2013-12-17

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta

Kosmetyki z olejkiem różanym i neroli przeznaczone są do skóry suchej, wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami. Doskonale pielęgnują skórę, głęboko nawilżają i delikatnie natłuszczają skórę, poprawiając ogólny wygląd skóry. Ponadto zmniejszają zaczerwienienia i podrażnienia. Dzięki serii różanej będziesz pachnieć różą i kwiatem pomarańczy!

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy kosmetyków Dr Beta.
 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 

Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 4 zestawy kosmetyków. W skład każdego zestawu wchodzi:

 
Oliwka różana 150 ml

Tonik różany 150 ml

Żel pod prysznic 200 ml

 
 

Konkurs trwa od 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie:
Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 grudnia 2013. 

Komentarze (103)

bb26 (2013-12-23 22:13:56)
konkurs
 Kosmetyki powinny nie tylko spełniać swą rolę w zakresie pielęgnacji. Dużą rolę bowiem odgrywa zapach, to on w wielu przypadkach decyduje o tym czy kosmetyk zniewoli nasze zmysły  i trafi do koszyka z zakupami. Zapach nie jest bez znaczenia, gdyż uwielbiam nie tylko otaczać troską swoje ciało, lubię również dzięki przyjemnym zapachom dostarczać zmysłom najlepszych doznań. Idealny kosmetyk na Święta powinien podtrzymywać unoszący się wokół magii Świąt aromat cytrusów i orientalnych przypraw, wśród których prym wiodą cynamon, kardamon i przyprawy korzenne, piernika oraz wanilii. Już kilka kropel olejku np. pomarańczowego do kąpieli sprawia, że staje się ona ekscytującą wyprawą do krain gdzie dojrzewają w słońcu moje ulubione cytrusy. Przenosi do miejsc, gdzie spełniają się marzenia, gdzie uroku dodaje szum fal i złoty piasek pod stopami. Zapach taki to sama rozkosz...
Marlena (2013-12-22 17:15:17)
Zapach
Zapach odgrywa ważną role ponieważ długie gorące kompiele w aromatycznych woniach pozwalają się zrelaksować i odprężyć po cięzkim dniu!Jak każda kobieta pragne uwodzić zapachem i jeśli dbać o wygląd to tylko z aromatycznymi kosmetykami.
Lady Aga 20 (2013-12-21 09:51:49)
Zapach, woń, aromat...
Tak, zapach odgrywa bardzo dużą rolę w moim życiu. Myślę zresztą, że w życiu każdego z nas. Wchodząc do pomieszczenia w którym unosi się przyjemna woń od razu pojawia się uśmiech na naszej twarzy a w głowie myśl „Jak tu ładnie pachnie”. Sprawia to, że chętniej zostajemy w takim miejscu. Tak samo jest z zapachem od człowieka. Jako kobieta zwracam uwagę na zapach mężczyzny. Lubię, gdy jego twarz pachnie ładnym kremem po goleniu, ciało męskim, cytrusowym żelem pod prysznic bądź zabójczo ładnymi perfumami. Ja sama nie mam ulubionego zapachu, lubię inne zapachy w innych okolicznościach. Pod prysznicem kocham zapachy owocowe (głównie cytrusowe), gdyż wtedy ożywiają mnie i wprawiają w pozytywny nastrój. Do długich kąpieli używam zazwyczaj zapachów kwiatowych (zazwyczaj lawenda, lilia, róża) bądź mieszanki mleka i miodu. Lubię, gdy kremy do twarzy lub rąk również pachną ładnie choć nie potrafię określić czym  W mojej kuchni zawsze mam w słoiczku trochę kawy, która stoi by roznosił się taki aromat. A na letnim spacerze mógłby wiecznie istnieć w powietrzu zapach świeżo skoszonej trawy lub siana. Zapach idealnego kosmetyku?? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć… Myślę, że dla mnie byłby to jakikolwiek zapach natury. Hehe może to zbyt ogólne stwierdzenie, więc dodam, że powinien być zaczerpnięty z mięty, owoców, kwiatów, miodu, mleka, czekolady lub kawy.    
Beata (2013-12-20 18:39:35)
Swieta
zapach powinien pachniec przedewszystkimswietami czyli wanilia cynamonem bez Zadnych dodatkowych ubarwien .
Anita (2013-12-19 21:56:21)
Zapach to też zbroja....
Zapachy są dla mnie bardzo ważne  w codziennym życiu jak i w kosmetykach a już w szcególności w perfumach. Według mnie gdyby nie zapach nasze życie wyglądało by zupełnie inczej. Wbrew pozorom oddziaływują one w bardzo dużej mieże na nasze życie, to bez nich byłoby ono puste i bez wyrazu. Zapachy nadają mu charakter i kolor. Dzięki nim możemy się zrelaksować, odpocząć, poprawić sobie nastrój, a ptrzy użyciu odpowiedznich kosmetyków możemy użdziać sobie w domu własne, prywatne SPA. NIektórzy mówią, że zapach to też nasza zbroja, sposób zaznaczenia obecności w świecie. Kupując kosmetyki kieruję się często zapachem jak i wyglądem zewnętrznym. Natomiast według mnie idealny zapach na święta powinien się składać z nut cynamonu, wanili, karmelu oraz czegoś orzeźwiającego naprzykład jabłuka czy pomarańczy. Zapach ten powinien w nam przypominać klimat świąt bożego narodzenia o ka,żdej porze roku, w każdym miejscu na świecie.
Martynencja (2013-12-19 17:41:30)
¦ Konkurs ¦
Zapach kosmetyków odgrywa dużą rolę w moim życiu,bo przecież zapach trzeba czuć po umyciu.Do tego przyjemnie się ich używa,gdy zapachem jest wypełniona cała łazienka. Idealny kosmetyk na święta powinien pachnieć delikatnie i kwieciście :) W ddni świąteczne będzie przypominać lato,które każdy lubi. Święta też lubimy,dlatego pachnieć w te dni lubimy! Każdy się całuje i tuli do tego prezencik pod choinką stoi i radośnie każdy czeka,by prezentów była rzeka :)
helloalice (2013-12-19 16:42:57)
Zapachy...
Witam. Uważam, że zapach odgrywa bardzo ważną, istotną rolę w życiu każdego człowieka. Niewątpliwie każdy z nas ma swój ulubiony- to taki który przywołuje setki wspomnień, wywołuje uśmiech na twarzy, wprawia w idealny nastrój . Ja mam sentyment do zapachu wanilii. Silny, słodki aromat laski tej rośliny sprawia, że przypominam sobie dzieciństwo. Budyń waniliowy... Tak... mój dziadek zawsze wiedział jak poprawić mi humor po kiepskim dniu w szkole. Co piątek, gdy wracałam ze szkoły czekała na mnie ciepła porcja tego deseru. Każdy doskonale wiedział, jak uwielbiam ten smak. Jako niejadek dostawałam więc w nagrodę za zjedzenie obiadu ( a nie tylko mięska zostawiając ziemniaczki) mleko waniliowe, a kąpiel musiał uzupełniać płyn o takim samym aromacie. Z wiekiem wyrosłam ze swojego waniliowego szaleństwa, jednak teraz czując zapach wanilii wracam myślami do pięknych, dawnych czasów, kiedy to zmartwieniem był dla mnie brak... mleka waniliowego Święta to okres dla nas szczególny. Pośród zapachu świeżo ściętej choinki, pieczonych pierników i ciastek z cynamonem nie powinno zabraknąć tego, z którego obecnością czujemy się bezpiecznie, wyjątkowo, wspaniale. Zapalam więc świeczkę, która uwalnia niesamowity waniliowy zapach otulając nim cały dom. ***
konwalia765 (2013-12-19 15:50:43)
czekolada
W moim życiu zapach odgrywa bardzo ważną... najbardziej uwielbiam zapach czekolady. Nic nie nastraja tak pozytywnie do życia jak czekolada, kiedy jej aromatyczny zapach rozchodzić się po domu. Uwielbiam czekoladę pod każda postacią. Czekoladowy przysmak energetyzuje i pobudza do działania. Gdy szaro, smutno za oknem i w sercu... Czekolada lekarstwem na złe samopoczucie! W okresie świątecznym kiedy mamy mnóstwo obowiązków, jesteśmy zmęczeni i zabiegani podarujmy sobie chwilę relaksu. Czekoladowe Spa w domowym zaciszu to strzał w dziesiątkę. Czekolada dzięki swej jedwabistej, lekkiej konsystencji doskonale rozprowadza się na skórze, otulając całe ciało świeżym aromatem. Jest przy tym taka słodziutka, aż chce się ją z siebie zlizać. Apetyczna odskocznia od zestresowanej codzienności. Doskonałe zatopienie się w czekoladowym relaksie i delektowanie się czekoladą przyjemnością rozpieszcza moje ciało i zmysły. Ach ten zapach! Zapominam o Bożym świecie. Ten słodki zastrzyk pozytywnej energii powoduje, że znika zmęczenie, a skóra pozostaje apetycznie pachnąca. Eliminuje zmęczenie, usuwa stres i zły humor poprzez wprowadzenie w świat zapachu, dotyku oraz ciepła. Zaś mroźny i pochmurny dzień nic tak nie pomaga jak kubek magicznego napoju. Ten słodki, pachnący i mega-czekoladowy napój sprawia mi wiele radości.  Gorąca czekolada ma mnóstwo zalet: rozgrzewa, koi nerwy, daje poczucie błogości, ciepła i sytości. Warto zaszaleć! Polecam przepis na Czekoladę Malinową; Składniki: * 30 ml likieru kakaowego, * 30 ml likieru malinowego, * filiżanka gorącej czekolady, * wiórki czekoladowe, * bita śmietana Przyrządzić gorącą czekoladę, dodać alkohol, dosypać trochę wiórków czekoladowych i lekko wymieszać, aby się częściowo rozpuściły. Udekorować bitą śmietaną. Podawać na ciepło. Dobry humor gwarantowany ;-)
twixxd (2013-12-19 14:48:03)
zapach świąt
Lubie kosmetyki które pachną słodkościami.Uwielbiam oblednie pachnące blasamy do ciała , oraz maski do włosów..Ostatnio odkryłam nowa maske , której zapach jest dosc tajemniczy i trudno go okrelisc.Wedlug mnie to jakiś mleczny krem , cudowny , żałuje że nie mam takiego balsamu , ale cóz poradzic ;) Zapach kosmetyków sprawia że lubie do nich wracac, wiec odgrywa ogromne znaczenie ;) Wedlug mnie swieteczne kosmetyki powinny pachniec -Mandarynkami!Tak mandrynkami :) w moim domu od zawsze w swieta sa wielkie kosze mandarynek , wiec nie wyobrazam sobie świat bez tych słodkich cytrusów;) 
blenda2007 (2013-12-19 14:10:58)
zapach
 Zapach kosmetyków jest dla mnie bardzo ważny. Jeżeli utrzymyje si edługo mam poczucie ze kosmetyk robi swoje, relaksuje mnie i sprawia ze czuje sie dobrze:)
Strona komentarzy 8 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar