2013-11-25

Zakończone

Konkurs Wygraj etui na smartfona bascat

To co wyróżnia produkty bascat w edycji świątecznej to przede wszystkim zastosowane kolory: typowy bożonarodzeniowy czerwony w połączeniu ze śnieżną bielą oraz świątecznymi motywami: reniferem i aniołkiem z pewnością ucieszą każdego posiadacza laptopa, tabletu lub telefonu. Etui na te urządzenia jak zawsze wykonane jest  z najlepszych materiałów dostępnych na rynku oraz ręcznie wykańczane.

Bascat to nie tylko pokrowce na urządzenia mobilne ale także bawełniane woreczki - idealne do przewożenia bielizny, w sam raz na świąteczne wyjazdy rodzinne. Dzięki nim każda podróż nabierze szyku. Serdecznie zapraszamy do konkursu.

 
 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
„Dlaczego chciałbyś mieć etui na smartfona od bascat?”Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 2 etui na smartfona od firmy bascat.


Zobacz nagrody:


  
 


 


 


Konkurs trwa od 25 listopada 2013 do 08 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj etui na smartfona Bascat.” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 listopada 2013 do 08 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
„Dlaczego chciałbyś mieć etui na smartfona od bascat?”

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 listopada 2013.
 

Komentarze (72)

Monika (2013-11-27 14:29:24)
etui na smartfona od bascat
 To piękne etui chciałabym mieć ponieważ wygląd kojarzy mi się z wolnością, siłą i niezależnością!  Etui na smartfona bascat to nieskrępowane życie!!!
emilcia (2013-11-27 14:27:41)
etui dla mnie
 Zima zimno a mój smartfon marznie, dlatego aby było mu cieplutko, wygodnie chiałabym dać mu w prezencie pomysłowe etui! 
renia (2013-11-27 14:20:01)
dlaczego
 po pierwsze dlatego bo sa tak sliczniutkie i slodziutkie ze az chce sie je koniecznie miec a po drugie zeby moj fajny smartfonek mial cieplutko nawet w zimie i dobrze dzialal a od samego patrzenia na niego w tym slicznym etui i mi bedzie cieplutko  
Magda Górska (2013-11-27 12:46:10)
Etui
 Urzekło mnie swoja prostotą i elegancją. Jest bardzo kobiece, dzięki starannemu wykonaniu i eleganckiemu wyglądowi, z pewnościa pomieści się w damskiej torebce dzięki filigranowym kształtom. Kolor ognisty i temperamentny nie pozwoli zgubić sie w torebce która jest skarbnicą każdej kobiety. Jest przede wszystkim prezentem praktycznym i ułatwiający codzienną egzystęncję, zwłaszcza kobiet aktywnych zowodowo i rodzinnie. Gdzie ciągła wędrówka między domem,pracą i szkołą jest nie lada wyzwaniem, któremu podołać możemy  tylko my Kobiety.  
Tysia92 (2013-11-27 12:41:48)
etui
 Dlaczego bym chciała mieć takie śmieszne etui ? :D to bardzo logiczne , kto w zime chodzi bez pokrycia zewnętrzengo ?:p no raczej nikt :) to dlaczego mój smartfon ma chodzi bez opakowania ?:D to był by wspaniały prezent pod choinkę dla mojego telefonu :D 
czarnamalpa (2013-11-27 12:15:40)
Piękne zielone ubranko na smartfonka
Telefonik tez powinien byc pieknie ubrany w święta, mieć coś eleganckiego na sobie wyrózniającego go z tłumu innych standardowo ubranych. Mój smartfon bardzo by sie uciweszył na taką miłą świąteczną niespodziankę pod choinnka i było by mu miło ze ktoś o nim też pomyslal
Katarzyna (2013-11-27 11:59:49)
bascat
Dlaczego? Ponieważ lubię dbać o to, co dla mnie cenne, a ze smartfonem się nie rozstaję ;) Poza tym idą zimowe wieczory- niech jemu też będzie ciepło i poczuje magię świąt. Poza tym, co roku wszystkie oczy skupione są na choince- niech tym razem będzie inaczej! Niech moi znajomi i rodzina podziwiają to pomysłowe, eleganckie, a zarazem miłe dla oka etui Bascat.
Nanajka81 (2013-11-27 11:23:57)
szef
Bo ten piernikowy ludzik przypomina mi moją szefową  - czasami jest tak ciemna że trzeba jej przypominać o różnych świętach i o tym że należy się uśmiechać do świata a nie tylko rzucać. Takie etui to bym jej chętnie dała.
Łukasz M (2013-11-27 10:58:35)
Etui firmy Bascat
Witam , Dlaczego chciałbym mieć etui na smartfona firmy Bascat ?  Myślę , że warto zacząć ta odpowiedź od najważniejszego elementu tego produktu , a mianowicie od praktyczności i solidności wykonania. Etui firmy Bascat wyróżnia się z pośród innych oglądanych przeze mnie pokrowców fajnym wygladem i odpowiednim dopasowaniem  do użadzenia , które z reguły ma stadnardowe wymiary , materiał zapewne jest lekko rozciągliwy wiec nie bedzie problemu z dopasowaniem naszego smartfona, jest jedyny w swoim rodzaju . Materiał z którego jest on wyprodukowany sadząć po zdjęciu jest zabezpieczeniem dla naszego ekranu smarfona a jak wszyscy wiemy majac dotykowy ekran należy uważać aby go nie porysować , jak widać ze zdjęcia materiał jest nie tylko miły w dotyku dla użytkownika ale tez przyjazny dla uządzenia, mocne szycie pochylone pod katem w kontrastowym kolorze jest bardzo fajnym atutem tego etui. Poręczne wycięcie które umożliwia w szybki sposób wyjęcie naszego smartfona z pokrowca jest także dużym +. Co do wyglądu , ciekawe jaskrawe kolory kontarstujące z kolorem szycia i element dekoracyjny w postaci wzorku anioła lub piernikowego ludzika jest ciekawa propozycją na zbliżający sie okreś Świąteczny.  Jest to fajny, ciekawy i funkcjonalny produkt , który chciałbym posiadać i cieszyć sie jego użyteczności. Chociaż podejrzewam ze gdyby zobaczyła go moja kobieta nie cieszyłbym sie zbyt długo tym etui :) , zapewne mozna kupic produkt w przystepnej cenie wiec nie whałbym sie ponowić decyzję aby uszczęśliwić siebie :)    
Łukasz M (2013-11-27 10:56:16)
Etui firmy Bascat
Witam , Dlaczego chciałbym mieć etui na smartfona firmy Bascat ?  Myślę , że warto zacząć ta odpowiedź od najważniejszego elementu tego produktu , a mianowicie od praktyczności i solidności wykonania. Etui firmy Bascat wyróżnia się z pośród innych oglądanych przeze mnie pokrowców fajnym wygladem i odpowiednim dopasowaniem  do użadzenia , które z reguły ma stadnardowe wymiary , materiał zapewne jest lekko rozciągliwy wiec nie bedzie problemu z dopasowaniem naszego smartfona, jest jedyny w swoim rodzaju . Materiał z którego jest on wyprodukowany sadząć po zdjęciu jest zabezpieczeniem dla naszego ekranu smarfona a jak wszyscy wiemy majac dotykowy ekran należy uważać aby go nie porysować , jak widać ze zdjęcia materiał jest nie tylko miły w dotyku dla użytkownika ale tez przyjazny dla uządzenia, mocne szycie pochylone pod katem w kontrastowym kolorze jest bardzo fajnym atutem tego etui. Poręczne wycięcie które umożliwia w szybki sposób wyjęcie naszego smartfona z pokrowca jest także dużym +. Co do wyglądu , ciekawe jaskrawe kolory kontarstujące z kolorem szycia i element dekoracyjny w postaci wzorku anioła lub piernikowego ludzika jest ciekawa propozycją na zbliżający sie okreś Świąteczny.  Jest to fajny, ciekawy i funkcjonalny produkt , który chciałbym posiadać i cieszyć sie jego użyteczności. Chociaż podejrzewam ze gdyby zobaczyła go moja kobieta nie cieszyłbym sie zbyt długo tym etui :) , zapewne mozna kupic produkt w przystepnej cenie wiec nie whałbym sie ponowić decyzję aby uszczęśliwić siebie :)    
Strona komentarzy 6 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar