2013-10-25

Zakończone

Konkurs z firmą MERplus

Halloween zbliża się wielkimi krokami, jest to wyjątkowy czas zabawy dla naszych dzieci, więc warto zorganizować naszym pociechom czas tak, by na ich buźkach gościł uśmiech. Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy, dzięki którym Halloween będzie wesołe, kolorowe i pełne zabawy.
 
 

Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

Gdyby Wasze dziecko miało akcesoria, które można wygrać w naszym konkursie, to jakie dekoracje przygotowalibyście wspólnie na Halloween?Co można wygrać?

Do wygrania mamy:


1. zestaw okrągły plus opakowanie kredek w sztyfcie
6 sztuk kredek (żółta, biała, czerwona, zielona, niebieska, czarna)


 


Fot. MERplus Zestaw do zabawy Blendiver z akcesoriami


Fot. MERplus kredki do malowania twarzy w sztyfcie

2. zestaw kwadratowy plus opakowanie kredek żelowych w sztyfcie z funkcją zakreślacza (4 kolory – żółty, pomarańczowy, różowy i zielony)

 

 

Fot. MERplus zestaw plasteliny z akcesoriami 

Fot. MERplus kredki żelowe w sztyfcie z funkcją zakreślania
 

Konkurs trwa od 25 października 2013 do 27 października 2013 do godz: 20:00.


Ogłoszenie wyników 27 października 2013.
Sponsorem nagrody jest firma MERplus:

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z firmą MERplus” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 października 2013 do 27 października 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Gdyby Wasze dziecko miało akcesoria, które można wygrać w naszym konkursie, to jakie dekoracje przygotowalibyście wspólnie na Halloween?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komenatrzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 październik 2013. 

 


 

Komentarze (52)

Pani Ela (2013-10-30 11:15:47)
Halloween
Moja siostrzenica ma ostatnio "fazę" kucyków pony i zażyczyła sobie, aby ją przebrać za takowego na bal przebierańców :) Na Halloween mogłybyśmy namalować na twarzach domowników różne symbole, jakie mają takie kucyki. A dom przyozdobiłybyśmy kolorowymi dekoracjami, które choć kojarzą się z tym świętem, byłyby radosne i na pewno nie mroczne. Byłyby to uśmiechnięte dynie, pajęczyny z tęczy, kwiaciaste torby na cukierki i uśmiechnięte pajączki i gacki. A mojego synka pomalowalibyśmy jak tygryska :) pasiasta buzia i gługi sprężynujący ogon :)
Marek Andrzejewski (2013-10-30 07:35:55)
Drwal
Z kartony zrobilibyśmy zbroję (ala drwal z Alicji w krainie czarów) zbroję ta pomalowalibyśmy w kwiatki i już :)
madlajf@wp.pl (2013-10-27 22:56:20)
Konkurs z firmą MERplus
Gdybysmy mieli akcesoria, które można wygrać w waszym konkursie, przygotowalibyśmy małe, białe duszki, z śmiesznymi, mało strasznymi motywami - serduszkami, słoneczkami, kwiatkami, samochodami, do tego powycinane pająki (oczywiście przyczepione do  nitki i powieszone na okno :)), następnie opkleilibyśmy kasztanowe ludki strzępkami papieru - halloweenowe mumie ;), do tego wielki duch namalowany samodzielnie przez malucha, powieszony na lodówce i wielki obraz - wyklejanka z motywami halloweenowymi, który zagościłby w naszym salonie. Dodatkowo z białej włóczki po pokoju pałętałaby się "pajęczyna" 
mika19 (2013-10-27 22:38:21)
:)
 pomalowalibyśmy dynię;)
Monika (2013-10-27 21:24:51)
Konkurs
Takim akcesoriami to narysowalibysmy złomka bo bardzo go lubimy w dyni już zrobilismy.A na okna narysujemy nietoperze i czarownice na miotle klinat zrobimy Halloweenowy .Duszki doczepimy i imprezke też zrobimy.
marcela (2013-10-27 21:13:00)
konkurs
 Gdyby mój kochany urwis miał taki zestaw kredek, na pewno pomalowałby wszystko co miałby pod ręką: ławę, meble, ściany, itd. Dla niego będzie to z pewnością świetna zabawa.
Ewelina S. (2013-10-27 19:33:30)
Konkurs z firmą MERplus
Gdybysmy mieli akcesoria, które można wygrać w tym świetnie pomyślanym konkursie to.. wiem co. oj wiem co byśmy zrobili na Hallowenoową nockę.. oj wiem.. wzajemnie malowalibyśmy swoje komiczne dziecięce twarze.. rózne motywy,,każdy by wybrał coś dla siebie.. szczekający piesek na buzi lub tygrysek lub np motylek dla dziewczynki..;)Świetna zabawa angazująca całą rodzinę.... kupa smiechu i 100 % zadowolenia i niezapomnianych przezyć i wrażeń;*
krasnalmag (2013-10-27 19:13:26)
konkurs
My z synkiem z "zaczarowanymi" kredkami" wyczrowalibysmy ulubionego bohatera akcji ;) czyli piesia Scooby Doo ;) Nasz 14 miesięczny synek uwielbia kreskówki z jego udziałem, ta akcja ten wdzięk ;) Wybór napewno padł by na pieska, poniewasz nasz synek uwielbia zwierzaki i naszego domowego pubila Bruna ;) dzieli się z nim wszystkim począwszy od zabawek a na jedzeniu kończąc ;) a z pewnością po Halloween za pomocą cudownego prezentu nasz synek będzie upiększał nasze ściany ;) Wiktorek z pewnością podzieli się też wygraną ze swoim kochanym piesiem ;) Niech za naszą wypowiedzią przemawia to że nasz synek jest w takim wieku że cieszy go każdy, naprawdę każdy drobiazg ;)
Keisa (2013-10-27 19:12:12)
Konkurs
Halloween  nieodzownie kojarzy się z jesienią, ale dzięki zestawom MerPlus uczynimy ją kolorową i przyjazną, przybliżając rekwizyty i atrybuty  kojarzące się z tym dniem. Jednym głosem uznaliśmy,  że skoro mamy do dyspozycji kredki do malowania twarzy zaczniemy właśnie od takiej dekoracji - miło będzie widzieć ozdoby na Halloween na innych i sobie samym . A zatem główną ozdobą na twarzach będą namalowane kolorowe cukierki. Ponieważ nasz pokój gościnny aktualnie przygotowany jest do malowania to jego ściany idealnie posłużą jako ogromny bristol, na którym pojawią się namalowane zakreślaczami żółte dynie z uśmiechniętymi twarzami, różowe kapelusze oraz zielone koty miau miau. Dzięki zabawnym dekoracjom Halloween w polskiej wersji nabierze wesołego charakteru.
emerycia (2013-10-27 18:57:01)
Konkurs z firmą MERplus
Możliwości jest bardzo dużo. Myśli mi się plączą, bo chcę wybrać te najciekawsze. Na pewno byłby to plakat z różnymi upiorami, duchami, straszydłami, zapraszający na tą piekielną zabawę! Wykonalibyśmy wspólnie przerażające maski dla każdego uczestnika zabawy symbolizujące czaszki zwierząt. Na meblach stałyby dynie - straszydła i nietoperze ulepione z plasteliny. Teraz tylko czekamy na ten Halloweenowy Zestaw a by zrealizować nasz plan. Pozdrawiamy i zapraszamy na naszą piekielną zabawę.
Strona komentarzy 1 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar