2013-12-17

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta

Kosmetyki z olejkiem różanym i neroli przeznaczone są do skóry suchej, wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami. Doskonale pielęgnują skórę, głęboko nawilżają i delikatnie natłuszczają skórę, poprawiając ogólny wygląd skóry. Ponadto zmniejszają zaczerwienienia i podrażnienia. Dzięki serii różanej będziesz pachnieć różą i kwiatem pomarańczy!

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy kosmetyków Dr Beta.
 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 

Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 4 zestawy kosmetyków. W skład każdego zestawu wchodzi:

 
Oliwka różana 150 ml

Tonik różany 150 ml

Żel pod prysznic 200 ml

 
 

Konkurs trwa od 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie:
Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 grudnia 2013. 

Komentarze (103)

beatkaa84 (2013-12-31 10:32:22)
Zapach:)
Dla mnie zapach kosmetyków jest bardzo ważny,ponieważ lubię otulać swoje ciało cudownymi aromatami.Lubię pachnieć świeżo,delikatnie,lekko i zmysłowo:) Lubię zachwycać zapachem mężczyzn oraz kusić ich zapachem mojej skóry.Idealny kosmetyk na Święta powinien pachnieć przede wszystkim wanilią,cynamonem,migdałami,bo zapachy tych produktów kojarzą mi się z ulubionymi Świątecznymi ciasteczkami:)
Jadwiga Dymon (2013-12-30 20:48:11)
Zapach - rzecz gustu
Każdy kosmetyk ma swoją specyfikę działania. Jeżeli producent chce, abyśmy do niego wracali, musi stworzyć odpowiedni zapach. Niezbyt mocny, przyjemny i przyciągający. Każda pora roku ma również swój specyficzny klimat. W okresie świątecznym towarzyszy nam zapach piernika, imbiru, korzeni... zimą potrzebujemy zapachów kojących: jaśminu, lekkiej lawendy.
Erna (2013-12-30 19:22:55)
Konkurs
Zapach kosmetyków odgrywa dużą rolę w moim życiu, dlatego że zmysł powonienia wyłapuje aromaty jakie lubię najbardziej i takimi chcę się otulać, pachnieć oraz podkreślać swoją osobowość.  Wybieram kosmetyk lub perfumy te, które  zawierają nuty zapachu róży, jaśminu, bergamotki lub  zielonej herbaty. Idealny kosmetyk na święta powinien pachnieć: jodłą aby świateczny nastrój rozbudzić, cynamonem aby apetyt pobudzić, zieloną cytryną aby atmosferę świateczną orzeżwić, różą aby odświetnej elegancji dodać, lubczykiem aby atmosferę  miłości w rodzinnym gronie podnieść.
paulina (2013-12-30 17:45:31)
kazda kobieta
kazda kobieta powina czuc sie wyjatkowo i znakomicie dla siebie  zapach wyjakowy powinien pachniec migdałowo kokosowy bo moim zdaniem jest to swietne połaczenie zapachu.
wiewiorczak (2013-12-30 15:46:36)
zapach przyciągana
Tak dla mnie zapach ma znaczenie działa na moją podświadomość i psychikę ,jest moja wizytówka i jak ja zmienny jest .Zapach i kosmetyki uwodzą .świąteczny kosmetyk to dla mnie mieszanka laski wanilii ,cynamonu i czerwonego wytrawnego Pinot Noir wina.
Gienka (2013-12-30 12:01:12)
Dr Beta
Zapachy od zawsze odgrywały dużą rolę w moim życiu. To dzięki nim możemy "przenieść się" w czasie do świąt z dzieciństwa, albo przypomniec sobie osobę, która zapadła nam w pamięci ze względu na charakterystyczny zapach jaki ze sobą niosła. Zapach kosmetyków jest w moim odczuciu bardzo ważny. Musi "pasować" do osobowości danej osoby. Nie wyobrażam sobie siebie pachnącej świeżymi lub delkatnymi zapachami... uwielbiam zapachy ciężkie, kadzidlane, przez niektórych uważane wręcz za duszące. Kosmetyki na okres świąteczny powinny pachnieć świętami, a więc goździkiem, cynamonem, imbirem, nutką skórki pomarańczowej... doskonale skomponowany świąteczny zapach kosmetyku wprowadzi w nastrój, odpręży i zachwyci. Oczywiście, kosmetyk musi wypełniać swoją funkcję, a więc pielęgnować, nawilżać, wygładzać, regenerować, ale to jego zapach nierzadko decyduje o tym, czy się na niego zdecydujemy czy nie. Nie jest więc jedynie dodatkiem, a bardzo ważną częścią danego kosmetyku.
ankak23 (2013-12-30 11:33:48)
Różanym aprobującym-mówię tak!
Zapach jest kryterium uwzględnianym przeze mnie, ponieważ niejednokrotnie determinuje pierwsze wrażenie, a często nawet skojarzenia. Państwa nagroda bez wątpienia pomoże mi przy wyborze finalnym idealnego zapachu. Myślę, że opcja woni różanej jest wspaniałą inicjatywą i zachętą do konkursowych zmagań.
mika19 (2013-12-30 00:27:18)
:)
 tak, może zadecydowac o pierwszym wrażeniu pomarańczowo-cynamonowy;)  
armantientov (2013-12-29 22:47:56)
Zapach moja miłość
Zmysł węchu odgrywa znaczącą rolę w egzystencji całej populacji w tym i moim. Zapach kosmetyku pomaga nam  poczuć i odkryć namiastkę nowych, tajemniczych aromatów. W ten sposób możemy się zrelaksować i ukoić zszargane nerwy otulając się kwiatową nutą zapachową. Biorąc zwykły prysznic czujemy się jak w ogrodzie  pełnym kwiatów przy pomocy artykułów kosmetycznych.  Zapach Świąt to dla mnie nuta pomarańczy i goździka, które wiszą na mojej choince jako ozdoby świąteczne.   
Anna Ziobro (2013-12-29 19:32:09)
Idealny zapach na Święta
Zapach to coś, bez czego nie wyobrażam sobie życia. Odgrywa on ogromną rolę każdego dnia, a sam węch wspomaga przecież pozostałe zmysły. Jeśli chodzi o kosmetyki to ich zapach jest dla mnie szalenie ważny. Ja kolekcjonuję zapachy pod postacią żeli pod prysznic i płynów do kąpieli - po prostu mam ich mnóstwo i stosuję w zależności od potrzeby i nastroju. Właśnie pod prysznicem i w wannie najbardziej odczuwam moc zapachów. A jaki zapach zamknięty w kosmetyku byłby dla mnie idealny na Święta? Myślę, że przy obecnych warunkach pogodowych, to szalenie chciałabym poczuć pod prysznicem zapach zmrożonego powietrza, świeżego śniegu, pomieszane z aromatem sosnowych igieł... To byłoby właśnie to!
Strona komentarzy 2 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar