2014-07-09

Zakończone

Konkurs Wygraj flakon feromonów

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić?

Lato to najlepszy moment na zmianę!

Do wygrania flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej osobowości!

Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 złote), ufundował  portal www.feromony.pl 


Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. Zarówno kobiety, jak mężczyźni chętniej Cię słuchają, są szczerze zainteresowani Twoją osobą i tym, co mówisz. Wzbudzasz respekt mężczyzn oraz szczere zainteresowanie kobiet. Ludzie patrzą na Ciebie z podziwem i uznaniem. Stają się gadatliwi, zwierzają się, są bliscy i bezpośredni. Czasami wręcz nie mogą przestać przy Tobie mówić. Jeżeli jesteś z partnerem blisko, feromony zawarte w BTB spotęgują Wasze doznania erotyczne. BTB to feromony, które w pierwszej kolejności otwierają ludzi, następnie w kontekście erotycznym stymulują seksualnie. Ludzie są bardziej zrelaksowani, czują się przy Tobie komfortowo. Są przyjaźni i rozmowni. Ze względu na fakt, iż BTB poprawia kontakt i otwiera ludzi, jest również idealnym produktem dla zastosowań biznesowych. W sytuacjach intymnych BTB potęguje doznania Twojej partnerki (lub partnera), sprawiając, że chwile, które z Tobą przeżywa stają się chwilami, które pamiętać będzie do końca życia.Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?


Wystarczy, że polubisz profil Feromony.pl na Facebooku (www.facebook.com/feromony)  i odpowiesz na dwa pytania:

1. Jaki produkt z oferty Feromony.pl zdobył nagrodę „Laur Konsumenta”?
Odpowiedź znajdziesz na stronie http://www.feromony.pl/Produkty


2. Jak wykorzystasz wygrane feromony?Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Jeśli Ci się uda – już wkrótce sprawdzisz na własnej skórze, jak wiele możesz zmienić dzięki BTB.Konkurs trwa od 09 lipca 2014 do 27 lipca 2014.


Sponsor nagrody:

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj flakon feromonów” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa

i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 lipca 2014 do 27 lipca 201 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest polubienie fanpage Feromony.pl oraz odpowiedź na pytania:
1. Jaki produkt z oferty Feromony.pl zdobył nagrodę „Laur Konsumenta”?
Odpowiedź znajdziesz na stronie http://www.feromony.pl/Produkty

2. Jak wykorzystasz wygrane feromony?Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 lipca 2014. 

Komentarze (34)

Paola31 (2014-07-16 18:09:54)
Odpowiedź
Laur Konsumenta zdobyły Feromony BTB Pheromones. Gdzie bym użyła tego produktu? Punktem wyjściowym byłaby rozmowa o pracę, o którą bardzo mocno się staram. Myślę, ze od razu po wejściu do gabinetu dyrektora miałabym zagwarantowaną pracę "od zaraz". A co za tym idzie byłabym uznana od razu za pracownika miesiąca, moze nawet i kolejnego... zalezy od tego na jak długo wystarczyłoby mi produktu. :D Drugim punktem, w którym użyłabym flakonu z feromonami byłby mój chłopak... zżera mnie ogromna ciekawość, jak na Niego zadziałałby ten specyfik. 
sakovicz.milena@gmail.com (2014-07-16 17:16:38)
feromony
1. Feromony BTB 2. Będę feromonować swojego mężczyzne :)
Klaudia (2014-07-16 16:33:11)
konkurs :)
1. Feromony BTB Pheromones  zdobyły Laur Konsumenta. 2. Użyłabym ich, by sprawić, że mężczyzna moich marzeń szczególnie zwrócił na mnie uwagę. Chciałabym, by był mną jeszcze bardziej zainteresowany. Chciałabym również sprawdzić skuteczność ich działania.
AgaG (2014-07-16 16:25:55)
Feromony
1. Feromony BTB Pheromones z oferty Feromony.pl zdobyły nagrode Laur Konsumenta 2. Wygrane feromony pomogłyby mi w załatwianiu różnych spraw w urzędach a zwłaszcza UP, czeka mnie ,,runda'' po polskich urzędach w celu zebrania zaświadczeń etc. i musze zabrać ze sobą małe dziecko. W dzisiejszych czasach nie robi na ludziach wrażenia męcząca się matka z dzieckiem na ręku więc czeka mnie niezła szkoła życia, brrrr aż nie chcę o tym myśleć. Super by było gdybym takim wspaniałym specyfikiem się opryskała, bezcenny byłby  widok uśmiechniętych buziaczków zmeczonych rutyną urzędników. Niesamowicie przyjemnie byłoby spotkać się z życzliwością ludzi zamiast z burczeniem  i szczerzeniem ze złości zębów. Przetestowałabym je również na mężu :), jako świeżo upieczona mama pragnę akceptacji i czułości zwłaszcza najbliższej mi osoby. Poza tym zawsze chciałam sprawdzić działanie takiego specyfiku więc w końcu moja ciekawość byłaby zaspokojona :)  
kluseczka (2014-07-15 00:15:00)
lalka voodoo
Feromony BTB zdobyły Laur Konsumenta.   Feromony - wyraz ten sprawia, że mam gęsią skórkę, a tym samym  przeszywa mnie dreszczyk emocji :) ale w tym chyba właśnie o to chodzi... Z moim mężem znamy się jak te łyse konie, zanim oficjalnie staliśmy się parą mąż mój nieźle musiał się nastarać bym zwróciła swoją uwagę na jego osobę :))) Bagatella! starał się aż trzy lata!!!  (dziś mam wrażenie, że w szafie gdzieś głęboko na dnie trzyma laleczkę voodoo, dzięki której jesteśmy ze sobą 16 lat). Tak tak sporawo zważywszy, że do 40 mam daaaalekoooo :))) Miłość ma różne oblicza, ale śmiało rzec mogę iż można przez tyle lat kochać się i szanować... Jest jednak coś- małe cosik, które teraz tu wyznam- chciałabym niekiedy wzniecić w swoim związku pożar pożądania, rozbudzić lekko ospałe motylki (nadal przecież mieszkają w naszych brzuszkach), wrócić do szalonych młodzieńczych lat, kiedy to zupełnie nie liczył się świat tylko MY i nasze miłosne uniesienia. Feromony, feromony mąż ma lalkę voodoo (?) a ja bym bardzo chciała mieć feromony :))) może teraz moja kolej o starania :))
cherry1977 (2014-07-10 21:13:01)
Konkurs Wygraj flakon feromonów
1. Feromony BTB. 2. Feromony wykorzystałabym: - podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę- bez względu na to, czy rekrutacji dokonywałby facet czy kobieta, -żeby zamienić parę słów z Angelą Merkel- feromony może by w tym pomogły, bo wydaje się być osobą niezbyt kontaktową, - podczas wizyty duszpasterskiej w domu, tzw. kolędy- niech i ksiądz poczuje jak pachnie raj, - na plaży- by faceci skupiali uwagę nie tylko na nastolatkach, ale i na mnie, czyli prawie 40-tce, - podczas zwiedzania np. Starego Miasta w Warszawie, czy Krakowie, bo można tam poznać interesujących ludzi.  
AliciaS (2014-07-10 15:47:38)
Feromony
1. BTB pheromones 2. Pójdę na łowy oczywiście! Najpierw na siłownię, później spotkam się ze znajomymi (mężczyznami oczywiście), a wieczorem pójdę na dyskotekę. A potem policzę, jaki był wynik zaliczonych spojrzeń!
Marta Z. (2014-07-10 12:37:39)
feromony
 1.  BTB Pheromones 2.  Moze wreszcie znajdę  odpowiedniego chłopaka... Kto wie...
agus22 (2014-07-10 10:51:29)
BTB! :)
1.Laur konsumenta zdobyły Feromony BTB pheromones! :) 2. Wygrane feromony wykorzystam tam, gdzie większość kobiet by je wykorzystała. Chcę na nowo zachęcić mego mężczyznę do zdobywania mojego ciała! Podstępnie, w tajemnicy przed nim skropię nimi swe ciało i chętnie sprawdzę, jak w sypialni (i nie tylko;)) ich magiczne działanie będzie go do tego motywowało!! Ale nie tylko ekscesy sypialniane mnie interesują, sprawdzę również, jak w życiu codziennym feromony te uwodzą i czarują! Chcę, by wydobyły mój charakter i seksapil, pożądanie i namiętność, lecz przede wszystkim podkreśliły mą atrakcyjność, urok i  wewnętrzne piękno. Dlatego mam nadzieję, że każdy, kto będzie miał kontakt ze mną, zobaczy dzięki nim we mnie kobietę interesującą i piękną! Chcę poczuć się wyjątkowo wśród znajomych, ale i  obcych ludzi, chcę zobaczyć, jak mijając mnie w sklepie, w parku czy na imprezie zainteresowanie mną się w nich budzi! :) Wykorzystam je do tego, by świat na mym punkcie na chwilę zwariował, a resztę zostawię na "czarną godzinę", na wszelki wypadek...gdybym przestała czuć się wyjątkowa!
Kamila (2014-07-10 08:46:56)
kami-k2@o2.pl
1. Laur Konsumenta -  PHEROMAX BTB z gamy produktów Feromony.pl  2. Fermon wykorzystam do... zmiany zycia :)
Strona komentarzy 3 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar