2013-10-25

Zakończone

Konkurs z firmą MERplus

Halloween zbliża się wielkimi krokami, jest to wyjątkowy czas zabawy dla naszych dzieci, więc warto zorganizować naszym pociechom czas tak, by na ich buźkach gościł uśmiech. Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy, dzięki którym Halloween będzie wesołe, kolorowe i pełne zabawy.
 
 

Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

Gdyby Wasze dziecko miało akcesoria, które można wygrać w naszym konkursie, to jakie dekoracje przygotowalibyście wspólnie na Halloween?Co można wygrać?

Do wygrania mamy:


1. zestaw okrągły plus opakowanie kredek w sztyfcie
6 sztuk kredek (żółta, biała, czerwona, zielona, niebieska, czarna)


 


Fot. MERplus Zestaw do zabawy Blendiver z akcesoriami


Fot. MERplus kredki do malowania twarzy w sztyfcie

2. zestaw kwadratowy plus opakowanie kredek żelowych w sztyfcie z funkcją zakreślacza (4 kolory – żółty, pomarańczowy, różowy i zielony)

 

 

Fot. MERplus zestaw plasteliny z akcesoriami 

Fot. MERplus kredki żelowe w sztyfcie z funkcją zakreślania
 

Konkurs trwa od 25 października 2013 do 27 października 2013 do godz: 20:00.


Ogłoszenie wyników 27 października 2013.
Sponsorem nagrody jest firma MERplus:

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z firmą MERplus” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 października 2013 do 27 października 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Gdyby Wasze dziecko miało akcesoria, które można wygrać w naszym konkursie, to jakie dekoracje przygotowalibyście wspólnie na Halloween?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komenatrzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 październik 2013. 

 


 

Komentarze (52)

Mooo (2013-10-27 17:25:05)
lampiony na Haloween
 Z racji wypadających urodzin syna, w okresie około halloween, zawsze przygotowuję zabawę nawiązującą do tego zwyczaju a zarazem łatwą do wykonania dla dzieci. W tym roku potrzebne mi będą materiały takie jak puste słoiki, butelki, kartony, oraz różnobarwne sznurki, wstążki. Zadaniem dzieci będzie narysowanie kredkami lub flamastrami (tu wykorzystałabym konkursowe)  twarzy strachów na kartonach ( strachy mogłyby przybrać kształty konkursowych foremek), okrycie nimi słoików (skleić lub zszyć na okrętkę). Do dekoracji można dodać kolorowe sznurki, włożyć świeczkę do środka i lampion gotowy! Pamiątkowe zdjęcia z urodzinowego halloween obowiązkowe!!!
Basia (2013-10-27 15:30:35)
Zamieniam Halloween na urodziny Babci
Nic byśmy nie przygotowali z tej okazji, bo nie lubimy "zapożyczonych  na siłę świąt". Za to z okazji 70 urodzin Babci Jadzi zrobilibyśmy wspaniałą laurkę z wielkim czerwonym serduchem i napisem " Kocham Cię Babciu".   
Kasia (2013-10-27 15:07:42)
Czas Duchów
Bez względu na ten czas specyficzny i dość wymagający, byłaby to księżniczka, księżniczka, księżniczka ponad wszystko. Takie przebranie przebija pająki, czarownice i wróżki...
EwaR (2013-10-27 14:32:16)
NIIETYPOWO
Ja wbrew zasadom Hallowen przebrałabym swoją córeczkę za aniołka. Chociaż ten jeden dzień w roku mogłabym odpocząć od tego diabełka , którego ulubionym zajęciem jest dokuczanie swojej mamie
bb26 (2013-10-27 13:07:43)
konkurs
Gdybyśmy dostali taki zestaw byłoby na pewno wiele radości nie tylko na czas Halloween. Moja artystka "zaprosiłaby" do wspólnej zabawy babcię i dziadka, a wtedy cieżko było by odróżnić zapewne teścia od tesciowej. Babci nagle wyrosłyby wąsy i broda, zaczęłaby nosić zabawne kolorowe okulary, na nosie pojawiłoby się jej mnóstwo kurzajek niczym u baby jagi. Dziadek już poddawany jest fryzjerskim eksperymentom i dosyć często na jego głowie pojawiają się zabawne kucyki z różowymi gumeczkami (całe szczęście jeszcze nie wyłysiał). Aby nadać mu kobiecości zapewne za pomocą kredek powstałyby na jego twarzy wielobarwne kwiaty i motyle. Z plasteliny ulepilibyśmy halloweenowe dynie i nietoperze a kredkami pomalowalibyśmy duży plakat na drzwi wejściowe, zapraszający przyjaciół na halloweenową imprezę.
sankofa (2013-10-27 11:45:45)
konkurs Halloween
Obudziłabym iskrę niewinnej radości w oczach  rezolutnego szkraba zamieniając wraz z nim jego pokoik w "mroczną" komnatę, gdzie zamieszkiwać będę "cmentarne potwory i spółka" w wesołej odsłonie, takiej istnie przekornej;) W pierwszej kolejności rozpoczęlibyśmy poszukiwania patyków, które by się nadały do wykreowania halloweenowych nietoperzy z wytrzeszczem na patykach. Dynia już jest zakupiona i tylko czeka na moment, gdy ktoś jej ładnie umaluje buźkę. Z takimi akcesoriami stworzylibyśmy krainę, której nie powstydziłby się sam szanowny Dracula.Oj, wariactw nie byłoby końca! Byłoby dyniowo, nietoperzowo, pomarańczowo. Mój kochany, mały artysta wycinałby, malował, przyklejał i ozdabiał.  
Agnes (2013-10-27 11:32:24)
Let's Party
A ja bym poprosiła moich upiornych siostrzeńców – aniołków, żeby zajęli się twarzą drzemiącego na kanapie dziadka. Dziadek ma sumiasty wąs, twardy sen i niesamowite poczucie humoru. Efekt końcowy, znając zdolności artystyczne 4-letniej Amelki i 7-letniego Julka, mógłby być co najmniej komiczny… W sam raz na Halloween Party :)
magda.dy@wp.pl (2013-10-27 08:08:59)
ozdoby na Halloween
Z takich zestawów mozna wspólnie z dziećmi zrobić wspaniałe dekoracje na Halloween.Z plasteliny Patrycja i Adam zrobią dynie,kotki ,pająki ,baba jage i kolorowe dżdżownice.Na pomarańczowych balonach za pomocą pisaków narysują oczy i buzie i będzie dynia.Na białych i czarnych balonach magą narysowąc duszka BOO ,dynie i straszne pajaki.Na białych kartkach kredkami narysują dynie i pająki wytną je przywiążemy wstążke i powiesimy ozdoby na oknie i lampie.Na buzi Adasia narysuje nietoperza a Patrycji dynie i kolorowe pająki.Moje dzieci uwielbiaja takie zabawy kiedy mogą własnoręcznie zrobić dekoracje a pózniej się nimi bawić.
marta (2013-10-27 07:41:04)
konkurs
zrobilismy fajne  dynie z talerzy
Nina (2013-10-27 01:50:35)
Alankowe Dyniowe maski
 Gdyby udało nam się wygrać któryś z tym przecudnych zestawów,napewno razem z moim synkiemzrobilibyśmy Hallowenowe maski dyni i duchów. Ali uwielbia dynie,ciągle je maluje,a czykolwiek stara się i gdybyśmy wygrali,gdybyśmy przygotowali takie maski Alanek byłby najszęśliwszą "dynią"na świecie:) A ja jako blogująca mama pokazałabym na swoim blogu nasze arcydzieło i pochwaliłabym się skąd mamy takie przybory :)
Strona komentarzy 2 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar