2013-12-17

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta

Kosmetyki z olejkiem różanym i neroli przeznaczone są do skóry suchej, wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami. Doskonale pielęgnują skórę, głęboko nawilżają i delikatnie natłuszczają skórę, poprawiając ogólny wygląd skóry. Ponadto zmniejszają zaczerwienienia i podrażnienia. Dzięki serii różanej będziesz pachnieć różą i kwiatem pomarańczy!

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy kosmetyków Dr Beta.
 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 

Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 4 zestawy kosmetyków. W skład każdego zestawu wchodzi:

 
Oliwka różana 150 ml

Tonik różany 150 ml

Żel pod prysznic 200 ml

 
 

Konkurs trwa od 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie:
Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 grudnia 2013. 

Komentarze (103)

batonzo (2013-12-28 17:51:40)
zapach świąt
Zapach jest dla mnie podstawowym elementem wyboru kosmetyków. Coś może być super ekologiczne, przynosić super efekty, odmładzać mnie o sto lat, ale musi pachnieć i już. Pachnieć na dodatek zapachem, który chciałoby się pochłonąć w całości. Zawsze, zanim kupię balsam, żel, płyn do kąpieli itp. oddaję się rytuałowi wąchania. Gorzej jest z kremami, bo są szczelnie zamknięte. Nie jestem w stanie znieść kosmetyku, który ma zapach nijaki albo wcale nie pachnie. Zdarzyło mi się dostać kosmetyk o ponoć rewelacyjnym działaniu, ale właśnie zapach powodował, ze nie byłam w stanie go użyć. Natomiast świąteczny kosmetyk to na pewno zapach pomarańczy, mandarynki, wanilii i lasu.  
aknitjam (2013-12-28 17:11:13)
Decydujący zapach
 Zapewne nie będę oryginalna mowiac, ze zapach ma dla mnie bardzo istotne znaczenie przy wyborze kosmetyków. Kazdy ma swoje ulubione zapachy, ktore sprawiaja, ze uzywanie kosmetykow wprowadza nas w przyjemny nastroj. Idelany kosmetyk na święta powinien miec zapach cynamonu, miodu bądź piernikowy. To są zapachy, które najbardziej kojarzą sie z zimą i są to 'ciepłe' zapachy, dlatego idealnie pasują do zimowej pogody za oknem
rubik (2013-12-28 15:09:38)
zapachy
Zapach kosmetyków to odprężenie Zapach to także ukojenie. To zniewalajaca chwila kąpieli to zapach którym niejedne życie zmieni. To chwila radości i przyjemności która w domach zawsze gości. A idealny kosmetyk na święta to taki zapach co każdy pamięta  Zawsze subtelny z Kardamonem Zawsze dostojny i z niezłym tonem co też rozgrzeje doda nam animuszu Co olśni i rozpieści nawet tych co w buszu.    
onlyme30 (2013-12-28 13:30:26)
Świąteczne zapachy...
 Pachnące kosmetyki są dla mnie bardziej zmysłowe i pożądane, bo pozostawiają na mojej skórze przyjemną nutkę szalonej soczystości, kwiatowej lekkości czy też marzycielskiej słodyczy. Gdy kosmetyk pachnie zapachami które lubię, najzwyczajniej sięgam po nie częściej, bo wprawiają mnie w radosny i błogi nastrój, po prostu stosować je na ciało to dla mnie urzekająca przyjemność. Święta to wyjątkowy czas, dlatego kosmetyki powinny pachnieć czymś unikalnym, czymś co będzie zwiastować świąteczny nastrój i współgrać z jego klimatem. Taki kosmetyk winien mieć coś ponętnie słodkiego niczym piernikowa chatka czy cynamonowo-pomarańczowe ciasto.  Powinien unosić się w nich lekki zapach szlachetności, niczym gwiezdny pył Pierwszej Gwiazdki i magia drobinek złota. Przebijała by przez nie nutka choinkowej aury, spleciona z aromatem migdałów, by wydobyć wszystko co najlepsze w Świętach:)
kinias19 (2013-12-28 13:12:09)
konkurs
 Czym byłby świat bez zapachów? Czy potraficie sobie wyobrazić wiosnę bez zapachu bzu? Albo dostać od ukochanego bukiet róż, które w ogóle nie pachną? A co jeśli byśmy brały kąpiel pozbawioną eterycznych olejków? To byłby na prawdę nieciekawy, pozbawiony wrażeń świat. Ja wierzę, że zapachy mają moc przywoływania wspomnień. Moja mama zawsze mi powtarzała, że gdy czuje pomarańcze, myśli o Świętach z dzieciństwa. Za jej czasów pomarańcze jadło się przewaznie na Święta bo w ciągu roku były one po prostu nieosiągalne. Dla mnie świąteczny kosmetyk powinien pachnieć cynamonem i miodem. To właśnie te zapachy potrafią wprawić mnie w dobry nastrój i zrelaksować :)
alicjamagdalena (2013-12-27 23:46:50)
konkurs
Zapach odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Jestem szczęśliwa z tego, że dane mi jest mieć węch. Poznałam kobietę, której ten zmysł został uszkodzony, skutkiem tego nie jest ona w stanie poczuć nic.. Od chwili, kiedy usłyszałam o jej tragedii, doceniłam dar zapachu podwójnie. Z radością niuchałam kwiaty, czułam pachnące morze, wiatr w górach, świeżo skoszoną trawę, a przede wszystkim zapachy unoszące się w kuchni uszczęśliwiały moje serce. Kosmetyki utulone aromatyczną nutką są przeze mnie oczywiście pożądane, a na święta powinny pachnąć wanilią, piernikami lub mandarynkami.
łatka_pyskatka (2013-12-27 23:06:58)
Wyjątkowość zapachu
 Zapach odgrywa bardzo ważą rolę w moim życiu. Dzięki zapachom rozpoznaję znajome miejsca, osoby, uczucia i doznania. Dzięki wechowi przyjemniej się funkcjonuję, a jeśli chodzi o mężczyzn- często można rozpoznać felerny okaz Jeśli mężczyzna ładnie pachnie, wiadomo że dba o siebie i będzie równie mocno dbał o swoją kobietę. Często też zapach perfum mówi wiele o mężczyźnie- jeśli jest kiczowaty, nieprzyjemny lub przesadzony już wiem że nic pozytywnego mnie z nim nie czeka. Idąc tym tropem, dla siebie dobieram kosmetyki o przyjemnych dla mojego nozdrza zapachach. Zapach kosmetyków których używam wprawia mnie w odpowiedni nastrój. w zależności od potrzeby; daje mi ukojenie, odprżenie, relaks, uspokaja lub pobudza, wprawia mnie w melancholję. Mam takie kosmetyki które stosuję od lat, ze względu na skuteczność ale także to iż ich zapach wprawia mnie we wspomienia najpiekniejszych chwil które chcę zapamiętać: młodzieńczych szaleństw i dojrzałych wyborów. Bardzo istone jest to abym ja i osoby w moim otoczeniu czuły komfort ciągle czując roztaczajacą się wokół mnie woń kosmetyków. Bardzo świąteczny zapach kosmetyków, to taki który od razu wyołuję wspomnienie światecznego nastroju w głowie. Dla mnie takim światecznym zapachem dla kosmetyków jest zapach pomarańczy i goździków. Pomarańcze w święta w naszych domach były zawsze obecne. Każdy z nas pamięta z doświadczenia lub opoieści iż za komuny na święta zawsze były pomarańcze. PRL wprowadził do naszych domów nie odłączną tradycję świat z cytrusami, za którymi w długich kolejkach czekał każdy. Pomimo że czasy komunistyczne mamy już za sobą, pomarańcze ciągle królują w domach polaków. To zapch który odwiecznie kojarzy się ze świątecznym nastrojem. Kosmetyki o tym zapachu dodają energii i radości życia, jeśli zmiksujemy tą woń z aromatem goździków stworzymy wyjatkowy świąteczny zapach. To duet który w święta jest obowiązkowy a na moim ciele wprost wymarzony.
Daria (2013-12-27 22:31:34)
Mój zapach - mój świat
    Niestety problem nadal występuje, więc odpowiedź zamieszczam tu:   Autor: daria Tytuł: Mój zapach - mój świat Komentarz:   Zapach, szczególnie kosmetyków, nigdy nie był i nie będzie mi obojętny. W moim życiu odgrywa ważną rolę, ponieważ właściwie dobrany dodaje mi pewności siebie, wprawia w świetny nastrój, odpręża, przypomina miłe chwile, a także wyraża prawdziwą mnie. Poza tym każda kobieta pragnie uwodzić mężczyzn właśnie pięknym i niepowtarzalnym zapachem.   Idealny kosmetyk na święta to nic innego jak zapach dzieciństwa. Będąc dzieckiem uwielbiałam dostawać od mamy moje ulubione perfumy. Dziś, gdy widzę pod choinką torebkę z ulubionym flakonikiem słodkich perfum, nie ma dla mnie bardziej wzruszającego prezentu.      
Domisia2010 (2013-12-27 20:19:18)
Zapach to podstawa
 Zapach jest bardzo istotny, zapach perfum jest rzeczą gustu, natomiast zapach kosmetyków powinien być delikatny i długo się utrzymujący, wywołuje uczucie świeżości przez wiele godzin. Czuje się wtedy bardzo komfortowo.
eSD (2013-12-27 18:11:03)
Dr Beta
Zapachy odgrywają sporą rolę w moim życiu - może uspokoić lub pobudzić, poprawić humor lub go popsuć, zachęcić do czegoś lub zniechęcić itp itd Natomiast świąteczny kosmetyk pielęgnacyjny powinien być neutralny lub być ledwo wyczuwalny. Święta są wystarczająco bogate w różne zapachy... Perfumy i wody toaletowe mogą mieć lekko słodki, korzenny zapach z odrobiną cytrusów.
Strona komentarzy 4 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar