2013-09-02

Zakończone

Konkurs Wygraj worki szkolne dla dzieci

Szkoła już się zaczęła. Nie każdy jest z tego powodu zadowolony. Mamy dla Was konkurs, który umili Waszym pociechom powrót do szkolnej ławy. Zapraszamy.
 


Co należy zrobić?

Aby zdobyć nagrody należy polubić funpage:
www.facebook.pl/cortina

Dodatkowo należy umieścić odpowiedź w komentarzach pod konkursem:


 
Powrót do dzieciństwa – czyli Twoje najlepsze wspomnienie z przedszkola lub szkoły?Co można wygrać?
Do wygrania mamy trzy worki dla dziewczynek.

 Konkurs trwa od 02 wrzesnia 2013 do 15 września 2013.

 
UWAGA:

Przedłużamy konkurs do końca września 2013.
Po zakończeniu tego konkursu zapraszamy do drugiej edycji, w której do wygrania worki dla chłopców.SPONSOREM nagród jest firma Cortina:
www.facebook.pl/cortina


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj worki szkolne dla dzieci” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 02 wrzesnia 2013 do 30 września 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Polubienie funpage:
www.facebook.pl/cortina

Dodatkowo należy umieścić odpowiedź w komentarzach pod konkursem:
Powrót do dzieciństwa – czyli Twoje najlepsze wspomnienie z przedszkola lub szkoły?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 02 września 2013.

Komentarze (14)

Małgorzata C. (2013-09-30 21:02:06)
Powrót do dzieciństwa
Na FB lubię jako: Zaproszenia z fantazją
Małgorzata C. (2013-09-30 20:56:04)
Powrót do dzieciństwa
Gdy wspominam przedszkolne czasy beztroskie Widzę jakie moje życie było piękne i radosne Pamiętam spacery jesienią do pobliskiego parku Gdy musieliśmy zajrzeć do wszystkich zakamarków Rajem dla nas było zbieranie darów natury kolorowych Które było dla dzieciaczków doświadczeniem odlotowym Kasztany, jarzębina, żołędzie i wielobarwne liście Zbieraliśmy, by nadejście jesieni świętować uroczyście Powroty do przedszkola również były wielkim przeżyciem Pozostawiającym każde dziecko w wielkim zachwycie Mogliśmy wtedy tworzyć własny świat ze zdobyczy A wszystko wokół zdawało się radośnie tańczyć Powstawały grzybki, jeżyki, kolorowe ludziki i drzewa A cały otaczający nas świat radośnie śpiewał Te chwile już na zawsze w mej pamięci pozostaną I z przyjemnoscią opowiem o nich moim wnukom
wiewiorczk (2013-09-30 15:46:50)
spomnienia
Moje najlepsze wspomnienie z przedszkola to bal oczekiwanie na bal maskowy ,tak najpierw wytrwale i dzielnie na plastyce robiło sie strój na bal maskowy,przeważnie maski z brystolu,bibuły oraz pokrzuszonych bombek z choinki aby się świeciło,brokatu wtedy nie było,i ten dzień gdzie mozna było w tym wystapić -a nie tak jak teraz kupić własna twórczośc najlepsza i bezcenna a wszysko sfotografowane na zbiorowym zdjęciu gdzie miło się je wspomina 
Malinka (2013-09-25 18:02:44)
Cudowny czas !
Dzieciństwo to czas beztroski. Nie musimy się martwić ani o pracę, ani o fundusze ani myśleć co tu zrobić na obiad.  Dlatego często  myślami wracam do okresu dzieciństwa. Wsopmnienie ze szkoły ? Zawsze byłam śpiochem, rano nigdy nie mogłam spokojnie się wyszykować na autobus. Wstawałam szybko się ubrałam i bieg!  A gdzie śniadanie ? Prawie zawsze jadłam na przystanku autobusowym. Moja mamusia biegła za mną z kanapką i gorącą herbatką.  I zajadałm dopóki autobus nie podjechał. Czy to jesień czy zima. To był cudowny czas!
kws (2013-09-25 13:43:42)
wddefvbf
Gdy myślę o przedszkolu to przede wszystkim czuję jego zapach.To połącznie zapachu starych drewnianych mebli i świeżych pączków. Zamykam oczy i ten zapach ci agle chodzi mi po głowie,widzę pania przedszkolankę i przyjaciół.Ach co to były za czasy. 
glabelka (2013-09-17 23:29:52)
Zabawy w ogródku
Moim najlepszym wspomnieniem z przedszkola są zabawy w ogródku, do którego zabierały nas panie przedszkolanki, jeśli tylko była ładna pogoda. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to właśnie tam byłam w pełni beztroskim dzieckiem. To w tym ogródku ganiałam się z chłopakami, bawiłam z nimi ogromnymi samochodami, grałam z dziewczynkami w klasy, bawiłam się w chowanego. Tam też pierwszy raz pocałował mnie chłopak. Podczas tych wszystkich zabaw na mojej buzi bardzo często gościł uśmiech, a ja zawsze z bijącym sercem oczekiwałam na magiczne słowa pani: "Idziemy do ogrodu". W ogrodzie tym najczęściej królowały bratki i z tego właśnie względu, że w takim kwiatowym otoczeniu spędziłam najszczęśliwsze chwile swojego dzieciństwa, do dzisiaj najbardziej lubię właśnie te kwiaty : )
Sylwia N (2013-09-17 22:25:18)
najlepsze wspomnienie
Jednym z moich najfajniejszych wposmnień z okresu szkoły podstawowej jest bal karnawałowy w 1 lub 2 klasie, na którym "starszaki" wybierały pary najładniej tańczące, o obdarowywali je lizakami serduszkami i ja wraz z kolega z którym tańczyłam takiego lizaka dostalam! Byłam przeszczęśliwa, a mama po tym wydarzeniu musiała zapisać mnie na kurs tańca.
Lidia S. (2013-09-17 13:20:08)
Najlepsze wspomnienie
 Najbardziej wspominam jednak pierwszy dzień w szkole. Same nowości-nauczycielka, wielość imion dzieci, mówienie o sobie bez literek "Sz", "Cz", "Rz", a przede wszystkim pędzenie na przerwie by pohuśtac się na karuzelki. Zająć jedno z czterech miejsc na niej siedzących było nie lada wyczynem. a dodatkowo rozgrzewką przed lekcją wychowania fizycznego:)
Pralinka (2013-09-15 15:11:34)
Najlepsze wspomnienie
 moje najlepsze wspomnienie z przedszkola to wybieganie z salki na korytarz gdzie znajdowało sie jak dla Nas wtedy OGROMNE lustro, gdzie wszystkie razem przeglądając sie ukladalysmy na swoich glowach "palmy".. im większa palma i im wyzej na czubku głowy tym lepiej, nasze fryzury były wtedy na topie;) tesknie za takimi "szalonymi" czasami
Pralinka (2013-09-15 15:11:22)
Najlepsze wspomnienie
 moje najlepsze wspomnienie z przedszkola to wybieganie z salki na korytarz gdzie znajdowało sie jak dla Nas wtedy OGROMNE lustro, gdzie wszystkie razem przeglądając sie ukladalysmy na swoich glowach "palmy".. im większa palma i im wyzej na czubku głowy tym lepiej, nasze fryzury były wtedy na topie;) tesknie za takimi "szalonymi" czasami
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar