2014-11-30

Zakończone

Konkurs Makijaż dla wrażliwych z Bell

Należysz do osób o wrażliwej cerze i oczach oraz noszących szkła kontaktowe? Jeżeli tak, to zapraszamy do naszego konkursu z Bell, gdyż firma ma do zaoferowania idealne pozycje dla osób wrażliwych. Można wygrać zestawy kosmetyków Bell. Zapraszamy.  

 

 
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiez na pytanie:
 
makijaż dla wrażliwych - jak sobie z nim radzisz?
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy. W skład zestawu wchodzą: tusz i odżywka do rzęs, kredka do oczu, cienie do powiek oraz fluid
 
 
 
 
 
 
Linia kosmetyków HYPOAllergenic firmy Bell to produkty hypoalergiczne, stworzone z myślą o osobach o wrażliwej cerze i oczach oraz noszących szkła kontaktowe. Ich składniki dobrano z niezwykłą starannością, aby zminimalizować potencjał alergiczny. Produkty mają bezzapachową, delikatną formułę, nie zawierają alkoholu ani syntetycznych barwników, a także są przebadane pod kontrolą lekarza dermatologa i okulisty. W skład zestawu wchodzą: tusz i odżywka do rzęs, kredka do oczu, cienie do powiek oraz fluid. www.bell.com.pl
 
 
Konkurs trwa od 30 listopada 2014 do 13 grudnia 2014.  
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Makijaż dla wrażliwych z Bell” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 30 listopada 2014 do 13 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
makijaż dla wrażliwych - jak sobie z nim radzisz?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 30 listopada 2014.

Komentarze (136)

agf (2015-01-16 12:03:21)
Wyniki
Kiedy wyniki będą?
nutrena (2014-12-15 23:10:11)
konkurs makijaż dla wrażliwych z Bell cz.III
 A jakie sensacje odkrywam- to co wydawało mi się nie jest prawdą  rzeczywiście. Np. potrafi mnie wysypać po kosmetyku bardzo drogim i naturalnym. I zaleczyć po czymś za 10 zł zwyczajnym. Czyli testuję i próbuje. A zasada piąta to nietrafione kosmetyki , najlepiej na olx odsprzedać by mieć pieniądze na to co pomaga i poczuciu winy za nietrafione zakupy się nie dać. Inna metoda to koleżeńska impreza wymiany kosmetyków, odsprzedaży, A cóż los jedną z koleżanek idealnym tanim kosmetykiem obdarzy. Podobnie jest co do podkładów z tuszami, cieniami Ale już staram się nauczyć składu kosmetyków by wiedzieć, które mogą mieć negatywne na skórę działanie. By wiedzieć że coś może mnie zapychać a co innego uczulać, Ale bez konkretnych badań na mnie nadal taki skład może jedynie negatywnie rozczulać. Bo każdy ma konkretne nieznane mu uczulenia I skład czasem nie zawsze wszystko zmienia. UWAGA:   Komentarz zamieszczony przez Redakcję, kwalifikuje się do konkursu, został przysłany do Redakcji 13.12, z powodu problemów technicznych konkursowiczka nie mogła umieścić komentarza sama.   
nutrena (2014-12-15 23:09:10)
konkurs makijaż dla wrażliwych z Bell cz.II
Więc moje dbanie o cerę to po pierwsze podstawa– odpowiednia strawa. Po drugie o próbki proszę kremów i podkładów. Po trzecie gram w konkursach Po czwarte czytam opinie innych użytkowniczek na temat podkładu i zakupuję Zwykle nie żałuję. Na ten moment to konkursy uratowały mój makijaż bo przypadkiem znalazłam kosmetyki idealne, Efekty, które osiągam są wręcz nieracjonalne. Najlepsze że te kosmetyki są w ogóle nie przeznaczone do leczenia trądziku, A wrażenie przeszywa do kości do szpiku Bo w życiu bym nie kupiła danego preparatu, A teraz bez niego nie ruszam się w drogę jak kierowca bez uprzedniego zapłacenia mandatu. Dają mi ochronę i ratują życie no i skórę oczywiście. UWAGA:   Komentarz zamieszczony przez Redakcję, kwalifikuje się do konkursu, został przysłany do Redakcji 13.12, z powodu problemów technicznych konkursowiczka nie mogła umieścić komentarza sama.   
nutrena (2014-12-15 23:04:59)
konkurs makijaż dla wrażliwych z Bell cz.I
 Od zawsze współczułam alergikom i cieszyłam się mam trądzik łatwy do wyleczenia, czyli jem co chce i stosuję co chce bez umęczenia. Dopiero gdy u dermatologa stosowałam terapie antytrądzikową Coś nie pasowało bo tylko skutki uboczne  miałam zamiast skórę szałową. Coś organizm zaczął szwankować, skóra tak samo.  Aż chciało się jak dziecko podbiegnąć do mamy i krzyknąć ,, O mamo!’’ I tak chorowałam dopóki sprawy sobie nie zdałam, że to alergia po prostu – sama to zrozumiałam. Wystarczy że zjem coś z lecytyną sojową a krostki już mam na twarzy, Żółtko i już cera nie wygląda tak jak o tym ktokolwiek marzy, Leki przepisywane od dermatologa tez miały uczulające na mnie działanie i jak ja to teraz powiem mamie. Z kremami w tej terapii jest ta sama historia Bo alergen był w kremach na trądzik – to ci dopiero historia! Więc  tylko 3 dni smarowałam A twarz jak nigdy zakroszczoną miałam. Trądzik wynikał z źle dobranych podkładów i kosmetyków, Więc jest więcej typów trądzików. Ten alergiczny występował tylko na twarzy, ale co raz częściej zauważam że może mnie wysypać gdzie indziej. A nikt raczej o tym nie marzy. Na początku myślałam że żadnego  podkładu nie mogę stosować, ale teraz już wiem że dobór jego to jak w totolotka wygraną wytypować. UWAGA: Komentarz zamieszczony przez Redakcję, kwalifikuje się do konkursu, został przysłany do Redakcji 13.12, z powodu problemów technicznych konkursowiczka nie mogła umieścić komentarza sama.   
marcia7 (2014-12-14 22:15:51)
konkurs
Niestety na razie sobie z tym kompletnie nie radzę, mam suchą i podrażniona skórę, a z racji wyjątkowo wrażliwych oczu i noszenia soczewek kontaktowych moje oczy wyglądają fatalnie, wiecznie są opuchnięte i mam wysuszone powieki, czekam na jakieś zbawienie w postaci super delikatnych kosmetyków Bell, gdybym sobie z tym radziła to bym ich nie potrzebowała.  
She (2014-12-13 23:57:25)
Radzę sobie świetnie :)
Skorzystam z Waszego zaproszenia i wezmę udział w konkursie.Mam wrażliwą cerę,ale nie ubolewam nad tym ponieważ "znam" moją skórę i wiem co lubi a czego nie znosi.Stosuję hipoalergiczne produkty,które zapewniają mi perfekcyjny wygląd przez wiele godzin.Potrafią zdziałać cuda :)Wybór kosmetyków nawet dla największych wrażliwców jest ogromny.Możemy wybierać i przebierać do woli a wtedy unikniemy pieczenia,łzawienia czy zaczerwienienia.1:0 dla mnie,bo to ja prowadzę w walce z alergią.Płaczę jedynie ze śmiechu lub ze szczęścia a nie z powodu uczulającego tuszu do rzęs!
SylwiaFoj (2014-12-13 22:32:01)
alergik też może się malować:-)
Makijaż dla alergika to wyższa szkoła jazdy, ale w tym całym nieszczęściu mam nieco szczęścia, bo w moim przypadku uczulenie ogranicza się głównie do reakcji oczu. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że noszę szkła kontaktowe, które także wymuszają ostrożność w doborze kosmetyków. Jak to jednak na XXI wiek przystało i w kwestii specjalnego makijażu nie ma rzeczy niemożliwych, więc i ja znalazłam wyjście dla siebie! Przede wszystkim staram się nie eksperymentować z kosmetykami i jeśli z którymś moja skóra podejmuje współpracę i przestaje się przed nim bronić, to „trzymam się” go ile się da. Jeśli dany produkt wywołuje nieprzyjemne reakcje już przy pierwszym kontakcie, to za żadne skarby nie próbuję na siłę przyzwyczajać oczy czy skórę twarzy do niego, bo żaden kontakt oparty na przymusie nie ma szans powodzenia;-) Unikam wszystkich kosmetyków, które mocno pachną, czy mają w sobie znane z uczulających właściwości składniki, a wybieram te o jak najprostszym, neutralnym składzie, o najmniej uczulających barwach, a więc maskarę tylko czarną, a cienie do powiek głównie beżowe i te o konsystencji kremu! W związku z tym, że noszę szkła kontaktowe, to makijaż zawsze nakładam przed ich założeniem, a zmywam po ich zdjęciu. Poza tym nie maluję oczu w wewnętrznej stronie dolnej powieki. Niestety przekonałam się o tym dopiero, gdy preparat dostał się pod soczewkę i o mało nie uszkodził gałki w lewym oku:-( Do demakijażu używam tylko płynów beztłuszczowych, a moje akcesoria do makijażu są wykonane z miękkich, delikatnych w dotyku materiałów. Mimo, iż w przypadku alergii dobór kosmetyków jest nieco ograniczony, to fajnie, że obecnie w ogóle mamy możliwość robienia makijażu, co nie ukrywam cieszy mnie bardzo, bo lubię to robić. Malując się czuję się jakoś bardziej dowartościowana, mam poczucie komfortu i ładnego wyglądu!
AgaWojtk (2014-12-13 22:23:13)
makijaż uczuleniowca;-)
Ja i makijaż, to burzliwy i trudny związek;-) Mimo to przy odrobinie dobrej chęci z obu stron dogadanie się bywa jak najbardziej możliwe! Od wielu lat mam bardzo wrażliwą i skłonną do alergii skórę twarzy i ciała, a że cera na buzi jest szczególnie drażliwa przez swe najmocniejsze unaczynienie i największą zawartość histaminy, która wywołuje kłopotliwe stany zapalne zwłaszcza u alergików, to właśnie z kosmetykami do twarzy i makijażu jest najtrudniej utrafić! Na szczęście coraz więcej firm robi specyfiki przeznaczone dla wrażliwców, dzięki czemu mam możliwość od czasu do czasu zabłysnąć piękniejszym wyglądem. Początkowe próby były… - „szkoda gadać;-) ), bo nie dane mi było dopasować satysfakcjonującego moją twarz kompletu produktów. Na krótki czas nieco mnie to zniechęcało do malowania się, ale jak to ja;-), długo się nigdy nie gniewam, więc i z kosmetykami podejmowałam kolejną próbę współpracy. Teraz udało mi się w miarę dopasować kilka specyfików i kiedy mam na to ochotę, to mogę pozwolić sobie na retusz urody;-) Trzymam się przede wszystkim kilku zasad, które wyraźnie mi to ułatwiają. A mianowicie: -Zamiast fluidów używam tylko sypkiego pudru, który znacznie rzadziej ma uczulające składniki; -Systematycznie, co 2-3 miesiące wymieniam puder, a także gąbki do niego oraz aplikatory do cieni i pędzelki; -Pędzle mam tylko z syntetycznego włosia; - kolorowe kosmetyki zawierają alergizujące pigmenty, dlatego dobierając cienie, szminki, czy kredki do oczu wybieram te najbardziej neutralne, delikatne odcienie, przeważnie beże i brązy; - najwięcej hypoalergicznych jest na rynku maskar do rzęs, dzięki czemu tu wybór nie jest aż tak kłopotliwy. Ważne dla mnie jest, by była ona w brązowym kolorze, nie kruszyła się i nie była z serii wodoodpornych, bo te najbardziej nie lubią się z moimi rzęsami; - za żadne skarby nie staram się na siłę przyzwyczaić skóry do uczulającego kosmetyku, bo to się na pewno nie uda, a niechęć do zmarnotrawienia preparatu mieć dla nas opłakane konsekwencje! We współczesnym świecie, gdzie alergia na niemal wszystko jest już niemal normą, producenci nie chcąc tracić klientek starają się coraz bardziej wyjść naprzeciw temu problemowi, dzięki czemu i ja znalazłam sposób, aby poczuć się dobrze we własnej skórze
emerycia (2014-12-13 22:09:19)
Makijaż dla wrażliwych
Przyznaję, że miałam z tym problemy, kiedy używałam przypadkowych kosmetyków, nie sprawdzonych. Od kiedy używam kolorowych kosmetyków firmy Bell, które przetestowałam i sprawdziły się, moje problemy skończyły się. Ten konkurs jest właśnie dla mnie, bo to moje ukochane kosmetyki, które nie uczulają i dzięki którym mogę być piękna!
karolina25 (2014-12-13 19:08:24)
makijaż dla wrażliwych
Wrażliwa i skłonna do reakcji alergicznych skóra wymaga szczególnego traktowania i odpowiednich kosmetyków do makijażu. Z rezerwą pochodzę do produktów kolorowych, co wcale nie znaczy, ze się nimi w ogóle nie maluję. Okazjonalnie używam tylko produktów wodoodpornych. Sięgajac po kosmetyki zawsze sprawdzam, czy jest na nich zawarta informacja, że są przebadane pod kontrolą lekarzy dermatologa i okulisty. Ważna jest dla mnie również bezzapachowa delikatna formuła bez alkohlu i barwników. Już kilka razy przekonałam się, że silnie pachnące kometyki może są przyjemne w użyciu, ale bardzo podrażniają. Ostatnio odkryłam makijaż w duchu eko, czyli kosmetyki mineralne. Nie ma w nich konserwantów, szkodliwych dla skóry parabenów, parafiny czy talku. Za to zawierają same substancje naturalne przez co są idealne dla wraliwej cery. Wśród nich znajduje sie prawie wszystko do wykonania makijażu. Z łatwością wybiorę podkład, puder, rozświetlacz, brązer czy cienie do powiek. 
Strona komentarzy 1 z 14
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar