2013-12-17

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta

Kosmetyki z olejkiem różanym i neroli przeznaczone są do skóry suchej, wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami. Doskonale pielęgnują skórę, głęboko nawilżają i delikatnie natłuszczają skórę, poprawiając ogólny wygląd skóry. Ponadto zmniejszają zaczerwienienia i podrażnienia. Dzięki serii różanej będziesz pachnieć różą i kwiatem pomarańczy!

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy kosmetyków Dr Beta.
 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 

Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 4 zestawy kosmetyków. W skład każdego zestawu wchodzi:

 
Oliwka różana 150 ml

Tonik różany 150 ml

Żel pod prysznic 200 ml

 
 

Konkurs trwa od 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy Dr Beta” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie:
Czy zapach (zwłaszcza kosmetyków) odgrywa dużą rolę w Twoim życiu oraz jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na święta?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 grudnia 2013. 

Komentarze (103)

internautka (2014-04-03 08:52:24)
czy będa kiedyś wyniki???
jak w tytule... nie możemy się doczekać... 
Sylwia Foj (2014-02-22 04:40:57)
wyniki
Witam serdecznie:-) Czy pojawiły się już wyniki konkursu, bo ja nie mogę znaleźć?:-( pozdrawiam
Ania (2014-01-10 21:31:51)
ZAPACH TO WIĘCEJ NIŻ WRAŻENIE WĘCHOWE
 Zapachy oznaczają dla mnie przeniesienie się w inny świat. Gdy poczuję śliczną woń kosmetyku, to wystarczy, że przymknę oczy, a czuję, że zapach otula mnie jak delikatna mgiełka. To tak, jakbym nurkowała w wodzie nasyconej aromatyczną wonią. A  świąteczny, bożonarodzeniowy zapach to dla mnie zapach dzieciństwa - cynamonu, pomarańczy, igliwia i domowego ciasta pieczonego przez moją cudowną Mamę 
Ania (2014-01-10 21:28:23)
ZAPACH TO WIĘCEJ NIŻ WRAŻENIE WĘCHOWE
 Zapachy oznaczają dla mnie przeniesienie się w inny świat. Gdy poczuję śliczną woń kosmetyku, to wystarczy, że przymknę oczy, a czuję, że zapach otula mnie jak delikatna mgiełka. To tak, jakbym nurkowała w wodzie nasyconej aromatyczną wonią. A  świąteczny, bożonarodzeniowy zapach to dla mnie zapach dzieciństwa - cynamonu, pomarańczy, igliwia i domowego ciasta pieczonego przez moją cudowną Mamę 
Sandra (2014-01-03 20:30:43)
Zapach
 Zapachy sa dla mnie bardzo ważne, ponieważ można powiedzieć, że mam fioła na ich punkcie. Ciągle mam przy sobie perfumy, mgiełki, czy roletki. Mój pokój jest pełen zapachów i świeczek. Gdy podoba mi się czyjś zapach, nie mogę odejść od tej osobe zapach dodaje nam pewności siebie, poprawia nastrój oraz sprawia, że nikt nie przejdzie obok nas obojętnie. Idealny zapach na zimę to kwiatowy, a szczególnie lawendowy. Zapach ten kojarzy się z ciepłymi dniami, dzięki czemu zime mozna znieść lepiej.
Magda (2013-12-31 23:38:37)
zapach
Zapach odgrywa dla mnie istotną  rolę w życiu jak i w życiu  każdej kobiety. Każda z nas lubi pachnieć i czuć się komfortowo. Zapach dla mnie jest czymś magicznym, odprężającym co daje mi ukojenie. Myślę,ze nie ma brzydkich zapachów, czasem one poprostu  nie są w naszym guściu. Ja kocham zapach róży, wanili, cytrusów i kiedy idę do sklepu zapach sam mnie odnajduje :-)
leibstandarte (2013-12-31 21:15:40)
nieznaczne znaczenie
 Hmm.. Zapachy to ja mam w dupie. I tak jak zdanie owo jest dwuznaczne, tak kosmetyk powinien być konkretny, skupiony /kurcze, skąd te dwuznaczności dziś/ na działaniu, na swej funkcji. Ma być bazą, podstawą, piedestałem, na którym dopiero zbuduje się całokształt i uzależni go od sytuacji, nastroju, otoczenia. Dlatego właśnie mój idealny kosmetyk, czy to na święta, czy to na świętowanie braku świąt, powinien być absolutnie bezzapachowy. Po pierwsze dlatego, że nieraz nachalne aromaty mogą uczulać, a po drugie, i to jest ważniejsze, mogą kłócić się z zapachami perfum, które aktualnie na siebie nakładam. Idealny, pięknie w danej chwili pachnący żel pod prysznic czy balsam może stanowić przeszkodę. Za to kosmetyk bezzapachowy idealnie współgrał będzie z moją dzisiaj wybraną zapachową mgiełką, a całość połączy pielęgnację z aromatem. Oczywiście są kosmetyki, które zapachem kuszą, zachęcają i na daną okazję są świetne -  taką okazją jest kąpiel, odprężenie, demakijaż. Nie podrzucam więc zapachpwych peelingów, mleczek, żeli, a nawet wybieram te dość intensywne i charakterystyczne, tyle że  używam ich w określonych momentach. Tymczasem ideał to dla mnie coś, co sprawdzi się zawsze - dlatego zawsze będzie to dla mnie połączenie możliwości tkwiących w bezzapachowym kosmetyku oraz perfum, które podkreślą ową pielegnację idealnie dopasowanym zapachpwym bukietem - raz dopasowanym do świąt, raz do codzienności, raz do radości, raz do refleksji. Myślę więc, że fakt, iż kosmetyki nie zawsze muszą dla mnie pachnieć, jest najlepszym dowodem na to, że zapach jest dla mnie niezmiernie ważny, istotny i..znaczący.
AngelaS77 (2013-12-31 14:38:35)
Zapach
 Zapach na święta. B-Bajka  pierwsze skojarzenie. O-Obraz Świąt ma opisywać. Ż-Życzyć zdrowia i miłości  że w twym domu szczęście gości. E-Elegancki wyjądkowy ,by nie uciekł szybko z głowy. N-Naturalny ,delikatny by był klimat wyjądkowy. A-Aurą świąt być otoczony zgrać się z szczęściem uśmiechami. R-Radość w koło ma roztaczaś,pierwszą gwiazdkę ma zachaczać. O-O Mikołaj rozpędzony kiedy zapach ten poczuje,niech z oczami zmkniętymi twego domu poszukuje. D-Dobro skrywać musi w sobie. Z-Zauroczyć ma każdego. E-Eliksirem ma być w święta . N-Nutką głowy będzie miłość I- I spełnienie wszystkich marzeń. E-Efektownym dopełnieniem  tych świątecznych pięknych wrażeń.    
izka2700 (2013-12-31 13:49:56)
zapach
Zapach kosmetyków jest dla mnie bardzo wazny .  W szczegolnosci zapach kosmetykow do pielegnacji ciala i wlosow . Wiadomo ze kazda z nas chce pieknie pachniec , wiec jesli bysmy wysmarowaly sie balsamem do ciala o brzydkim zapachu czuły byśmy sie niekomfortowo . Lubie ladnie pachniec i lubie tez jak inni ludzie z ktorymi przebywam ladnie pachna . Lepiej gdy zapach jest delikatny i subtelny, niz ostry i drażniący . Ładny zapach działa odprezajaco na nasze zmysly, dlatego tez z tego wzgledu jest dla mnie bardzo istotny. Uwielbiam tez zapachy z ktorymi mam jakies mile wspomnienia np zapach kokosowy ktory kojazy mi sie z dziecinstwem :)  Jak powinien pachnieć idealny kosmetyk na swięta ? Hmmm .... myślę zę powinien koajzyc nam się ze świętami ... czyli miec np zapach pierniczków , czy mandarynek :) Powinien być taki , że gdy tylko go poczujemy odrazu zrobimy się głodni :)
Eltro (2013-12-31 10:49:10)
Zapach
W życiu każdego zapachy odgrywają istotną rolę, otaczają nas wokół i przez całe życie. Bardzo ważny jest dobór zapachów kosmetyków, bo oprócz naszych preferencji, powinien uwzględniać również nasze otoczenie. Intensywnych perfum nie powinno używać się do pracy, z tego względu, że nie wszystkie osoby je tolerują iz tego powodu możemy je narazić na silny ból głowy. Podobnie jest z przebywaniem w dużej grupie osób. Wyobraźmy sobie, że każda z nich użyje mocnych perfum, wtedy dopiero zrobi się zabójcza mieszanka zapachowa. Wszędzie zapachów powinno się używać z umiarem. Podobnie jest ze Świętami. Kosmetyk na tę okazję powinien być wyjątkowy i podkreślać uroczysty charakter Świąt, a jednocześnie powinien być subtelny i miły dla otoczenia. Idealnego kosmetyku nie ma i zależy od preferencji osób go używających, jak i otoczenia. Pamiętajmy, że nie wszystkim podoba się to samo.
Strona komentarzy 1 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar