2014-07-09

Zakończone

Konkurs Wygraj flakon feromonów

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić?

Lato to najlepszy moment na zmianę!

Do wygrania flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej osobowości!

Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 złote), ufundował  portal www.feromony.pl 


Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. Zarówno kobiety, jak mężczyźni chętniej Cię słuchają, są szczerze zainteresowani Twoją osobą i tym, co mówisz. Wzbudzasz respekt mężczyzn oraz szczere zainteresowanie kobiet. Ludzie patrzą na Ciebie z podziwem i uznaniem. Stają się gadatliwi, zwierzają się, są bliscy i bezpośredni. Czasami wręcz nie mogą przestać przy Tobie mówić. Jeżeli jesteś z partnerem blisko, feromony zawarte w BTB spotęgują Wasze doznania erotyczne. BTB to feromony, które w pierwszej kolejności otwierają ludzi, następnie w kontekście erotycznym stymulują seksualnie. Ludzie są bardziej zrelaksowani, czują się przy Tobie komfortowo. Są przyjaźni i rozmowni. Ze względu na fakt, iż BTB poprawia kontakt i otwiera ludzi, jest również idealnym produktem dla zastosowań biznesowych. W sytuacjach intymnych BTB potęguje doznania Twojej partnerki (lub partnera), sprawiając, że chwile, które z Tobą przeżywa stają się chwilami, które pamiętać będzie do końca życia.Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?


Wystarczy, że polubisz profil Feromony.pl na Facebooku (www.facebook.com/feromony)  i odpowiesz na dwa pytania:

1. Jaki produkt z oferty Feromony.pl zdobył nagrodę „Laur Konsumenta”?
Odpowiedź znajdziesz na stronie http://www.feromony.pl/Produkty


2. Jak wykorzystasz wygrane feromony?Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Jeśli Ci się uda – już wkrótce sprawdzisz na własnej skórze, jak wiele możesz zmienić dzięki BTB.Konkurs trwa od 09 lipca 2014 do 27 lipca 2014.


Sponsor nagrody:

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj flakon feromonów” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa

i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 lipca 2014 do 27 lipca 201 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest polubienie fanpage Feromony.pl oraz odpowiedź na pytania:
1. Jaki produkt z oferty Feromony.pl zdobył nagrodę „Laur Konsumenta”?
Odpowiedź znajdziesz na stronie http://www.feromony.pl/Produkty

2. Jak wykorzystasz wygrane feromony?Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 lipca 2014. 

Komentarze (34)

marzenka1483 (2014-07-27 08:35:05)
Feromony
1. Feromony BTB zdobyły Laur Konsumenta 2. Skropię się tymi perfumami i pójdę na rozmowę o pracę - zobaczymy czy to zwiększy moje szanse, bo kwalifikacje mam ( tak jak i setki innych osób na to stanowisko) trzeba mi jeszcze szczęścia żeby zapamiętali i wybrali właśnie mnie. Może Feromony pomogą? :-)
batonzo (2014-07-27 08:04:51)
Feromony
1. Laur Konsumenta zdobyły feromony BTB. 2. Otoczę się zapachem, uwiodę świata połowę. Nikt mi się nie oprze, każdy schyli przede mną głowę. Będę królową świata chociaż tak przez chwilę, bo mam nieodparte wrażenie, że feromony działają najdalej na 1 milę.. Potem wrócę do codzienności, szarą myszką się stanę, ale chociaż przez chwilę księżniczką być będzie mi dane. Potem skończą się feromony, bo tak na prawdę cóż znaczą one. Potem będę swoją własną księżniczką z małą torebeczką i małą puderniczką. Bo feromony tak naprawdę coś w mej głowie przestawią. Zrobią mnie powabną i tak już do końca pozostawią.
SProsiak69 (2014-07-26 22:11:10)
Nie ma co pieprzyć trzy po trzy
1. Feromony BTB 2. Dzień Dobry! Wygrane feromony wykorzystam seksualnie. :)  
mona (2014-07-25 14:17:04)
Feromony dla Mony :)
1. Laur konsumenta zdobyły Feromony BTB Pheromones :) 2. Zacznę od tego, że już jakiś czas za mną chodzi chętka na wypróbowanie czy te feromony rzeczywiście działają czy ludzie tylko tak się nimi nakręcają... Na pierwszy ogień poszedłby mój mąż. Właśnie niedługo będziemy obchodzić 7 rocznicę... a jak naukowo udowodniono - ponoć po siedmu latach związku najczęściej się rozpadają ponieważ wygasa w nich żar, więc trzeba go podsycić ;) Drugą osobą na której przetestuję działanie tego cuda będzie mój szef - można uda się go przekonać do jakiejś małej premii albo podwyżki... Chętnie też wybiorę się na jakąś imprezę, żeby sprawdzić czy wzbudzę zainteresowanie płci przeciwnej. Jestem bardzo ciekawa i chętnie przekonam się na własnej skórze czy feromony są naprawdę takie genialne jak o nich mówią czy są przereklamowane... Podejmuję to wyzwanie :D
edward (2014-07-23 15:27:27)
FEROMONY
FEROMONY BTB ZDOBYŁY LAUR KONSUMENTA.  Magiczny flakon feromonów wykorzystałabym do zwalczenia mojej cechy charakteru jaką jest niesmiałość.  Cecha jest dla mnie niezwykle trudna do przezwyciezenia. Utrudnia mi poznawanie nowych ludzi, zawieranie przyjazni czy radość z potencjalnie pozytywnych przezyc. Zdecydowanie przyczynia się do zakłopotania i przejmowania sie wlasnymi reakcjami. Utrudnia osiąganie celów, głownie tych zawodowych. Stres, niesmialosc na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje mnie na miejscu. Czasami skrępowanie jest tak silne ze zakłoca mi zycie spoleczne i sprawia ze powiedzenie czegoś staje sie niemozliwe. Gdybym znalazła prace i miala poprosic o podwyżkę nie otworzyłabym ust. Do tego dochodza drzace rece, zaczerwienie uszu i scisk w zoladku. Załatwienie małej sprawy urzedowej kosztuje mnie mnóstwo zaklopotania. Nieśmiale takze pytam " kto z panstwa ostatni w kolejce?". Najgorzej jesli otrzymam ciszę! Wtedy panikuje. Podobno taką niesmialosc mozna przezwycięzyć, wlasnie dzieki feromonom. Które działaja na podswiadomosc, niwelujac uczucie stresu czy zachamowania. Chciałabym to sprawdzić. Nie kulic sie ze strachu kiedy podano mi niedopieczona pizze, czy stare lody a ja udaje ze jest ok. Chcialabym wstac i poprosic o wyjasnienie, rzadac zwrotu i nie chowac nog za pas..   
jamajka (2014-07-23 01:12:31)
Moc feromonów - niesamowita!
1. Feromony BTB 2.    Tytuł: "Gdy marzenia stają się realne..."        Scenariusz: jamajka        W roli głównej: flakon feromonów BTB   Kolejny dzień w pracy, i wciąż to marzenie O Prezesie - robi na mnie piekielne wrażenie! Od miesięcy się staram, a jego nic nie wzruszy. Już brak mi pomysłów, co jego serce skruszy... Muszę wam małą fantazję zdradzić,  Chyba odkryłam, co na to poradzić! A gdyby tak dostać feromonów flakon, Może przestałby wtedy grozić mi zakon?   >>psik, psik, trochę na nadgarstki, trochę na szyję... jestem gotowa do działania!<<   Nagle ktoś obok mego biurka staje. To naprawdę On? Czy mi się tylko wydaje? Tak, to Prezes! Patrzy mi w oczy głęboko, Sprawiając, że me serce wzlatuje wysoko.   "Cudowny zapach, kuszący tak słodko... Zapraszam na kolację. Nie odmawiaj, złotko."   Teraz już wiem, jaką moc te perfumy mają,  I jak doskonale swój egzamin zdają. Miłość Prezesa, jego ciepło i uwaga Już żadnych moich starań nie wymaga. Mały flakonik spełnia rolę całą. Prowokuje, uwodzi - siłę ma niemałą! ;)  
Erna (2014-07-21 12:07:11)
Feromony
1. BTB pheromones zdobyły Laur Konsumenta. 2. Feromony wykorzystam do podkreślenia własnej atrakcyjności, seksualności, co poprawi moją pewnośc siebie. Do podsycenia zachwytu u mojego narzeczonego, co na pewno  rozbudzi jego gasnące uczucie, a być może skłoni do szybszej deklaracji małżeńskiej.
Renata (2014-07-19 18:43:03)
FEROMONY
 Laur Kosumenta , zdobyły feromony BTB !!!! Jako dojrzała już kobieta z chęcią chciała bym poczuć się na nowo pociągająca, na nowo kusić. Jeżeli ten sposób by się sprawdził z chęcią poleciła bym koleżankom. Niech też się jeszcze nacieszą swoim ciałem . Pozdrawiam   
Patiszonek (2014-07-17 15:08:26)
feropodryw
Feromony BTB Pheromones z oferty Feromony.pl zdobyły nagrode Laur Konsumenta Wygrane feromony pomogą mi zdobyć faceta marzeń :) Dodadzą iskry moje osobie i być może dzięki nim znajdę miłość swojego życia? Wystarczy, że oszołomiony feromonami mężczyzna do mnie podejdzie i.... cap, mam go w swoich rękach :D
Alicja Sz. (2014-07-17 10:00:16)
FEROMONY
1. Feromony BTB zdobyły Laur Konsumenta. 2. Feromonów użyłabym by ożywić mój związek. Od 5 lat jestem mężatką i mam wrażenie, że wraz z upływem czasu w moim związku wygasa żar i namiętność. Staram się dbać o siebie - chodzę na siłownie, do fryzjera, kosmatyczki, ale to nadal za mało. Komplementy słyszę od kolegów z pracy i kumpli męża, ale nie od mojego mężczyzny. Mąż chyba przyjął, że mój wygląd jest poniekąd standardem i w żaden sposób go nie ekscytuje. To co dla innych seksowne i atrakcyjne, dla mojego męża jest niezmienną codziennością. Nie chcę tkwić w związku, który sprowadza się wyłącznie do wspólnego mieszkania. Chcę czegoś więcej - emocji, które towarzyszyły nam na samym początku. Mam nadzieję, że feromony poruszą mojego męża i sprawią, że na nowo zainteresuje się mną jako kobietą.
Strona komentarzy 2 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar