2013-12-17

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta

Kosmetyki z olejkiem różanym i neroli przeznaczone są do skóry suchej, wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami. Doskonale pielęgnują skórę, głęboko nawilżają i delikatnie natłuszczają skórę, poprawiając ogólny wygląd skóry. Ponadto zmniejszają zaczerwienienia i podrażnienia. Dzięki serii różanej będziesz pachnieć różą i kwiatem pomarańczy!

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy kosmetyków Dr Beta.
 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 

Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 4 zestawy kosmetyków. W skład każdego zestawu wchodzi:

 
Oliwka różana 150 ml

Tonik różany 150 ml

Żel pod prysznic 200 ml

 
 

Konkurs trwa od 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie:
Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 grudnia 2013. 

Komentarze (103)

agf (2013-12-27 15:04:06)
Magia zapachu
Zapachy są w życiu tym, co z pozoru niewidoczne, nienamacalne, ale bez czego niemal nie dałoby się żyć. Bo czyż mężczyzna byłby tak pociągający bez zapachu? Czy jedzenie bez aromatów smakowałoby tak samo? Czy pobyt nad morzem na rozgrzanej plaży pozbawiony swej charakterystycznej woni wprawiałby nas w taki sam cudowny, pełen błogości stan?  Czy święta bez zapachu wigilijnych dań, cynamonu i cytrusów byłyby tak samo magiczne? Jestem pewna, że nie. Dlatego zdecydowanie twierdzę, że zapachy odgrywają w moim życiu ogromną rolę, w tym także zapachy kosmetyków. Tak naprawdę zapach jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o zakupie kosmetyku. Bo nawet jeśli będzie on mieć udowodnione super działanie, szybkie efekty,  fantastyczną konsystencję itd, a nie będzie ładnie pachnieć - nie kupię. Używanie kosmetyków to dla mnie także przyjemność, nie tylko obowiązek, dlatego wybieram te, których zapach mi dopowiada, a często nawet wręcz pobudza zmysły. Co by zaś wyszło z połączenia świąt i kosmetyków? Jaki zapach bym chciała? Wszytsko razem... powiedzmy kosmetyk o zapachu makowca oblanego słodkim lukrem w towarzystwie herbaty z cytryną i imbirem :)
madzia912 (2013-12-27 14:35:23)
Fantastyczny zapach !
Każda kobieta pragnie czuć się pięknie i kusić swoim cudownym zapachem. Kosmetyki sprawiają , iż reprezentanki płci pięknej czują się świeżo ,  uroczo oraz nadzwyczajnie. Dzięki fantastycznemu aromatowi uwodzą mężczyzn oraz - co najważniejsze - czują się atrakcyjnie. Według mnie święta to czas , w którym mile spędzamy godziny w gronie naszych najbliższych. Są to chwile odpoczynku oraz miłości.  Te niesamowite święta odzwierciedla woń czekoladowo-waniliowa. Rewelacyjnie współgra z obecnym , wspaniałym klimatem uroczystości. Relaksuje oraz swym olśniewającym aromatem przenosi nas  do bajecznych chwil oraz do wymarzonego świata.
Oliwia (2013-12-27 13:16:22)
odp. na drugie pyt. o Święta i zapachy
Świeta : kolorowe masla do ciała...bogactwo nowych zapachów...uwielbiam to! Same opakowania najczęściej proszę: zjedz mnie! a tu nie:) można tylko albo aż wsmarować je w siebie! piernikowe, cynamonowe, waniliowe, ziołowe cudeńka! która kobieta tego nie lubi?! nie znam takiej:) dlatego każda z nas powinna wtedy sama sobie kupić taki kosmetyk, którego zapach rozaniela..! należy się nam to Panie:) i ja tak robię co rok:)
Jan (2013-12-27 13:11:38)
*** fiu fiu ah te zapachy ***
Jako przedstawiciel męskiego grona konkursowiczów dodam, że dla mnie ważna jest świeżość, żeśkość zapachu! Lubię poczuć się jak "nowonarodzony" psikając się fajnymi perfumami ale też lubię poczuć delikatność kremując się kremami np. na zmarszczki itp.  Swiątecznie równa się u mnie zapachowo. Zawsze wtedy kupuję kosmetyki z nutą cynamonu, gozdźika...wtedy lubie pachnieć bardzo męsko, intensywniej...od kobiety też oczekuję i lubie gdy jest otulona różami, zapachami cynamonu, wanilii..kosmetyki na Świeta zdecydowanie zapachowe, zdecydowanie z eksperymantami i paletą owoców:)
Oliwia (2013-12-27 13:03:14)
Zapach = odlot do raju, bezpieczeństwo i pewność siebie
Zapach to dla mnie coś co mnie identyfikuje, coś co mnie określa. Musi mnie przenosić w inny swiat...sprawiać, że czuję się pewnie i mogę brylować wśród innych, mogę zaskakiwać..to niezwykle przyjemne jeśli mój zapach wpada też w gust  bliskich mi osób..sprawia, że ludzie chcą być obok a mój chlopak mnie pożada..dlatego jestem niewolnikiem perfum..dobrych perfum..i dlatego zwracam uwagę na to jaki jest w balsamach, tonikach i innych kosmetykach..musi być delikatny ale zarazem interesujący..nienachalny ale charakterystyczny...Jednym słowem zapach to istotny, niewidoczny ale jakże ważny element przy zakupie każdego nowego kosmetyku!!
n2004 (2013-12-27 12:14:04)
zapach
Zapach ogrywa duża rolę w moim życiu, w ogóle jest on bardzo ważny w zyciu człowieka - dzięki feromonom zakochujemey się, poszczególne zapachy wykorzystywane w aromaterapii mogą wprawić nas w dobry nastrój lub przeciwnie, sprawic, ze poczujemy sie źle. Uwielbiam zapach dobrego jedzenia, zapach natury np świezo skoszonej trawy czy ziemi po deszczu, zapach perfum mojego ukochanego... Kosmetyki o pieknym kobiecym zapachu sprawiaja, że czuje sie wyjatkowo i luksusowo. Uważam, ze idealny kosmetyk na swięta powinien pachnieć cytrusowo - energetyczny, otulajacy zmysły zapach pomarańczy, albo jeszcze lepiej mandarynki, w tym przypadku sprawdzi sie znakomicie, nic nie kojarzy sie bardziej ze swietami niz własnie te owoce.Idealnie pasowalby tez tu zapach czekolady (może byc zmieszany z pomarancza, bo to swietne połaczenie nie tylko kulinarne) lub żurawiny, która na swiatecznym stole pelni rownizez znaczaca rolę:)
anka (2013-12-27 11:54:37)
bardzo ważny jest zapach
najlepiej owocowy, cynamonowy albo kwiatowy ;)
Wolusia (2013-12-27 10:10:19)
Zapachowy zawrót głowy
 Zapachy mają dla mnie ogromne znaczenie. Zdarza się, jeden człowiek odstrasza drugiego swoim naturalnym zapachem...i nie dlatego  że o siebie nie dba. Mam wrażenie, że działamy jak zwierzęta, dobierając się w pary... Idealny zapach na święta powinie być wspomnieniem wiosny i lata. W kuchni królują zapachy związane z potrawami świątecznymi, w pokoju związane z lasem za sprawaa choinki... Dlatego zapach kwiatów uzupełniłby odczucia naszego zmysłu. A które kwiaty? To już kwestia indywidualnego upodobania
Ada (2013-12-26 23:13:29)
Zapach to podstawa!
 Chyba każdy z nas lubi ładnie pachnieć. Zapachy, szczególnie te łagodne uspokoają człowieka, odpręzają. Ostre lub pociągające mówią same za siebie. Nie wyobrażam sobie, gdyby na świecie nikt, ani nic przyjemnie nie pachniało. Natomiast jeśli o święta chodzi, to kojarzy mi się zapach jabłka i cynamonu. Sama nie wiem dlaczego, ale to chyba wspomnienia z dzieciństwa, kiedy babcia podawała nam takie danie.
AZj (2013-12-26 21:06:00)
Pomarańcza z goździkami
Chyba każdemu, czyje dzieciństwo przypadło na lata późnej komuny Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z zapachem pomarańczy. Mój synek ponakłuwał dla nas pomarańczę goździkami. Gdy wchodzi sie do mieszkania - przepięknie pachnie -  to jest właśnie ten zapach! Apel do producentów kosmetyków - poproszę o taki żel do kąpieli.
Strona komentarzy 5 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar