2013-12-17

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta

Kosmetyki z olejkiem różanym i neroli przeznaczone są do skóry suchej, wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami. Doskonale pielęgnują skórę, głęboko nawilżają i delikatnie natłuszczają skórę, poprawiając ogólny wygląd skóry. Ponadto zmniejszają zaczerwienienia i podrażnienia. Dzięki serii różanej będziesz pachnieć różą i kwiatem pomarańczy!

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy kosmetyków Dr Beta.
 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 

Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 4 zestawy kosmetyków. W skład każdego zestawu wchodzi:

 
Oliwka różana 150 ml

Tonik różany 150 ml

Żel pod prysznic 200 ml

 
 

Konkurs trwa od 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie:
Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 grudnia 2013. 

Komentarze (103)

Dorotka (2013-12-18 18:20:43)
...
Zapach koi... Zapach nęci... Zapach kosmetyków mych... Mojemu partnerowi w głowie za kręcił... Zapach kosmetyków już dużą odegrał w mym życiu role.... Dlatego .... Zapomnieć o nich sobie nie pozwolę...   Delikatny jak śnieżki z nieba spadające... Swoim kształtem tłumy zniewalające... Aromatyczny... Kwiatowy może lawendowy... Naturalny jak kompot z śliwek suszonych... Skuteczny... Jak kolędy humor poprawiający...  Tak jak rozpakowywanie prezentów... Nie męczący... Lecz relaksujący... Tak powinien wyglądać... Pachnieć... I działać mój idealny kosmetyk....  
Ciekawska Magdalena (2013-12-18 18:08:27)
:)
Idealny zapach na święta kosmetyku to piernik i cynamon, dzieki, kórym czuję jakbym ja sama była świątecznym wypiekiem.  Zapach dla mnie jest bardzo ważny aczkolwiek mniej ważniejszy niż dobre działanie kosmetyku.
tusia1100 (2013-12-18 17:10:33)
Zależy w jakich kosmetykach
 Jeśli chodzi o krem do twarzy, to liczy się tylko odpowiednie nawilzenie. Jeśli chodzi natomiast np o balsam do ciała, albo żel pod prysznic, to uwielbiam, jak pachnie. Orzeźwia mnie to, nadaje energii i dodaje pewności siebie. Na święta idealne są zapachy korzenne, piernikowe ..
Martyna (2013-12-18 16:54:15)
Zapach
  Zapach to jeden z naszych zmysłów, więc to istotna część naszego życia. To właśnie on pobudza moją wyobraźnie, oblewa falą niesamowitych doznań. Kosmetyki o miłym zapachu towarzyszą mi cały dzień, dzięki nim czuje się miękko, delikatnie, a zarazem pewnie. Idealny zapach kosmetyków na święta powinien relaksować wonią mleka, bądź kokosa, być miękki i aksamitny jak płatki kwiatów, a jednocześnie z nutą mandarynki, cynamonu czy wanili bo to przecież zapachy wspomnień... zapachy Świąt.
Yoanne91 (2013-12-18 13:50:03)
Kojący zapach
 Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta? Zapach jest dla mnie jedną z najważniejszych cech kosmetyków. Szególnie jeśli chodzi o zele pod prysnic czy masła do ciała.  Uwielbiam mieć świadomość, ze otula moje ciało i nie opuszcza przez cały dzień. Zawsze tez staram się, zeby w całym moim domu pięknie pachniało. Lubię kiedy goście przychodzą w chwalą, ze wszystko dopięłam na ostatni guzik;) Jeśli chodzi o świąteczny zapach to połączenie relaksacyjnego olejku-zeby łagodzić przedświąteczny stres z zapachem choinki przyniesionej prosto z lasu oraz do tego pierniki prosto z piekarnika.  
Paula Wrońska (2013-12-18 13:03:39)
zapach
Dla mnie zapach- kosmetyków i nie tylko- to nieodłączny element towarzyszący w życiu! Zapach zawsze był dla mnie przywodzicielem wspomnień, zapach od razu przynosi mi do głowy wspomnienia osób, miejsc, wydarzeń. Zapach jest dla mnie obowiązkowym aspeketem w kosmetykach- oprócz działania uwielbiam delikatne zapachy kosmetyków. W kosmetyckach uwielbiam zapachy słodkie i naturalne- kokos, czekolada. Ale bardzo cenię sobie zapach szlachetnej róży. Od dawna już stosuję zamiast toniku wodę różaną do twarzy. Oprócz doskonałego działania tej wody, doceniam ogromnie jej zapach. Uwielbiam wieczorem rozlać ją na wcacik i wąchać! Wlewam również kropelkę wody różanej do pojemnika parowego wieszanego na kaloryferze- by zapach szlachetnej róży mógł towarzyszyć mi cały dzień;)
Magda (2013-12-18 12:35:16)
Co za dużo, to niezdrowo
Jak zapewne większość Pań, tak i ja lubię pachnące kosmetyki. Ale bez przesady! Szczególnie, jeśli każdy kosmetyk pachnie inaczej i zapachy "gryzą się". Wtedy najlepsze są - moim skromnym zdaniem - kosmetyki bezzapachowe. Ale jeśli używamy całej serii specyfików, to można pięknie i długo pachnieć. Jeśli chodzi o świąteczne zapachy, to marzę o kosmetykach o zapachu pysznego PIERNIKA :) Wesołych Świąt!
szczurek7704 (2013-12-18 11:23:54)
Zapachy
W moim życiu zapach odgrywa bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą rolę. Określone zapachy potrafią przywołać wspomnienia, nie tylko te piękne ale również te przykre. Rozmaite wonie, gdy tylko je poczuję, natychmiast wywołują skojarzenia. Mogę nawet zaryzykować twierdzenie, że moje życie składa się ze smaków i zapachów właśnie. Kiedyś zdarzyło mi się nawet odruchowo iść za nieznajomą osobą, bo pachniała tak pięknymi perfumami. Wielokrotnie przyłapałam się na tym, że przy wyborze kosmetyków kieruję się w przeważającej części nosem. Nawet najbardziej luksusowy czy cudowny specyfik nie ma u mnie szans, jeśli jego zapach mi się nie spodoba. Dlatego idealny kosmetyk na święta musi mieć niespotykany aromat, który obudzi wspomnienia i będzie kojarzył się z cudownymi świętami. Powinien mieć wyczuwalną nutkę korzennych przypraw: cynamonu, kardamonu i goździków, które kojarzą się z piernikami, słodycz karmelu i wanilii, bo tak smakuje lukier na świątecznych ciastkach. Nie powinno w nim zabraknąć ożywczej woni cytrusów: pomarańczy i mandarynek, bo te owoce nieodmiennie kojarzą się ze świętami. Chciałabym, żeby były w nim wyczuwalne nuty migdałowe a także miód i rodzynki, bo można je znaleźć w najsłodszym świątecznym deserze: kutii. Tak pachnący kosmetyk powinien pojawiać się co roku przed świętami, żeby wyczarować podniosły nastrój i magiczną atmosferę.
ksial13 (2013-12-18 09:46:49)
Zapach ważna rola
 Zapachy odgrywają bardzo ważną rolę, nie widzimy ich ale czujemy tak samo jak inni czują nasz zapach.Zapachy przypominają nam różne sytuacje z życia , po zapachu kojarzymy znajome osoby które tak pachniały, dlatego powinniśmy zadbać o to by tak samo nas ktoś zapamiętał po przyjemnym zapachu.Zapach perfum powinniśmy wybierać tak by pasował do naszej osoby, by  był idealnydla nas. Idealny zapach kosmetyku na Święta Bożeg narodzenia to taki który nam się od razu skojarzy ze świętami czyli jak dla mnie : wanilia, pomarańcza i cynamon.
Maria (2013-12-18 09:08:16)
Zapachy to zmysły...
Zapachy odgrywają olbrzymią rolę.Sa niiewidoczne dla oka, ale malują w wyobrażni różne obrazy, wspomnienia, tęsknoty, przeżycia, doznania. Zapachy kosmetyków kojarzą mi się z różnymi sytuacjami życiowymi , zarówno tymi dobrymi, jak i złymi. Jeśli były to dobre wspomnienia, to wracam do nich, by poczuć się jak wtedy. gdybyło mi dobrze. Pamietam i będę pamietac do końca życia zapach kosmetyku,którym pachniał mój znajomy. Zakochana byłam w nimk , ale było to platoniczna miłość.On zmarł tragicznie, a ja , gdy go wspominam, wspominam zapach, którego już nigdy potem nie spotkałam. Jesli chodzi o zapachy kosmetyków na świeta, to muszą koniecznie pachnieć wanilią, karmelem,. pomarańczą
Strona komentarzy 10 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar