2014-05-20

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell

Dla wielu z nas rzeczy niezbędne, które zawsze muszą znajdować się w naszej kosmetyczce to: fluid, tusz i pomadka. Zapraszamy do konkursu z marką Bell, która da Wam zestawy kosmetyków, które musi mieć każda kobieta. 


 
 
 Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mym 5 zestawów kosmetyków Bell, w skład każdego zestawu wchodzą:


  • fluid NUDE Make-UP
  • hypoalergiczny tusz do rzęs z kolekcji HYPOAllergenic
  • kremowa pomadka do ust 
 
 
Konkurs trwa od 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa 
i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród. 
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem. 
Komentarze należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Komentarze, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi. 
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę. 
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp. 
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata. 
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 maja 2014. 
 
 

Komentarze (69)

Nulek (2014-05-21 10:50:21)
:*
 Nie jestem wcale mistrzynią w malowaniu własnej twarzy, jednak pamiętam, że zawsze, wręcz od dziecka mi się marzył kolor czerwony na ustach do cery dobrze dobrany! BELL moje marzenie spełnił - więc kosmetyk ukochany z firmy tej to u mnie szminka, pomadka CLASSIC w kolorze, co nosi numerek "7". To mi w szczęściu dopomoże! Czerwona i jedwabista, a przy tym ust nie wysuszy, niesie wielkie ukojenie koloru spragnionej duszy! Dodam, że cenę ma zacną - więc nic, tylko się malować, a potem ruszać na miasto i wszystkich chłopców całować! ;) Nawet jeśli się zużyje i szybko zniknie, kupienie nowej nie obciąży kasy! Toteż Bell Classic tak cenię! :)   
Dorotka (2014-05-21 10:37:42)
=)
Natura mi poskąpiła-Nie dostałam od niej długich rzęs dlatego już od 14 roku życia obciążałam oczy maskarami do czasu gdy przerzuciłam się na odżywki. Czy znalazłam tą odpowiednią odżywkę do rzęs, która stała się moją ulubioną? Tak ale zajęło mi to sporo czasu, ponieważ szukałam odżywki, nie powodującej niepożądanych efektów ubocznych w postaci pieczenia,zaczerwienienia powieki czy też samego oka, zapewniającej efekt naturalny: Zdrowych i umalowanych rzęs po to bym mogła w delikatny sposób zmienić oblicze swojego spojrzenia. Gdzie znalazłam taką odżywkę i jak ona się nazywa? W szafie Bell, HYPOAllergenic Eyelash Builder, HYPOALERGICZNA ODŻYWKA DO RZĘS =)
Misieńka89 (2014-05-21 09:46:05)
Mój faworyt wsród bogatej gamy kosmetyków Bell to cienie
 Colour Fun Multi Eyeshadows -dobrze zapamiętajcie tą serię cieni do powiek Bell, bo jezeli raz ich wyprubujecie to zapomnicie o innych. Niedawno miałam okazje go przetestować u kolezanki, bo padało i mój make up zpłyną wraz ze srugą deszczu  i...miłóść od pierwszego nałozenia!!! :) zaptacie dlaczego ja studentka, świeżo upieczona matka, i zapracowana gospodyni domowa tak zachwycam się tymi cieniami? Po pierwsze jakość i wytrzymałość. Nie jestem ekspertem w makijazu ale nigdy cień na moich powiekach nie utrzymawał się tak długo (spokojnie nawet 20 godzin!!!), bez opsypywania i utraty koloru. Super się nakłada-mozecie się smiac ale czsami miłam wrazenie ze powieki same mi opadaja pod ciezarem cieni a tego nie czuje:) a nakładanie idzie-jak po maśle :) sa jak delikatny kremik dla niemowlaków :) Kwestia bardzo wazna jest cena!  ja zamówiłam swój przez internet bo w mojej drogreri go wykupono i kosztuje tylko kilkanascie złotych!!!-nawet ja mamuska moge pozwolic sobie na odrobine luksusu w takiej cenie :) Nosze okulary, pracuje przy komputerze czesto mam czrwone oczy i taka suchosc a od kiedy stosuje ten cień oczy sa "orzeźwone" I jeszcze jedno...na uczelni mam taka kolezanke, "modelke"-kosmetyczke, która gdy tylko zobaczyła mój nowy make up -cały dzień chodziła za mna zebym jej zdradziła markę i nazwę,bo tez taki chciała kupić.  Zazdrosc w oczach tej Kaski-bezcenna :)  
AlciiaS (2014-05-21 08:18:38)
Bell
Long Long Mascara - naprawdę niesamowicie wydłuża rzęsy! Dodatkowo zauważyłam, ze są pięknie wywinięte (nie używam zalotki), nigdy mi ich nie skleiła i jest przystępna cenowo. Dla mnie ideał :)
cAndywatcH (2014-05-21 08:06:29)
fuid
Upiększający fluid NUDE make-up  to dla mnie więcej niż pielęgnacja i więcej niż make up! Ten innowacyjny kosmetyk sprawia, że chętniej się uśmiecham, nie boję się bowiem, że odpryśnie mi kawałek makijażowej tapety ;)) A tak całkiem serio, uwielbiam go za to, że bez skrępowania gdy wyskoczy mi pryszcz mogę wyjść na ulicę, bo on zrobi swoje. W dodatku nawilży moją cerę, tak spragnioną, szczególnie w pozimowym okresie, nawodnienia i skutecznej ochrony. Fluid NUDE pomaga mi odkryć w sobie kobiecość i jest stworzony wprost dla mnie- kobiety kochającej kolory, modę... kobiety kreatywnej i odważnej, która nie boi się być widoczna na szarej ulicy. Gładka cera, którą fluid piękne czaruje zapewnia mi eksplozję modowej radości- idealną zabawę, genialny wygląd i wspaniałe samopoczucie! :)
Kamila (2014-05-20 23:22:50)
tusz... Bell :)
 tusz do rzęs, uwielbiam, podkreśla magię spojrzenia, czaruje i upiększa :)
beata (2014-05-20 23:15:30)
konkurs - jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 moim kosmetykiem firmy Bell są lakiery do paznokci Five Days - dlaczego ? - dzięki lakierom paznokcie nawet po pięciu dniach wyglądają jak świeżo pomalowane , nie odpryskuje , nai pęka i nie ściera się , a kolor wciąż pozostaje głęboki nasycony przez wiele dni . Paznokcie lśnią blaskiem i oszałamiają świeżym kolorkiem .Drugi kosmetyk jaki zawsze używam to piękne cienie Fashion Color , te cienie dzięki zawartości miki  drobinkich cząsteczek gładko pokrywają powiekę , strukturę cieni rozświetla dzięki mikronizowanymi pigmętami co pozwala na wspaniały makijarz bez rozmazywania :) a pod cienie proponuję super baze pod cienie która pozwala na wygładzenie naskurka wszystkim polecam te kosmetyki i firmę 
Czaku (2014-05-20 23:05:00)
Konkurs
Bell Smart Make Up CC Cream jak dla mnie najlepszy krem ( fluid)! a dlaczego? oczywiście, jest nie dorogi, co jest wazne dla uczniów/studentów, ktorzy nie mogą sobie pozwolić na drogie kosmetyki lekki, delikatny, idealny dla każdego kto chce poprawić wygląd swojej cery i przez to wyglądac promiennie a przy tym nie robic pełnego makijażu naprawdę świetnie matuje jak dla mnie bomba!!
nella (2014-05-20 23:03:36)
konkurs
Z racji tego, ze mam wrazliwe oczy najlepszym kosmetykiem dla mnie jest hipoalergiczny tusz do rzes marki Bell. Podkreślone oko to podstawa każdego makijażu wiec nierozstaje się z nim na krok! Nie podrażnia i nareszcie mogę cieszyc sie makijazem nadługo bez zamartwiania się o to , ze spłynie on przez łzawiące oczy!!
Strona komentarzy 7 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar