2014-05-20

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell

Dla wielu z nas rzeczy niezbędne, które zawsze muszą znajdować się w naszej kosmetyczce to: fluid, tusz i pomadka. Zapraszamy do konkursu z marką Bell, która da Wam zestawy kosmetyków, które musi mieć każda kobieta. 


 
 
 Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mym 5 zestawów kosmetyków Bell, w skład każdego zestawu wchodzą:


  • fluid NUDE Make-UP
  • hypoalergiczny tusz do rzęs z kolekcji HYPOAllergenic
  • kremowa pomadka do ust 
 
 
Konkurs trwa od 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa 
i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród. 
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem. 
Komentarze należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Komentarze, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi. 
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę. 
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp. 
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata. 
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 maja 2014. 
 
 

Komentarze (69)

s_she (2014-05-31 23:50:18)
jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
Markę Bell poznałam mając 12 lat.Kiedy to moja starsza siostra,która pracowała wówczas w drogerii któregoś dnia przyniosła mi pomadkę w czerwonym opakowaniu ze złotym napisem,szminka była w kolorze wściekłego różu.Do dnia dzisiejszego pamiętam jej zaskakująco miły zapach :) Po latach moje serce skradł róż i już!Uśmiecham się i szerokim pędzlem nakładam róż na uniesione części policzków.To właśnie on celująco zdał u mnie egzamin.Wspaniale rozświetla moją skórę.Daje efekt świeżej i wypoczętej cery.Skóra zyskuje młodzieńczy i promienny wygląd.Mam bladą cerę dlatego zawsze wybieram odcień chłodnego różu (Bell 2 skin pocket).Ten róż to mój czarodziejski element modelujący.Sprawia,że nadaję moim rysom piękny kształt i ekspresowo ożywiam mój make-up a moja skóra jest świeża i wiosenna.Policzki muśnięte różem a kobieta staje się jeszcze piękniejsza :) Mała rzecz a cieszy!
Rozczochranaaa (2014-05-30 21:41:02)
Korektor pod oczy.
Jak dla mnie najlepszym produktem markii bell jest korektor pod oczy ''Ladycore by bell'', zużyłam już kilka opakowań, mogę wymieniać same plusy między innymi to, że idealnie dopasowuje się do kolorytu skóry, a sama jestem ciemnej karnacji, niweluje cienie pod oczami i daje uczucie świeżości, świetnie kryje niedoskonałości. Myślę, że tego korektoru nic nie przebije i narazie będzie się sprawdzał jako mój ulubieniec, a najlepsza jest cena ponieważ niska, a korektor jest bardzo wydajny!! unlloved@wp.pl
Marta (2014-05-30 13:43:20)
konkurs
 Najlepszym dla mnie produktem z marki Bell jest tusz hipoalergiczny. Mam bardzo wrażliwe oczy i dzięki temu właśnie tuszowi mam szanse pomalowania swoich rzęs. Nie obciąża on oczu swoim nakładem, jest delikatny a przy okazji jego zapach nie jest drażniący..  W dodatku ma też bardzo atrakcyjną cenę a większość produktów hipoalergicznych jest bardzo droga co sprawia, że kobiety rezygnują z ładnego wyglądu a przecież można wyglądać pięknie, kobieco i kusić swojego faceta pięknym makijażem dzięki właśnie firmie Bell. 
zanka88 (2014-05-30 12:53:38)
BELL
 Nie musiałam szukać daleko, ponieważ wystarczyło wyciągnąc dloń i już chwyciłam mój ukochany błyszczyk  BELL Glamour Wear Nude. Długo szukałam takiego kosmetyku, a kiedy wreszcie go znalazłam wiem, że nie będzie to chwilowa znajomość, a związek na lata. Ma wręcz idealną kosystencję, która nie skleja ust, a pokkrywa je delikatną taflą. W płynie zatopione są drobinki, które rozświetlają wargi i delikatnie je uwypuklają. Kolejną zaletą jest nienachalny i delikatny zapach, który kojarzy mi się z karmelem. Kosmetyk utrzymuje się dość długi czas i zawsze kiedy nie wiem co nałożyć na usta, to na niego pada mój wybór. Aplikacja również jest bardzo przyjemna, ponieważ aplikator aksamitnie sunie po ustach, a błyszczyk rozprowadza się bardzo równo. Często nakładam go na pomadkę, ponieważ drobinki w nim zawarte cudownie współgrają z kolorowymi szminkami. Sam ma mleczną barwę, ale po nałożeniu na ustach widoczna jest jedynie delikatna poświata, która przykrywa wargi i tworzy wrżenie tajemnicy:) Nie jest drogi, a działa świetnie, dodatkowo jego opakowanie prezentuje się bardzo stylowo i elegancko. Za taką cenę naprawdę nie oczekuję więcej i polecam wszystkim kobietom, aby szukały w drogeriach kosmetyków BELL, bo jestem pewna, że tak jak ja zapałają do nich ogromnym uczuciem :)
Eltro (2014-05-30 10:34:23)
Bell
Moim ulubionym kosmetykiem marki Bell od wielu lat są pomadki CLASSIC. Dzięki nim moje usta są pełniejsze, pięknie połyskujące i kusząco zmysłowe. Oprócz walorów estetycznych pomadki doskonale je pielęgnują – nawilżają i odżywiają, dzięki czemu moje usta są miękkie i elastyczne. Poza tym doskonale się rozprowadzają i są trwałe. Pełna gama kolorów zachęca do ich kupna (mam ich kilka odcieni :) ). Z pomadkami Bell czuję się komfortowo i to za niewielkie pieniądze :)
Erna (2014-05-29 21:53:10)
Bell
Mój ulubiony kosmetyk BELL to lakie do paznokci GLAM WEAR GLOSSY Coluor 013, co daje moim dłoniom wdzięk, Długo się na paznokciach utrzymuje i pięknie połyskuje, Wydajny bardzo jest i cena przyzwoita. Dlatego mnie on bardzo zachwyca.
mysiakowa (2014-05-29 18:57:56)
ulubiony kosmetyk Bell
 Zdecydowanie lakier fashion colour nr 309! nadaje temperamentu jest trwaly a przede wszystkim bije inne lakiery na glowe, zwlaszcza tez zelowe ;) po prostu takie male cudo w buteleczce ♥
patkaM_87 (2014-05-29 17:52:26)
Bellowe cuda:)
Bell jest to doskonała marka z długą tradycja produkująca kosmetyki wysokiej jakości. Jako fanatyk malowania paznokci jestem zafascynowana lakierami do paznokci przepuszczającymi powietrze z serii AIR FLOW :) Jest to dla mnie świetne rozwiązanie, płytka moich paznokci oddycha a ja cieszę się długotrwałym i odpornym na ścieranie kolorem. Szeroka paleta kolorów oraz świetne pokrycie płytki paznokcia sprawiają, że potrafi on sprostać nawet najbardziej wymyślnym zadaniom gnieżdżącym się w mojej głowie. Wszystkim gorąco polecam :)
Martyna (2014-05-29 15:22:44)
Bell
 Jestem typową kobietą - niezdecydowana. Uwielbiam każdy produkt Bell.Kosmetyki są profesjonalne, przyjemne w użytkowaniu, łatwe w aplikacji. Są po prostu idealne. Kobieta także zmienną jest, więc i szeroka gama kosmetyków się przydaje w przypadku Marki Bell :)
paulina2157 (2014-05-29 15:20:19)
konkurs Bell
ODA DO MOJEGO FLUIDU ...ileż cię trzeba cenić ten tylko się dowie kto Cie raz miał. Dziś piękność mą w całej ozdobię widzę i dziękuję Tobie.  Gdy pierwszy raz Cię zobaczyłam na półce sklepowej wołałeś " WEŹ MNIE DO DOMU". Ty mnożysz radości moje z posiadania Ciebie. Pieścisz moją twarz niczym pyłkiem słodko pachnących kwiatów, otulasz ją najdelikatniej jak można. Otwierasz przede mną  wrota do wolności rozsianej na łące beztroski bo sprawiasz że wygląd mojej skóry jest odwrotnie proporcjonalny do danych z mojej metryki. Ten kompleks składników mineralnych sprawia, że na Twym punkcie oszalałam, zwariowałam. Bo tyś jak suma pragnień  i oczekiwań moich w jednej tubce zamknięty. Tyś jak promień słońca o poranku jak pogodne niebo nocą. Multi Mineral Mat&Cover Make-Up
Strona komentarzy 3 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar