2014-05-20

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell

Dla wielu z nas rzeczy niezbędne, które zawsze muszą znajdować się w naszej kosmetyczce to: fluid, tusz i pomadka. Zapraszamy do konkursu z marką Bell, która da Wam zestawy kosmetyków, które musi mieć każda kobieta. 


 
 
 Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mym 5 zestawów kosmetyków Bell, w skład każdego zestawu wchodzą:


  • fluid NUDE Make-UP
  • hypoalergiczny tusz do rzęs z kolekcji HYPOAllergenic
  • kremowa pomadka do ust 
 
 
Konkurs trwa od 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa 
i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród. 
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem. 
Komentarze należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Komentarze, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi. 
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę. 
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp. 
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata. 
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 maja 2014. 
 
 

Komentarze (69)

Ewelina550 (2014-05-26 10:14:17)
ulubiony kosmetyk Bell
Mói ulubiony kosmetyk Bell to lakier do paznokci Fashion Colour - odcień głęboka fuksja: - bardzo trwały, nie odpryskuje, długo trzyma się na panokciach - szybko wysycha na paznokciu - ładnie się rozprowadza - i przede wszystkim piękny, soczysty, głęboki, dziewczęcy kolor - uwielbiam go :)  
KarolinaM (2014-05-26 08:04:56)
Konkurs Bell
Moim ulubionym kosmetykiem marki Bell jest tusz do rzęs Long Long Mascara. To mój czarodziej wśród tuszy do rzęs. Jest moim największym odkryciem, taki niepozorny produkt, a potrafi wywrócić świat do góry nogami. Spełnia marzenia kobiet o naprawdę dłuuugich rzęsach. Precyzyjna szczoteczka dokładnie otula tuszem każdą rzęsę z osobna. Jedno pociągnięcie szczoteczką i rzęsy są dłuższe, grubsze, przyciemnione, podkreślone, idealnie rozczesane. Po prostu piękne. Uwielbiam tusz do rzęs Long Long marki Bell za to, że jest taki doskonały i daje naturalny efekt.
nefretete07 (2014-05-24 13:53:11)
Cudeńko o nadludzkich możliwościach :)
Mój ulubiony kosmetyk marki Bell to tusz Lash Explosion ponieważ jako jedyny dokonał z moimi rzęsami prawdziwych Cudów:  A było ich aż pięć. Oto one: Cud nr 1, czyli GigaObjętość Zwiększenie objętości moich rzęs porównywalne z objętością moich bioder. A moje bioderka do kościstych nie należą i naprawdę robią wrażenie.;D Cud nr 2, czyli MegaDługość Tusz sprawia, że mam rzęsy do nieba, to oczywiste. Doprecyzuję jednak: Moję rzęsy są tak długie, że sięgają w chmury na wysokość Pałacu Kultury.;) Cud nr 3, czyli Ultrakolor Prawdziwa eksplozja koloru na moich rzęsach, którą porównam do hebanowej czerni z bajki o Królewnie Ścieżce. Nie, to jednak za mało. Ten tusz ma najczarniejszy kolor ze wszystkich czarnych odcieni na Ziemi. Cud nr 4, czyli HiperWydajność Mam wrażenie, że mijają lata świetlne a mój tusz wciąż uparcie daje moim rzęsom to, co w nim najlepsze. Kiedy już jednak jakimś cudem się skończy ( czytaj: "Czterdzieści lat minęło..") wtedy biegnę do ulubionej drogerii i kupuje następny, który już zapewne posłuży mi aż do emerytury. ;) Cud nr 4, czyli ExtraEfekt Faceci patrzący w moje oczy padają jak muchy. Zazdrosne znajome obgryzają z nerwów paznokcie. Najwięksi przystojniacy w mieście prześcigają się w zdobyciu mojego numeru telefonu. A On, mój Książę ?  Dzięki użyciu tego cudeńka wpadłam mu w oko, bardzo dosłownie i to na dobre.:)
xMoniquex (2014-05-24 13:37:15)
Konkurs Bell
Moim ulubionym kosmetykiem marki Bell jest tusz do rzęs - GLAM&SEXY VOLUME BLACK. Zakochałam się w tym tuszu! Uwielbiam zwracać uwagę swoim wyglądem, szczególnie pięknymi, czarnymi rzęsami, wydobywającymi głębię oczu. Maskara Bell zapewnia im trwałość przez cały dzień, efekt jest nieziemski! Rzęsy są maksymalnie podkręcone i pogrubione, dla mnie efekt WOW! Jeszcze nigdy nie byłam tak zadowolona z tuszu do rzęs. Cieszę się, że w końcu znalazłam moj nr 1 z którego nie zamierzam zrezygnować. Bo kto chciałby się pozbywać kosmetyku, który daje takie rezultaty i dzięki któremu moje oczy nabrały SEXY looku drapieżnej kocicy? Nie oddam! ;)
magdalena ś. (2014-05-23 09:40:16)
konkurs
mój ulubiony kosmetyk marki Bell to od lat pomadki wszystkie kolory od czerwieni po jej odcienie są wygodne fajnie mieszczą się w kosmetyce no i  nie są drogie
łatka_pyskatka (2014-05-23 00:22:42)
letnie wodne zabawy i pielęgnacja ust
Produkty Bell spełniają moje wymagania, bardzo mnie rozpieszczaja swoją ogromną gamą produktów. Stawiaja na moje zadowolenie i  moje potrzeby zawsze idealnie trafiają. Wybrać ulubiony kosmetyk sposród tylu idealnych wcale nie jest łatwo Jednak stawiam na to co jest prawdziwa innowacją w kosmetyce. Ja  pokochałam bo idealnie się ze mną w pare dobrała. Moim wyborem jest Sportowa pomadka ochronna Bell. Nie jest to wybór typowy, lecz dla mnie ten produkt jest wyjątkowy. od dawna wciąż tęskni mi się za pływaniem, nie takim basenowym lecz w prawdziwej wodzie pod niebem błegitnym. Latem tego na pewno wielokrotnie spróbuję, więc ochrona dla moich ust na najwyższym poziomnie. Ochrona przed sloncem, solą morska i wiatrem oraz witaminowa pielęgnacje. daje mym ustom mieękkość i delikatność, by moje usta zachowały całkowita gładkość. A co jest jeszcze takie istotna, aby moje noty na ten produkt były takie wysokie- to ze tą pomadkę mam zawsze przy sobie bez względu na mój ubiór oraz pogodę. Więc lato będzie z tą pomadką cudownie kochliwe oraz całuśne.
oliwia127 (2014-05-22 12:35:19)
Bell
Cudowny błyszczyk Glam Star 023. Uwielbiam jego makowity zapach i intensywny połysk. Czuję się bardzo atrakcyjnie i zmysłowo.
Joanna Wu (2014-05-22 12:12:18)
lakier Bell!
Moim zdecydowanym faworytem jest lakier do paznokci Fashion Colour numer 313. Czerwony lakier dodający całemu wizerunkowi niezwykłego szyku i elegancji. Z natury jestem nieśmiała, jednak czerwony czy nawet karminowy lakier na paznokciach wzbudza we mnie swoistą drapieżność, chęć bycia w centrum zainteresowania i wyjścia do ludzi. Staję się kobietą odważną, wiedzącą czego chce i żądną przygód. W ciągu paru minut z dziewczyny w wygodnym dresie i kapciach zmieniam się w kobietę na obcasie w eleganckich spodniach i zwiewnej bluzce. Jestem przekonana, że podczas jednej z takich przemian w końcu znajdę równie zmiennego mężczyznę, który ujarzmi moje drugie ja.
Palulynka (2014-05-22 11:45:11)
Świat jest mój
 Prawie każda kobieta ma w torebce coś takiego. Niektóre mają ulubionego cukierka, zdjęcie pierwszej miłości, flakonik obłędnych perfum, wymiętą, malutką maskotę z dzieciństwa. Coś, co ratuje w najbardziej krytycznej sytuacji. Ja mam coś innego… Gdy czeka mnie trudny egzamin, stoję w korku, w zatłoczonym autobusie, w kilometrowej kolejce, przed kłótnią z szefową, po zbyt kalorycznym posiłku, który przyprawia wyrzuty sumienia, gdy wejdę nowym butem w kałużę albo kiedy rozleję świeżo kupioną kawę. Zawsze w takich sytuacjach wyjmuję z torebki tajną broń. Pomadka Royal Glam od Bell w czarującym odcieniu różu. Gdy ubieram się w nią, coś się zmienia. Co? Egzamin wydaje się być śmiesznie łatwy, korek to idealne miejsce do śpiewania na cały głos ulubionej piosenki, zatłoczony autobus to świetna okazja do gimnastykowania nóg, kilometrowa kolejka to szansa na poznanie interesującego mężczyzny, podczas kłótni z szefową przez moja usta wydostaje się koronny argument prowadzący do podwyżki, po zbyt kalorycznym posiłku zamawiam deser, pośrodku kałuży przypominam sobie jak to było w dzieciństwie, a rozlaną kawę zamieniam na pyszną, aromatyczną herbatę z dodatkiem pomarańczy. Świat jest mój. Nic dziwnego, przecież jestem kobietą z pięknie pomalowanymi ustami. 
AlicjaStarowicz (2014-05-22 09:20:48)
Konkurs Bell
 Moim ulubionym kosmetykiem marki Bell jest zdecydowanie podkład Royal Mat Skin Camouflage Make-Up(inna nazwa to Super Cover Long Lasting Mat) w odcieniu 02.Nude, z którym poznałam się już dobry roku temu, jak nie dawnej, gdy zakupiłam go w Biedronce, tak po prostu, aby spróbować. Podchodziłam do niego sceptycznie, ale gdy już zaczęłam testy, to został i jest teraz stałym elementem w mojej kosmetyczce. Uwielbiam go za fakt, ze moze równać się z niejednym podkładem z wyzszej półki.Jego cechy charakterystyczne, to zdecydowanie : kremowa konsystencja nie robiąca smug i współpracująca zarówno z pędzlem, palcami czy gąbeczką Beauty Blender.Może poszczycić się również trwałością, poniewaz gdy nałożę go rano, to do wieczora "siedzi" na mojej twarzy w nienaruszonym stanie. W swojej gamie kolorystycznej posiada odcienie, które dopasuje do siebie każda dziewczyna. Nie utlenia się, nie pomarańczowieje, co jest ogromnym plusem. Świetnie matuje skórę, kryje niedoskonałości i wyrównuje koloryt skóry. Ponadto jest niezwykle wydajny, a kosztuje w cenie regularnej tylko 16 zł. Jest to mój ulubieniec i zagości w kosmetyczce na długi czas. :)
Strona komentarzy 5 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar