2014-05-20

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell

Dla wielu z nas rzeczy niezbędne, które zawsze muszą znajdować się w naszej kosmetyczce to: fluid, tusz i pomadka. Zapraszamy do konkursu z marką Bell, która da Wam zestawy kosmetyków, które musi mieć każda kobieta. 


 
 
 Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mym 5 zestawów kosmetyków Bell, w skład każdego zestawu wchodzą:


  • fluid NUDE Make-UP
  • hypoalergiczny tusz do rzęs z kolekcji HYPOAllergenic
  • kremowa pomadka do ust 
 
 
Konkurs trwa od 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa 
i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród. 
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem. 
Komentarze należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Komentarze, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi. 
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę. 
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp. 
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata. 
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 maja 2014. 
 
 

Komentarze (69)

Emi W (2014-05-21 21:46:27)
konkurs
moim ulubionym kosmetykiem jest fluid Nude Bell  poniewaz uwielbiam gdy podkłady wyrównują koloryt mojej skory, ktory zachowuje naturalny efekt promiennej cery. W dodatku plusy za to ze: - jest delikatną formułą -rownomiernie mozna zaaplikowac  kosmetyk bez efektu maski -cera jest promienna i naturalna -nie podkresla suchych skorek -nie wazy sie na mojej skorze -dobrze wspolpracuje z pudrami  
xtina120 (2014-05-21 21:00:25)
Kosmetyk Bell
Moim ulubionym kosmetykiem marki Bell jest tusz do rzęs Lash Explosion. Jest bezwzględnie wyjątkowy ponieważ nie skleja, idealnie wydłuża oraz lekko pogrubia, a także bez większego wysiłku można go zmyć płynem do demakijażu. Kupuję go reguralnie od dłuższego czasu i jestem z niego bardzo zadowolona. Jak do tej pory żaden inny tusz nie spełnił moich wymagań.
Marta Z. (2014-05-21 15:53:44)
rewelacyjny eyeliner
Kiedyś kupiłam przy okazji brązowy eyeliner Bell. Zakochałam się  w nim od pierwszego użycia.  Wspaniały kolor, idealnie podkreślający  moje niebieskie oczy. Chociaż trudno było stosować  go  na początku, to jednak z czasem nabrałam wprawy i teraz moje oczy wyglądają  znakomicie.
dorisek16 (2014-05-21 15:19:21)
Bell <3
Moim ukochanym kosmetykiem Bell jest fluid Prefect Skin w odcieniu Porcelain, super pokrywa niedoskonałości, matuje i nadaje blasku, dla mnie rewelacja <3
magdalenka113 (2014-05-21 13:18:47)
lakier doskonały
Faworytem moim lakier do paznokci jest soczysty kolor aż chcesz go zjeść! Emalia trwała, że aż strach nie zniszczy jej zmywanie, pranie ani piach, Pędzelek znakomity, butelka design-erska powabna i przepiękna staje się ma ręka!
rj14 (2014-05-21 12:08:07)
Bell
Moim ulubionym kosmetykiem marki Bell jest pomadka do ust nr 147, która odmładza moją twarz. Usta są pełniejsze, dobrze nawilżone i błyszczące, za sprawą rozświetlających drobinek.
Asia (2014-05-21 12:02:09)
Podkład
 Moim ulubionym kosmetykiem z bell jest podkład Skin Matte Control :)  Ponieważ cerę mieszaną mam,  i ciąglę się święcę tu i tam.  Szukałam czegoś co mnie przymatuje,  i mego portfela zbyt nie zrujnuje.  Z pomocą bell do mnie przybyło,  do zakupu podkładu namówiło.  Dużo dobrych opini słyszałam,  więc chwili się nie zastanawiłam.  Od tamtej opry używam go codziennie,  i moja twarz jest matowa niezmiennie.  Jest cudowny czy nie mam racji?  Pomaga mi w każdej sytuacji! :)                          
Lila (2014-05-21 11:52:25)
Bell
Ulubionym moim kosmetykiem Bell jest fluid kryjąco korygujący. Robi dużo dobrego dla mojej cery,  która jest zszarzała, zmęczona i bez witalności. Używając tego fluidu mogę poczuć się bardzo kobieco,  bo po nałożeniu  fluidu  twarz staje się promienna, nabiera ładnego koloru i blasku. Dzięki temu że fluid się dobrze rozprowadza, nie muszę się martwić że porobią mi się brzydkie smugi.
szczurek7704 (2014-05-21 11:49:54)
ulubiony kosmetyk Bell
Kiedyś narzeczony spytał mnie, co mi tak grzechocze w torebce. Najpierw zaczęłam się nerwowo śmiać, a potem przyznałam się do mojej małej obsesji: błyszczyków Bell GLAM WEAR GLOSSY COLOUR LIP. Uwielbiam te błyszczyki za niezwykłe odcienie, przyjemną aplikację, kremową konsystencję i boski blask! Dodatkowa zaleta to równoczesna pielęgnacja ust, bo błyszczyki zawierają specjalne emolienty. I kiedy zobaczyłam na wystawie błyszczyki Bell już wiedziałam, że przepadłam z kretesem ;) Wstyd przyznać, ale ja, dorosła kobieta, poczułam się w drogerii jak mała dziewczynka w sklepie z cukierkami. Grzechem byłoby za TAKĄ cenę nie wziąć ich kilka. Nie zdecydowałam się na wszystkie dziesięć kolorów, ale wybrałam ich pięć. Mogę dopasować odcień do okazji, stroju, a nawet humoru. A kiedy ponosi mnie fantazja nakładam na usta dwa kolory i wychodzi z tego nowy, ciekawy odcień ;) I co z tego, że grzechoczą mi w torebce – tak je lubię, że nie potrafię się z nimi rozstać! Dzięki Bell wiem, że wcale nie trzeba wydawać fortuny, by mieć zadbane, piękne, zmysłowe usta i poczuć się jak gwiazda filmowa;)
Kasia (2014-05-21 11:46:59)
konkurs
 Long Long Mascara zdecydowanie wygrywa tą bitwę, dążenie do perfekcyjnych rzęs gonitwę. Świetnie wydłuża rzęsy,podkręca i nie skleja, należy się jej w Cannes zasłużonych aleja :) Chcesz miec rzęsy jak skrzydła motyla? Już nie musisz miec do tego dryla :) Mascara Long Long to natychmiastowy efekt!!! Rzęsy wreszcie wyglądają perfect!!!    
Strona komentarzy 6 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar