodaję płyny,  mąkę i całą resztę.   2. Smażę naleśniki na teflonowej patelni bez tłuszczu.   3. Posiekaną cebulę zeszkliłam na łyżce oleju. Zdjęłam z patelni.   4. Mięso podsmażyłam ze szczyptą słodkiej papryki, posoliłam i popieprzyłam. Dodałam do niego cebulę i pokrojoną w kostkę paprykę. Papryka ramiro ma bardzo fajny smak, delikatną skórkę i łatwo usunąć z niej pestki, ale można użyć zwykłej papryki czerwonej.   5. W czasie kiedy mięso się dusiło, pokroiłam pomidory i wraz z sokiem dodałam je do reszty składników.   6. Następnie dodałam posiekaną papryczkę chili, drobno posiekany czosnek, oregano, sól i pieprz i dusiłam, aż pomidorowy sok odparował.   7. Na koniec dodałam przepłukaną z zalewy fasolkę, sok z cytryny i wszystko dobrze wymieszałam na małym ogniu.   Zwijałam naleśniki z farszem. Można posypać je serem żółtym i zapiec z w piekarniku nagrzanym do 200 stopni, aż się rozpuści, ozdobić posiekaną pietruszką. 
cherry1977 (2014-12-30 15:29:03)
Konkurs Bonduelle na święta
 Cud miód pasztet- pyszny pasztet warzywny. Składniki: Na spód upiec 4 duże naleśniki. 25 dkg ziemniaków, 20 dkg groszku konserwowego, 1 duża cebula, 1 duży por, 3 dkg grzybów suszonych, ok. 10 dkg włoskiej kapusty, 1 duża marchew, 4 łyżki oleju, pół szkalnki śmietany, pół szklanki kaszy manny, 2 łyżki tartej bułki, 3 jajka, pieprz, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, sól. Przygotowanie: Przepis na naleśniki- 75 dkg mąki, 1 jajko, 125 ml mleka, szczypta soli, woda mineralna lub zwykła, przegotowana woda, masło lub olej roślinny do smazenia.  Mąkę przesiać, dodać mleko, jajka i sól. Zmiksować, przykryć ściereczką i odstawić na 30 minut. Przed samym smazeniem dodać do ciasta wodę w takiej ilości, aby uzyskać odpowiednią konsystencję ciasta (ok. 1/2- 3/4 szklanki). Naleśniki smazyć z dwóch stron na średnio rozgrzanej patelni teflonowej z cienkim dnem na małej ilości masła lub oleju roślinnego.    Przepis na pasztet: Warzywa (oprócz ziemniaków i zielonego groszku) oczyścić, zetrzeć na tarce lub drobno pokroić, podlać wodą i udusić z dodatkiem oleju. Miękkie warzywa ostudzić, zmielić dwa razy w maszynce razem z ugotowanymi oddzielnie ziemniakami, zielonym groszkiem i grzybami. Na wywarze z grzybów ugotować kaszę mannę. Do masy warzywnej dodać kaszę, śmietanę, surowe jajka, doprawić do smaku przyprawami. Wszystko dokładnie wymieszać. Formę lub naczynie żaroodporne wysmarować tłuszczem, wysypać tartą bułkę i wyłożyć trzema naleśnikami tak,aby obłozyć boki. Na naleśniki dać masę warzywną, przykryć pozostałym naleśnikiem i zapiec w piekarniku nagrzanym do temperatury 150 stopni, piec około pół godziny. Pasztet warzywny najlepiej smakuje z ostrym sosem, np. czosnkowym. Smacznego!!!!!!!!!!!          
lilonek (2014-12-30 13:06:28)
Wystrzałowa sylwestrowa sałatka
 Składniki:  puszka groszku,  500 g pieczarek, 1 por (biała część) 2 łyżki majonezu, sól, pieprz do smaku   Groszek odsączyć, wsypać do miski, pieczarki wystarczy zblanszować i poszekać do ich ostygnięcia, por kroimy w półplasterki. Wszystkie składniki mieszamy. Pamiętajmy, że peczarki muszą dobrze ostygnąć, zanim dodamy majonez! Przyprawiamy. Smacznego!  
merriveen (2014-12-30 12:01:46)
Prosta sałatka z groszkiem
Składniki - połowa sałaty maślanej - puszka groszku zielonego - puszka kukurydzy - 2 pomidory - 2 łyżki oleju rzepakowego - odribna soku z cytryny - sól, pieprz, oregano Przygotowanie: Liście sałaty rwiemy na drobne kawałki, wrzucamy je do sporej wielkości misy. Odsączamy i przepłukujemy groszek i kukurydzę, dodajemy do sałaty. Kroimy pomidory na kawałki i rónież przekładamy do misy. W małym pojemniczku mieszamy olej rzepakowy z odrobiną soku z cytryny (ilość tzw. do smaku), solą, pieprzem i oregano. Sosem zalewamy warzywa i mieszamy dokładnie wszystkie składniki. Odstawiamy na pół godziny do lodówki i sałatka jest gotowa do jedzenia. Sałatka świetnie sprawdza się jako samodzielna przekąska lub chrupiący dodatek do pieczonych i smażonych mięs.
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar