2014-07-07

Zakończone

Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion

Latem nasze włosy są narażone na wiele szkodliwych czynników, a to właśnie teraz chciałybyśmy, aby nasze włosy wyglądały zdrowo i lśniły blaskiem. Zapraszamy do udziału w naszym konkursie z Marion, a Twoje włosy z pewnością będą zadbane latem.
 

 
Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą:

1.HydroSilk Odżywka intensywnie nawilżająca włosy

2.Natura Silk Błyskawiczna odżywka do włosów łamliwych i z rozdwojonymi końcówkami

3.Repair Complex Kuracja proteinowa do włosów

4.Olejek Orientalny Odżywienie włosów

5.Hair Line Płyn do stylizacji włosów


 Konkurs trwa od 07 lipca 2014 do 21 lipca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „
Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa

i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 07 lipca 2014 do 21 lipca 201 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?
 


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 07 lipca 2014.

Komentarze (87)

dobiezka (2014-07-21 23:36:58)
:)
Lubuję się w produkcie orientalnym, o zapachu niebanalnym, który w swoim składzie ma kilka olejków w dobrym nakładzie - kokos, awokado, tamanu, oliwka - odzyskasz zdrowy wygląd włosów - więc nie miej zdziwka! Włosy będą elastyczne i wzmocnione - właściwości tego produktu są nieocenione. :)
prawdziwa (2014-07-21 23:10:53)
ulubiony kosmetyk Marion
Kocham lato,ale moje cienkie włosy już nie bardzo.Wysoka temperatura sprawia bowiem,że szybko sie przetłuszczają i kazda nawet najbardziej misternie ułozona fryzura,szybko "klapnie",sprawiając,że czuję sie mało komfortowo.A ja,jak każda kobieta chciałabym czuć się dobrze,spogladając w lustro,w którego odbiciu widziałabym fryzurę dodającą uroku. Na szczęście tak było kiedyś.Dziś mam wsparcie ze strony produktu,po którym w pierwszej chwili nie oczekiwałam zbyt wiele.Nigdy jednak nie pozałowałam tego,iz dałam mu "szansę",bo okazał się andidotum na problem z brakiem objętości mojej fryzury podczas upalnych dni.Mowa oczywiście o Sprayu dodającym objętości włosom,bez którego letnią porą nie wyobrazam sobie stylizacji.   
szakaraka (2014-07-21 21:49:32)
Marion
Latem, gdy zmęczona upałem leżę na kanapie, funduję włosom z Marion nawilżającą terapię. Ampułek HAIR THERAPY używam regularnie przez dwa tygodnie, by moje włosy poczuły się w lecie pięknie i swobodnie. Ampułka je nawilży i zregeneruje, a ja odpoczywając na kanapie także się lepiej poczuję;) Pomimo upałów i słońca działaniu moje włosy poddaję również z Marion rozgrzewaniu. Gorąca kuracja do włosów z olejkami sprawi, że będą pachnieć słodkimi migdałami, staną się miękkie niczym puch dmuchawca i będą znów powiewać na wietrze, gdy będę puszczać kolorowego latawca. Latem chronię także włosy serum oraz delikatną mgiełką – moim zdaniem w ofercie Marion niewątpliwą perełką. Serum i mgiełka włosy przed działaniem wysokiej temperatury chronią i włosy przed niszczycielskimi zapędami lokówki doskonale obronią. Mimo że latem ograniczam prostownice, suszarki i lokówki, to są sytuacje kiedy wyjść nie mogę bez dobrze ułożonej główki. Po serum i mgiełce Marion włosy się nie puszą i nie elektryzują, lecz błyszczą i jedwabiście w słońcu połyskują. Marion latem to dla moich włosów prawdziwe wytchnienie – również jesieną i zimą tych kosmetyków na inne nie zamienię:)
emerycia (2014-07-21 20:59:56)
Latem zadbaj o włosy z Marion
 Dla moich włosów wybieram HydroSilk Jedwab w spray,u. To idealny kosmetyk dla moich suchychm, matowych, odwodnionych i zniszczonych włosów. Odżywka nie obciąża włosów a aloes i jedwab sprawiają, że włosy są odpowiednio nawilżone, odzyskują jedwabisty połysk, wyglądają zdrowo i pięknie.
frotka87 (2014-07-21 20:19:11)
Marion - letnia miła niespodzianka
Moje ulubione i nie zastąpione kosmetyki Marion, które stosuję systematycznie to: MARION Ampułki do włosów dla każdego rodzaju włosów szczególnie suchych i zniszczonych. Regeneracja i wzmocnienie z olejkiem arganowym, które bardzo ożywiły moje włosy. Po ich użyciu nie mam żadnych problemów z rozczesaniem włosów, a zawsze mam z tym kłopot. Włosy są intensywnie wygładzone, miękkie w dotyku i zyskały także większą objętość co bardzo mnie cieszy przy moich cienkich włosach oraz przy fakcie, że jest lato i chce się pięknie wyglądać. Kolejny to: MARION. Kąpiel Odbudowująca włosy ocet z malin. Używam jej przy pierwszych oznakach łupieżu, gdyż natychmiast go zwalcza, poza tym włosy są miłe w dotyku, łatwo się rozczesują,a gdy wyschną naprawdę się błyszczą. Włosy po niej wyglądają na zdrowsze i dłużej pozostają świeże co również jest dla mnie ważne latem. I ostatni produkt, który zawsze mam w swojej łazience to MARION Zabieg laminowania. Proste i gładkie włosy. Po nim moje włosy zawsze są wygładzone miękkie i błyszczące oraz w lepszej kondycji i zyskują większą objętość, która jest dla mnie bardzo ważna latem. Dzięki tym trzem niezawodnym dla mnie produktom posiadam długie blond włosy, które są zdrowe, zadbane i przyciągają spojrzenia innych. Stały się także moją dumą i letnią niezastąpioną ozdobą każdego dnia :)
Torebkaa12 (2014-07-21 19:46:37)
konkurs
Uwielbiam Spray regenerujący do włosów, To bogactwo dla mej głowy, nie potrzeba mi kokosów. Marion to skarb, to ochrona i zdrowie, każda włosowaniaczka Wam o tym powie. Spray ma w sobie ocet malinowy, idealny i odżywczy dla mej skóry głowy. Cudownie wygładza, doda siły i blasku, gdy Twoje włosy są w dużym potrzasku. Bez parabenów i zbędnej chemii, włosy urosną jak trawa z ziemi. Kocham mój MARION kosmetyk cud, dla moich włosów to istny miód!
wlazlus (2014-07-21 16:10:21)
uff jak gorąco!
Serum chroniące włosy przed działaniem wysokiej temperatury i przed wysuszeniem MARION jest nie tylko fantastyczne przed użyciem prostownicy czy suszarki. Moim trikiem jest użycie go gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco a ja akurat wybieram się na plażę lub planuję spędzić ten dzień poza domem. Włosy pozostają miękkie i aksmitne i nawet największe upały są im niestraszne. Z taką ochroną jestem gotowa podbijać daleki swiat razem z moimi włosami i żadne prażące słońce nie stanie mi na drodze!
onlyme30 (2014-07-21 15:20:32)
Lato z Marion
Latem stawiam na utrzymanie piękna moich włosów i jednoczesną ich regenerację, dlatego sięgam po kosmetyk Marion - "Serum chroniące włosy przed działaniem wysokiej temperatury", gdyż nie tylko uchroni on moje farbowane włosy przed utratą koloru pod wpływem ciepła, ale również nada im zdrowy blask i jednocześnie doskonale je nawilży. Z kolei "Spray regenerujący włosy", to mój sposób na odżywienie włosów od wewnątrz, aby były silne, przyjemnie gładkie i zregenerowane aż po same końce. Taka octowa, malinowa bomba witaminowa dla moich włosów, by żadne słońce nie było przeszkodą, a moje włosy były pachnące, cieszyły się zdrowiem i pięknem przez całe lato:)
mmoly (2014-07-21 14:20:09)
mmoly@interia.pl
Z kosmetyków Marion na lato mogłabym polecić z czystym sercem odżywkę intensywnie nawilżającą do włosów, która w idealny sposób dba o moje włosy. Często jej używam, ponieważ moje zniszczone suche włoski, potrzebują jej niczym człowiek tlenu do oddychania. Odżywka ta, posiada w swoim składzie olej arganowy, ekstrakty z hibiskusa i bławatka, które sprawiają, że włosy budzą się do życia. Dla mnie ta odżywka to strzał w dziesiątkę, bo w pielęgnacji najważniejsza jest skuteczność.
Ania (2014-07-21 11:34:43)
:)
uwielbiam hair line płyn do stylizacji włosów- krótko, rzetelnie i na temat :) i dlatego on jest stałym bywalcem u mnie
Strona komentarzy 1 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar