2014-05-20

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell

Dla wielu z nas rzeczy niezbędne, które zawsze muszą znajdować się w naszej kosmetyczce to: fluid, tusz i pomadka. Zapraszamy do konkursu z marką Bell, która da Wam zestawy kosmetyków, które musi mieć każda kobieta. 


 
 
 Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mym 5 zestawów kosmetyków Bell, w skład każdego zestawu wchodzą:


  • fluid NUDE Make-UP
  • hypoalergiczny tusz do rzęs z kolekcji HYPOAllergenic
  • kremowa pomadka do ust 
 
 
Konkurs trwa od 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa 
i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród. 
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem. 
Komentarze należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Komentarze, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi. 
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę. 
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp. 
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata. 
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 maja 2014. 
 
 

Komentarze (69)

onlyme30 (2014-06-03 19:30:58)
Konkurs
 Jednym z kosmetyków marki BEll, który mnie zauroczył jest cień do powiek - HYPOAllergenic Eyeshadow. To cudowne, pastelowe odcienie, doskonałe na lato by podkreślić urodę i młodzieńczy look. Delikatny połysk nadaje spojrzeniu łagodnego oblicza, świetny na co dzień i przede wszystkim bezpieczny dla oczu, gdyż ich nie podrażnia. Te kolory nie "krzyczą" swoją wyrazistością lecz otulają powieki lekkością w której można się zakochać. Piękne barwy błękity czy koralu przywołują letnie wojaże i stonowane stylizacje. Z takimi cieniami czuję się naturalnie, dziewczęco i przede wszystkim sobą:)
karolina25 (2014-06-03 12:38:56)
Ulubiony kosmetyk Bell
W kosmetyczce prawdziwej kobiety nie moze zabraknąć tuszu do rzęs, a moim ulubionym jest WOW! CRAZY VOLUME MASCARA. Uwielbiam go, bo jest jedynym tuszem, który z moich niezbyt długich rzęs wyczaruje prawdziwą ich firanę. Tylko on potrafi idealnie wydłużyć i pogrubić moje rzęsy, bez ich sklejania. Dodatkowy plus za to, że nie pozostawia nieestetycznych grudek i nie rozmazuje się, a rzęsy są piękne przez cały dzień. To nie tylko zwykłu tusz z drogerii, to takze mój gadżet. Jak każda kobieta zwracam uwagę na estetykę, a piękne opakowanie tego kosmetyku po prostu mnie uwiodło. Ekstrawagancka, a przy tym radosna szata graficzna kojarzy mi się z rysunkami jednego z największych współczesnych kreatorów mody- Albera Elbaza. Dzięki temu maskara zyskuje nowy hipnotyzujący wymiar. Subtelnie na dobry początek każdego dnia lub efektownie w nocy. 
Nattaleeah08 (2014-06-03 12:06:22)
Pomadka i błyszczyk w jednym
 Glam & Sexy nr 045 to mój faworyt!! Pięknie mieni sie na ustach, pozostaje na ustach długo, nie lepi się i kosztuje grosze. Bardzo dobra alternatywa dla osób, które nie lubią tradycyjnych błyszczyków. Najlepsze połączenia błyszczyka i pomadki w jednym produkcie jakie tylko może być!! 
LadyAga17 (2014-06-02 21:11:43)
Fluid matująco-kryjący MultiMineral
 Najlepszy fluid jaki miałam w tak niskiej cenie. Jest supeer. idealnie kryje niedoskonałości, dobrze dopasowuje się do koloru skóry. Długo utrzymuje się, więc nie trzeba co chwilę sprawdzać. Poleciła mi go kiedyś koleżanka, a teraz ja reklamuje go dalej. Kupuję go za niecałe 20 zł a jest vwarty drugie tyle, dlatego też przyjaźni się z moim portfelem  Jest idealny na gorące dni. Uwielbiam go i mam nadzieję że będzie produkowany dopóki ja będę żyć 
SylwiaFoj (2014-06-02 20:16:25)
konkurs Bell
Gdyby ktoś powiedział mi jeszcze dwa lata temu, że będę się malować, to bym się w głos śmiała;-) Zawsze byłam zdania, tak, jak wiele moich koleżanek po fachu, że nam „wuefistkom” wręcz nie pasuje makijaż. Któregoś dnia, gdy nie dość, że dzieciaki dały mi w kość, to jeszcze przyszedł do mnie ojciec jednego z uczniów i nie byłoby w tym nic wielkiego, gdyby nie jego słowa: „O Boże, to Ty dziecko jesteś nauczycielką? Myślałam, że to ktoś z klasy. Taką młodziutką ma Pani buziunię”. Facet tak mnie wkurzył, że idąc do domu wstąpiłam do drogerii i kupiłam kilka kosmetyków do makijażu z przekonaniem, że może jak zacznę się malować, to wreszcie zacznę wyglądać może nie od razu na swój wiek, ale przynajmniej odrobinę poważniej. Wśród produktów, które wtedy nabyłam był ON-niepozorny błyszczyk - Glam Wear nr 038 w odcieniu brudnego różu. Za jego sprawą moje usta stały się miękkie i ładnie podkreślone trwałym kolorkiem, no i tak naprawdę z tego mojego zacięcia makijażowego, to tylko używanie właśnie jego zagościło u mnie na stałe;-)  
AgaWojtk (2014-06-02 16:40:53)
BELL
Choć minęło już 10 lat od tej sytuacji, to chyba nigdy nie zapomnę spojrzenia i słów mojego partnera podczas naszego pierwszego spotkania! Nagle podszedł do mnie na korytarzu szpitala, gdzie oboje czekaliśmy na badanie rtg i powiedział: ”za takie spojrzenie powinni karać. Jego piękno sprawia, że nie można na niego nie zareagować. Więc jestem!” No i został do dziś, choć przyznam że początkowo nieco się oburzyłam słysząc, co powiedział;-) Sytuacja była o tyle zabawna, że oczywiście nie leżałam na oddziale z makijażem, ale akurat w tym dniu była mnie odwiedzić kuzynka, która miała zawsze „świra” na punkcie nowości kosmetycznych i idąc do mnie trafiła na jakąś niby ekstra nową maskarę i cienie do powiek notabene marki Bell. Nie powiem, bo efekt jej zabawy samej mi się spodobał, zwłaszcza kolor cieni do powiek, choć wówczas się nie malowałam i nie planowałam tego robić. Jednak po jakimś dłuższym czasie „wzięło mnie” na malowanie się i postanowiłam odszukać ten pamiętny kolorek i udało się. Jest to cień do powiek BELL SATIN MAT numer 149. Sama nie wiem dlaczego, ale lubię siebie i swoje oczy w tym odcieniu. Mają w sobie pewien błysk, który wprawia mnie w dobry nastrój;-)
Magda Kol (2014-06-02 13:55:24)
Bell, Bell, Bell
Jeżeli masz małe oczka i Twój wzrok jest nierywaźny -> wypróbuj eyeliner Glam Night lub Deep Colour. Działa on jak Rutinoskorbin -> spojrzenie od razu nabiera wyraźności. Krótko mówiąc kocham te eyelinery, bo podkreślają głębię, optycznie powiększają, są trwałe, nie rozmazują się i wyglądają zaje ..... rewelacyjnie.
rubi1 (2014-06-01 18:56:23)
konkurs
Od dawna jestem wierną fanką najlepsze fluidu - Bell, Skin Correction System Cover Foundation. Niestety nie jestem posiadaczką idealnej, nieskazitelnej cery, nie jestem nawet posiadaczką cery "średniej" co w moim rozumowaniu znaczy cery nie idealnej, ale też nie bardzo problematycznej. Mimo, że nastolatką już jakiś czas nie jestem od lat borykam się z niedoskonałościami, w postaci krostek i przebarwień. Sezonowo, a mianowicie latem i zimą moja skóra staje dodatkowo przesuszona. Wypróbowałam już naprawdę mnóstwo podkładów, fluidów, pudrów i korektorów i niestety w każdym było coś nie tak. A to nie krył tak jak bym tego chciała, dodatkowo przesuszał moją cerę, pozostawiał efekt maski, ich kolory niedopasowały sie do mojej skóry, albo na dzień dobry odstraszała cena. W końcu za radą koleżanki trafiłam na fluid kryjąco - korygujący marki Bell Skin Correction System cover Foundation i nareszcie mogę bez skrępowania pokazać twarz. Fluid ten rewelacyjnie zakrywa wszelkie mankamenty, wyrównuje skórę, nie przesusza jej i odnalazłam również swój ulubiony kolor beżowy, idealnie zgrywający się z kolorem mojej cery, a co również bardzo ważne cena jest bardzo dobra.
Madzia (2014-06-01 08:32:38)
Konkurs
 Mój ulubiony kosmetyk marki Bell to  Bell, Perfect Skin, Fluid długotrwale matujący Uwielbiam go ,ponieważ mam problematyczną cerę trądzikową , na szczęście już wyleczona , zostały same przebarwienia i delikatne blizny . Ten fluid świetnie kryje moje niedoskonałości , cera jest rozświetlona i wyglądam jakbym nie miala wogole problemów z buzią . Dzięki niemu ukrywam moje małe kompleksy . 
betina18 (2014-06-01 07:46:04)
konkurs
Moimi ulubionymi produktami z Bell są korektor Ladycode i róże do policzków.Korektor świetnie sprawdza mi się pod oczy.Róże mają świetne kolory są trwałe i w atrakcyjnej cenie,są naprawde niedocenione :D
Strona komentarzy 2 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar