2014-08-28

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy Kredy koloryzującej Marion

Kredy do włosów czyli tzw. hair chalks  to sypkie barwniki przypominające wyglądem  cienie do powiek, pozwalające na krótkotrwałą zmianę koloru włosów.Kreda koloryzująca Marion to kolorowy make-up do włosów, który umożliwia zmianę fryzury w ekspresowym tempie! Do wyboru aż 6 odcieni: zielona, niebieska, różowa, pomarańczowa, czerwona, fioletowa.

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy kredy Marion.


 Co należy zrobić?

Obejrzyj film

http://marionkosmetyki.pl/oferta/produkty-do-wlosow/stylizacja/kreda-koloryzujaca.html

i napisz dlaczego koloryzująca kreda zdobywa coraz więcej fanek?Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Więcej o produkcie TUTAJ


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 zestawy, a w każdym z nich 6 kolorów kredy Marion.

 Konkurs trwa od 28 sierpnia 2014 do 14 września 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „
Konkurs Wygraj zestawy Kredy koloryzującej Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 28 sierpnia 2014 do 14 września 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Obejrzyj film http://marionkosmetyki.pl/oferta/produkty-do-wlosow/stylizacja/kreda-koloryzujaca.html i napisz dlaczego koloryzująca kreda zdobywa coraz więcej fanek?


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem na portalu www.udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 28 sierpnia 2014.

Komentarze (31)

mika19 (2014-09-14 23:20:28)
konkurs
maluje świat na kolorowo nawet w deszczowe dni!
karolina25 (2014-09-14 22:17:04)
kolorowe kredy do włosów Marion
Dzięki kolorowym kredom do włosów każda z nas może szybko zmienić coś w swoim wyglądzie i stać się kimś innym nie wydając przy tym fortuny. Użycie kred jest łatwe i proste, a daje kilka możliwości w wyborze kolorów. Wszystko zależy od naszego pomysłu i ochoty. Można je stosować na wybrane pasemka lub na całą grzywkę. Kredy zapewniają ekstrawagancki efekt, który jest dopełnieniem niebanalnych stylizacji pozwalajac wyróżnić się z tłumu i przyciągnąć wzrok. Opakowanie ładnie wygląda, jest poręczne i niewielkie, więc można bez problemu zmieścić je w torebce i mieć zawsze pod ręką. To świetnie antidotum na jesienną i szarą ulicę. Gdy się już nam znudzi kolor, wystarczy tylko umyć głowę i gotowe!
onlyme30 (2014-09-14 21:26:44)
Konkurs
Kreda ma wiele fanek, gdyż w kilka chwil zapewnia piękne i żywe kolory na włosach. do tego jest łatwa w użyciu i w pełni zmywalna. Zielenie, czerwienie czy niebieskości - z kredą każda kobieta zmieni wygląd swoich włosów. Kreda w małym opakowaniu zmieści sie w każdej torebce, co pozwoli nadać włosom szalonych kolorów w kazdej chwili. Każda kobieta znajdzie odcień idealny dla siebie, a kreda pozwoli zabłysnąć i zakoczyć nowym wizerunkiem. Nie potrzeba już fryzjera, ani wielu minut oczekiwania i obawy o upragniony kolor. Kreda Marion to modne kolory i zdrowe włosy na każdy dzień tygodnia:)
prawdziwa (2014-09-14 10:35:36)
kobieta zmienną jest
 "Kobieta zmienną jest"-słyszy się często i trudno sie z tym nie zgodzić.Dotyczy to również urody.Gdyby tak zapytać choćby kilka dziewczyn i kobiet,czy miały kiedykolwiek ochotę na diametralną zmianę koloru swoich włosów na "niestandardowy",wiele z nich odpowiedzialaby twierdząco,by po chwili dodać,że po namyśle zrezygnowały z tego pomysłu,bo zabraklo im odwagi na taką ekstrawagancję(obawiały się efektu końcowego i tego,jak odbierze je środowisko).No bo wyobraźmy sobie np.panią w banku w fioletowej fryzurze,czy nauczyciekę z różowymi refleksami we włosach.Widok raczej niecodzienny... Powiem szczerze,że nie dziwię im się,zwłaszcza przypominając sobie własne doświadczenie z przeszłości. Wiele lat temu podczas wakacji postanowiłam zrobić się na rudo.Tak na kilka chwil,dla zabawy.Gdy ujrzałam po wszystkim swoje odbicie w lustrze,zaniemówilam,ale nie z wrazenia,tylko z rozpaczy. Moje włosy przybrały "razący" pomarańczowy kolor,w którym wyglądałam delikatnie mówiąc tragicznie.Pierwszą osobą,która  mnie zobaczyła po tej metamorfozie była moja kolezanka,a pierwszymi słowami,które usłyszałam"O Boże,co ty masz na głowie?!".Nie muszę chyba pisać,jak się poczułam.Z imprezy,którą miałyśmy spędzić wspólnie wśród znajomych,nic nie wyszło.Nie odwazyłam sie wyjść z domu podobnie,jak przez następne dni.Zapewnienia producenta,że szamponetka zmywa się po trzech myciach nijak mialy sie do rzeczywistości.Od tamtej pory nigdy mi podobny pomysł nie przyszedł do głowy... Myślę,ze niejedna z nas zaliczyła choć raz w swoim zyciu "wpadkę włosową" i  jest wdzięczna za to,że powstało coś takiego ,jak koloryzujące kredy do włosów.Idealne rozwiązanie dla tych,które mają ochote na chwilową zmianę. Prosto,szybko,wygodnie,bez trwałego efektu.Wspomniana pani z banku,czy pani nauczycielka mogą spokojnie pokazać się na imprezie w kolorowych pasmach i nikt im nie zarzuci,że nie wypada,bo rano nie będzie po nich śladu.Nie dziwi więc chyba nikogo fakt,że kredy koloryzujące zdobywają mnóstwo fanek....
Patrycja Silikowska (2014-09-12 21:23:00)
To proste!
Szybko, łatwo i przyjemnie! A do tego z przepięknym efektem. Myślę, że kreda koloryzująca ma coraz więcej fanek, bo jest to idealne rozwiązanie dla kogoś takiego jak ja, czyli osoby, która czasem chce zaszaleć, ale zaraz potem powrócić do codzienności. Nigdy nie odważyłabym się na trwałe pofarbowanie włosów. Ba! Nawet na szampon koloryzujący. Ale przecież jestem kobietą i chciałabym od czasu do czasu zmienić coś w swoim wyglądzie. I wiem, że nie jestem jedyna, skoro coraz większa ilość kredy znika z półek :)
Kamila (2014-09-11 18:48:08)
Konkurs
 Kreda koloryzująca zdobywa coraz więcej fanek poniewaz, jest szybka, prosta i łatwa w użyciu. Można codziennie mieć inny kolor gdyż schodzi po jednym umyciu włosów. To bardzo dobry pomysł na szybką zmianę naszego wizerunku. 
pipi55 (2014-09-09 21:27:22)
Kredy koloryzujące MARION
Dzięki kredom koloryzującym MARION – możesz szybko, łatwo i tanio codziennie stawać się odmienioną mamą, żoną, panią :-)?… Raz pasemka fundujesz sobie zielone – bo do twych ulubionych butów są wyśnione… Jutro natomiast stawiasz na róż, bo do torebki pasuje już… Innym razem: na głowie kolor pomarańczowy - do nowej odsłony jest już gotowy… Czerwienią włosy poczęstujesz, kiedy od wewnątrz tango poczujesz ? Również na niebiesko przeciągnąć możesz włos, kiedy Twój nastrój jest bliski niebios … Fioletem też zadziwisz otoczenie, bo powiesz „taki odcień dodatków w niedzielę sobie cenię” ? Kolorowe kredy MARION mają zatem coraz więcej fanek, bo pozwalają błyskawicznie - jak kameleon - zmieniać make-up włosów nawet co poranek :-)
daria916 (2014-09-09 01:09:34)
konkurs
Koloryzująca kreda zdobywa coraz więcej fanek poniewaz jest produktem łatwo dostępnym i przede wszytskim za bardzo przystępną cenę. Jest bezpieczna dla włosów - nie niszczy ich tak jak tonery i przede wszystkim do farbownia kredą nie potrzebujemy rozjaśniać naszych włosów! Do tego dochodzą inne zalety koloryzacji kredą takie jak możliwość dziecinna łatwość i szybkość uzycia, niezobowiązująca zabawa (nie trzeba się martwić następnym dniem...), mozliwość eksperymentowania z kolorami oraz to, ze mozna taką kredę wszędzie ze sobą zabrać.
wolfilles (2014-09-08 13:36:40)
kredą kolorujesz i w pięć sekund nowy image zyskujesz!
 Szampony koloryzujące niszczące włosy? Czekanie na zadziałanie? Poświęcenie dłuższego czasu na dokładne spłukanie resztek farby? Ułożenie do ładu fryzury po farbowaniu? Nic z wymienionych rzeczy i czynności powyżej nie pasuje do kred firmy Marion! Muszę przyznać, że początkowo byłam dosyć sceptycznie nastawiona do takiej nowości na rynku.. No bo jak to - zmiana koloru włosów tak szybko, bezproblemowo i w dodatku z możliwością powrotu sprzed koloryzowania w kilkanaście minut? Poczytałam, sprawdziłam w internecie, przejrzałam opinie, obejrzałam krótki filmik instruktażowy i jestem pozytywnie zaskoczona :) Jak pewnie i tysiące innych przedstawicielek płci pięknej, które lada dzień pobiegną do sklepów w poszukiwaniu tych kredek. Marion oferuje idealnie dobraną gamę kolorów. Dla siebie bez zawahania sięgnełabym po niebieski, gdyż to właśnie ten odcień chodził mi po głowie przez całe wakacje, a nigdzie nie mogłam go dostać. W dodatku te szamponetki kuszące pięknymi kolorami na opakowaniach, które w rzeczywistości nie raz zmieniają nasze włosy w horror.. Brr.. A tu proszę, szybko, łatwo, przyjemnie a efekt gwarantowany! No, i jak tu jeszcze nie wspomnieć o działaniu neutralnym dla naszych włosów? Rewelacja!  Marion, kradniesz serca i szafki łazienkowe coraz większej ilości kobiet, niedługo wzrośnie zapotrzebowanie na wyposażenie łazienek! I ja z ogromną chęcią pozbędę się opakowań po różnego rodzaju farbach na rzecz małych, poręcznych kredek:) Marion.. masz i mój głos! :)   
wiewiorczak (2014-09-07 22:22:10)
kreda
No cóż już same pudełko pozwala czuć się kobietą jest jak lusterko ,które każda z nas posiada a czyni cuda jak zmiana blondynki na ruda czy inne odcieni tonacji wariacji na włosach szybko i wszystko można pomieścić jak lusterko w torebce ,przy tym swietna zabawa i praktyczna rzecz mała a tyle może zmienić w wyglądzie
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar