2013-06-19

Zakończone

Konkurs Wygraj książkę dr Marka Hymana Koniec z cukrzycą i otyłością

Właśnie dziś 19 czerwca na rynku polskim ma miejsce premiera bestsellerowej książki dr Marka Hymana „Koniec z cukrzycą i otyłością”.


KONIEC Z CUKRZYCĄ I OTYŁOŚCIĄ!
Rewelacyjny program utraty wagi, zapobiegania chorobom i znakomitego samopoczucia! Dr Mark Hyman

Jeżeli chcesz wygrać tę bestsellerową książkę, zapraszamy do konkursu.Co trzeba zrobić?


Napisz:

Dlaczego Twoim zdaniem bestsellerowa książka dr Marka Hymana "Koniec z cukrzycą i otyłością" zainspiruje Cię do zmiany sposobu życia i odżywiania się?


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?


Do wygrania mamy dwa egzemplarze książki dr Marka Hymana "Koniec z cukrzycą i otyłością".
 
Konkurs trwa od od 19 czerwca 2013 do 10 lipca 2013.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj książkę dr Marka Hymana Koniec z cukrzycą i otyłością” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 19 czerwca 2013 do 10 lipca 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz:
Dlaczego Twoim zdaniem bestsellerowa książka dr Marka Hymana "Koniec z cukrzycą i otyłością" zainspiruje Cię do zmiany sposobu życia i odżywiania się?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 19 czerwca 2013.Recenzje książki:
„Na naszym świecie, stojącym w obliczu wielu kryzysów, w tym także dramatycznego wzrostu zachorowań na cukrzycę, książka „Koniec z cukrzycą i otyłością!” pojawia się w samą porę. Uporczywość, z jaką dr Mark Hyman  podąża w kierunku odkrycia społecznych korzeni przyczyn otyłości i cukrzycy, stanowi kluczowy krok wykraczający poza wiele z naszych od dawien dawna zakorzenionych założeń, a jednocześnie zmierzający w kierunku rzeczywistych rozwiązań. Nasze dzieci w pełni na to zasługują”.

- ARIANNA HUFFINGTON, prezes i redaktor naczelna Huffington Post Media Group   W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrost zachorowań na cukrzycę i otyłość przybrał rozmiary klęski, która zagraża naszym rodzinom, światowej ekonomii oraz powodzeniu naszego następnego pokolenia. Po moich problemach z sercem w 2004 roku wprowadziłem drastyczne zmiany w swojej diecie i zakresie ćwiczeń fizycznych, i wierzę, że nowa książka Dr. Hymana zainspiruje Was w równym stopniu, jak On sam zainspirował mnie”.

- PREZYDENT BILL CLINTON


„Dr Hyman zrobił wiele dobrego, przedstawiając strategię walki z atakującą cukrzyco-otyłością”.
 
- ARTHUR AGATSTON, Dr med., autor książki „Dieta South Beach”. 


„Dr Mark Hyman tak bardzo uprościł sposób radzenia sobie ze zdrowiem, że bardziej już nie można. Nie ma na co czekać, trzeba się za to wziąć od razu. Zacznijcie już dziś!”.

- RICK WARREN, autor książki   „Życie świadome celu”

„Dr Mark Hyman ze zrozumieniem i pełnym przekonaniem odniósł się do rzeczywistej siły sprawczej przejadania się, otyłości, cukrzycy, chorób serca, raka i wielu innych problemów, czyli insuliny. Dzięki Jego rzetelnemu, zindywidualizowanemu rozwiązaniu znajdziecie nowe wrota prowadzące ku zdrowiu i dobremu samopoczuciu”.

-  DEEPAK CHOPRA, Dr med.

„Strzał w samą dziesiątkę. To jest sposób na przywrócenie zdrowia naszemu narodowi!”.
                                        
- CHRISTIANE NORTHRUP, Dr med. Autorka „Ciało kobiety, mądrość kobiety”

„Dr Hyman znowu to zrobił... Przełomowa, oparta na osiągnięciach nauki, łatwa do zastosowania recepta. Wyruszcie już teraz w swą podróż po uzdrowienie!”.
                                       
-   MEHMET OZ, Dr med.

„ Zła wiadomość: cukrzyca typu 2 oraz stan przedcukrzycowy w ciągu następnych kilku lat dotkną połowę Amerykanów. Dobra wiadomość: cukrzycy można całkowicie zapobiec, a nawet cofnąć ją u większości chorych – już dziś – dzięki prostej zmianie diety i stylu życia. W książce „Koniec z cukrzycą i otyłością!” Dr Mark Hyman tłumaczy, jak to zrobić”.
                                         - DEAN ORNISH, Dr med., autor
                                                książki The Spectrum

„Przełomowa praca Dr. Marka Hymana ma moc dokonania radykalnej transformacji i poprawy Waszego życia. Niechaj Mark Was poprowadzi i nauczy, jak utworzyć szczęśliwe, zdrowe ciało”.
                                                  
  - KRIS CARR, autorka książki Crazy Sexy Diet

„ W książce „Koniec z cukrzycą i otyłością!” Mark Hyman wyznacza drogę ku zdrowiu, która przyniesie korzyści każdemu z nas. Przeczytajcie ją dla siebie, dla Waszej rodziny, dla przyjaciół. Dajcie tę książkę wszystkim, których kochacie”.
                                                
- DANIEL GOLEMAN, autor książki „Inteligencja emocjonalna”

„Przeczytajcie tę książkę i rozwiążcie raz na zawsze swoje problemy z nadwagą, cukrzycą i innymi chorobami”.
                                            
- JACK CANFIELD, współautor książki Chicken Soup z serii „Balsam dla duszy”


 „Książka „Koniec z cukrzycą i otyłością!” zmieniła moje relacje z pożywieniem...”
Od czasów szkoły średniej walczyłam z nadwagą i próbowałam już właściwie wszystkiego – dostępnych programów odchudzania, czatów na forach internetowych i płynnej diety. Nic nie działało... prawdę mówiąc, żadna dieta właściwie nie dawała u mnie rezultatów. Bez przerwy byłam głodna. Kilka lat temu przeczytałam książkę doktora Hymana pt. UltraMetabolism i postanowiłam zgłosić się do niego w charakterze pacjentki. Jestem przekonana, że spotkanie z nim uratowało mi życie, moje poczucie godności i moje zdrowie psychiczne.
Udało się wyleczyć kilka schorzeń, których nikt przed nim u mnie nie zdiagnozował, ale moim największym problemem był zespół metaboliczny, inaczej mówiąc, stan przedcukrzycowy. Spróbowałam przejść na zdrową dietę, odtruć organizm, po czym przystąpiliśmy do leczenia mojej niedoczynności tarczycy. Udało mi się trochę schudnąć, ale w nie wystarczającym stopniu. Doktor Hyman stwierdził, że należy „zresetować” u mnie insulinę. Żeby to osiągnąć, przestawił mnie na zaawansowaną wersję programu „Koniec z cukrzycą i otyłością!” na osiem tygodni. Wiedząc, że przez dwa miesiące niczego i tak nie będę mogła robić, zdecydowałam się pójść na całość. Latem 2011 roku, po ośmiu tygodniach planu zaawansowanego, schudłam 9 kilogramów, a do chwili, gdy piszę te słowa, łącznie ubyło mi 27 kilo. A największy cud polega na tym, że przeszły mi niepohamowane napady głodu! I wygląda na to, że nigdy nie wrócą.
Po raz pierwszy w życiu czuję, że mam zdrowy stosunek do jedzenia. Zdarza mi się myśleć: „A więc to tak się czują normalni ludzie!”. Przyznam szczerze, że nigdy nie wierzyłam w to, że osiągnę w życiu taki spokój ducha.

 - E. Wisconsin

„Zawdzięczam doktorowi Hymanowi życie....”
Dzięki niemu jestem zdrowa. Kiedy pierwszy raz go spotkałam, byłam w najgorszej formie  życiowej – cierpiałam na nadwagę, miałam nadciśnienie tętnicze, byłam na skraju zachorowania na cukrzycę, a przede wszystkim byłam bardzo nieszczęśliwa. Dzięki programowi dr. Hymana w ciągu roku zrzuciłam 34 kilogramy i całkowicie odstawiłem leki na nadciśnienie. Zmieniłam swój styl życia oraz odżywiania się; o wiele bardziej dbam teraz o swoje zdrowie. Dziś mogę z dumą stwierdzić, że nadal żyję zdrowo i nie biorę żadnych lekarstw. Zawdzięczam doktorowi Hymanowi życie.

- Jane Grimm

„Mark Hyman dał mi nadzieję. Ale także coś więcej: dał mi rezultaty. W ciągu czterech miesięcy zrzuciłam 24 kilogramy, a badania krwi wykazały, że już nie choruję na cukrzycę...”
Zanim spotkałam doktora Hymana, byłam już na samym dnie. Niemal przez cały czas miałam dużą nadwagę, ciśnienie tętnicze i poziom glukozy znacznie powyżej normy, a leki przeciwcukrzycowe przestawały już działać. Endokrynolog zasugerował, że powinnam zacząć brać insulinę, ponieważ poziom cukru na czczo po leku doustnym dochodził u mnie do 168! Kardiolog z kolei, do mojej codziennej dawki leków dodał jeszcze inne, próbując obniżyć mi nadciśnienie do w miarę zbliżonego do normy. Poranne wstawanie z łóżka było dla mnie nie lada wyzwaniem – cierpiałam na niewytłumaczalne bóle i pobolewania, drętwienia, obrzęki stawów i bóle głowy.
Gdy ostatecznie zjawiłam się w gabinecie doktora Hymana, pamiętam, jak usiadł naprzeciw mnie i poprosił, bym opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych. Po chwili podniósł wzrok i spojrzał na mnie. „Na co pani czeka?” – zapytał. Odczekałam, aż mój mąż opuści gabinet, by zadać pytanie, na które najbardziej chciałam poznać odpowiedź:  „Chcę wiedzieć, jak długo...”. Byłam przygotowana na smierć.
Doktor ponownie zajrzał do mojej karty i odpowiedział: „To zależy. Ale sadzę, że od pół roku do roku”.
Kiedy usłyszał, że zabrakło mi tchu w piersiach, spojrzał na mnie z niepokojem. Z trudem powstrzymywałam łzy, zastanawiałam się, jak mam powiedzieć dzieciom, ile jeszcze pożyję. Nagle zmienił mu się wyraz twarzy, i łagodnie zapytał: „Czy pani myśli, że umiera?”. Tylko pokiwałam głową, ponieważ mój mąż właśnie wrócił do gabinetu.
„Parry, pani wcale nie umiera” – powiedział, uśmiechając się. – „Mówiąc, pół roku do roku, miałem na myśli okres całkowitego powrotu do zdrowia”.
Mark Hyman dał mi nadzieję. Ale także coś więcej: dał mi rezultaty. W ciągu czterech miesięcy zrzuciłam 24 kilogramy, badania krwi wykazały, że już nie choruję na cukrzycę, a moje ciśnienie było nawet lepsze niż w normie. Poczułam się, jakbym była zupełnie innym człowiekiem, bo tak było naprawdę. Dr Hyman zaoferował mi wsparcie, zrozumienie oraz narzędzia do powrotu do stanu równowagi i pozostania w nim.
                                                                                       
- Parry Aftab


„Ten program pomógł mi nie tylko zrzucić 12 kilogramów (przeciętnie półtora kilograma tygodniowo) i zmniejszyć obwód pasa o 15 centymetrów, ale także wyleczyć się z przewlekłego zapalenia dziąseł, umożliwił mi powrót do jazdy na rowerze, co uwielbiam, a do tego pozbyć się raz na zawsze bólu kolan”.
Obserwowanie strzałki na wadze, która zbliżała się do 100 kilogramów, było przygnębiające. Zdarzało mi się wcześniej już przekraczać tę liczbę, potem znowu się cofać, ale przyrzekłam sobie, że to już nigdy się nie powtórzy. Jednakże czynniki stresujące i moje osobiste wybory nie tylko spowodowały ponowny przyrost masy ciała, ale sprawiły, że wzrósł mi poziom cholesterolu, i lekarze zdecydowali, że powinnam zacząć brać leki. Zdawałam sobie sprawę z tego, że leczenie farmakologiczne oznacza moją osobistą porażkę, ale przy tym także stanowi rozpoczęcie cyklu leczenia objawów, nie zaś samego problemu, co w konsekwencji wywoła inne kłopoty ze zdrowiem, które z kolei będą wymagały stosowania następnych leków, i tak do znudzenia. W końcu jednak musiałam zaakceptować fakt, że brak mi siły woli, by samodzielnie coś z tym zrobić. Przyrzekłam sobie, że zmienię swoje nawyki żywieniowe, ale okazywałam się bezradna wobec pokus pod postacią niskokalorycznych napojów gazowanych czy lodów. Byłam uzależniona od przyjemności i pocieszenia, jakich dostarczało mi jedzenie, ono zaś powoli i „pocieszająco” mnie zabijało...
Z tych właśnie powodów, gdy miałam sposobność poddania się programowi „Koniec z cukrzycą i otyłością”, poczułam przypływ wielkiej nadziei, że będzie to coś innego niż to, czego już wielokrotnie próbowałam. I rzeczywiście, program ten sprostał moim oczekiwaniom. Dał mi nadzieję, że mogę spróbować jeszcze raz, dał mi do ręki narzędzia oraz niezbędne informacje, żeby mogło mi się udać, a ponadto sterował każdym moim krokiem na tej drodze. Po ośmiu tygodniach programu jakość mojego życia uległa niekwestionowanej poprawie.
Ten program pomógł mi nie tylko zrzucić 12 kilogramów (przeciętnie półtora kilograma tygodniowo) i zmniejszyć obwód pasa o 15 centymetrów, ale także wyleczyć się z przewlekłego zapalenia dziąseł, umożliwił mi powrót do jazdy na rowerze, którą uwielbiam, a do tego pozbyć się raz na zawsze bólu kolan. Wraz z utratą kilogramów i centymetrów w talii  pozbywałam się skrępowania i zażenowania. Wyobraźcie sobie tylko moje zaskoczenie i radość, gdy po siedmiu latach noszenia spodni w rozmiarze 48 zdołałam się w końcu wcisnąć w rozmiar 42! A jak cudownie brzmiały słowa mojej rodziny i przyjaciół: „Wyglądasz CUDOWNIE!”. Jakże wspaniale było mieć dość energii i zwinności, żeby znowu się bawić z wnuczętami w chowanego!
Bardzo, BARDZO SIĘ CIESZĘ, że przystąpiłam do tego programu!

- Joan Brinkley

„ Koniec z cukrzycą i otyłością! odmienił mnie tak bardzo, że nie potrafię tego wyrazić.”
Zamglona świadomość jest kalectwem. Nie pozwalała mi na pracę i na radość z życia. Druzgotała poczucie godności i kazała w siebie wątpić. Najcudowniejszym darem, jaki przyniósł mi ten program, jest zdolność do jasnego myślenia. Obecnie jestem zatrudniona w dwóch miejscach pracy. Obaj pracodawcy mnie doceniają, a ja jestem z siebie dumna. Czegoś podobnego nie doświadczałam od piętnastu lat. Schudłam także osiem kilogramów, a wszyscy wokół zauważyli tę różnicę.
Oboje z mężem tak bardzo jesteśmy zadowoleni ze zmian, jakie wprowadziliśmy podczas programu, że postanowiliśmy uczynić je podstawą naszego stylu życia.
 Trudno ubrać w słowa doniosłość zmian, jakie program „Koniec z cukrzycą i otyłością!” wniósł w moje życie. Mój szef ostatnio powiedział: „Musisz czuć się lepiej po zmianie diety”. To jest niedomówienie. Program zmienił mnie tak bardzo, że nie potrafię tego wyrazić.
                                                                                          
- Jill Allen
 

Komentarze (12)

karolina25 (2013-07-10 14:21:14)
Koniec z cukrzycą i otyłością!
W zabieganiu coraz częściej zapominam o sobie i o tym, co najważniejsze- o zdrowiu. Później na siłę próbuję szukać rozwiązań, które natychmiast poprawią moją kondycję. Niestety z marnym skutkiem. Do tego dochodzi stres i długie siedzenie przed komputerem. Najważniejsze to dbać o siebie na co dzień, nie tylko wtedy, gdy cukier będzie wysoki, a tu i ówdzie fałdki tłuszczu. Wydaje mi się, że ta książka pokazałaby mi, że aby być zdrowym i w pełni sił, nie trzeba milionów czy całych dni spędzać na obsesyjnym kalkulowaniu tabeli kalorii. Wystarczą drobne zmiany w codziennych nawykach i diecie- a efekty będą gwarantowane! Nie chcę znów czytać innych poradników, które tylko są nastawione na zysk, a nic w rzeczywistości nie dają. Jestem zbyt wielkim smakoszem życia!
Ania (2013-07-09 23:24:56)
Moja rodzina ma problem
Przez ponad 20 lat, od moich narodzin, aż do wieku dorosłego, rodzice faszerowali mnie swoimi zacofanymi poglądami na temat zdrowia i żywienia. Teraz mam lat 30. Staram się zdrowo odżywiać, ćwiczę i czuję się z tym naprawdę dobrze, ale oni i moja siostra to kompletne przeciwieństwo. Najgorsze w tym jest to, że nie chcą mnie słuchać i traktują jak dziecko, ilekroć chcę im wytłumaczyć, że źle robią. Gdybym otrzymała egzemplarz tej książki, to podarowałabym ją rodzicom, może wtedy by zobaczyli, że ich nawyki żywieniowe są tragiczne. Mnie poili rano i wieczorem mlekiem z cukrem, do tego codziennie kilka herbat, oczywiście 2-3 łyżki cukru w każdej, „zdrowe” soki chemicznie barwione i typowo polskie obiady to był według nich ideał żywności, jaką powinniśmy spożywać. Potrzebowałam ponad 20 lat, żeby się od tego uwolnić. Teraz już nie słodzę. W ogóle słodycze jem tylko od święta, chleb tylko razowy, zamiast ziemniaków, ryż, dużo warzyw a i tak wiem, że nie jest jeszcze idealnie. Nie mogę znieść, gdy mówią, że jestem za chuda, za wzór stawiając mi moją siostrę – „Ona ma tłuszczyk, ona wygląda zdrowo”. Problem w tym, że ona tego tłuszczyku ma dużo, za dużo. Ale nie dla rodziców, którzy sami do szczupłych nie należą. Oni ciągle wierzą w przedwojenne hasło „cukier krzepi”, a ja nie potrafię im powiedzieć, że „cukier zabija”. Także książka dr. Hymana byłaby dla nas wszystkich: dla mnie, abym mogła całkowicie poprawić swoje nawyki żywieniowe, dla moich rodziców i mojej siostry, którzy jeszcze nie są tacy starzy, by czegoś w swoim życiu nie zmienić i może dzięki temu ustrzec się poważnych chorób i pożyć sporo lat dłużej.
mika19 (2013-07-09 23:13:45)
:)
 w końcu powiem sobie STOP!
do_gwiazd@interia.pl (2013-07-09 14:57:23)
Cukrzyca
 Ta książka jest jak grożący palec. Jestes tym co jee się zastanowic nad swoim zdrowiem. Zła dieta to pierwszy kamień w lawinie chorób. Drugi kamień to otyłość. I lawina rusza niszcząc nas błyskawicznie.Cukrzyca, łuszczyca, zwyrodnienia stawów, choroby serca, nowotwory  itd itp. Waro się zatem zastanowić czy bezmyslne jedzenie nie kosztuje nas zbyt drogo.
MonikaN (2013-07-08 19:02:03)
cukrzyca
Cukrzyca towarzyszy mi od 3 lat i jest pozostałością po ciąży. Zazwyczaj cukrzyca ciążowa mija, ale u mnie jest inaczej. Po porodzie było trochę lepiej, ale moje łakomstwo doprowadziło do tego, że nietolerancja glukozy zmieniła się w cukrzycę. Staram się trzymać dietę i ćwiczyć, ale jestem bardzo niekonsekwentna. Potrafię dbać o siebie przez tydzień po czym zjeść pół kilograma wafelków na raz i w jednej chwili efekty mojej pracy idą na marne. Potrafię jeść zdrowo przez miesiąc, po czym wpaść w tygodniowy ciąg obżerania się. Wierzę w to, że ta książka pomogłaby mi w końcu raz na zawsze przejść na zdrowe odżywianie. Że pomogłaby mi poukładać sobie wszystko w głowie, dodałaby mi wiary w siebie i tchnęłaby we mnie więcej wytrwałości. Bo pragnę być atrakcyjna i pragnę być zdrowa (zdrowa na tyle na ile pozwala mi cukrzyca).
justyna1 (2013-07-01 18:59:00)
konkurs
W ciąży nabawiłam się cukrzycy ciążowych więc sądze,że ta książka pozwoliłaby mi poszerzyć wiedzę ,lepiej zrozumieć chorobę i zdobyć motywację do walki ze sobą samą i tą paskudną chorobą.
katarzyna (2013-06-30 18:32:19)
cukrzyca
Ostatnio dowiedziałam się,że moje babcia chorowała na cukrzycę, strasznie się przeraziłam, czy ja też zachoruję? nie wiem co robić, boję się!!! Jak mam się odżywiać, co jeść a co nie? Nie mam wiedzy jakie jest ryzyko,że też mogę zachorować, dlatego mam nadzieję, że właśnie w tej książce znajdę odpowiedzi na wszystkie nurtujace mnie pytania. Dodam jeszcze, że mam nadwagę.
Julia (2013-06-27 14:41:47)
KONIEC Z CUKRZYCĄ I OTYŁOŚCIĄ!
Od lat podejmuję nierówną walkę z hormonami, genami, naturą, które zawsze są górą. Czuję się ociężała, bezwolna, jakby ktoś odebrał mi całą radość życia. A przecież mam życie przed sobą. Nie potrafię postawić przed sobą celu i nie utknąć w połowie drogi. Czuję, że ta książka została napisana specjalnie dla mnie. Że potrafiłaby mnie zmotywować, pokazać, gdzie w moim postępowaniu tkwi błąd. Czasami najprostsze rzeczy są najtrudniejsze do zauważenia. Potrzebuję impulsu, motywacji. Ale chcę, bardzo chcę się zmienić. Chcę odzyskać dawny entuzjazm. Chcę przestać myśleć o jedzeniu, wyrwać się z tego błędnego koła. W komentarzach osób, którym ta książka pomogła powrócić na "ścieżkę zdrowia", zamieszczonych w recenzji odnajduję siebie, to napawa mnie nadzieją, że może nie wszystko stracone. Może jest dla mnie szansa. Jestem gotowa podjąć wyzwanie. Chciałabym przejść tę transformację i obiecuję sobie i Wam, że to zrobię. Bezzwłocznie.  
gabi (2013-06-26 10:58:10)
cukrzyca
Witam mam podwyższony poziom cukru, jestem otyła.Próbowałam już chyba wszystkich diet i nic.Moja mama chorowała na cukrzycę i to co mówi się o niej że to cichy zabójca to prawda.Mamie zniszczyła organe wewnętrzne i nie było ratunku,dlatego ja nie chcę umrzeć chcę spróbować tej metody może to będzie to co mi pomoże.
Irka (2013-06-25 11:23:20)
cukrzyca
Z cukrzycą walczę juz 11 lat, boryka sie z nią mama i brat. Staramy sie utrzymać ją w ryzach ale jest coraz ciężej gdyz stres i chemia w produktach spożywczych powoduje wzrost wskazań cukru we krwi i trzeba ciągle zwiększać dawki insuliny. Może książka  "Koniec z cukrzycą i otyłością" dra Marka Hymana pomogła by nam spowolnić lub cofnąć (może????)jej rozwój. Pozdrawiam
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar