2014-07-31

Zakończone

Konkurs Wygraj bransoletki By ilo

Kolor Baby Blue to najdelikatniejszy odcień niebieskiego. Pastelowy, lekki, dodający uroku i delikatności. Chociaż pojawił się już na jesieni, dopiero teraz stał się najmodniejszym kolorem tego sezonu. Total look w tym kolorze jest dość ryzykowany, dlatego marka By ilo przygotowała specjalne modne dodatki. Portal udziewczyn.pl ma dla Was wyjątkowy konkurs ze ślicznymi nagrodami. Zapraszamy!!!

 


 Co należy zrobić?

Polub fanpage By ilo https://www.facebook.com/byilo


udostępnij na swoim fb informację o konkursie


oraz w komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
"Jaki grawer i dlaczego chciałbyś mieć na swoim By ilo ?"


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 bransoletki z najnowszej kolekcji La Roche - bransoletki wstążkowe.


UWAGA:
Osoba, która wygra będzie miała możliwość naniesienia na zawieszkę ręcznego grawera.
 

 Konkurs trwa od 31 lipca 2014 do 14 sierpnia 2014.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj bransoletki By ilo” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  31 lipca 2014 do 14 sierpnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Polub fanpage By ilo https://www.facebook.com/byilo

udostępnij na swoim fb informację o konkursie


oraz w komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
"Jaki grawer i dlaczego chciałbyś mieć na swoim By ilo ?"


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 31 lipca 2014.
 

Komentarze (90)

Izabela Rx (2014-08-19 11:01:05)
konkurs
 Środkowy wzór  bym chciała a na nim grawer Izabela + Michał 10.08.2009r.  (nie dawno rocznica była a i ja mam urodziny niedługo. Fajny prezent bym miała.
Ola (2014-08-18 19:45:46)
konkurs
wyniki są już?? ;)
Vena (2014-08-15 12:58:54)
pocieszenie
 "Walking On A Dream" - taki napis chciałabym mieć... dlatego, że codziennie zmagam się z różnymi przeciwnościami, czasem brakuje mi sił na wszystko .. a marzenia i bujanie w obłokach dają mi moc na kolejny dzień i kolejne omijanie przeszkód :)
Chanelka87 (2014-08-15 11:05:40)
By Ilo
Chciałabym by moją BY ILO zdobił  grawer "Maja 08.09.2012". Różowa By Ilo ze słonikiem byłaby piękniejszą wersją szpitalnej bransoletki, która była pierwszą biżuterią mojej córeczki. Byłaby dla mnie nostalgiczna pamiątka najpiękniejszych chwil, a kiedy moje maleństwo przeistoczy się z poczwarki w motyla, otrzyma ode mnie ją jako symbol naszej więzi i kobiecej siły.
Szakaraka (2014-08-14 23:43:08)
konkurs
Zacznij od siebie- to haslo, ktore powtarzam sobie kiedy jestem o krok od narzekania, ze cos jest nie tak, ze ktos zachowal sie nie tak jak bym chciala. Chce usmiechnietych ludzi dookola-sama sie usmiecham, chce zieleni wokol domu-sama wychodze z inicjatywa zasadzenia drzew, kierowcy mnie denerwuja-sama kogos przepuszczam zamiast trabic. Takie proste, drobne rzeczy zmieniaja rzeczywistosc, ale zanim zaczne wymagac od innych-zaczynam od siebie.To dziala, a pozytywna energia ulega pomnozeniu:)
gatta (2014-08-14 22:49:12)
mantra
Take out an imaginary kiss and remember the love of the person who had put in there - bo czasem pamięć to za mało. Czasem we wspomnieniach przypomianmy sobie ten jeden wyjątkowy pocałunek podarowany bliskiej osobie na lotnisku, w parku na ławce, czy na schodkach fontanny. Czasem wkurzamy się na tą osobę i zapominamy o tych pięknych, wyjątkowych chwilach, ale mając przy sobie taki grawer szybko nasza pamięć się odrodzi :)
Montana (2014-08-14 22:34:45)
konkurs
Never give up - takie słowa słyszałam zawsze od mojej Mamy, która wiele w życiu przeszła jednak ani na chwilę nie straciła optymistycznego podejścia do świata, uśmiechu i woli życia. Te słowa powtarzała mi w trudnych chwilach - kiedy kontuzja ręki nie pozwoliła mi kontynuować moich wymarzonych studiów muzycznych i zmusiła do pożegnania się z wymarzonym zawodem, do którego tak naprawdę przygotowywałam się przez 12 lat, od kiedy poszłam do szkoły muzycznej i ćwiczyłam po 6 godzin dziennie. "Never give up" mówiła kiedy moja pierwsza Wielka Miłość, ktoś, z kim rozumiałam się bez słów i ktoś, kto czytał w moich myślach, a ja w jego, wolała "give up" niż kontynuować związek na odległość. "Never give up" słyszałam, kiedy wiele lat później dowiedziałam się przypadkiem, że nie jestem dla kogoś tą jedyną... "Never give up" kiedy po studiach nie przyjęto mnie do pracy, bo wygrały "plecy"... "Never give up" powtarzałyśmy sobie z Mamą, kiedy po miesiącach ciężkiej choroby odeszli dziadkowie, rodzice Mamy. I w końcu najtrudniejsze, jak dotąd, chwile mojego życia, kiedy ojciec mojego dziecka zostawił mnie w ciąży z rzekomo wymarzonym i oczekiwanym przez niego dzieckiem, bo... się zakochał... Powtarzam sobie te słowa bardzo często, zdarza się, że codziennie, kiedy patrzę na swoje małe dziecko, kiedy muszę zmierzyć się z chorobami, kłopotami. Wiem, że wiele jeszcze trudnych sytuacji przede mną i najważniejsze, żeby nigdy się nie poddać! Never give up! 
Erna (2014-08-14 22:06:25)
Konkurs
Na swojej bransoletce ze słonikiem chciałabym mieć grawer  "MAM SZCZĘŚCIE", dlatego aby mi dawała szczęście i była moim talizmanem. Tak trudno w dzisiejszych czasach o szczęście,więc potrzebuję bransoletki ze słonikiem, która dawałaby mi  wiarę, że szczęście istnieje.
aleksandra001 (2014-08-14 20:12:46)
konkurs
,,Be strong''  Własnie taki grawer widniałby na mojej wymarzonej bransoletce ilo.  Żaden cytat, złota myśl czy imie ...  Słowa mają przemawiać, przypominać i motywować MNIE, że nieważne co w życiu mnie spotka ze wszystkim sobie poradze oraz mogę osiągnąc co tylko sobie wymarze bo jestem silna.   Zawsze spoglądając na swój nadgarstek, na nowo i z każdym dniem mocniej wierzyłabym w siebie :)  
zuzuinati (2014-08-14 15:03:42)
słoń
 "Dlaczego kapelusz miałby przerażać?"- taki własnie grawer chciałabym zobaczyc na słoniu jako cytat z "Małego Księcia", książki którą uwielbiamy i znamy na pamiec razem z siostrą// każdy kto czytał przeciez wie, że w książce widnieje obrazek "kapelusza" (węza) w którym ukryty jest (trawiony) słoń. Pozdrawiam serdecznie 
Strona komentarzy 1 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar