2013-10-30

Zakończone

Wtorki z Woodym Allenem na CBS Europa - KONKURS

Wtorki z Woodym Allenem na CBS Europa - wygraj książki od Wydawnictwa Axis Mundi.

Wszystkie wtorkowe wieczory w listopadzie możecie śmiało zarezerwować na spotkania z jednym z największych światowych reżyserów, Woodym Allenem. Co tydzień, począwszy od 5 listopada, o godzinie 20.00 na kanale CBS Europa emitowane będą filmy tego twórcy! 5 listopada wyemitowany zostanie film "Wnętrza", 13 listopada "Danny Rose z Broadwayu", 19 listopada "Inna kobieta", zaś 26 listopada - "Alicja". Z okazji emisji cyklu filmowego "Wtorki w Woodym Allenem" CBS Europa ma dla Was konkurs, w którym  do wygrania są trzy książki "Woody Allen. Rozmowy" autorstwa Erica Laxa od Wydawnictwa Axis Mundi.

Tytułowy bohater z filmu "Danny Rose z Broadwayu" to nieudacznik o złotym sercu. Kiedyś próbował swoich sił jako komik, by w końcu odnaleźć się w roli broadwayowskiego impresaria. Pod swoje skrzydła przygarnął on przeróżnych artystów, między innymi niewidomego ksylofonistę, kobietę grającą na kieliszkach oraz tresera, który nauczył ptaki grać na pianinie. Najważniejszą rolę w życiu Danny'ego odegrał jego podopieczny Lou Canova - podstarzały piosenkarz, który wykazał słabość zarówno do alkoholu, jak i do pięknych kobiet.

 "Danny Rose z Broadwayu" to autorski komediodramat Allena, a nasze konkursowe pytanie jest związane właśnie z gatunkami filmowymi, w których odnalazł się Woody Allen:

Napisz, czy wolisz komedie, czy dramaty Allena i uzasadnij krótko, dlaczego.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


 
Nagrody powędrują do autorów trzech najciekawszych odpowiedzi.Opis nagrody:

Rozmowy Erica Laxa z Woody Allenem z lat 1971 - 2007 to podstawowa lektura dla wielbicieli kina i twórczości Allena.

Przez ponad trzy dekady Woody Allen regularnie odbywał z Ericem Laxem szczere rozmowy, dzieląc się z nim swoimi przemyśleniami i obserwacjami, dając mu nieograniczony dostęp do swoich planów filmowych i montażowni. W owych rozmowach, które rozpoczęły się w 1971 roku i trwały do 2007, Allen omawia każdy kolejny etap produkcji filmowej przez pryzmat własnych filmów, oraz dzieł podziwianych przez niego reżyserów. Przy okazji ujawnia kolejne etapy swej kariery od autora tekstów satyrycznych i satyryka scenicznego, do uznanego na całym świecie filmowca.

Woody opowiada o źródłach swych pomysłów i powstawaniu scenariusza, o obsadzie, aktorstwie, zdjęciach, reżyserii, montażu i udźwiękowieniu. Opowiada o tym jak zmienia scenariusze, nawet podczas zdjęć. Opisuje problemy z angażowaniem amerykańskich aktorów oraz wyjaśnia dlaczego uwielbia aktorstwo (między innymi) Marlona Brando, Michaela Caine’a, Johna Cusacka, Judy Davis, Roberta De Niro, Leonardo DiCaprio, Mii Farrow, Gene Hackmana, Scarlett Johansson, Jacka Nicholsona, Charlize Theron, Tracey Ullman, Sama Watersona i Dianne Wiest. Umiejscawia Diane Keaton na drugim miejscu, zaraz po Judy Holliday w panteonie największych aktorek komediowych świata.

 
Konkurs trwa od 30 października 2013 do 19 listopada 2013.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wtorki z Woodym Allenem na CBS Europa - KONKURS” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 30 października 2013 do 19 listopada 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz, czy wolisz komedie, czy dramaty Allena i uzasadnij krótko, dlaczego.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 30 października 2013. 

 

Komentarze (26)

alicjamagdalena (2013-11-27 20:46:47)
konkurs
Ciężko się zdecydować, bo oba gatunki tworzone przez Woody'ego Allena są rewelacyjne, jednak mój wybór padł na dramaty.  Jestem zachwycona stylem jaki prezentuje w tego typu filmach reżyser. Komedię w dzisiejszych czasach łatwo stworzyć, bo społeczeństwo głupieje, więc śmieje się często z byle czego, dlatego można zauważyć przesyt filmów o tym gatunku. Rzadziej spotykamy dobre dramaty, które wbijają w krzesło i pozostawiają po sobie pustkę, niedowierzanie. Trafiają w sedno, obdzierają bajkową szatę rzeczywistości. Allen potrafi nadać filmom doskonały kształt, a moim ulubionym dramatem przez niego wytworzonym jest ,,Sen Kasandry" - długo nie mogłam otrząsnąć się po jego obejrzeniu.
anikirax (2013-11-19 22:41:45)
allen
 Komedie, bo mają ten swój specyficzny klimat i humor, który zawsze robi wrażenie, wpycha w fotel, nie pozwala zasnąć  i się nudzić. Każda kolejna pozycja jest godna zapamiętania, pozostawia w głowie marzenia o miłości, umila oczy nieprawdopodobnymi widokami oraz  nie daje poczucia zmarnowanego czasu..
ewanna (2013-11-19 22:32:10)
Allen
 W życiu lepiej chyba wychodzą komedie - wyjąwszy sytuacje, kiedy jest to faktycznie śmiech przez łzy. Ale w filmach? Komediowo Allen wydaje mi się coraz bardziej wtórny - historycznie wszystko już było i to chyba na zdecydowanie lepszym poziomie, bo drugiego Zeliga, czy Annie Hall raczej nie widać. Matematycznie i ekonomicznie - cóż, jest dla mnie zrozumiałe, że są miasta, które płacą. I jest Allen, który kręci. Ładne to. Plastycznie, ale żeby porozmawiać o życiu nie ma szans, tyle, ze geografii sobie mozna nieco przypomnieć. Za to dramat, dramat to jest to! (Ze pozwolę sobie sparafrazować Osiecką). Coś jeszcze Chaplina było, ze tak filmowo nawiązę. Ze zycie jest tragedia, gdy widzane z bliska, ale komedią, gdy z daleka. Więc ja - tak socjologicznie - wolę jednak patrzeć na nie z nieco blizszej perspektywy.  Tragedie Allena tez wkładają nos blisko i w nie swoje sprawy. Ale one - w odróznieniu od banalnych komedyjek są zdecydowanie ponadczasowe. Moja ulubiona? Wszystko gra. Pytania o zbrodnię, sprawiedliwość, konieczność kary i jej nieuchronność. Filozoficznie i literacko - chyba tylko Dostojewski pytał o to lepiej...   
dagmarka (2013-11-18 18:07:53)
Życie to żart....
Powszechnie znane jest stwierdzenie, że trudniej jest skutecznie rozbawić swoją publiczność aniżeli ją wzruszyć. Życie bywa tak przytłaczające, że trudno nam się nawet w wygodnym fotelu kinowym oderwać od tego co "tu i teraz" nas mocno gnębi. Jednak Woody Allen to Mistrz zarówno komedii, jak i dramatu. Szybko przenosi Nas w szalony świat swoich lęków i obaw, jak i śmiechu i żartu. Tak naprawdę trudno rozdzielić oba jego wcielenia. Bo w śmiechu kryją się u niego łzy, a dramacie-cień uśmiechu. Zdecydowanie jednak wolę kpiarskie oblicze zneurotyzowanego nowojorczyka. Opanował on sztukę znaną niewielu, gdyż śmieje się z ludzkich przywar, nie oszczędzając również, a może przede wszystkim siebie... Można się od niego tylko uczyć dystansu i poczucia humoru!
krzysztof (2013-11-17 22:44:57)
komedie
Allen jest swego rodzaju geniuszem komedii  przy jego intelekcie on się nie śmieje ot tak jest to smiech inteligentny nie da się poprostu śmiać trzeba najpierw znaleźć to drugie dno tą jego interpretację to nie są gagi to najwazniejsze sceny filmu zakończone śmiechem dlatego spokojnie można sięśmiać dwa razy raz jak sie zobaczy a drugi jak się już zrozumie
Anna Barbara (2013-11-17 21:42:27)
nowojorska fraszka
Pytanie, w tekście postawione tak śmiało, Zwrotem retorycznym, nazwać by należało; W filmowej konstrukcji wielkiego neurotyka, Jewish humor, na kliszy, ciągle nam przemyka; Tam wszak życie snem jest, bez końca, pokrapiane, A komedia z dramatem trwale przemieszane; Lubie takie koktajle, wyznam państwu szczerze, I z Allenem być wolę dzisiaj, niż w operze; Czy komedia, czy dramat nie ma to znaczenia; W kinie, czy w domu- Woody! Do zobaczenia!  
lenka (2013-11-17 01:39:49)
Komedie
Nauka przez zabawę jest bardziej efektywna. Tak samo komedie Allena bawią, ale i poprzez swoje przykłady uczą i zmuszają do refleksji nad sobą. 
mika19 (2013-11-16 23:59:29)
:)
 komedie uzależniają niezależnych
łatka_pyskatka (2013-11-14 22:42:18)
Komedie
 Uwielbiam komedie, które mają głębokie znaczenie. Woody Allen jest twórcą wyjątkowych produkcji komediowych, które aż chce się oglądać. Po każdym sensie tego samego filmu, ja jako widz odkrywam kolejne aspekty przedstawianej historii. Tu nic nie jest proste ani dopowiedziane, często sam widz musi sobie dopisać morał opowieście. Wspaniałe jest to że w zależności od stanu ducha za każdym razem znaną juz nam wcześniej historię odkrywamy w zupełnie nowym świetle. Wyłącznie Allen potrafi tak wspaniale tworzyć opowieści o wielolorakim znaczeniu. Komedie Allena mozna scharakteryzować jako inteligentne, bazujące na literaturze, seksualności, filozofii, psychologii oraz inspirowane wielorakimi kulturami znanymi z doświadczenia nowojorczykowi. 
olka.piec@gmail.com (2013-11-12 15:45:59)
Nie tylko do smiechu
 Stawiam na komedie! Dlaczego? Bo żart to moja ulubiona forma powiedzenia czegoś na poważnie. Allen opanował tę sztukę do perfekcji. Z jednej strony wywołuje uśmiech, a z drugiej - pobudza umysł. Lubię to!
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar