2014-05-20

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell

Dla wielu z nas rzeczy niezbędne, które zawsze muszą znajdować się w naszej kosmetyczce to: fluid, tusz i pomadka. Zapraszamy do konkursu z marką Bell, która da Wam zestawy kosmetyków, które musi mieć każda kobieta. 


 
 
 Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mym 5 zestawów kosmetyków Bell, w skład każdego zestawu wchodzą:


  • fluid NUDE Make-UP
  • hypoalergiczny tusz do rzęs z kolekcji HYPOAllergenic
  • kremowa pomadka do ust 
 
 
Konkurs trwa od 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa 
i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród. 
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem. 
Komentarze należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Komentarze, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi. 
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę. 
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp. 
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata. 
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 maja 2014. 
 
 

Komentarze (69)

wiewiorczak (2014-05-29 14:38:38)
kolor
Osobiście stawiam na mocne kolory i to nie tylko latem -kolory które goszczą na moich paznokciach u nóg i rąk, bardzo kobiece podkreślają opaleniznę latem i można szaleć stawiam na GLAM WEAR GLOSSY COLOUR trwały, super kryjący lakier do paznokci z połyskiem.Pomaluję raz i bardzo dobrze pokrywa powierzchnie płytki paznokcia i jest w czym wybierać bo kolorystyka od jasnych beżów po ciemne i nasycone tonacja granaty.
bb26 (2014-05-29 12:01:59)
konkurs
Moim ulubionym kosmetykiem Bell jest zdecydowanie fluid make up. Moja cera pozostawia wiele do życzenia, pełno na niej niedoskonałości i bliżej mi do Fiony niż księżniczki z bajki. Być może dlatego żaden książe na białym koniu nie zwraca na mnie uwagi, a mi brakuje pewności siebie. Fluid Bell jest nie tylko doskonałym podkładem ale i pieszczotą dla skóry. Jest idealny dla kobiety, która pragnie odkryć przed światem pełny potencjał swej kobiecości a nie być tylko szarą myszką w tłumie. Niech inne marzą o baśniowym swiecie, ja wolę poznać i zaprzyjaźnić się z fluidem Bell..
Anna W... (2014-05-28 19:51:21)
najlepszy kosmetyk Bell
Sądzę, że trudno jest wybrać jeden kosmetyk z tak szerokiej gamy prodkutów Bell. Jest wiele kosmetyków tej firmy bez których nie mogę się obejść i są to: - fluid Nude Make-Up - pomadka w płynie Permanent Make-Uo Lip Tint: przede wszystkim za trwałość i kolorki (nr 4 i nr 6) -lakier do paznokci Glam Wear Glossy Colour ( nr 601,606,602) Jednak moim faworytem z tej firmy jest KOREKTOR POD OCZY - Multi Mineral Anti-Age. Uważam, że jest to kosmetyk wszech czasów. Wypróbowałam już wiele korektorów z tej niższej jak i również z tej wyższej półki i uważam, że dorównuje i przebija kosmetyki których ceny są kosmiczne..Producenci często obiecują bardzo wiele, jednak kosmetyki tych obietnic często nie spełniają.. Nie tylko ja jestem wielbicielką korektora Bell lecz też moja mama, siostra i przyjaciółka.. Po kilkunastu nieudanych korektorach które okazałay się katastrofą, na pewnych zakupach, zachwalana tym o to produktem przez ekspedientę postanowiłam go zakupić. Wróciłam do domu padnięta,a wieczorem byłam umówiona na spotkanie na którym oczywiście musialam pięknie wyglądać. Postanowiłam go wypróbować i sprawdzić czy spełnia postawione przez producenta obietnice.. To był strzał w 10! Spełnił wszystkie wymogi: -bardzo łatwo się nakładał -zasłonił i wygładził wory i sińce pod oczami dzięki czemu skóra wokół nich wyglądała na wypoczętą i promienną, -rozświetlił skórę, -zniwelował istniejące zmarszczki, -utrzymał się przez cały wieczór, -nie zciemniał, Byłam i jestem nim oczarowana. Po kilku zastosowaniach poleciłam go mamie, siostrze i przyjaciółce. Wszystkie są nim zachwycone i podzielają moją opinie.. Sądzę, że każda z kobiet powinna mieć ten korektor w swojej kosmetyczce, ponieważ potrafi on w kilka sekund zmienić szary wyraz twarzy w promienny i wypoczęty..
czakalaka S (2014-05-28 15:04:52)
konkurs
Na punkcie Bellowego Air Flow'a  mam kompletnego fioła!  Ciągle paznkocie swoje oglądam i nie wierzę w to co widzę lakier jest najlepszyw  swej lidze ! Powietrze przepuszcza śmiało, zachwytów nad nim ciągle za mało.... piekny kolor, super krycie Lakier Air Flow me ODKRYCIE!    
Olcia :):):) (2014-05-28 13:04:38)
Bell:)
Często używam kosmetyków  marki Bell, ponieważ uważam ,że są świetne! Najbardziej przypadł mi do gustu Błyszczyk Air Flow Colour Boom:) Jest rewelacyjny! Uwielbiam jego konsystencję-jest niczym owocowy nektar:) Ma on także śliczny, czerwony kolor-mój ulubiony;)  Błyszczyk nie klei się, jego zapach jest cudowny! W smaku też rewelacja:) I uważam tak nie tylko ja;) Mój chłopak również ;) Sam namawia mnie, żebym cały czas miała pomalowane usta tym właśnie błyszczykiem;) Usta wyglądają powalająco...wydają się większe i są lśniące:) To 'cudo' jest kapitalne! :) Kocham ten błyszczyk i nie zamienie go na żaden inny!
Sesil (2014-05-27 15:27:58)
:)
Tusz do rzęs Glam&Sexy Volume Black -to właśnie dzięki niemu moje spojrzenie staje się wyrafinowane, intrygujące i tajemnicze. Wydaje się być eliksirem piękna do którego wraca i zawsze pozostaje smak zaskoczenia pozytywną magią. To cudowny kosmetyk, który podkreśla naturalną urodę oraz potrafi oszukać czas budząc w kobiecie zniewalającą pewność siebie Dzięki niemu wyglądam olśniewająco kiedy wychodzę na spektakl do teatru czy o poranku wyskakuje po bułki do piekarni :)
Klaudia (2014-05-27 13:05:22)
konkurs
Nie napiszę wiersza, bo nie mam weny, ale odpowiem prosto i konkretnie - Jaki jest mój ulubiony kosmetyk marki Bell? Wydaję mi się, że nic nie dorówna Waszej pomadce. Kolor jest ładny,nie zbyt intensywny, ani zbyt matowy. Długo trzyma, co pozwala mi sięgać po pomadke rzadziej niż co pół godziny. Nawilża moje usta, przez co wydają się być ponętne. klaudia13-02@o2.pl
Dominika Kozłowska (2014-05-26 12:43:14)
Ulubiony kosmetyk Bell
 Moim ulubionym kosmetykiem marki Bell zdecydowanie jest podkład Bell Royal Mat. Wybróbowałam wiele podkładów ale tylko on jeden pozwala uzyskać idealnie matową twarz z zachowaniem naturalnego wyglądu. Nie ma mowy o efekcie maski czy poprawkach w ciągu dnia. Jest po prostu niezastąpiony :)  
Karolina Jastrząb (2014-05-26 12:04:33)
Konkurs Bell
 Moim ulubionym kosmetykiem marki Bell,jest korektor pod oczy BB cream :) Jest to mój ulubieniec każdego  poranka przemienia mnie z Kopciuszka w zadbaną,zadowoloną z siebie kobietę. Mam mnóstwo obowiązków na głowie,często się nie wysypiam,praca przy komputrze,stres,jazda samochodem.Wszystko to wpływa na stan skóry pod oczami.Ten produkt codzinnie mi pomaga. Pięknie kryje cienie,rozjaśnia i fantastycznie rozświetla skóre pod oczami. Wyglądam świeżo,nikt nie wie ile godzin spałam dzisiajeszej nocy :)   
aagnieszkaa1 (2014-05-26 11:48:46)
Ulubiony kosmetyk marki Bell
Zadbane usta to podstawa, u mnie bardzo ważna sprawa. Ja o swoje usta dbam i pewną radę Wam dam. Chcecie aby były piękne i zadbane? Z pomadkami ochronnymi Lip Balm marki Bell będzie to gwarantowane! Czyli już wiecie, jaki kosmetyk z tej marki jest moim ulubionym na tym świecie? Pomadki  te doskonale usta nawilżają i uczucie miękkości pozostawiają. Filtr UVB zawierają i piękne, kolorowe opakowania mają. Chronią usta przed wiatrem, słońcem mrozem, taka pomadka pokonać spierzchnięte usta ci pomoże. To ona u mnie w kosmetyczce króluje, z nią niczym Bogini Pięknych Ust się czuję!
Strona komentarzy 4 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar