2014-09-20

Zakończone

Konkurs Wygraj książkę Miasto z lodu

„Miasto z lodu” Małgorzaty Wardy to wzruszająca opowieść o niezwykłej więzi łączącej chorą psychicznie matkę i jej dorastającą córkę. Próba budowania w tej sytuacji choćby namiastki domu – z jego ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa – jest niezmiernie trudna. Pomimo to Teresa podejmuje się jej. By nie utracić córki, walczy z chorobą, wspierając się na swoich marzeniach i bezgranicznej miłości Agaty.
To książka napisana jak dobry scenariusz filmowy. Lektura, której nie można przegapić.

Magdalena Kumorek, ambasadorka klubu „Kobiety to czytają”.


Portal udziewczyn.pl zaprasza do konkursu, w którym do wygrania książki "Miasto z lodu" Małgorzaty Warda.


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz czy Twoim zdaniem hejterzy powinni być ujawniani i czy powinna ich spotkać kara za ich "działania"? Jeżeli tak, napisz jaka.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy trzy książki "Miasto z lodu" Małgorzaty Warda.

Konkurs trwa od 20 września 2014 do 05 października 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj książkę Miasto z lodu ” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 września 2014 do 05 października 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu odpowiedź na pytanie:

Napisz czy Twoim zdaniem hejterzy powinni być ujawniani i czy powinna ich spotkać kara za ich "działania"? Jeżeli tak, napisz jaka.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem na portalu www.udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 września 2014.
Komentarze (25)

Martyna (2014-10-11 12:37:35)
Konkurs
 Wiadomo kiedy będą wyniki ? :)
mika19 (2014-10-05 23:25:11)
konkurs
tak bo słowo może zranić na wieki
Małgorzata (2014-10-05 10:15:04)
Hejterzy
Powinni być ujawniani. A ich kara powinna być taka. Powinni być zmuszeni do zamieszczania w sieci przez rok czasu określonej liczby pozytywnych komentarzy
ynk_ (2014-10-03 21:30:03)
tak...i nie
Zanim wypowiem się na temat karania hejterów chciałabym powiedzieć kilka słów dotyczących ich działania. Niektórzy sądzą, że hejty biorą się z niskiego poczucia własnej wartości, z zazdrości, ba! z zawiści. Czy to prawda – nie wiem, może, ale niekoniecznie. Wszelaka anonimowość jest podstawą do zrodzenia się anomii, stanu, w którym słabną wartości i normy, stanu, który wzbudza w ludziach poczucie bezkarności. To ze względu na anonimowość wyższy poziom przestępczości jest odnotowywany w wielkich aglomeracjach miejskich, a nie małych wsiach, w których każdy zna każdego i działa system kontroli społeczni. A gdzie indziej jest najbardziej anonimowa przestrzeń na świecie niż w Internecie? Tutaj każdy może być kim chce, dorosły mężczyzna może udawać czternastoletnią Anię, a bojaźliwy i wstydliwy uczeń – odważnego „kozaka”. Tak jak wspomniałam wcześniej, zjawisko hejtowania nie musi mieć podłoża w zazdrości, czy poczuciu niespełnienia i niesprawiedliwości. Gdyby można zapytać hejtera dlaczego robi, to co robi usłyszelibyśmy zatrważającą odpowiedź -.. „BO MOGĘ TO ROBIĆ.” Przekonany o poczuciu bezkarności i władzy. Takiego zachowania nie powinniśmy pozostawiać bez echa. Nie szerzmy anomii – ani w Internecie, ani poza Cyber-Przestrzenią! Największą karą dla hejterów byłoby obdarcie ich z ich władzy, czyli z anonimowości. Uważam, że tym sposobem zjawisko hejterów spadłoby CO NAJMNIEJ o połowę. Bardzo często działania hejterów nie stanowią przestępstwa, dlatego na pewno (oczywiście z wyjątkami) nie zasługują na karę w rozumieniu Kodeksu Karnego.
Palulynka (2014-10-01 14:46:25)
O hejcie słów parę
 Myślę, że powinno się ustalić jasną granicę. Hejt  jako taki jest naturalnym wytworem anonimowości w sieci, pewnej bezkarności, trudności zidentyfikowania. Jad sączący się z ust niektórych to wyraz tego, ze  kumulują się u nich bezradność, sfrustrowanie, nieskie poczucie własnej wartości. Łatwo jest wtedy uderzać w kogoś, kto jest wirtualny, kogo nie można dotknąć, od którego nie można otrzymać ciosu. Niestety trzeba się z tym liczyć, tego nie przeskoczymy.  Karać powinno się osoby, które łamią prawo.Groźby, ponizanie, przemoc psychiczna nie mogą mieć miejsca ani na płaszczyźnie realnej, ani wirtualnej. Internet to też miejsce publiczne i powinny w nim być respektowane aktualne przepisy prawne.  Jeśli chodzi o osoby atakujące w sieci przede wszystkim należy uderzyć się w swoją pierś. Należy rozważnie korzystać z internetowych rozwiązań, jasno stawiać granice dotyczace własnej prywatności. Nie pozwólmy nikomu wchodzić do naszego życia z butami. W "prawdziwym świecie" o to dbamy, nie lekceważmy tego więc w Internecie.   
ZoZolka (2014-09-26 16:44:27)
Konkurs
 Myślę że hejterzy, to osoby które przedewszystkim zazdrozczą innym, tego co sami nie osiągnęli.  Na takie osoby, powinnybyć stworzone specjalne ortale, gdzie zostaną "zdemaskowani" Chyba, ze są to tacy hejterzy co np. grorza innym, to jest juz wtedy niebespieczne i powinni zostac odpowiednio ukarani.   
łatka_pyskatka (2014-09-26 11:43:59)
Hejter- nazista XXI wieku
 Każdy człowiek jest jednostką która została obdarowana wolnością. Jednak wolność słowa, czynu a nawet myśli została ograniczna przez wolność innej osoby. I tylko w takiej sytuacji zycie calego spoleczenstwa moze funkcjionowac prawidlowo. Jak zawsze jednak historia pokazuje ze sa osoby uwazajace sie za wazniejsze, lepsze i mogace innych ludzi traktowac jak smieci. Takim przykladem moge z cala pewnoscia okreslic szerzacy sie w XX wieku nasizm w Niemczech, który to skłaniał ku nienawiści do rasy "nieczystej". I tak mogłabym określić hejterów- nazistami XXI wieku. Ich nienawiść rodzi się bardzo często z niczego, pragną niszczyć tych których nie rozmumieją, wmawiając sobie i innym że nienawiść jest uzasadniona. Hejter pragnie wywyrzyć się, zdobyć poparcie innych ludzi za cenę czyjegoś spokoju wewnętrznego. Bardzo często uderzają w osoby, którym tak na prawdę zazdroszczą, ale nie maja odwagi sie do tego przyznac. Hejter czuje sie bardzo dobrze w dobie szerzacej sie anonimowosci w internecie, a co za tym idzie urzywa internetu w celu ujawnienia swojej nienawisci urzywajac obelg, i okazujac brak szacunku. Brak konsekwencji pchnie taka osobe do coraz mocniejszych słow, a nawet grozb. Jego bezkarnosc na tym etapie moze pchnac go do popelniania zbrodni- bo przeciez jest taki bezkarny. Niszczenie zycia innym ludziom, zastraszanie ich, budowanie nienawisci coraz czescie prowadzi do licznych samobojstw szczegolnie mlodych ludzi. Wedlug mnie hejterstwo powinno byc karalne podobnie jak gwalt, grozby, pobicie czy nekanie. Przez hejtera czlowiek wlasnie tak sie czuje- jak ofiara ktora nie ma wyjscia i musi poddac sie woli swojemu oprawcy. Hejter probuje wplywac na zycie i sposob myslenia swojej ofiary, a to w samym zalożeniu etycznym jest juz zlegu.  Uwazam ze hejter powinnien ponosic kare za swoje zachowanie. To co robi za pomoca internetu, gdyby robil twarza w twarz byloby karalne- dlatego jego bezkarnosc powinna zostac zniszczona. W prawie powinny byc konkretne uregulowania odnosnie hejterstwa, a w dobie szerzacego sie internetu organy scigania powinny miec mozliwosc latwej identyfikacji hejtera. Kary powinny byc odpowiednio wysokie, kara grzywny wg mnie to zbyt mało. Szerzaca sie nienawisc powinna zostac zduszona w zarodku, tylko w ten sposob mozemy zyc spokojnie o nasze zycie i zycie naszych dzieci.  
Marzena (2014-09-25 21:25:47)
Hejtrzy -karać czy nie?
Moją opinię na temat hejterów w pełni oddają poniższe słowa: "Hejterzy nienawidzą rzeczy, których nigdy nie zdobedą oraz ludzi, którymi nigdy nie będą w stanie się stać.  Obecnie nienawiść robi ogromną karierę w sieci, gdyź ludzie ciesząc się z internetowej anonimowości wykorzystują ją nagminnnie. Wiedząc, że mamy możliwość napisania CZEGOKOLWIEK anonimowo, nie możemy się powstrzymać i piszemy coś obrażliwego o danej osobie, chociaż w rzeczywistości nie mielibyśmy takiej smiałości.      Możnaby pomylić hejtera ze swoją potrzebą wyładowania się w sieci z internetowym trollem. Jednak jest zasadnicza różnica. Jedni i drudzy kierują się co prawda tym samym-pogardą i checią okazania dominacji, to jednak techniki stosowane przez trolle można uznać za wyszukane. Hejterzy natomiast kierowani, skumulowanymi pokładami agresjii od razu przechodzą do najostrzejszych obelg. Hejterowskie obelgi nie wnoszą absolutnie żadnej treści do dyskusjach i nie niosą zadnych  wskazówek merytorycznych dla innych internautów, negatywne odniesienie się do nich lub próba dyskusji zazwyczaj powoduje wzmożone ataki.     Z całą stanowczością uważam, że hejterzy powinni być ujawniani i powinni ponosić zasłużoną karę za jad, który sączy się z ich ich ust. Ci, ktorzy uwazają, że jest to niwinna zabawa i, ze jest to rodzaj specyficznego poczucia humoru powinni przeczytać apel matki, której córki popełniły samobójstwo po przeczytaniu na pewnym portalu obraźliwych komentarzy na swój temat.       Hejterzy powinni być odnajdywani po swoich adresach IP, wyciągani ze swoich "bezpiecznych gniazdek" a następnie karani karą pienięźną a ich dane powinny być udostępniane publicznie.  
mari77701 (2014-09-25 00:16:27)
Hejterzy
 W społeczeństwie zawsze znajdą się przysłowiowe "czarne owce" z których wypływa jad.Internet bardzo ułatwił funkcjinowanie takim osobom,ponieważ są oni anonimowi.W rzeczywistym świecie nigdy by się nie odważyli powiedzieć komuś tego samego prosto w twarz.Myślę,że są to osoby bardzo zakompleksione i w ten sposób podnoszą w swoim mniemaniu swoje poczucie wartości.Jeżeli nie są uciążliwi i nie przekraczają pewnej granicy pozwoliłabym im funkcjonować w wirtualnej przestrzeni.Jednak jeśli by tą granicę przekroczyli,takie osoby bym ścigała i karała.Myślę,że najdotkliwszą karą byłoby odcięcie od Internetu...
Joanna N. (2014-09-24 22:16:40)
czy Twoim zdaniem hejterzy powinni być ujawniani i czy powinna ich spotkać kara za ich "działania"?
Oczywiście ,że tak ,ludzie powinni zwracać uwagę takim osobą ,należy je ujawniać z imienia i nazwiska i wykluczać ,blokować z wszystkich stron ,fanpejdży itd ,to dla nich ma być karą .Takie osoby niezdają sobie sprawy ,że ich działania są nie tylko krzywdzące ,mogą zaburzać pewność siebie innych osób ,a także wpędzać w kłopoty zdrowotne ,a nawet zagrażać życiu ! Ludzie ,ktoś ,kto choruje ,ma słabe zdrowie ,serce ,nie może się denerwować padnie ofiarą osób ,które takie są może przepłacić to życiem ! Dla Was Hejterzy to wyładowanie złości  ,zawiść ,zazdrość ,zabawa ,a dla inych może to być utrata zdrowia a nawet życia ,pomyślcie na przyszłość za nim kogoś zaatakujecie ,konkurenta Waszego  w jakiś konkursach Top Fans na facebook takich osób jest pełno,ja zawsze będę broniła pokrzywdzonych ,mimo iż wielokrotnie wtedy sama jestem ofiarą hejtów !
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar