2013-10-25

Zakończone

Konkurs z firmą MERplus

Halloween zbliża się wielkimi krokami, jest to wyjątkowy czas zabawy dla naszych dzieci, więc warto zorganizować naszym pociechom czas tak, by na ich buźkach gościł uśmiech. Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy, dzięki którym Halloween będzie wesołe, kolorowe i pełne zabawy.
 
 

Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

Gdyby Wasze dziecko miało akcesoria, które można wygrać w naszym konkursie, to jakie dekoracje przygotowalibyście wspólnie na Halloween?Co można wygrać?

Do wygrania mamy:


1. zestaw okrągły plus opakowanie kredek w sztyfcie
6 sztuk kredek (żółta, biała, czerwona, zielona, niebieska, czarna)


 


Fot. MERplus Zestaw do zabawy Blendiver z akcesoriami


Fot. MERplus kredki do malowania twarzy w sztyfcie

2. zestaw kwadratowy plus opakowanie kredek żelowych w sztyfcie z funkcją zakreślacza (4 kolory – żółty, pomarańczowy, różowy i zielony)

 

 

Fot. MERplus zestaw plasteliny z akcesoriami 

Fot. MERplus kredki żelowe w sztyfcie z funkcją zakreślania
 

Konkurs trwa od 25 października 2013 do 27 października 2013 do godz: 20:00.


Ogłoszenie wyników 27 października 2013.
Sponsorem nagrody jest firma MERplus:

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z firmą MERplus” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 października 2013 do 27 października 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Gdyby Wasze dziecko miało akcesoria, które można wygrać w naszym konkursie, to jakie dekoracje przygotowalibyście wspólnie na Halloween?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komenatrzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 październik 2013. 

 


 

Komentarze (52)

EWA (2013-10-26 10:51:13)
HALLOWEEN
Przez parę lat mieszkaliśmy w Irlandii, Tam fajnie obchodzi sie Halloween. Dzieci przebieraja się i malują, po czym chodzą od domu do domu i zbierają łakocie. Domy również stroi sie zby były straszne. Fajny zwyczaj. Gdybyśmy mieli akcesoria, które można wygrać w konkursie na pewno wykorzystalibyśmy je, aby wyglądać strasznie.
Alina (2013-10-26 10:33:05)
Swieto Halloween
Ja jako babcia ze swoja wnusia Natalka juz my wiedzialybysmy co mamy zmalowac  tak pieknym prezentem jak te wszystkie akcesoria FIRMY MERplus.Halloween to wyjatkowy czas na malowidla i przebierance.Byloby smiesznie ale nie strasznie.Pokuj w stylu pola z dorodnymi dyniami koloru zolto-zielonego oraz zolto-brazowego.jedna sciana i druga pieknie przebrana cala rodzina w stylowe karnawalowe suknie i smokingi. To w pokoju wnuczki. A na dworze pomalowane piekne latawce oraz horagiewki i spiew i zabawa.  Ale nie tylko na okazje takie kredki mozna codziennie cos fajnego namalowac i ksztalcic dziecka zainteresowanie byc   moze wyrosnie na malarke .Alina
NataliaWRK (2013-10-26 09:25:04)
Konkurs
 Na pewno umalowałybyśmy się za pomocą  kredek ;)) Ozdobilibyśmy ogórdek przed domem, żeby każdy bał się wejść do środka. Dużo strasznych dekoracji ;)) Plakaty porozwieszane przed domem, na drzewach pajęczyny, na dróżdze do domu poustawiane dynie. Przed samymi drzwiami do domu ustawilibyśmy ducha zrobionego z balona i prześcieradła ;))
ubuntu44 (2013-10-25 22:46:11)
Gdyby...
Moi drodzy, moje dziecko jest PI-Ra-TEm, tylko Ciii...! Bo jeszcze nas usłyszy;) Właśnie żegluje po wzburzonym morzu w swoim pokoju, razem ze swoimi kamratami w poszukiwaniu skarbów i księzniczek..O ile księzniczki trudno mu będzie znaleźć, to parę skarbów mam w zanardzu, w sumie to mogłabym je wraz z Tymkiem przygotować jednym z zestawów;) Stworzylibyśmy piekna makietę Zamku Wawelskiego, może nawet ze smokiem, na Halloween doskonale by się nadał :P Kartonowym pudłom dorysowalibyśmy kilka kokosowych palm i powstała by bezludna wyspa na trzecim piętzre w bloku...;) Na pewno też stworzylibyśmy nową mapę skarbów, która wyprowadziłaby nas z domu, w końcu jesień to nie koniec świata i trzeba spacerować...
lazyxlady (2013-10-25 18:39:27)
..
 Wraz z dzieckiem czerpalibyśmy dużo frajdy podczas przygotowywania się do święta jakim jest Halloween. Za pomocą kredek, którymi można malować twarz, upodobnilibyśmy się do pary wampirów. Ja dodatkowo podtapirowałabym włosy i założyła dłuuuugi czarny płaszcz. Z racji tego,że jestem obecnie w ciąży, to na brzuszku pozwoliłabym małemu narysować duszka, bo w końcu mały duszek tam już żyje i też byłby obecny podczas naszej zabawy.
Pralinka (2013-10-25 18:19:30)
Halloween
Wystarczyłoby białe prześcieradło dla Duszka Amelki i rolka papieru dla Dużej Mumii. Takimi kolorowymi mazakami, zakreślaczami,kredkami ozdobiłybysmy SIĘ w najróżniejsze dynie, pajęczynki, wiedzmy, kości i inne motywy Halloween. Duża kartka A3 opatrzona w strrraszny napis : BOOOOOO!, przyciagałaby wzrok sasiadów i chętnie wrzucaliby pyszności do naszego koszyczka. Zapał jest, nastawienie i ogromne wyczekiwanie na TEN DZIEŃ jest..brakuje nam tylko tego Kolorowego Zestawu Halloween! :) Życzę upiornego wieczoru 31' !
Anna P (2013-10-25 17:15:45)
Konkurs: Przed domem duch
 Wzielabym balonik i stare prześcieradło w  kórym wyciełabym dziurkę przez którą przewlekłabym sznurek balonika i ukryłabym balonik pod prześcieradłem. Tak ubranego ducha razem z córką pomalowałybyśy flamastrami które wygramy (oczy,usta) i córcia z tatą powiesi przed wejściem (a że daszek wejściowy do domu mamy na piętrze z daleka będzie widać ducha a że dodatkowo mieszkamy w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i kostnicy będzie ubaw po pachy :D ) A oczywiście pomalowane twarze flamastrami to standard :D Tyle zabawy dzięki kolorowym flamastrom wygramym w konkursie.
Joanna Szczepańska (2013-10-25 15:43:28)
Konkurs z firmą MERplus
Gdyby moje dziecko dostało od Was pewnie ja jak i mój mąż i sama córka (bo syn by się chyba nie dał) przebralibyśmy się za MONSTER HIGH - nawet jakby makijaz córce nie wyszedł .... to i tak by nikt o tym nie wiedział. Cała rodzina wyglądałaby upiornie i zebralibyśmy mnóstwo slodyczy ;) 
misiax (2013-10-25 14:32:20)
Halloweenowe pomysły
1. Torba na cukierki ozdobiona pajęczynami, pająkami, dyniami i trupimi czachami. 2. Ogromny plakat na ścianie z wizerunkiem jakiegoś kościutrupa, strasznego domu lub innych hallowenowych symboli. 3. Ozdobilibyśmy dynię pająkami i pajęczynami za pomocą żelowych kredek i ustawilibyśmy ją w oknie, by sąsiedzi widzieli naszą dekorację. 4. Na kartkach napisalibysmy "Udanego Halloween" i powiesilibyśmy przy furtce, zawieszając obok uprzednio udekorowaną torbę ze słodyczami. 5. Kredkami ozdobilibysmy przygotowane wcześniej upiorrrne hallowenowe lampiony. 6, Wycielibyśmy i pokolorowali wizerunek czarownicy na miotle, pająka, czarnego kota i przyczepilibyśmy je w różnych częsciach domu. 7. Jesli udałoby nam się wygrać pierwszą nagrodę, za pomocą zawartych w niej kredek do malowania twarzy wszyscy nasi domownicy i bliscy mieliby pomalowane twarze - krew, blizny, pająki i wszystko to, cozy nam się z Halloween znalazłoby się na naszych twarzach. :) 8. Za pomocą plasteliny ulepilibyśmy np. dynię, małe pajączki, czarownicę, kotki i zrobili mini wystawę w domu. Dodatkiem do całej imprezy byłaby upiorna muzyka i pyszne ciasteczka i przekąski przygotowane specjalnie na ten dzień. ;)  
filipinka (2013-10-25 14:30:57)
konkursik
Gdyby Wasze dziecko miało akcesoria, które można wygrać w naszym konkursie, to jakie dekoracje przygotowalibyście wspólnie na Halloween? kredki żelowe w sztyfcie z funkcją zakreślania , gdybyśmy je mieli  najpewniej wymalowalibyśmy buziaki na wesoło - właśnie na przekór - nie na czarno i trupiasto, tylko zabawnie i kolorowo. Halloween na wesoło: chodnik przed domem wymalowalibyśmy w kolorowe wzorki i śmieszne napisy, zrobilibyśmy także plakaty równie kolorowe i zabawne i porozwieszalibyśmy je przed domem i w domku - trochę słodyczy, fajna muza i grupa dzieciaków - impreza gotowa
Strona komentarzy 5 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar