2014-09-04

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy Bieluch

Jesteś osobą, która zwraca uwagę na to co je? Dbasz o swoją dietę i jadłospis najbliższych? Zapraszamy do naszego konkursu, a Bieluch z pewnością doda zdrowia Tobie i Twojej rodzinie.
  


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem ułóż krótki wierszyk ze słowami zdrowie, jogurt, Bieluch.Co można wygrać?


Do wygrania mamy 5 zestawów produktów plus fartuch i torba ekologiczna Bieluch.Konkurs trwa od 04 września 2014 do 18 września 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy Bieluch” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia04 września 2014 do 18 września 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem ułóż krótki wierszyk ze słowami zdrowie, jogurt, Bieluch.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem na portalu www.udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 września 2014.

 

Komentarze (167)

Joanna Pyznar (2014-09-18 23:13:20)
Bieluch zdrowy odlotowy :)
Bieluch czy to serek czy jogurcik pyszniutki, sprawia, że mój organizm jest zdrowiutki! Więc koleżanko, kolego sięgaj po Bielucha zdrowego, a moc zdrowia i dobrego samopoczucia masz zagwarantowanego !
emerycia (2014-09-18 22:14:08)
BLIELUCHszek
Chcesz być mocny, silny, zdrowy i brać z życia co się da? Każdy smakosz produktów Bielucha odpowiedź na to ma. Bo zdrowie to moja rodzina, gdy pyszny jogurt Bieluch wcina. A także twaróg, z ziołami serek jest lepszy niż tuczący cukierek. I nie ważna liczba lat, każdy w rodzinie kocha Bielucha świat!
joanna dyjak (2014-09-18 22:13:48)
bieluch serek na medal
zjedz jogurt smaczny, zdrowy co prosto jest od krowy on sie Bieluch nazywa i wszystkie doskonałości przed toba odkrywa na twoje zdrowie on dobrze  działa i szybko mija obawa że mało wapnia czy magnezu on ci wszystkoiego doda bez kresu.
andix (2014-09-18 21:51:41)
Bieluch
BIELUCH zaprasza do jogurtowego świata, w którym dobry smak i ZDROWIE się splata. JOGURT z Chełma jest naturalnie wspaniały, odżywczy, dietetyczny, dla dbających o linię doskonały.
Ilonar (2014-09-18 21:31:30)
Twój ruch- łap Bieluch
Pewna Ilona z Sobolewa czasami na nabiał chrapkę miewa, w lodówce zawsze jogurt czeka, więc pani ta na zdrowie nie narzeka, bo Bieluch to smak prosto z natury, ma smak wspaniały i lekkość chmury.
pandi19 (2014-09-18 20:04:44)
Dwa Misiaki :)
Bieluch, Czarnuch, dwa kamraty, Niby w bajce, dwa misiaki Taty! :) Niepokorne? Baa, no i głodomory, Twierdzą,że na jogurt niet złej pory! Jak tu rozpoznać Misia właściwego? Gdy obaj mają pysia bielutkiego! :) Jeden i drugi na specjały się rzucają, W specjałach z Chełma radość mają! Ma sposób Tato,Nadbużański podaje, I Naturalny w zdrowia wiedzie raje! Bieluch w mig poznaje, jego to dary, -Toś mnie podszedł, mój Ty Stary... Jaki wniosek?Łączy pasja Duszka, Naturalny uśmiech o uszka do uszka! Bieluch, Czarnuch, dwa kamraty, Niby w bajce, dwa misiaki Taty! :)
xjustx (2014-09-18 20:03:17)
konkurs
Jest sobie taki mały duszek na widok którego cieszy się brzuszek ten duszek Bieluch się nazywa i do zdrowego odżywiania Polaków wzywa. Serek, jogurt i twarozek duszek Ci dostarczyć moze oraz wapń i witaminy idealny dla całej rodziny! Produkty z duszkiem to samo zdrowie przekonaj się o tym na sobie.   zdrowie jogurt   
Adriana (2014-09-18 19:34:04)
Bieluszek
Muu,muu ,muu ,jeah ,yeah zdrowe produkty marki Bieluch dzięki portalowi Udziewczyn poznawać codziennie chce .Każdy post umieszczony tutaj z samego rana pachnie  pięknie jak  od Bielucha śmietana .Nigdy na tym portalu się nie oszukuje tylko gwarancję na świeżość każdemu człowiekowi oferuje .Mam nadzieje ,że niedługo cały świat się dowie ,że Udziewczyn  zawsze  promuje się zdrowie .Tylko Udziewczyny poznasz idelany smak  dla całej Twej  rodziny .Czy w detalu czy w hurcie gdy czytam artykuły Udziewczyn myślę o świeżym od Bielucha jogurcie .On poprawia myślenie a do tego jest w dobrej cenie .Wieczorem odmawiam Anioł Pański i piję jogurt Nadbużański .Jeśli po zdanej sesji chcesz spędzać w miłej atmosferze wolne chwile do zaproponuj swym lubiącym procenty kolegom od Bielucha Kefirek .Nadkwasotę on niweluje a po jego wypiciu każdy człowiek  ulgę poczuje .
madzioszka (2014-09-18 18:33:39)
BIELUCH
Chcę, by zestaw Bieluch trafił w moje ręce, a gdy tak się stanie uradowane będzie moje serce. Szeroki uśmiech na mojej twarzy się pojawi, który smutną minę w mig spławi. Poza tym produkty Bieluch są mi bardzo bliskie, cenię je za jakość i za ceny niskie. Jogurt to coś w czym moc zdrowia odnajduję, gdy się nim codziennie delektuję.  
misia9240 (2014-09-18 15:32:22)
BIELUCH
Produkty Bieluch są tak smaczne,że zajadają się nimi wszyscy,czy to na śniadanie czy też kolację. Dużo białka i wapnia w sobie mają,że wszyscy skusić się na nie dają. Czy to jogurt,twarożek albo śmietana nic tak innego na kolana nie powala. Więc każdy ci to powie,że produkty BiELUCHA wyjdą ci na zdrowie. 
Strona komentarzy 2 z 17
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar