2014-08-21

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy MultiCollagen

Kolagen służy nie tylko ładnej, jędrnej skórze, przede wszystkim służy zdrowiu. Bóle kręgosłupa, zesztywnienie stawów, częste infekcje czy pogorszenie wzroku to tylko kilka z wielu objawów, które mogą wystąpić przy niedoborze kolagenu. Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy suplementu diety.
 


 


Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem napisz w jaki sposób zadbasz o swój organizm od wewnątrz jesienią? Napisz również dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać jeden z zestawów?

Dodatkowo polub fanpage

https://www.facebook.com/pages/Twoje-suplementy/381850081954399


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, każdy zestaw składa się z dwóch opakowań MultiCollagen.Więcej o suplemencie diety znajdziesz TUTAJ:

http://www.udziewczyn.pl/29,16298,Artykul,Kolagen_a_zdrowie.aspx


Konkurs trwa od 21 sierpnia 2014 do 07 września 2014.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „ Konkurs Wygraj zestawy MultiCollagen” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  21 sierpnia 2014 do 07 września 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem napisz w jaki sposób zadbasz o swój organizm od wewnątrz jesienią? Napisz również dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać jeden z zestawów?

Dodatkowo polub fanpage

https://www.facebook.com/pages/Twoje-suplementy/381850081954399

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem na portalu www.udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 sierpnia 2014.

         
 

Komentarze (25)

zozol (2014-10-12 21:54:40)
?
 kiedy będą wyniki?
dobiezka (2014-09-07 22:37:46)
jesiennie
W tym czasie szczególnie często piję świeżo wyciskane soki z owoców i warzyw bez dodatku konserwantów.  Przygotowuję mnóstwo zup warzywnych w formie kremów, które są bombami witaminowymi i wspierają mój organizm. Unikam wysoko przetworzonej żywności, wybierając produkty naturalne. Unikam alkoholu. Wszelkie witaminy staram się dostarczać z posiłków, jednak nie zawsze można dostarczyć ich odpowiednią ilość, dlatego chciałabym wesprzeć swój organizm tym suplementem.
agniesia (2014-09-07 20:57:19)
uśmiech od ucha do ucha
a ja staram się jak najwięcej uśmiechać, cieszyć z najprostszych rzeczy, doceniać to co mam, korzystać  z życia, jak najmniej się denerwować, popijać cieplą herbatkę z sokiem malinowym, zajadać się ciasteczkami i nie katować się dietami, trzeba pokochać siebie takim jakim się jest! dużo spacerów i oczywiscie multiCollagen który dodatkowo odżywiłby skórę i cerę dlatego chciałabym ten zestawik mieć
gosia56 (2014-09-07 19:01:00)
konkurs
Jesienią dbam o to aby jeść jak najwięcej warzyw i owoców oraz pić prawdziwe kakao, które dostarcza mi brakującego magnezu i pić sok z marchwi aby dostarczyć organizmowi beta karotenu.  Chciałabym wygrać suplementy aby przebudzić się jesienią. 
Patiszonek (2014-09-07 18:53:33)
rozświetlona jesień
Aby uniknąć przeziębienia, już od wczesnej jesieni przyjmuję preparaty typu cerutin czy rutinoscorbin, które wspomagają odporność. A na koniec wakacji przyrządzam własnoręcznie sok malinowy. To chyba najwspanialszy i najsmaczniejszy sposób na rozgrzanie się po zimowym spacerze. Moimi sprzymierzeńcami w walce o urodę i zdrowie stają się też elementy mojej diety- nie wyobrażam sobie mojej zimowej spiżarni bez miodu, soku z aronii własnej roboty, sporej ilości kakao,kapusty kiszonej i kiszonych ogórków czy przesmażonych latem jabłek. Zdrowie i uroda to moim zdaniem zasługa diety, właściwej pielęgnacji i ruchu więc dbam o harmonię wszystkich tych trzech elementów niezbędnych do tego by jesień, czyli czas obniżonej odporności i wytężonego wysiłku organizmu w walce z chłodem i chorobami sezonowymi nie stanowiły dla mnie problemu. Dodatkowo, 3 lata temu zakupiłam mały termos. Przed dłuższym wyjściem z domu, zaparzam ulubioną herbatę, nalewam do termosu, a termos wkładam do torebki. Gdy jest mi zimno np. na przystanku, rozgrzewam się herbatą. To naprawdę dobry sposób. i to chyba na tyle, z rzeczy, które robię, by wciaż być promienna jesienia. Myślę, że dodatkowy zastrzyk w postaci suplementu MultiCollagen byłby równie naturalnym i sprawdzonym pososbem na utrzymanie gładkości i elastyczności dla mojej skóry. Wspaniale byłoby go wygrać :)
marcia7 (2014-09-07 18:44:41)
konkurs na jesień
Jesienią staram się też dbać o siebie od wewnątrz i mino niesprzyjającej aury dostarczać jej jak najwięcej witamin ze świeżych warzyw i owoców oraz zdrowych tłuszczy najlepiej rybnych.
Aga (2014-09-07 12:06:58)
konkurs
 O swwój organizm zadbam o wewnątrz jesienią takim sposobem, że będę pić soczki, brać witaminki, bo przygotować się na chłodne i deszczowe wieczory jesienne. Dodatkowo pomarańcze i grejfruty są bogate w witaminę C, dzięki czemu wspomagają produkcję kolagenu.  Chciałabym wygrać jeden z zestawów, ponieważ chciałabym podarować je mojej mamie, która odczuwa bóle kręgosłupa i stawów, ponadto choruje na zwyrodnienie, a zażywanie tych kapsułek zapewno pomogłyby bez bólu wykonywać codzienne czynności. Chciałabym jej podarować coś, co pomoże jej cieszyć się życiem bez uciążliwości, tylko z radością.   
Karolina (2014-09-06 16:59:34)
Jak ja zadbam o mój organizm od wewnątrz jesienią
Dzień dobry! Moją receptą na zasilanie organizmu "od środka" są naturalne witaminy, jednakże wraz z nadejściem jesieni muszę swój organizm dodatkowo wzmocnić, gdyż jakość warzyw i owoców znacznie spada. Wzmacniam się dobrej jakości suplementami, które powodują, że zwiększa się moja odporność. Oczywiście mam pewne nawyki żywieniowe, które staram się utrzymywać cały rok. W mojej diecie nie brakuje ryb, wiejskich jajek, bakalii, herbaty czerwonej i zielonej. Dbam o to, aby moja dieta była urozmaicona w węglowodany, białka, owoce i warzywa. Codziennie po przebudzeniu wykonuję kilka prostych ćwiczeń dla rozruszania organizmu. Samochód zamieniłam na rower, by utrzymywać swoją kondycję. Jeśli wygrałabym jeden z zestawów MultiCollagen na pewno sprezentowałabym go mamie, która jest po operacji artroskopii kolana (źle wykonanej-nie przyniosła żadnej poprawy) i poprzez to jej aktywność ruchowa jest ograniczona. Chciałabym choć w taki sposób jej pomóc i przekonać ją do stosowania takich preparatów dla wzmocnienia stawów i mięśni, a także całego organizmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów
Karolina (2014-09-06 16:59:26)
Jak ja zadbam o mój organizm od wewnątrz jesienią
Dzień dobry! Moją receptą na zasilanie organizmu "od środka" są naturalne witaminy, jednakże wraz z nadejściem jesieni muszę swój organizm dodatkowo wzmocnić, gdyż jakość warzyw i owoców znacznie spada. Wzmacniam się dobrej jakości suplementami, które powodują, że zwiększa się moja odporność. Oczywiście mam pewne nawyki żywieniowe, które staram się utrzymywać cały rok. W mojej diecie nie brakuje ryb, wiejskich jajek, bakalii, herbaty czerwonej i zielonej. Dbam o to, aby moja dieta była urozmaicona w węglowodany, białka, owoce i warzywa. Codziennie po przebudzeniu wykonuję kilka prostych ćwiczeń dla rozruszania organizmu. Samochód zamieniłam na rower, by utrzymywać swoją kondycję. Jeśli wygrałabym jeden z zestawów MultiCollagen na pewno sprezentowałabym go mamie, która jest po operacji artroskopii kolana (źle wykonanej-nie przyniosła żadnej poprawy) i poprzez to jej aktywność ruchowa jest ograniczona. Chciałabym choć w taki sposób jej pomóc i przekonać ją do stosowania takich preparatów dla wzmocnienia stawów i mięśni, a także całego organizmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów
onlyme30 (2014-09-06 14:47:04)
MultiCollagen - Samo zdrowie :)
Jesień to czas, kiedy witalność i kondycja spada, nastrój się pogarsza, a wygląd skóry staje się poszarzały. Dlatego na ogół czerpię siłę z witamin i minerałów, oraz ziół, które sprawią, że mój organizm uzupełni braki od środka, a ja odzyskam dobre samopoczucie i kondycję. Tak więc korzystam w dobrodziejstw natury i stosuję suplementy diety bogate w magnez - poprawiający pracę mięśni i wzmacniający siły witalne organizmu. Witamina C wzmocni moje ciało przed zmianami jesiennymi, a wit. D doda mi energii i odporności. Moja skóra i włosy staną się piękne wraz z cynkiem i krzemem, a ja będę pełna życia dziki odpowiednim porcjom wody mineralnej. Ale oczywiście wszystko co dają warzywa, owoce czy ziarna zbóż to jedno, a suplementy to druga porcja mojego zdrowia, obie razem zaś są dobrym przyjacielem mojego organizmu:) MultiCollagen to kapsułki, dzięki którym moje ciało i ja mogłybyśmy czuć się zdrowo każdego dnia. To czego na co dzień brakuje nam do tego by poczuć się dobrze i wyglądać pięknie jest ukryte w tym produkcie. A że każdej jesieni mój organizm daje znać, że jest osłabiony, taki MultiCollagen na wzmocnienie byłby wymarzony:)
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar