2013-10-25

Zakończone

Konkurs z firmą MERplus

Halloween zbliża się wielkimi krokami, jest to wyjątkowy czas zabawy dla naszych dzieci, więc warto zorganizować naszym pociechom czas tak, by na ich buźkach gościł uśmiech. Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy, dzięki którym Halloween będzie wesołe, kolorowe i pełne zabawy.
 
 

Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

Gdyby Wasze dziecko miało akcesoria, które można wygrać w naszym konkursie, to jakie dekoracje przygotowalibyście wspólnie na Halloween?Co można wygrać?

Do wygrania mamy:


1. zestaw okrągły plus opakowanie kredek w sztyfcie
6 sztuk kredek (żółta, biała, czerwona, zielona, niebieska, czarna)


 


Fot. MERplus Zestaw do zabawy Blendiver z akcesoriami


Fot. MERplus kredki do malowania twarzy w sztyfcie

2. zestaw kwadratowy plus opakowanie kredek żelowych w sztyfcie z funkcją zakreślacza (4 kolory – żółty, pomarańczowy, różowy i zielony)

 

 

Fot. MERplus zestaw plasteliny z akcesoriami 

Fot. MERplus kredki żelowe w sztyfcie z funkcją zakreślania
 

Konkurs trwa od 25 października 2013 do 27 października 2013 do godz: 20:00.


Ogłoszenie wyników 27 października 2013.
Sponsorem nagrody jest firma MERplus:

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z firmą MERplus” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 października 2013 do 27 października 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Gdyby Wasze dziecko miało akcesoria, które można wygrać w naszym konkursie, to jakie dekoracje przygotowalibyście wspólnie na Halloween?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komenatrzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 październik 2013. 

 


 

Komentarze (52)

Claudd (2013-10-26 16:59:08)
dekoracje
Zrobilibyśmy napewno nietoperze z kartonu pomalowanego kredkami w sztywcie od JOVI, dzieciom pomalowalibyśmy buźki w halloweenowe wzory mazakami MERplus, a przy pomocy kredek żelowych MERplus zrobilibyśmy straszne maski.
agnieszka (2013-10-26 15:00:26)
Konkurs z firmą MERplus
 Pomysłów na wykorzystanie nagrody jest bez liku, lecz jao mama wielkiego wielbiciela baloników- mojego młodszego synka Stasia na pewno z pomocą starszego synka Jasia udekorolowalibyśmy baloniki w stylu Halloween, oczywiście z umiarem, bo synek jest jeszcze mały. Myślę, że najprostsze pomysły są najfajniejsze, a synkowie na pewno ucieszyliby się z halloweenowych baloników:)
Dorota (2013-10-26 14:38:46)
Konkurs
Witamy :) Córcia ogromnie lubi malować , rysować , więc podejrzewam  że jak by miała te kredki  to by malowała  dokąd by znalazła siły  więc nasze halloween trwało by parę dni :) Zrobiłybyśmy straszne maski , na buzi namalowałybyśmy strasznego kota  ( to Jej ulubione zwierzę )tak pomalowana straszyła by wszystkich w domu i sąsiadów ..Ze spiżarni byłyby wyciągniete dynie  , zachowane na ten czas  strachów i  pomalowane na Sraszne domy zamieszkałe przez upiorności .Tak że kredki , mazaki sprawiłyby nam mnóstwo uciechy , i dłuuuugiej zabawy :) Pozdrowionka
Ania Bie. (2013-10-26 14:20:57)
konkurs
Zauważyłam że do wygrania są kredki do malowania twarzy ! To coś w sam raz dla nas - a dokładniej dla synka. Ksawciu zawsze podpatruje jak sie maluje i próbuje na wszystkie sposoby coś mi podebrać, wg niego mama świetnie się bawi -a on za bardzo nie rozumie czemu też nie może;(. Dlatego taki zewstwa, a zwłaszcza kredki uszczęśliwiły by Ksawcia. Pomalowałby mnie , siebie i pewnie ścianę w siebie w pokoju,ale ile było by zawbawy i radości. A przecież dzieci uczą się właśnie przez zabawę.
Kamila (2013-10-26 13:32:11)
Halloweenowa zabawa
 Taki wesoły, kolorowy zestaw byłby świetną zabawą nie tylko dla mojejego maluszka ale i dla mnie. Uwielbiamy spędzać razem jak najwięcej czasu. Halloween zbliza się ogromnymi krokami, mamy więc wiele pomysłów na roznego rodzaju dekoracje. Wystarczy trochę plasteliny i kredek, a nasze mieszkanie będzie całkowicie odmienione. Obwieszą go liczne dynie, czarne koty, czarownice, pająki, duchy i co tylko moja córa sobie wymarzy :) będziemy się przy tym świetnie bawić. Zaskoczymy równiez tatusia, który wróci wieczorem z pracy, oprowadzając go po naszym nawiedzonym domu :)
ewelinka (2013-10-26 13:00:14)
Mój symek by
Kredkami byśmi  Namalowali Duchy I je wycieli i powiesili przed domem.Dla pieska zrobilibyśmy maski i dla siebie też  ożniej byśmy uszyli z pszescieradła duszka  i koniec Życze szczęśliwego HALLOWEEn N  
aua26 (2013-10-26 12:33:34)
konkurs
Co bysmy zrobili: Wymalowalibyśmy buźki kredkami w straszne postacie-zombi, babę jagę i kościotrupa,ducha itp .Na drzwiach wejściowych wysiały by pajaki zrobione z tekturki i pomalowane czarnym pisakiem + świecące dynie (wydrązone i wycięte dynie ze świeczką w środku).W domu pozapalane by były girlandy elektryczne  (taki mały pół mrok) a do tego z różnych zakamarków wisiały by tekturowe pająki  i nietoperze pomalowane na czarno. Z plasteliny zrobilibyśmy kolorowe figurki które zostały by podrasowane domowymi dodatkami, ścinki materiałów, nitki i itp- by były straszne. Stroj ducha zrobilibyśmy z starego preścieradła, a dla wiedżmy kapelusz, który zostałby fajnie pomalowany kredkami. Stara miske pomalowalibyśmy pisakami w wtrętne robale, by byla na słodycze i paluchy wiedźmy które upieke ;)
kerocna (2013-10-26 12:26:48)
Strrrrraszne Hallowen! :)
Moje dziecko mając kredki najpewniej poszukiwałoby modela, na którym mogłoby owe dekoracje wykonać. Tak mniemam, że padło by na mamę - a więc na mojej twarzy i zapewne rękach też powstały by strrrrasznie strrrrraszne malowidła! :) I mama mogłaby iść straszyć ;) Halloween nieodmiennie kojarzy mi się z dynią, więc taki motyw byłby wiodący na kartkach, które rozmieścimy w każdym zakamarku. Halloween to upiorne święto, więc w ruch poszłyby białe koszulki na których pająki i czarowniece były by świetnie widoczne! :)
marttoolla (2013-10-26 11:50:29)
Halloween
Zacznę od tego, że nasza rodzima ma TO w genach ... ozdabianie tynku domów czym popadnie- swoje 5 minut miał mój dziadek malując stodołę wapnem, moja mama wymalowała drzwi "srebrzanką" i ja (chyba najefektowniejsze) wymalowałam zieloną farbą olejną ścianę "od drogi" ;) Zapobiegając katastrofie pokoleniowej, jedna ściane przy tarasie pomalowaliśmy z mężem farbą do tablic, by maluchy mogły bazgrac do woli ;) Na dzien dzisiejszy zakupione zostały dynie, 3 prześcieradła i balony na ogrodowe duchy, a ciocia Iza obiecała zrobic z maluchów zombiaki :) Nie wiem jak to zrobi- przydałby się taki zestaw flamasterków, by same wymalowały sie dowoli i.... zostawiły ściany czyste hahaha A dzien przed bedziemy piec paluchy wiedźmy
anula01 (2013-10-26 11:31:37)
Ninjago
Mój synek jest teraz  na etapie Ninjago ( i pozostali chłopcy w przedszkolu też) i aż boję sie sobie wyobrazić jakiej charakteryzacji mógłby sobie zażyczyć tymi fajnymi kredkami, a dziewczynki są Winx, i te drużyny damsko męskie wzajemnie sie łapią na placu zabaw . Gdyby mieli akcesoria związane z Halloween zapewne zrobili by z nich użytek który może nawet przekroczyć wyobraźnie nas dorosłych, dzieci naprawdę potrafią mnie zaskoczyć o czym przekonałam sie juz wiele razy.
Strona komentarzy 4 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar