2013-11-25

Zakończone

Konkurs Wygraj etui na smartfona bascat

To co wyróżnia produkty bascat w edycji świątecznej to przede wszystkim zastosowane kolory: typowy bożonarodzeniowy czerwony w połączeniu ze śnieżną bielą oraz świątecznymi motywami: reniferem i aniołkiem z pewnością ucieszą każdego posiadacza laptopa, tabletu lub telefonu. Etui na te urządzenia jak zawsze wykonane jest  z najlepszych materiałów dostępnych na rynku oraz ręcznie wykańczane.

Bascat to nie tylko pokrowce na urządzenia mobilne ale także bawełniane woreczki - idealne do przewożenia bielizny, w sam raz na świąteczne wyjazdy rodzinne. Dzięki nim każda podróż nabierze szyku. Serdecznie zapraszamy do konkursu.

 
 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
„Dlaczego chciałbyś mieć etui na smartfona od bascat?”Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 2 etui na smartfona od firmy bascat.


Zobacz nagrody:


  
 


 


 


Konkurs trwa od 25 listopada 2013 do 08 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj etui na smartfona Bascat.” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 listopada 2013 do 08 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
„Dlaczego chciałbyś mieć etui na smartfona od bascat?”

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 listopada 2013.
 

Komentarze (72)

glabelka (2013-12-08 21:27:15)
część druga mojej wypowiedzi, bo cała treść nie zmieściła mi się w jednym komentarzu
Cały czas drżę o swoje zdrowie, bym nie padł z wyczerpania, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że dla mojej pani jestem niezastąpiony. Św. Mikołaju, wierzę, że wszystko widzisz, więc wiesz, że z pełnym poświęceniem spełniam swoją misję niezależnie od pogody czy humoru mojej pani. Mojej życie jest służbą tej kapryśnej istocie, która potrafi godzinami rozmawiać przeze mnie na ani trochę mnie nie interesujące tematy. Aby jednak oddać jej sprawiedliwość, zadowalanie mojej pani sprawia mi ogromną przyjemność i bardzo lubię to jak delikatnie gładzi mnie swoimi palcami, choć czasem wywołuje to u mnie łaskotki.   Nic za swą służbę nigdy nie chciałem, ale gdy zobaczyłem etui od bascat, to wiedziałem, że jest wprost stworzone dla mnie. Zapragnąłem go tak bardzo, że od momentu, gdy je po raz pierwszy ujrzałem, nie potrafię myśleć o niczym innym, a przez to moja pamięć uległa znacznemu zmniejszeniu.   Św. Mikołaju, bardzo Cię proszę, spełnij moje marzenie o ślicznym etui. Jeśli będzie to to zielone etui z piernikowym ludzikiem, to i wilk będzie syty (moja pani) i owca cała (czyli ja).   Proszę Cię o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.   Z gorącymi pozdrowieniami Smartfon mojej pani
glabelka (2013-12-08 21:26:02)
: )
Takie śliczne etui pomogłoby mi podkreślić indywidualność w świecie, w którym w niektórych sytuacjach jest o nią wyjątkowo trudno. Za pomocą etui od bascat pokazałabym światu wesoły rys mojego charakteru i wyłamała się ze stereotypów. Mój smartfon ubrany w takie wygodne, niepowtarzalne ubranko też cieszyłby się swoją wyjątkowością wśród swoich kolegów. Niesłychanie przypadło mi do gustu zielone etui z piernikowym ludzikiem, ale jakże by mogło być inaczej, skoro jestem ogromnym łasuchem? : )   A byłabym zapomniała. Mój jedyny w swoim rodzaju smartfon napisał list do św. Mikołaja, który pozwolę sobie tutaj zacytować:   Św. Mikołaju!   Podobno nie istniejesz. Tak twierdzą niektóre fora, które sprawdziłem w Internecie. Tak też szepczą po kątach niektóre dzieci, zwłaszcza te starsze, wywołując łzy w oczach swoich młodszych kolegów. Ja jednak wierzę, że jesteś prawdziwy i że przychodzisz do wszystkich, którzy byli grzeczni przez cały miniony rok.   Z pewnością to wiesz, ale pozwól, że Ci przypomnę. Byłem grzeczny. Nie chorowałem, ani razu nie złapałem żadnego wirusa. Nigdy się nie zawiesiłem, ani nie rozładowałem w kluczowym dla mej pani momencie. A jeśli już o mojej pani mowa, to bez słowa protestu służyłem jej na wszelkie wyobrażalne sposoby np. za książkę telefoniczną, odtwarzacz muzyki, aparat fotograficzny, dyktafon, nawigację czy źródło wiedzy (za pośrednictwem Internetu).   Ile razy moja pani narzekała na zasięg, milczałem, przyjmując jej słowa z wyrozumiałością należną gatunkowi ludzkiemu, zwłaszcza kobietom. Ile razy upadłem przez nieuwagę i roztrzepanie tejże wyżej wspomnianej, zawsze lądowałem jak kot na czterech łapach, nie doznając żadnego uszczerbku na swym ciele, by dalej służyć mojej pani z pełnym poświęceniem.
Erna (2013-12-08 21:04:11)
Konkurs
Etui od BASKAT mój smartfon potrzebuje, dlatego że zima idzie a on ubranka nie ma. Marznąć będzie i krzywo na mnie patrzec też ,bo jak to? Ja dojrzała kobieta o swojego pupilka nie dbam nic, a nic. Etui jest wystrzałowe i na mojego smartfona akurat , dlatego chciałabym go mieć i radość BASKAT okazywać na co dzień.
Sosenka (2013-12-08 20:58:28)
Etui - świetna rzecz :)
Etui na smartfona od bascat chciałabym mieć, ponieważ jest to naprawdę świetna rzecz. Zabezpieczy, ochroni przed każdą rysą oraz ozdobi tak, że każdemu zrobi się łyso. Pięknym wyglądem przyciągnie spojrzenia i odbierze głos wszystkim z niedowierzenia. Takie to właśnie czarodziejskie etui do zastosowania praktycznego, które sprawia, że nikt nie przechodzi obojętnie obok niego.
Saszka (2013-12-08 20:32:17)
Ciasteczko
Zauroczyły mnie w pełni, gdy je dostanę, moje marzenie się spełni, Smartfonowi będzie ciepło w filcu, zimą będzie w najlepszym więc miejscu :)  
Złotasia (2013-12-08 13:52:50)
Etui
 Chciałabym wygrać to etui, gdyż mój smartfon to straszna diva. Co chwilę ucieka mi z ręki, gdy go trzymam, co z tego, ze robi sobie przy tym krzywdę, on ucieknie wyłącznie dla zasady. Do tego uwielbia być pięknie ubierany, a każde dotychczasowe etui, które dostawał (były czarne...), niszczyło się natychmiast. Nie sądzę, by był to przypadek.  Natomiast kiedy mój smarcik zobaczył zdjęcie Bascatu, to aż się zagrzał z wrażenia. Wnioskuję więc, że byłby to dla niego idealny prezent na święta :))
mika19 (2013-12-07 23:33:44)
:)
 TAAKICH! jeszcze nigdzie nie widziałam
sabina92 (2013-12-07 22:44:08)
konkurs bascat
 Chciałabym mieć, poniewaz jeszcze nigdy nie miałam etui na telefon :) a mój smaartfon wkońcu będzie wygląądał tak jak powinien na święta :)
Kacper (2013-12-07 22:02:55)
etui fajna rzecz :D
Muszę mieć etui bascat , bo chce podarować je przyjaciółce Cat. Etui świecące , etui pachnące , musze je w rękach mieć .
KarolinaS (2013-12-06 17:46:58)
Odpowiedź konkursowa
 Chciałabym mieć to etui, bo wygląda na cieplutkie, a mój smartfon marznie bez osłonki. Zima idzie, śnieg już widać i wieje straszliwie, a on drżzy nie od smsów, ale od minusowej temepratury, bo nie mam czym go przykryć :(
Strona komentarzy 1 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar