2014-11-26

Zakończone

Konkurs Bądź stylowa Wygraj koszulkę

Znudziło Ci się wszystko to, co masz w szafie? Postaw na kreatywność. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody w postaci koszulek na Mikołaja. Zapraszamy do konkursu


 


Co należy zrobić?
 
Polub fanpage:
 
 
oraz 
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać koszulkę?
 
 
Co można wygrać?
 
 
Do wygrania mamy dwa bezrękawniki:
 
 
 
 
Uwaga:

Zdjęcia są przykładowe. Zwycięzca będzie mógł wybrać bezrękawnik z wszystkich dostępnych w sklepie.
 
 
 

Konkurs trwa od 25 listopada 2014 do 06 grudnia 2014.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Bądź stylowa Wygraj koszulkę
” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 listopada 2014 do 06 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Polub fanpage:
 
https://www.facebook.com/pages/Troublemakers/593353420787058 
 
oraz 
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać koszulkę?
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 listopada 2014.
                      
 
 
 

Komentarze (29)

Filipinka (2014-12-01 20:56:34)
Nagroda za ciężką harówkę:)
Ciąża, ciąża i po ciąży. Teraz tylko ciałko ciąży:) No właśnie - zostało mi troszkę kilogramów do zgubienia, ostro nad tym pracuję, ale przydalaby się motywacja. A ponoć nic tak dobrze nie działa, jak kupienie ubrania o jeden rozmiar za małego. A jeszcze bezrękawik! Uuuuu...to tym bardziej trzeba zadbać o to, by motylki z ramion odfrunęly jak najdalej! Już wylewam siódme poty na siłowni przez pięć dni w tygodniu, teraz przydałaby  mi się nagroda w postaci koszulki. Powiesiłabym ją sobie na drzwiach szafy i tęsknie wyczekiwała momentu, kiedy to czule otoczy moje mniejsze, ale jakże kochane ciałko:)
Katarzyna (2014-12-01 03:24:18)
konkurs
 Chciałabym mieć w posiadaniu te bezrekawniki  ponieważ ich oryginalne printy odzwierciedlają moją artystyczna a zarazem zwariowana , odważną osobowość. :*  W skrócie tu moja osobowość , styl życia.
s_she (2014-11-30 13:13:02)
Mikołaju,czekam!
Dlaczego ja?Pierwsze skojarzenie - serial emitowany w telewizji na literkę "P" :) Bo jak nie ja to kto?To kto o o o ... Kochany Mikołaju! "Byłam bardzo grzeczna w tym roku! No dobra,przez większość czasu... W sumie to raz na jakiś czas... Nieważne..." Mikołaju w tym roku proszę Cię o jeden prezent.Dwa.Ewentualnie siedem.Żartowałam.Marzy mi się koszulka z kolekcji TroubleMakers.Obiecuję,że będę ją nosić z dumą.Będę o nią dbać - prać i prasować.Nie zawiodę Cię.Dotrzymam słowa,ale Ty to przecież wiesz. Mikołaju,mimo napiętego grafiku nie zapomnij o mnie! Ciasteczka i mleko czekają a wraz z nimi ja! :)
Agnes (2014-11-29 19:27:18)
Jak dobrze wstać, skoro świt..
Urzekł mnie napis na jednej z koszulek: „I’m not a morning person”. Utożsamiam się z tą treścią zupełnie. W szczególności, gdy mój 11-miesięczny Syn uznaje, że 5.00 rano to odpowiednia pora, żeby zacząć Nowy Dzień (has come)… A uznaje tak praktycznie codziennie. W rezultacie również koszulka z napisem „I’m having a bad day” jest na czasie… Tylko jej kolorystyka z przewagą koloru białego nie jest zbyt praktyczna przy dziecku karmionym dużą ilością marchewki (z którą przeprowadza eksperymenty: jak daleko można ją wypluć i czy trafię w mamę). Tak, zdecydowanie czarna koszulka z napisem „I’m not a morning person” powinna do mnie trafić.
Ania (2014-11-29 14:09:58)
Serduszkowy bezrękawnik <3
Odpowiedz na pytanie jest bardzo prosta - zakochałam się w tej koszulce z sercem Ja poprostu musze ją mieć a narazie mnie nie stać teraz na zakup, wiec super byloby ją dostac w prezencie   Moje serce jest właśnie takie "kolorowe", ma w sobie mnóstwo pozytywnych emocji i uczuć. Ten wzór odzwierciedla mnie w 100% wiec kto jak nie ja powinien wygrac?
Roksana (2014-11-28 21:43:19)
roksana_mowka@wp.pl
 chcę otrzymać koszulkę bo nigdy nic nie wygrałam ;P
szmella (2014-11-28 12:34:56)
Konkurs
Szczerze nigdy nie przepadałam za bezrękawnikami. Nie wydawały mi się wygodne, modne, w ogólne jakieś takie były dla mnie nijakie. Ale jak zobaczyłam te bezrękawniki, które można wygrać, to naprawdę zupełnie bez przesady i szczerze stwierdziłam, że tak naprawdę to dobra rzecz. Spodobały mi się. Z pewnością taki bezrękawnik bardzo przydaje się w okresie letnim, ale nie tylko. Fajnie byłoby pokazać się w czymś orginalnym, a to z pewnością należy do rzeczy orginalnych. Bardzo ładny i wygodny bezrękawnik, mogę się założyć. :) Nadruki są świetne, a jak zobaczyłam ten z serduchem to normalnie palce lizać :D ;) Chciałałabym taki bezrękawnik i naprawdę uważam, że na taki zasłużyłam, ponieważ interesuje się modą, lubię nowe ciuchy, każda nowa rzecz dodaje mi optymizmu i szczypty dobrego humoru, lubię chodzić w modnych ciuszkach, orginalne rzeczy to dla mnie wyzwanie - coś nowego. Dodam jeszcze, że na pewno spodobałabym się mojemu chłopakowi w takim bezrękawniku, a przyjaciółki z pewnością pytałyby skąd taki fajny ciuszek. Bez wątpienia powiedziałabym skąd i poleciła im, aby taki sobie kupiły ;) Dobra rzecz. :)) szmella@gmail.com
justyna1 (2014-11-28 12:28:04)
konkurs
Bo wyglądąłabym w niej bajecznie i tak też bym się czuła.
Jogobella.J.K. (2014-11-28 10:48:51)
Chcieć i móc
  Koszulkę wygrać bym bardzo chciała  Żebym fajnie wyglądała I przystojniaków przyciągała         
Erna (2014-11-28 10:34:48)
Koszulki
Koszulkę wygrać bardzo bym chciała. dlatego że nadruk moje klimaty przedstawia, Czarny kolor koszulka ma, a to jest kolor który noszę Ja, Stylowa, piękna koszulka jest, więc pragnę ją mieć, aby  ikoną stylu jesienią być! Dobrze się prezentować i swoje ego z koszulką budować.
Strona komentarzy 2 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar