2013-11-25

Zakończone

Konkurs Wygraj etui na smartfona bascat

To co wyróżnia produkty bascat w edycji świątecznej to przede wszystkim zastosowane kolory: typowy bożonarodzeniowy czerwony w połączeniu ze śnieżną bielą oraz świątecznymi motywami: reniferem i aniołkiem z pewnością ucieszą każdego posiadacza laptopa, tabletu lub telefonu. Etui na te urządzenia jak zawsze wykonane jest  z najlepszych materiałów dostępnych na rynku oraz ręcznie wykańczane.

Bascat to nie tylko pokrowce na urządzenia mobilne ale także bawełniane woreczki - idealne do przewożenia bielizny, w sam raz na świąteczne wyjazdy rodzinne. Dzięki nim każda podróż nabierze szyku. Serdecznie zapraszamy do konkursu.

 
 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
„Dlaczego chciałbyś mieć etui na smartfona od bascat?”Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 2 etui na smartfona od firmy bascat.


Zobacz nagrody:


  
 


 


 


Konkurs trwa od 25 listopada 2013 do 08 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj etui na smartfona Bascat.” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 listopada 2013 do 08 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
„Dlaczego chciałbyś mieć etui na smartfona od bascat?”

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 listopada 2013.
 

Komentarze (72)

sylvana (2013-11-29 20:35:36)
Miłe o marzeniach pisanie,może nagrodę dostanę za nie?
Bascat to jest wielka gratka,milutka na smartfona świąteczna nakładka . Zdecydowac się sama jednak nie potrafię i przyglądam się im w kółko siedząc na kanapie. Dwa mi do wyboru dano,tak jak osiołkowi w żłobu:w jednym owies w drugim siano . Może same zdecydujecie i go za mnie wybierzecie  ? Będę z tego wielce rada,że od uDziewczyn.pl  pod choinkę mi on wpada. A mój smartfon jak świat stary,hojne przyjmie od Was dary . W Nowy Roczek dumnie wkroczy,zdewastowaniem nie będzie kolił w oczy . Dłużej chowac go nie będę i rozmawiac zacznę we dnie. Nocką jeśli będzie pora zatańczę tak jak Pele,który strzelił gola o ile oczywiście swój nick wśród nagrodzonych zobaczę... powiem wiecej:zaszpanuję nim przede wszystkim w pracy. Bowiem wszem i owym tu wiadomo,iż z Bascatem jest morowo . P.S.   A ponieważ grzeczna cały roczek byłam święcie wierzę,że na niego pod choinkę od ''Kobietek ''zasłużyłam .
Ciekawska Magdalena (2013-11-29 19:55:51)
:)
Chcałabym mieć te etui ponieważ to 1 zielone kojarzy mi się z ciastkiem od Shreka; P
Ogorek1234 (2013-11-29 19:31:21)
Etui
Dlaczego chciałbym mieć etui? Odpowiedź jest prosta - bo jest piękny. Moja Mama potrzebuje etui, obiecałem że znajdę dla Niej najpiękniejszy i trafiłem na tę stronę. Chciałbym żeby ten aniołek, przypominał Mojej Mamie, że zawsze była, jest i będzie dla mnie Aniołem :)
Eminemka (2013-11-29 16:52:41)
„Dlaczego chciałbyś mieć etui na smartfona od bascat?”
 Mój telefon biedny i sponiewierany potrzebuje jakiejś ochrony, najlepsze by było etui, a jak etui to tylko te z bascat. Przykuwa ono wzrok swym charakterystycznym wyglądem jak i cieszy tym ze chroni nasz telefon ktory czesto wypada z rak, przynajmniej mi. Bardzo potrzebuję etui, a o takie tym bardziej warto zawalczyc.  
Alcia (2013-11-29 15:35:30)
Bascat
 Kocham moją córke Alicje najbardziej na świecie, chciałabym wygrać go dla niej. Wiem, ze bardzo jej się podobają wszystkie etui firmy Bascat. Pod choinkę byłby idealny, jest moim aniołkiem, więc myśle, ze to prezent idealny !
Kamila (2013-11-29 11:54:04)
bascat
 Chciałabym otrzymać etui od bascat ponieważ mój smartfon jest jeszcze nieodziany. Takie świąteczne solidne ubranko z pewnością by mu odpowiadało ,i przed zarysowaniem by go ochraniało, a przy okazji uroku dodawało nie tylko zimą  ale przez cały rok :)  .
Sylwia (2013-11-28 23:48:44)
Chciałabym dostać etui bo
......w końcu zaczęłabym dbać o swój telefon:)
Sandra (2013-11-28 21:02:28)
motywacja
Chciałabym etui, być może wtedy mój Mikołaj przyniósłby mi smartfona,bo na razie ma ubaw z mojej "cegiełki" ;)
Natalia (2013-11-28 18:14:29)
konkurs
 Chciałabym otrzymać etui na smarton ponieważ to miałby być prezent dla mojego Misiaczka, nie pozwólcie bym została bez prezentu:-/. Bedzie to idealny dla niego prezent ponieważ ma hopla na punkcie nowinek technologicznym i gdy tylko spojrzy na swój telefon w "ubranku" pomyśli sobie tylko o mnie:-)
Zontus (2013-11-28 16:27:30)
odp na pytanie konkursowe
dobrze ukladaja sie w dloni
Strona komentarzy 4 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar