2014-10-03

Zakończone

Konkurs Rossmanna z pięknie pachnącymi kosmetykami Wellness&Beauty!


Natura dała nam wszystko, czego potrzebujemy do skutecznej pielęgnacji ciała. Ekstrakty z owoców i kwiatów dostarczają witamin, będąc jednocześnie źródłem pięknych, odświeżających zapachów. Odżywcze dla skóry olejki i masła uzyskujemy z nasion i orzechów. Natomiast naturalny peeling zawdzięczamy soli morskiej.  Ze wszystkich tych składników korzystamy nieprzerwanie już od dawna, a ich najnowszą i niezwykle elegancką odsłoną są kosmetyki z serii Wellness & Beauty, dostępne tylko  w drogeriach Rossmann.

Portal udziewczyn.pl i drogerie Rossmann zapraszają do konkursu, w którym do wygrania są  4  zestawy niespodzianki z kosmetykami do pielęgnacji ciała z serii Wellness&Beauty.
 


 
 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem ułóż wierszyk, w którym opowiesz dlaczego warto postawić na kosmetyki z serii Wellness&Beauty?Co można wygrać?


Do wygrania mamy 4 zestawy niespodzianki z wyjątkowymi nowościami z serii Wellness&Beauty.

 

 

Zdjęcia są przykładowe.
Konkurs trwa od 03 października 2014 do 17 października 2014.
www.rossmann.com.pl
www.rossnet.pl


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Rossmanna z pięknie pachnącymi kosmetykami Wellness&Beauty!” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  03 października 2014 do 17 października 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem ułóż wierszyk, w którym opowiesz dlaczego warto postawić na kosmetyki z serii Wellness&Beauty?


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 03 października 2014.
 

Komentarze (63)

Szakaraka (2014-10-17 23:14:11)
Wellness&Beauty
Piękna czy Bestia? To nie mój dylemat – z Rossmannem zmieniłam codziennej pielęgnacji schemat. Już nie spędzam godziny przed Rossmanna półkami, lecz kieruję się prosto do tej z Wellness&Beauty super kosmetykami. Żel do kąpieli, olejek, perełki waniliowe – i już mam atrakcyjne plany weekendowe, do tego masło do ciała by skóra się szybko dobrze odżywiła i peeling, aby zielonej herbaty także się napiła. A na co dzień mydełko różano-czereśniowe – kilka minut i czuję skóry niezwykłą odnowę. Kosmetyki Wellness&Beauty to siła witamin  i natury moc – dzięki nim wybieram skok do wanny, a nie nura pod koc:)
Marzycielka (2014-10-17 23:07:39)
letnie sny
Wellness&beauty to zapach soli w morskiej bryzie podmuchu, piasku ciepłego od słońca, miększego od puchu, soczystej zieleni trawy porankiem, aż ciężkiej od rosy porankiem, aż ciężkiej od rosy szczęścia, które jak mały skowronek radosny szybować może w błękicie i złotej poświacie lekkości, którą lato daje i jej aromacie nienazwanej, a ważnej, tak ulotnej a cudnej która dni ciężkie zaciera i codzienność, co trudne problemy wciąż na barki wkłada. Pozwala zapomnieć na chwilę odpocząć. Aby później wspomnieć ten zapach uśmiechu w każdym zwykłym geście, lato pachnie niezwykle, nawet w wielkim mieście, chociaż sama ten urok odkrywać nawykłam na wiejskiej polanie, nie jak dama w szpilkach bowiem tutaj lato wybucha zapachem i kwitnie… stoję boso, nieporadnie słowa dobieram nim zniknie…
Marzycielka (2014-10-17 23:03:32)
letnie sny
b x
emerycia (2014-10-17 20:22:01)
Kosmetyki Wellness&Beauty
Każdej kobiecie ponura jesień i chłodna zima doskwiera, dlatego kosmetykami Wellness&Beauty się wspieram. Gdy zaaplikuję je o świcie, cały dzień czuję się znakomicie. Natomiast użyte wieczorem pozwalają tryskać humorem! Jakość tych kosmetyków na wszystkie zmysły działa, bo one tak odprężają i pielęgnują jak natura by chciała.  
asiakali (2014-10-17 20:02:47)
Wellness&Beauty
Wellness&Beauty seria kosmetyków troszkę nieśmiała przez niektórych konsumentów niedoceniana lecz wystarczy raz ich spróbować by bez żalu z droższych kosmetyków zrezygnować bo Wellness&Beauty taką magię w sobie ma że bogactwem zapachów wszystkich przyciąga skórę idealnie pielęgnuje działaniem nie rozczarowuje żele, perełki i olejki po te produkty ustawiają się kolejki masła, peelingi i balsamy w każdym Rossmanie duży wybór ich mamy mnie zapach wanilii zawsze kusi dlatego waniliowe mleczko do ciała w mojej łazience być musi warto na serię Wellness&Beauty postawić i we własnej łazience z pachnącymi kosmetykami się bawić.
prawdziwa (2014-10-17 19:42:22)
konkurs
Czy mozna po ciężkim dniu pragnąć czegoś więcej, niz odrobiny luksusu we własnej łazience? Chyba nie i kazda zapracowana kobieta doskonale o tym wie, jakie dobroczynne działanie ma kąpiel w bosko pachnącej pianie. i dopieszczenie skóry składnikami,zaczerpniętymi z bogactw natury. Bo to właśnie natura nam ofiarowała wszystko,co najlepsze do pielęgnacji ciała. Warto z tego skorzystać i na kosmetykiWellness&Beauty postawić, by kazdego dnia cudownymi aromatami humor sobie poprawić.         .  
Sofija20 (2014-10-17 19:11:01)
Wellness&Beauty
Dziś dla ciała znajdę czas Każda kobieta o nie dba Wellness&Beauty  mi pomaga, bo na relaks również stawia. Relaksuję i odpręża każdy stres zapachem przezwycięża Wellness&Beauty mnie uwodzi i zapachem swym łagodzi.
Dariaa (2014-10-17 17:34:14)
wellness&beauty
 Nie jest tajemnicą, że kobiety,mają swoje malutkie sekrety.  Piękne i jędrne ciało wymaga zabiegów tysiące,  jednak z Wellness&Beauty są one przyjemne i pachnące.  Po ciężkim dniu wystarczy do wanny wskoczyć   i swoje ciało domowym spa uraczyć  Delikatne żele do kapieli nasze ciało nawilżą,  i wszystkim cierpieniem skóry ulżą.  Z peelingami Wellness&Beauty   gładką i miękką skóre przywrócisz   i życie martwego naskórka ukrucisz.  Zapach balsamów wspaniałe wspomnienia przywróci  i Twoja skóra dawniej sucha, do swojego jędrnego stanu powróci.  Lata koniec nadszedł niespodziewanie i na chłodne jesienne wieczory  Wellness&Beauty poprawi nasze kiepskie humory.  Więc, gdy potrzebujesz nawilżenia i kondycji skóry poprawienia  bez namysłu większego sięgnij po Wellness&Beuty, gwarantuje  brak rozczarowania najmniejszego.  Wellness&Beauty to mój numer jeden od miesięcy kilku  bo nie ma lepszej serii kosmetykówna rynku!        
Barabatka (2014-10-17 15:23:46)
Wellness&Beauty
Prostych przyjemności jestem niewolnicą a ich receptury nie owiewam tajemnicą.   Pocałunek słońca i złociste refleksy, balsamem do ciała rozlewam jak kleksy.   Sole do kąpieli w wannie się mieniące, wspomnieniem morza i plaży pachnące.   Apetyczne masło do ciała tak bardzo kusi, że mąż nie umie odmówić prezentu swej "żabusi".   Aromatyczne olejki jak w SPA kurorcie zapewnijają cudowne chwile w komforcie. Życzę na koniec byście dzięki Wellness&Beauty serii nie czuli się nigdy jak na loterii w żadnej Rossmana drogerii.
maybe92 (2014-10-17 14:40:29)
Wellness&Beauty
Dlaczego warto?  Każda kobieta chce czuć się wyjątkowo, a dzięki kosmetykom z tej serii jest w stanie mieć to na wyciągnięcie ręki! Troszkę kremu, ciut balsamu, 3/5 olejku - i każda z nas staje się Miss Universe :-)
Strona komentarzy 1 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar