2013-12-17

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta

Kosmetyki z olejkiem różanym i neroli przeznaczone są do skóry suchej, wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami. Doskonale pielęgnują skórę, głęboko nawilżają i delikatnie natłuszczają skórę, poprawiając ogólny wygląd skóry. Ponadto zmniejszają zaczerwienienia i podrażnienia. Dzięki serii różanej będziesz pachnieć różą i kwiatem pomarańczy!

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy kosmetyków Dr Beta.
 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 

Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 4 zestawy kosmetyków. W skład każdego zestawu wchodzi:

 
Oliwka różana 150 ml

Tonik różany 150 ml

Żel pod prysznic 200 ml

 
 

Konkurs trwa od 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie:
Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 grudnia 2013. 

Komentarze (103)

Uleczka (2013-12-26 18:54:03)
zapach istotny w życiu
Zapach kosmetyków jest bardzo istotny, wiadomo od dawna, iż kobiety uwielbiają otaczać się pięknymi zapachami. Idealnie dobrany do naszych upodobań wpływa na poprawę samopoczucia, a także dodaje pewności siebie. Zapach jest uzupełnieniem stroju jak i makijażu. Wyraża nie tylko osobowość, ale także podkreśla jej temperament i charakter. Wiadomo, że jak każda kobieta jestem zmienna i zapach zależy w dużej mierze od mojego nastroju, ale jednak muszę przyznać, że moim faworytem są nuty owocowe. Kosmetyki tego typu nastawiają mnie optymistycznie do życia i dodają energii. Perfumy jak i inne kosmetyki nie bez powodu noszą określenie drugiej skóry. A jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?? – dość trudno odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli nie znamy idealnie upodobań bliskich to ciężko będzie dobrać dla nich idealny zapach. To, co dla jednych jest piękne innych może wręcz odstręczyć. Dlatego uważajmy na takie prezenty i kupujmy je z głową. 
Zakochana (2013-12-26 14:11:54)
zapach
 Zapach w moim życiu odgrywa wielka role. Mój chłopak sam miesza kilka rodzajów perfum tworząc swoje, uwodzicielskie "cos". Gdy tylko do mnie przychodzi i jest choćby godzinę, aromat pozostaje przez wiele kolejnych. Nie jest przesadnie wypsikany zeby mówić, ze "szambo wysłało". Delikatnie, jeden raz, a moj (wyostrzony jak to u nas, kobiet bywa) zmysł węchu juz to wyczuwa. Kiedy wyjeżdża poduszka jest moja najlepsza przyjaciółką, bo na niej sa resztki Piotrka. Nawet gdy nie osika sie kilka dni, bo zapomni zabrać buteleczki, pomimo kąpieli, ja nadal wyczuwam to. Kocham go, a te perfumy sa afrodyzjakiem na mnie. Idealny zapach? Czy można wogole opisać zapach? Można porównywać, acz kolwiek słowa nie odzwierciedla dokładnie. Perfumy Piotrkas nie sa do opisania.... Moje juz tak. Czekoladowe 'szanelki'- jak to Piotrek mowi : "I mógłbym Cie schrupac, zlizac Ciebie jak czekoladę".  Każdy lubi cos innego, a idealnych perfumow nie ma. Jedne sa uwodzicielskie na mojej skórze, a inne brzydki pachną (jakby faktycznie szambo wysłało), a u kogoś innego zupelnie na odwrót.  Perfumy to sprawa indywidualna.   
Lena W (2013-12-26 13:44:42)
Zapach jest dla mnie bardzo ważny
 Od zawsze uwielbialam wszelkiego rodzaju perfumy, balsamy, wszystko co ładniie pachnie. Ładny zapach jest przyjemny i przyciągający. Nie wyobrażam sobiee dnia bez wsmarowania w siebie ulubionego balsamu czy tez spryskania się perfumami. Moim zdaniem to podstawa. Idealnym zapachem na święta będzie zapach jaśminu lub rożnycg kompozycji cynamonowo jabłkowych, az sie będzie chciala schrupać skorę o takim peeeezyjemnym zapachu.
vesp007er (2013-12-26 12:44:47)
Konkurs!
Zapach kosmetyku ma duże naczenie, Często warunkuje jego zakupienie. Musi być do kosmetyku dopasowany, Najlepiej delikatny oraz stonowany. Często zapachem się sugeruję, Gdy kosmetyki w drogerii kupuję. Idealny dla mniei na święta konieczny, Jest zapach miodu i przypraw korzennych. Ten zapach dzieciństwo me przywołuje, W mojej pamięci go przechowuję. Na pochmurną pogodę i humor zły, Ten zapach zawsze pomaga mi!
bloona@wp.pl (2013-12-26 12:37:16)
konkurs
zapach odgrywa w naszym zyciu bardzo wazna role. dzieki niemu mozemy sie relaksowac, a nawet leczyc. najladniejszy swiateczny zapach to wanilia, kokos, pomarancza
Aneta Szlęzak (2013-12-26 11:58:16)
Zapachy wszedzie zapachy !
Na każdy dzień inny zapach ! Zapach odgrywa bardzo ważną role , zimna wiosną latem jesienią każdy dzień przynosi nam nowe zapachy , rośliny , zapach smacznego jedzenia owoców często wpływa na wybór kosmetyków . Uważam ze idealny kosmetyk na święta to mandarynki ! Zimowe dojrzałe na świątecznym stole , pachnąca skórka da nam poczuć ciepło świąt !
KasiaMalina (2013-12-26 08:08:47)
zapach
 Zapach jest dla mnie bardzo istotny, idealny powinien miec w sobie nutkę szyku, elegancji oraz świezosci ;) 
okulary (2013-12-26 00:03:22)
żapachy
Uważam ,że zapach to jest bardzo ważny to jestem jakimś sensem co dziennego życia . Działa wyrażnie  na psychikę  bo się go czuje jest czymś co stwarza pogodę ducha człowieka,zapewnia dobry nastrój.Nuty zapachowe wokół się roznoszą i magnetycznie przyciągają wokół osoby się znajdujące które wzbudzają zainteresowanie..Na święta to już są bliskie sercu zapachy związane z przygotowaniem potraw,wypieków takie charakterystyczne,jak czekolada pięknie pachnąca z kuchni lub kąpieli. Nawet zapachy cytrusowe ,które są wszechobecne w olejkach kosmetycznych,oraz owocach,lub olejkach do ciast..
Patrycja (2013-12-25 22:53:11)
Czy ten zapach jest istotny ?
Istotne na Tym naszym małym świecie jest na 100% zapach. Będziemy rozmawiać z osobą która nie podeszła nam pod względem wyglądu, ale nie zapachu. Będzie się nam taka osoba źle kojarzyć do końca życia. Dlatego święta pachną zawsze czymś najlepszym... dla mnie to jest zapach gotowanej kaszy ze śliwami, pomarańczy i tego czego nie może zabraknąć w każdym domu.... choinki. Jakiś czas temu oglądałam film dokumentalny o głodnych dzieciach na świecie. Mówiono tam, że jakby wszystkie kobiety świata przestały kupować perfumy i przekazały te pieniądze na głodujące dzieci to nie byłoby głodu na świecie... Tak piękne, a tak ciężkie do zrealizowania... Daje do myślenia.
Marzena (2013-12-25 21:35:32)
Zapach kosmetykow
 Zapach kosmetykow jest bardzo wazny,tym bardziej,ze mamy do wyboru tak duzo firm!Nigdy nie kupuje po raz drugi kremu lub balsamu,jezeli zapach mi nie odpowiadal...Osobiscie lubie zapachy delikatne,swieze a nie przepadam za woniami mocnymi,orientalnymi,od tych nawet boli mnie glowa!
Strona komentarzy 6 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar