2013-11-25

Zakończone

Konkurs Wygraj etui na smartfona bascat

To co wyróżnia produkty bascat w edycji świątecznej to przede wszystkim zastosowane kolory: typowy bożonarodzeniowy czerwony w połączeniu ze śnieżną bielą oraz świątecznymi motywami: reniferem i aniołkiem z pewnością ucieszą każdego posiadacza laptopa, tabletu lub telefonu. Etui na te urządzenia jak zawsze wykonane jest  z najlepszych materiałów dostępnych na rynku oraz ręcznie wykańczane.

Bascat to nie tylko pokrowce na urządzenia mobilne ale także bawełniane woreczki - idealne do przewożenia bielizny, w sam raz na świąteczne wyjazdy rodzinne. Dzięki nim każda podróż nabierze szyku. Serdecznie zapraszamy do konkursu.

 
 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
„Dlaczego chciałbyś mieć etui na smartfona od bascat?”Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 2 etui na smartfona od firmy bascat.


Zobacz nagrody:


  
 


 


 


Konkurs trwa od 25 listopada 2013 do 08 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj etui na smartfona Bascat.” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 listopada 2013 do 08 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
„Dlaczego chciałbyś mieć etui na smartfona od bascat?”

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 listopada 2013.
 

Komentarze (72)

Bajaa. (2013-12-06 00:08:20)
Terror!
 ...smartfon mi kazał wziąć udział więc biorę. jak nie wygram - popełni samobójstwo albo przewierci mi kolano.. i jak tu żyć ? Dajcie mu ulżyć sobie bo chłopak zdesperowany, na ekranie zmarszczki mu wyszły a do starości mu daleko a ja nie chciałbym zostać kaleką do końca życia !.. Peace !
kotka1412 (2013-12-05 22:22:14)
zakochana w etui <3
Chciałabym wygrać jedno z etui bascat ponieważ dbam o mój telefon i myslę że to etui zadba o niego najlepiej :) Trafiałam na różne etui ktore i tak po czasie nie chronilo dostatecznie ekranu telefonu. Widzę że to jest wykonane bardzo solidnie i żadne przykre przygody nie będą mi straszne. Jestem też typową gadżeciarą i taki niebanalny wzór i kolor bardzo mnie zaintrygował i kusi. Ojjj chciałabym wygrać ... :)
Agnes (2013-12-05 19:53:34)
Bałaganiara w ciąży
Zielone etui z ciasteczkiem byłoby dla mnie etui – nadzieją, że jak już w styczniu urodzę Synka, to cukrzyca ciążowa minie i znowu będę jadła ciasteczka… Czerwone etui z aniołkiem byłoby też miłym akcentem „ciążowym” – że w moim brzuszku rośnie sobie taki Aniołek, który już niedługo przyjdzie na świat. A tak poza tym, jestem straszną bałaganiarą i mój telefon zawsze gdzieś się gubi w torebce i po miesiącu użytkowania jest już porysowany. Piękne etui byłoby wybawieniem…
Torebkaa12 (2013-12-05 10:29:28)
Chcę etui
Chciałabym mieć etui na smartfona od Bascat ponieważ na prawdę dobrze je spożytkuję i sprawi mi on niesamowitą radość. Widać, że są solidnie i porządnie zrobione, a ja zwracam uwagę na jakosć produktów, które mam w posiadaniu.Oczywiście włożę w takie etui nie tylko mojego smartfona, ale także będzie idealne na iPoda. Będzie mi bardzo miło je otrzymać, gdyż moje elektroniczne gadżety nie mają być w czym przechowywane, a takie świąteczne etui będzie jak znalazł. Jest na prawdę urocze i wprost idealne na ten Bożonarodzeniowy czas. I jestem pewna, że wszyscy będą mi zazdrościć takiego szałowego wdzianka, które będzie miało dla mnie szczególne znaczenie, bo gdy je dostanę, będzie mi ono przypominało nie tylko o świętach, ale i także o wygranej w konkursie, na którą sobie w pewnym sensie zasłużyłam i jestem jej warta.
Aslana (2013-12-04 21:13:24)
bo jest pięk ne!
To euti jest piękne pod każdym względem, a przede wszystkim estetycznym. Posiada wspaniałe żywe kolory, które umilają szarą coedzienność. Wykonane jest  z niezywkłą precyzją i kreatywną myślą. Ponadto widać, że materiał z którego zostało zrobione etui jest bardzo wytrzymały. Z tych właśnie względów estetycznych i funkcjonalnych chciałabym mieć etui od bascat.
Patrycjaa27 (2013-12-04 19:26:37)
Etui firmy Bascat
 Dlaczego chciałabym wygrać etui na smartfona firmy Bascat? Przede wszystkim jest pomysłowo ozdobiony ma zywe kolory które na pewno przez cały rok będą przypominały nam o świętach.Ja juz nie mogę się doczekać Wigilii, ubierania choinki,śpiewania kolęd,spędzania czasu w miłej rodzinnej atmosferze.Dlatego dopełnieniem tego wszystkiego byłoby etui na smartfona.Byłby to dla mnie prezent na gwiazdkę.Pozdrawiam  
Agusia (2013-12-04 12:18:59)
jest piękne
jest piękne
pumcia1985 (2013-12-04 00:58:52)
etui
Chciałabym wygrać etui na mojego smartfona firmy bascat, gdyż mogłabym łatwo znaleść smartfona w torebce dzięki wyjątkowym, intensywnym kolorom, a takze dzięki temu,że sa mieciutkie bardzo dobrze trzymalby sie smartfon w dłoni.A do tego za kazdym razem gdybym spojrzala na te etui pojawiałby się mi uśmiech na twarzy dzięki śmiesznym i radosnym motywom na nich.  
martaaaw (2013-12-03 00:56:50)
:(
 ja powinnam wygrać euti, bo mojemu smartfonowi jest już zimno, obawia się, jak on sobie poradzi, kiedy spadnie śnieg i przyjdą mrozy! a właśnie szepcze mi do ucha, ze w takim pieknym etui baaardzo chciałby zamieszkac! :) spełnijcie świąteczne życzenie mojej komóreczki :)  
TINIGRIFI (2013-12-02 23:47:29)
etui
Potrzebuję etui na swojego "smarka", bo wrzucany w biegu do torebki często zostaje "okaleczony" kluczami, lub innymi drobiazgami, które mieszkają w mojej torebce w dużych ilościach.Na dodatek zawsze kiedy dzwoni, mam problem ze zlokalizowaniem go w torebce, a przy tak wyrazistych kolorach etiu, problem ten przestalby istnieć, w czeluściach mojej torebki zawsze udaloby mi się namierzyć czerwonego, lub zielonego "Bawełniaka".A tak poza tym, to moja xperia jest już sędziwa, a wiadomo, w podeszłym wieku jest się bardzo wyczulonym na zimno...Przyda się "Iksi" ciepłe ubranko...
Strona komentarzy 2 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar