2014-03-18

Zakończone

Konkurs Moja chwila z cappuccino

Kawa, kawa kawa, wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez kawy, inni jej nie piją bo nie mogą. Część z nas zamieniła kawę na cappuccino, które zawsze smakuje doskonale. Dziś mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania mamy pyszne nagrody.

 

 

Co należy zrobić?


Po cappuccino sięgam gdy...
dokończ zdanie i zamieść swoją odpowiedź w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?


Do wygrania mamy 10 zestawów. W  skład każdego zestawu wchodzi 5 paczek promocyjnego cappuccino, z którego każda to szansa na wygranie serduszka ze Swarovski Elements.
 


Konkurs trwa od 18 marca 2014 do 31 marca 2014.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Moja chwila z cappuccino” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia Konkurs trwa od 18 marca 2014 do 31 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Po cappuccino sięgam gdy... dokończ zdanie i zamieść swoją odpowiedź w komentarzach pod konkursem.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Opowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekasze odpowiedzi.
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 18 marca 2014. 

 

Komentarze (298)

Ula (2014-06-17 18:54:55)
Uwielbiam ten smak :)
Po cappuccino sięgam niezależnie od tego jakie jest moje samopoczucie. Każdego dnia jest moją wierną towarzyszka, pozwala mi spędzić miło czas z przyjaciółmi jak również jest przyjemną okzają na  przerwę w czasie pracy.  Poprostu kocham cappuccino :*
paweł (2014-05-08 08:37:54)
radość
Po cappuccino  sięgam gdy mam dobry dzień  i słonce swieci, a napiety  plan dnia realizuje z filiżanka  cappuccino,.
magdalena (2014-04-18 21:17:47)
Cappuccino
 po cappuccino siegam gdy jestem smutna nie ma mnie kto pocieszyc najlepsza. kawa rano za mocna a chwila przyjemnosci z taka pychotą to radosc i chwila osamotnienia. 
sylwia0311 (2014-04-08 11:11:31)
konkurs
 gdy mi sumtno i źle, gdy jestem radosna, gdy jest mi zimno i pragnę i szybko rozgrzać, gdy chcę ugościć rodzinę i przyjaciół, gdy spotykam sie na babskich ploteczkach, gdy jestem szczęśliwa i gdy spędzam czas z moim ukochany ♥ Czyli zawsze i wszędzie :P
nella (2014-04-08 10:24:39)
cappuccino
Po cappuccino sięgam gdy, Mam właśnie humor zły! Kawa za mocna w swym działaniu I pobudza nerwy w niepozadaniu! Melisa smak ma nieciekawy... Chcę uciekać juz do Mamy!! Gdy tu ratunek przychodzi  nagle. Wanillia, Czekolada i Magnez w szklance. Delikatny lecz wyrazisty w swym smaku. To tylko z Mokate unikniesz ataku. Do tego ciasteczko kremowe, Ciało i dusza juz zadowolone. A gdy w dodatku znajdziesz wisiorek Swarovski. Nie mozesz oprzeć sie okrzyku radości!!  Mąz się dziwi cóż za zmiana. Wczesniej osa a teraz Dama. Moze Kochanek to tego przyczyna? Już z zazdrosci gotuje się głowa. Zona spokojnie cappuccino podaje, Mąz juz wie Kto miał takie dzialanie. Oboje spokojnie juz siedza. Oboje juz wszystko dobrze wiedzą. Mamy dla was tylko jedna radę: Mokate i Swarowski każdą kończą zwadę. Niech w Waszym domu Ich nie zabraknie, A będziecie posiadac prywatna Kawiarnię.  
ewusiekk (2014-04-06 21:17:13)
kapuczino
Po cappuccino sięgam gdy mam ochotę na chwilę przyjemności dla mojego podniebienia. Cappuccino w połączeniu z zimnym mlekiem daje cudownie łagodny smak jaki lubię. Uwielbiam też puszystą, słodką piankę. Cappuccino lubię łączyć z ciastami
Iza W (2014-04-06 18:37:27)
kawka
Zawsze kiedy przychodzą do mnie przyjaciółki- wszystkie je uwielbiamy, tylko ono wprowadza nas w iście królewski nastrój.
Dolores (2014-04-06 15:00:21)
Moje cappuccino
Po cappuccino sięgam gdy nie mam humoru i jestem zły. Bo taka kawa to istny cud, rozmrozi nawet największy lód. Pijemy cappucino zawsze w południe, żeby słonko grzało cudnie!
Dolores (2014-04-06 15:00:07)
Moje cappuccino
Po cappuccino sięgam gdy nie mam humoru i jestem zły. Bo taka kawa to istny cud, rozmrozi nawet największy lód. Pijemy cappucino zawsze w południe, żeby słonko grzało cudnie!
Joanna (2014-04-05 16:29:16)
Konkurs
Kiedy sięgam po cappuccino? Gdy jest mi źle bo koi nerwy, gdy napadają mnie demony z przeszłości bo daje chwilę zapomnienia, gdy rozpiera mnie radość by ozdobić ją odrobiną piany i podwoić, potroić. Zawsze gdy mam tylko na to ochotę, bo co może być lepszego od odrobiny czekoladowego, waniliowego nieba zamkniętego w kubku, przykrytego puszystą pianą?!
Strona komentarzy 1 z 30
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar