2013-12-17

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta

Kosmetyki z olejkiem różanym i neroli przeznaczone są do skóry suchej, wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami. Doskonale pielęgnują skórę, głęboko nawilżają i delikatnie natłuszczają skórę, poprawiając ogólny wygląd skóry. Ponadto zmniejszają zaczerwienienia i podrażnienia. Dzięki serii różanej będziesz pachnieć różą i kwiatem pomarańczy!

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy kosmetyków Dr Beta.
 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 

Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 4 zestawy kosmetyków. W skład każdego zestawu wchodzi:

 
Oliwka różana 150 ml

Tonik różany 150 ml

Żel pod prysznic 200 ml

 
 

Konkurs trwa od 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie:
Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 grudnia 2013. 

Komentarze (103)

Paula (2013-12-19 12:20:44)
Zapach
Zawsze myśląc o zapachach mam skojarzenia filmowe: Pachnidło czy Zapach kobiety to cudowne filmy w pełni określające magię i moc zapachu. Zaden człowiek nie przejdzie obojętnie obok pięknie pachnacego ciasta lub świezego chleba, a tym bardziej obok pięknej woni damskich kosmetyków. Świąteczne zapachy dla mnie powinny być bardzo aromatyczne: kardamon, cynamon, gożdziki z  nutą malinową. Taka kompozycja uczyni kazdy zapach wyjątkowo świątecznym.
pati557 (2013-12-19 11:56:23)
zapachy...
Nie widzisz, nie słyszysz, a czujesz.... Czym byłby świat bez zapachu?  Woń kwiatów, aromat potraw, zapach małego dziecka... Otacza mnie zewsząd, przywołuje obrazy, myśli, wspomnienia. Zapach wzbogaca moje życie, odpręża, relaksuje, a także pobudza wyobraźnię, pomaga marzyć... Idealny kosmetyk na Święta powinien pachnieć naszą ulubioną kompozycją zapachową. Dla mnie jest to konwalia, którą tak rzadko spotykam w kosmetykach. Najważniejsze by zapach był delikatny i nie burzył atmosfery świątecznej. Bo w Święta to żywa choinka, pomarańcze czy pierniczki grają pierwsze skrzypce :)  
atabe85 (2013-12-19 08:55:12)
Zapach
Zapach jest ważny ale zależy w jakich kosmetykach,w niektórych przeszkadza,koliduję z zapachem perfum.Myślę że zapach kosmetyków do ciała powinien być delikatny,taki żeby nie drażnił,lekki i przyjemny.Fajne byłyby zestawy o zapachu Świąt (pomarańcza,goździki,świerk):)
AniaS (2013-12-19 06:59:05)
Zapach to dla mnie...
 ... przynajmniej połowa życia... wszystkie wspomnienia jakie mam kojarzę z konkretnymi zapachami. Mam zapachy wakacji, zapachy zimy, zapach dzieciństwa, zapachne... Nie potrafię oddzielić wspomnienia od zapach i gdy czuję jakiś ponownie, ogarnia mnie fala wspomnień. Jestem wrażliwa na zapachy do tegio stopnia, że czasem robi mi się słabo gdy czuję intensywny zapach, np. w windzie z mocno uperfumowaną osobą. Dlatego zapach sa dla mnie ważne. Jak powinien pachniec idealny komeyk na święta? Jesli to kosmetyk dla mnie, to zupełnie nietypowo - olejkiem różanym z malinami, albo zielonym jabłkiem. Czemu? Bo to moje ukochane zapachy do noszenia "na sobie" :) Jesli zaś miałby byc to kosmetyk dle idealna gama zapachowa na święta zawierać musi w sobie pomarańcz, goździki, cynamon, wanilię...  
niebieskasikorka (2013-12-18 22:58:56)
Zapach...
Zapachy odgrywają ogromną rolę w moim życiu. Wbrew pozorom to jeden z najważniejszych zmysłów, nawet najlepsze wino bez aromatycznego zapachu stanie się kwaśnym, niemiłym napojem.  Zapachy zwłaszcza kosmetyków nierozerwalnie łączą się z moim nastrojem. Zależnie od humoru każdego ranka wybieram odpowiedni żel pod prysznic czy balsam. Jeśli wstaję lewą nogą to wybieram „leniwe” zapachy czekolady czy kokosa, które sprawiają że nie chcę się nigdzie ruszać. Natomiast kiedy budzę się pełna energii to z miejsca sięgam po cytrusowe, orzeźwiające. Idealny kosmetyk na święta musi ze sobą łączyć zapach pomarańczy oraz pierników. Są to zdecydowanie dwa aromaty dominujące w moim domu w tym okresie. Pomarańcze są kultowe chyba ze względów ich dostępności w czasach prlu… od dzieciństwa moi rodzice kupowali ich wielkie ilości, których nikt nie był w stanie zjeść. Teraz patrzę na to z sentymentem, podobnie sprawa ma się z piernikami. Już jako mała dziewczynka wraz z mamą wypiekałam ich hurtowe ilości. Mimo że większość była niejadalna i twarda jak skała to ten aromat nadal jest dla mnie magiczny.  Te dwa zapachy nieodłącznie kojarzą mi się ze Świętami i ich ciepłym , rodzinnym klimatem.
ubuntu44 (2013-12-18 21:43:13)
Zapachy
Nic lepiej niż zapachy nie przywołuje naszych wspomnień, nic lepiej niz one nie zabiera nas w podróż w przeszłość, nic lepiej niż one nie czyni życia pełniejszym...Kocham zapachy - szczególnie te, które przypominają mi beztroskie czasy dzieciństwa, najszczęśliwsze chwile spędzone z rodziną, to, co ważne... A świąteczne kosmetyki powinny pachnieć...ciepło:) Czekoladą, cynamonem, piernikami, wanilią...Powinny przywodzić na myśl szczęście, czułosć, bliskość. Moje najpiękniejsze wspomnienia wiążą się z zapachem poziomek - i właśnie ten zapach chciałabym czuć na Święta...
xtina120 (2013-12-18 21:40:31)
Zapach na święta
Zapach kosmetyków jest dla mnie bardzo ważny, odgrywa bardziej kluczową rolę niż samo ich działanie. Idealny zapach na święta to połączenie słodkich migdałów oraz ożeźwiającej pomarańczy.
Kiran1992 (2013-12-18 19:07:33)
Zapach świąt
 Zapach kosmetyków ma dla mnie duże znaczenie. Każdy mój kosmetyk jest wybierany według moich określonych kryteriów, także zapachowych. Według mnie każdy zapach powinien odzwierciedlać nas samych.Dla mnie idealny kosmetyk na święta pachnie cynamonem, miodem lub piernikiem.Myśle ze te 3 zapachy najbardziej oddają klimat świąt.
Magda (2013-12-18 18:38:46)
Kosmetykowy zawrót głowy
 Kosmetyki są ważną częścią damskiej pielęgnacji ciała. Kobiety wybierają produkty często na zasadzie zapachu danego produktu. Dlatego ważne dla nas jest aby zapach był przyjemny. Nakładając preparat na skórę liczymy np. na nawilżenie ciała nie zdając sobie do końca sprawy że właściwy zapach poprawia nam nastrój. Osobicie uwazam , że kwiatowe zapachy są najbardziej kobiece. Uważam,że zapach jest jedną z naważniejszych kwestii za raz po konkretnych walorach produktu przy wybieraniu kosmetyku.
mysza123a@vp.pl (2013-12-18 18:22:32)
Zapachy świąt:)
 Zapach kosmetyków jest NAJNIEJSZY. Co robi kobieta w sklepie kosmetycznym gdy wybiera produkt? Oczywiście podkłada pod nos zatyczkę:) Jeśli zapach jest zły to sięga po kolejny rodzaj, później markę itp. Dlatego kazda kobieta kieruje się zapachem produktów, przede wszystkim JA :) Potrafię spędzić godzinę w sklepie drogeryjnym aby wybrać najlepszy produkt z pięknym zapachem. Nie tylko perfumy muszą pachnieć, nie ma nic piękniejszego niż wyjście z kompieli pachnąca i zadbana. Włosy również chłoną zapachy bardzo mocno, coz dla mezczyzny jest lepszego niż wtulenie w kosmyki pachnących włosów swojej ukochanej? Uwielbiam zapachy kosmetyków, tak tych do pielęgnacji jak i makijażowych. W świateczny wieczór nie ma to jak pachnace ciało cytrusam i słodką nutą miodu. Tak to jest zapach świąt:)   
Strona komentarzy 9 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar