2014-01-09

Zakończone

Konkurs Barwy Harmonii

Linia Barwy Harmonii to synergiczne połączenie tradycyjnych, naturalnych receptur najnowocześniejszą technologią produkcji. To harmonia, która pozwala skutecznie zregenerować ciało i ukoić zmysły uwodzącymi aromatami oliwki i dzikiej róży.  Masło do ciała i olejek pod prysznic stanowią kontynuację serii Barwy Harmonii, zapoczątkowaną wprowadzeniem klasycznych mydeł w kostkach.

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy nagród.Co należy zrobić?

 
W komentarzach pod konkursem ułóż wierszyk ze słowami Barwy Harmonii.Co można wygrać?

Do wygrania mamy 4 zestawy dwa różane i dwa oliwkowe, w skład zestawu wchodzi masło do ciała oraz olejek pod prysznic.

 

Zestaw oliwkowy


Zestaw różany
Konkurs trwa od 09 stycznia 2014 do 23 stycznia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Barwy Harmonii” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 stycznia 2014 do 23 stycznia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
ułóż wierszyk ze słowami Barwy Harmonii.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Komentarze, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 stycznia 2014.
 

Komentarze (140)

magda (2014-01-28 21:21:50)
chwyt reklamowy ;-)
Nieznoszącym kosmetycznej monotonii, Polecamy zestawy Barwy Harmonii!  
Nulek (2014-01-23 23:14:13)
Barwy Harmonii.
Gdy czasu nie masz, a termin goni, spokój przywrócą BARWY HARMONII. Gdy chcesz  partnera do czegoś skłonić, zafunduj mu też BARWY HARMONII. Gdy chcesz na randce atut mieć w dłoni, nadaj wpierw ciału BARWY HARMONII. Gdy się przed zimową chandrą chcesz bronić, pomogą Ci w tym BARWY HARMONII... BARWY HARMONII - to rozwiązanie, z którym Twe życie prostsze się stanie!
dobiezka (2014-01-23 23:08:42)
Barwy Harmonii :)
Dobra jakość, świetne działanie, naturalny skład i ładne opakowanie. Nieskończona troska o piękne ciała, Tak własnie seria Barw Harmonii działa. Miła dla nosa aromaterpia, zmysł dotyku i węchu - niezła terapia! Uczta dla zmysłów w małym opakowaniu, i jak tu nie mówić o zakochaniu? Jeśli chcesz się zrelaksować, w Barwy Harmonii musisz zainwestować!
Luiza Migdał (2014-01-23 22:41:55)
Barwy Harmonii
Gdy Cię nic nie zadowala i gdy szarość dnia się wyzwala niech Cię bladość i stres nie goni wyrzuć je! kup Barwy Harmonii! Gdy Ci źle i smutno czasami gdy nawet nie radujesz się zakupamii to w łazienkowej utoń woni i wykorzystaj je - Twoje Barwy Harmonii!
ewanna (2014-01-23 22:24:27)
gatunkowo
 Limeryk harmonijny: O Barwy Harmonii - rzekła Ewa z Krakowa! Ile zapachów, ile nawilżenia się w was chowa! Ot, po prostu - barwy jakosci,  która pod mym prysznicem gości. Jakości, której pragnie moja każda połowa :) Oda harmonijna:  Barwy Harmonii - jak pięknie na pięciolinie zmysłów gracie w wieczornej godzinie,  Najpierw przysznic, w którym relaks gości,  potem balsam - dla nawilżoności.  Zamykasz oczy I weszcie   na południu Europy gdzieś  jesteś nareszcie. Zapach róz  i oliwek kusi zewsząd i woła. Otwierasz oczy. Jest zima. Nie ma psychicznego doła! Fraszka Harmonijna Wszystko fraszka, rzekł poeta porazony zapachem wydobywającym się z prysznica zony! Co za zapachy, kuszące moje powonienie! Erotyczne, seksowne, otulające niestrudzenie... Zona spod prysznica wyszła w szlafrok ubrana! O nie! Rzekł poeta! Nie, moja kochana! Szkoda takie zapachy owijać w bawełnę! Siądź tu kochanie, ja się zdrzemne!  I w sennych marzeniach gdzieś z zapachami będę fruwał, wraz z rózano-oliwkowymi muzami!    
mika19 (2014-01-23 22:23:02)
:)
 Lepiej w Barwy Harmonii zainwestować,  niz w poduszkę głowę chować!  
zabajka (2014-01-23 22:17:20)
Barwy Harmonii
W świecie dziś chaos,wszędzie rozedrganie, i jakoś gorzej się żyje nęka nas zewsząd myśli nieuczesanie, a żal nas ściska za szyję. Każdy codziennie na oślep gdzieś goni, i stale przed czymś ucieka. A czasem płacze, łzy wielkie roni, za sprawą drugiego człowieka. Trudno w tych czasach spokój osiągnąć, (mówię bez cienia ironii!). Na wszelkie smutki zaradzić mogą, jedynie Barwy Harmonii. Tylko ten zapach jest w stanie sprawić, że uspokoisz swe myśli, Z kłopotów on Cię może wybawić i pomóc piękny sen przyśnić. Więc gdy Cię smutek ogarnia wielki, i jakoś ciężko na duszy, sięgnij po Barwy Harmonii butelki, z nimi nostalgię zagłuszysz
maja.3@op.pl (2014-01-23 22:16:15)
Barwy Harmonii
Idąc ulicami widzę codzienność - zwykły świat, zamknięty pośród wirtualnych ścian. Ciemno, nie dochodzi żadne światło blasku, znikł, podczas porządkowania ekonomicznego statku. Można ją dostrzec czasami - kolory doskonałości, ideał życia - pośród wieżowców gdzieś zagubiony. Ten zalążek piękna ukryty jest w kopalni złota, gdzie uśmiech bezcenny, a miłością jest korona. Barwy harmonii rozświetlają każdego wewnętrznie, a odnalezienie ich jest moim życiowym celem. To piękno drugiego człowieka ukryte w czynach, który nie patrzy przez pieniądza pryzmat.   To punkt równowagi barwnych uczuć, których tak wiele, tęcza przymierza, budująca pokój na świecie.   To łono natury, które wzbudza wrażliwość w każdym, bezkres morza z dobrych serc bursztynami. Barwy harmonii to po prostu raj dla duszy i ciała, dostępny po połączeniu piękna natury i wzoru świata!   Ukryte w bajecznych kosmetykach dla Księżniczek, by mogły poczuć nutę oryginalności i ideału nabytek.   To osiągnięcie szczytowego poziomu rozkoszy, marzy mi się każdy wieczór z Barwami Harmonii! :)   Basia M. - maja.3@op.pl
Sosenka (2014-01-23 21:44:17)
Barwy i Harmonia
Barwy Harmonii to coś dla ciała i duszy, barwy przyciągają wzrok, harmonia duszę poruszy. Każdemu służy wyciszenie i spokój, dlatego z barwami i harmonią warto zawrzeć pokój. Zestaw Barwy Harmonii jest jak dopełnienie, składa się w jedną całość przynosząc ukojenie. Ukojenie zmysłów, ciała regenerację. Kto wybiera Barwy Harmonii ten zawsze ma rację.
cialkozieleni (2014-01-23 19:15:00)
barwy harmonii
W południowym słońcu  wylegiwał się szympans w kojcu, choć ciężki i niemłody, to ciągle do wzięcia, nic nie szkodzi, że często cierpiał na wzdęcia. Dozorca zachęcał go do ruchu: - Rusz się, bo utyłeś staruchu, tylko bąki uwalniasz do atmosfery; można z tobą dostać cholery! ,,Gdyby nie ten dech, to by szympans zdechł - takie było motto życiowe szympansa; znaleźć żonę w ten sposób jest ogromna szansa. Kwintesencja zapachu przeżutego jedzenia ukryta w jednym bąku mówi więcej niż feromon skryty w rudym małpiego kłaka strąku. Czyja to bzdzinka, rozpozna  zaraz szympansia rodzinka, a smrodliwa bańka zapachu powali rywala ze strachu. Barwy harmonii z odżywianiem idą w parze, natura zapachu rychło zwabi samicę marzeń! Takie credo było szympansa oczywiste gdy pewnego ranka przeżuwał oliwki soczyste. Barwy zapachu rozeszły sie wkoło błyskawicznie uderzeniem niczym grzmotu poprzedzone uroczyście. Szympansica ciężka i już niemłoda, bez obciachu doceniła, czym są barwy harmonii zapachu. Jaki jest tej harmonii sekret niepoznany? Nie, nie, to nie są banany, To zapach oliwki zielonej - jakże zdrowej, dający skórze zapach i jęrnośc nowej  natury element zawierający mokro i makro element. Czy to chodzi o szympansa czy to o człowieka, to czasem taka barwa harmonii z niego ucieka... Balsamem oliwkowym się zaispirowałam, kiedy takie e-rymy wyczarowywałam ku radości Waszej i mojej, czyli cialkazieleni, które, każdy uśmiech i nagrodę doceni.
Strona komentarzy 1 z 14
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar