2014-05-20

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell

Dla wielu z nas rzeczy niezbędne, które zawsze muszą znajdować się w naszej kosmetyczce to: fluid, tusz i pomadka. Zapraszamy do konkursu z marką Bell, która da Wam zestawy kosmetyków, które musi mieć każda kobieta. 


 
 
 Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mym 5 zestawów kosmetyków Bell, w skład każdego zestawu wchodzą:


  • fluid NUDE Make-UP
  • hypoalergiczny tusz do rzęs z kolekcji HYPOAllergenic
  • kremowa pomadka do ust 
 
 
Konkurs trwa od 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków Bell” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa 
i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 maja 2014 do 04 czerwca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród. 
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz jaki jest Twój ulubiony kosmetyk marki Bell i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem. 
Komentarze należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Komentarze, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi. 
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę. 
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp. 
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata. 
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 maja 2014. 
 
 

Komentarze (69)

4-listna (2014-06-11 20:37:20)
Korektor rozświetlający pod oczy marki BELL
Mój ulubiony kosmety marki Bell to korektor rozświetlający pod oczy. Mała niepozorna "kredeczka", a potrafi zdziałać cuda. W dodatku jest w bardzo dobrej cenie. Obecnie używam już trzeciego produktu i wcale nie próbuję zamienić na nowszy model.  Bo oczy to zwierciadło duszy. A dzięki korektorowi Bell moje zwierciadło ma piękną oprawę i śmiało łowię spojrzenia wszystkich.   
habibi (2014-06-04 23:59:50)
bell
Mój ulubiony kosmetyk to szminka w kolorze czerwonym, do mnie pasuje, Ona mój temperament znakomicie opisuje. Jest jak ogień mocno rozżarzony, w kolorze moim ulubionym. Jest piękna i sprawia, że wyjątkowo w tym kolorze się czuję, Kiedy czerwonym kolorem usta swe maluję. Pewności siebie dodaje mi ona zdecydowanie, Ma magnetyzujące na płeć męską działanie. Pomadka ta jest miękka jak kaszmir, ożywia usta doskonale, Nie tylko je odżywia, ale i nawilża stale. Dzięki czerwieni usta cudownie zmysłowe się stają, Są pełne blasku i uroku, znakomicie mnie „ozdabiają”. Są bardziej kuszące, namiętne i pociągające. Kolor ten energii i odwagi mi dodaje, On mnie odmienia, inną osobą się staję. Czerwony moją silną osobowość charakteryzuje, Mój szalony charakter opisuje. W czerwieni lubię kokietować, Elegancko się prezentować. On nastrój mi poprawia i szary dzień zmienia, W bajkowy, pełen przygód przemienia. Z czerwonym kolorem identyfikuję się wspaniale, Bo lubię być w centrum uwagi i olśniewać płeć męską stale.        
frotka87 (2014-06-04 23:11:04)
Konkurs
Mój ulubiony kosmetyk marki Bell to hypoalergiczny tusz do rzęs z kolekcji HYPOAllergenic ponieważ mam drobne rzęsy i wrażliwe oczy które często reagują na tusz łzawieniem i szczypaniem, natomiast z tusz ten w ogóle nie uczula i nie podrażnia moich oczu, idealnie pogrubia i wydłuża moje rzęsy i tym samym podkreśla perfekcyjnie moje oczy. Piękne, grube i dobrze wytuszowane rzęsy to efekt który osiągam dzięki temu tuszowi. Jest on dla mnie nie zastąpiony, a moje rzęsy dzięki niemu są pełne witalności, piękne i grube, wyróżniające się z tłumu i uwodzicielskie.
anikirax (2014-06-04 23:08:21)
Bell
 Wyżej zamieszczony fluid, który pomaga moim niedoskonałościom, pomaga moim kompleksom, leczy niepewność siebie. Jest niczym przyjaciel. Mogę go mieć zawsze przy sobie, użyć i czuć się znowu lepiej. Demaskuje przebarwienia skóry, matuje ją i doskonale sprawdza się nawet po wielu godzinach! To chyba najważniejsze czego wymagamy od podkładu: dobrego pokrycia, wyrównania niedoskonałości, przebarwień, długiego działania i niezbędnego towarzysza! On to ma, więc ja mam go!
Sosenka (2014-06-04 20:16:56)
Glam Wear Nude
Ciągle w mojej torebce jest, do użycia wystarcza nawet jeden gest. Miejsca zajmuje bardzo mało, aplikować go mogę wszędzie śmiało. Nawet lusterka nie muszę mieć przy sobie, wiem, że z nim zawsze piękny makijaż zrobię. Tak wlaśnie firma Bell trafiła w mój gust kremowym błyszczykiem do ust.
monika88 (2014-06-04 19:01:38)
konkurs
 W sklepie - zainyeresowales mnie  W drodze do domu - oczarowales mnie  Od tamtej pory każdego dnia rozpieszcza mnie  I jesteś przy mnie na dobre u na złe. Kocham Cię bo : Nierozcierasz się  I nie rozkazujesz.  Oczom mym wdzięku dodajesz i każdego dnia jesteś ze mną mój kochany tuszu Bell  
dagmarka (2014-06-04 16:56:54)
Ulubieniec z Bell
W poniższych rymach ujmuję produkt marki Bell do którego miętę czuję. Chociaż nie jestem rodem ze Szkocji, często w drogeriach poszukuję korzystnych promocji. Tam na jednej z półek, w śmiesznie niskiej cenie, leżała pomadka, która sprawia, że mam usta jak marzenie. Pytały moje przyjaciółki, czy to jakiś produkt z górnej półki? Pomadka Dior, czy Chanel, obrały mnie na swych pytań cel. A ja im tak odpowiadam: Z Tint Lipstick BELL już się nie rozstaję i na kolejne opakowanie się czaję. Sprawia, że wargi są miękkie jak płatki róży, niejeden amator kwiatów się w nich zadurzył. Każdej kobietki jest to must have, jeśli czuje pocałunków zew. Kusi ceną i trwałością, jest to ideał dla kobiet, które nie wydają pieniędzy z niefrasobliwością! :)
Aleksandra (23.lola.92) (2014-06-03 23:13:05)
Okularnica
 Po 20-kilku latach mojego życia okazało się, że muszę zacząć nosić okulary, bo mój wzrok zaczyna szwankować. Dlatego od niedawna noszę okulary, ciężko jest się od tak przestawić, ale jak mus to mus. Dlaczego o tym piszę? bo właśnie przez to, że moje oczy są wrażliwe potrzebuję odpowiedniego tuszu jakim jest dla mnie mascara HYPOAllergenic, która nie tylko dba o moje delikatne oczy nie szkodząc im, ale także sprawia, że moje rzęsy wyglądają równie oszałamiająco pod okularami tak jak bez nich. Jest aktualnie moim zdecydowanym faworytem wśród mascar dla okularnic takich jak ja :).
beatkaa84 (2014-06-03 22:23:13)
Bell
Uwielbiam krem BB Bell to innowacyjne,rewelacyjne rozwiązanie dla kobiet,które lubią czuć się lekko,lubią wyglądać delikatnie i pięknie.Krem BB jest lekki,delikatny,bardzo dobrze się rozprowadza i równie dobrze wchłania w skórę wyrównując jej koloryt oraz nadając jej promiennego,naturalnego wyglądu.Krem BB ma lekką i przyjemną konsystencję dzięki czemu lepiej się go używa od tradycyjnych podkładów.Sądzę,że kremy są dużo lepsze niż tradycyjne pokłady,nie chodzi tu tylko o konsystencję,ale skład.Są bardzie poręczne i nawet opakowanie mają lepsze.Są idealnym rozwiązaniem na wiosnę i lato,bo wtedy potrzebujemy lekkości;)To kosmetyk,który posiada właściwości kryjące jak i matujące w jednym:)
Ala (2014-06-03 19:31:58)
Ulubiony kosmetyk Bell
Mój ulubiony kosmetyk od Bell to moje najnowsze odkrycie: BB Multi Mousse 7 w 1, podkład w musie. Daje wspaniały efekt a do tego jest w atrakcyjnej cenie. Dobrze kryje, pokrywa niedoskonałości, jest niewiarygodnie lekki. Nie mzatyka porów, nie obciąża skóry, czuć, że skóra pod nim oddycha, przy czym buzia wygląda o niebo lepiej. Super produkt.  
Strona komentarzy 1 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar