2014-07-09

Zakończone

Konkurs Wygraj flakon feromonów

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić?

Lato to najlepszy moment na zmianę!

Do wygrania flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej osobowości!

Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 złote), ufundował  portal www.feromony.pl 


Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. Zarówno kobiety, jak mężczyźni chętniej Cię słuchają, są szczerze zainteresowani Twoją osobą i tym, co mówisz. Wzbudzasz respekt mężczyzn oraz szczere zainteresowanie kobiet. Ludzie patrzą na Ciebie z podziwem i uznaniem. Stają się gadatliwi, zwierzają się, są bliscy i bezpośredni. Czasami wręcz nie mogą przestać przy Tobie mówić. Jeżeli jesteś z partnerem blisko, feromony zawarte w BTB spotęgują Wasze doznania erotyczne. BTB to feromony, które w pierwszej kolejności otwierają ludzi, następnie w kontekście erotycznym stymulują seksualnie. Ludzie są bardziej zrelaksowani, czują się przy Tobie komfortowo. Są przyjaźni i rozmowni. Ze względu na fakt, iż BTB poprawia kontakt i otwiera ludzi, jest również idealnym produktem dla zastosowań biznesowych. W sytuacjach intymnych BTB potęguje doznania Twojej partnerki (lub partnera), sprawiając, że chwile, które z Tobą przeżywa stają się chwilami, które pamiętać będzie do końca życia.Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?


Wystarczy, że polubisz profil Feromony.pl na Facebooku (www.facebook.com/feromony)  i odpowiesz na dwa pytania:

1. Jaki produkt z oferty Feromony.pl zdobył nagrodę „Laur Konsumenta”?
Odpowiedź znajdziesz na stronie http://www.feromony.pl/Produkty


2. Jak wykorzystasz wygrane feromony?Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Jeśli Ci się uda – już wkrótce sprawdzisz na własnej skórze, jak wiele możesz zmienić dzięki BTB.Konkurs trwa od 09 lipca 2014 do 27 lipca 2014.


Sponsor nagrody:

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj flakon feromonów” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa

i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 lipca 2014 do 27 lipca 201 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest polubienie fanpage Feromony.pl oraz odpowiedź na pytania:
1. Jaki produkt z oferty Feromony.pl zdobył nagrodę „Laur Konsumenta”?
Odpowiedź znajdziesz na stronie http://www.feromony.pl/Produkty

2. Jak wykorzystasz wygrane feromony?Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 lipca 2014. 

Komentarze (34)

facebook (2015-11-13 15:14:52)
facebook
As soon as I noticed this internet site I went on reddit to share some of the love with them. facebook http://catskillmtns.org/manolo-blahnik-lzicnf-store/index_4.html
google catskillmtns (2015-11-12 20:59:53)
google catskillmtns
I like this post, enjoyed this one thanks for posting . google catskillmtns http://catskillmtns.org/nike-air-max-90-hyperfuse-wwagqv-store/index_8.html
yahoo (2015-11-09 05:26:29)
yahoo
I like this blog very much, Its a rattling nice office to read and get information. "There's nothing I'm afraid of like scared people." by Robert Frost. yahoo http://catskillmtns.org/yves-saint-laurent-mfwhdq-store/index_4.html
google (2015-11-08 00:00:16)
google
You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to mention how they believe. At all times go after your heart. "He never is alone that is accompanied with noble thoughts." by Fletcher. google http://catskillmtns.org/christian-louboutin-zwfctw-store/index_3.html
facebook catskillmtns (2015-11-07 14:24:53)
facebook catskillmtns
Someone necessarily lend a hand to make critically posts I might state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to make this actual post incredible. Fantastic process! facebook catskillmtns http://catskillmtns.org/nike-lunar-hyperdunk-ueofqb-store/index_2.html
google catskillmtns (2015-11-06 07:06:23)
google catskillmtns
Great ?I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task. google catskillmtns http://catskillmtns.org/nike-free-tr-fit-lovers-ntufqr-store/
facebook catskillmtns (2015-11-04 12:06:41)
facebook catskillmtns
I conceive this internet site holds some rattling excellent info for everyone :D. "This is an age in which one cannot find common sense without a search warrant." by George Will. facebook catskillmtns http://catskillmtns.org/nike-sb-inside-heighten-buamqw-store/
bing.com (2015-11-04 09:55:35)
bing.com
You have noted very interesting details ! ps decent web site . "Enemies, as well as lovers, come to resemble each other over a period of time." by Sydney Harris. bing.com http://catskillmtns.org/jimmy-choo-itxftc-store/index_15.html
habibi (2014-07-27 23:29:19)
Feromony
1. Feromony BTB Pheromones  zdobyły Laur Konsumenta. 2. Na sobie feromony bym wykorzystała, Cała pięknie bym pachniała. Uwiodłabym na nowo męża mojego I była, jak wabik dla niego. Wtedy już by się za innymi kobietami nie oglądał wcale, A ja bym miała satysfakcję stale. Znów atrakcyjna bym dla niego była, Swą kobiecością go zauroczyła. Wszystko by się odmieniło, Namiętność w nas poruszyło. Chcę kusić męża i pożądanie w nim wzbudzić, Jego miłość do mnie znów obudzić. Pragnę jego nieustannej adoracji, Szczerej, prawdziwej akceptacji. W jego oczach chcę ujrzeć zazdrości odrobinkę I skwaszoną z tego powodu minkę. Byłabym szczęśliwa i zadowolona, Działaniem feromonów odmieniona. Mąż nie widziałby poza mną świata,           Stale by koło mnie latał. Pieścił, całował, adorował doskonale, Życie małżeńskie układałoby się wspaniale. Feromony znakomicie by zadziałały, Świat by wirował wokół nas cały.
leibstandarte (2014-07-27 20:31:26)
experimental_f
1. Feromony BTB   2. Gdy czytam o działaniu i skuteczności feromonów moje uczucia mieszają się i zmieniają, krążąc w rejonach dość rozległych, bo oscylujących od fascynacji do niepokoju. Bo choć w pierwszej chwili wydawać by się mogło, że używanie tego magicznego, zapachowego eliksiru przyniesie samo szczęście i radość, to chwilę później zaczynają pojawiać się wątpliwości i pytania.    Bo czyż jest możliwe społeczne współdziałanie wtedy, gdy wszyscy są wszystkimi zainteresowani? Czy rzeczywiście tak piękną wizją jest wizja możliwości uwiedzenia każdego mężczyzny, która znaczyłaby, że tak naprawdę całe to, co zwiemy "miłością" sprowadza się do chemii, której może przecież wobec naszego partnera użyć każda kobieta, która z automatu nasz kochany się zainteresuje? Czyż rzeczywistość nie jest ciekawa właśnie dlatego, że pozostaje niewyjaśniona, niesprowadzona do chemicznych wzorów, nieodgadniona, tajemnicza i, przede wszystkim różnorodna, czyli taka, gdzie każdy jest inny, każdy jest interesujący tylko dla określonych ludzi, a nie dla wszystkich, którzy zareagują na feromony. Taka, gdzie podziw i uznanie są spowodowane rzeczywistymi dokonaniami, a nie tylko niewyczuwalnym zapachem?    W mojej głowie pojawia się wielki znak zapytania, a wrodzony sceptycyzm zaczyna buzować. Czy to wszystko, co głoszą producenci feromonów nie jest jakimś placebo? Jakąś manipulacją? Zwykłym chwytem marketingowym zbudowanym na odwiecznym pragnieniu większości społeczeństwa, a mianowicie pragnieniu bycia kochanym, podziwianym, lubianym? I czy rzeczywiście owo pragnienie jest słuszne, a te wymarzone cele najważniejsze? I czy nie obrócą się kiedyś przeciwko nam?    Nie wiem.. pozostaję w niepewności, zaintrygowana, ale niedowierzająca. Cóż, może to też działanie jakichś feromonów, które teraz unoszą się wokół mnie, a ja o nich nie wiem.. A może zostałam zwyczajnie wkręcona.. A może, choć (albo dlatego, że) uznaję feromony za troszkę niebezpieczne, chcę przetestować je na własnej skórze. Bo przecież to, co nieznane jest intrygujące, a ja lubię swój sceptycyzm wystawiać na próbę. Co z tego wyjdzie - zobaczymy. Mam nadzieję jednak, że nie będzie to wcielona w życie powszechna utopia, nie wszechobecne szczęście. Mam nadzieję, że nie okaże się, że feromony rozwiążą wszelkie moje międzyludzkie problemy, bo to byłoby przerażające.    Mam nadzieję, że będą tylko dobrą zabawą, że swoją chemiczną i fizyczną postacią nie przyczyniającą się do utraty wiary w metafizykę ludzkich i partnerskich relacji.  Słowem okażą się ładne, ale nieskuteczne, jak nieskuteczne okazały się syreny mamiące Odyseusza, który, mimo wielu możliwości, powrócił w końcu do domu i swojej szczerze kochającej, a nie tylko omamionej zapachem i pożądaniem, żony.   Podsumowując - wykorzystam feromony.. eksperymentalnie. Jako ciekawostkę, do której podejdę ostrożnie, niczym kot do człowieka - bo ten może okazać się zarówno dobroczyńcą, jak i oprawcą. Ale podejdę, bo przecież.. bez ryzyka, niewiadomej i tajemnicy nie byłoby zabawy. :)  
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar